is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 10, 30-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schiedam en Voorburg waren vraag en aanbod gelijk. G. w. („unskilled labourors" buiten beschouwing gelaten).

Groningen, Rotterdam en Schiedam (3 K.). — Deventer, Middelburg, Moerdijk, Roermond, Tilburg en Voorburg (6 P. en 1 W.).

Rijstpellerijen. Te Zwijndrecht drukte (enkele losse werklieden aangenomen, overwerk); toestand iets gunstiger dan verleden jaar. Vraag en aanbod van werkkrachten vrijwel gelijk.

Te Rotterdam geregeld werk, evenals in 1912. Aanbod van werkkrachten iets grooter dan de vraag.

In beide plaatsen geen werklooze vaklieden.

Rotterdam en Zwijndrecht (2 K.).

Brood- en beschuitfabrieken. Te 's-Gravenhage werd eenige seizoendrukte waargenomen (iets meer personeel en hier en daar overwerk). Uit Groningen, Leeuwarden, Leiden en Rotterdam werd gemeld, dat het door de uitstedigheid van vele ingezetenen in de maanden Juli en Augustus min of meer slap was, doch dat daarna de toestand weder normaal werd; te Groningen brachten de feesten en ook het congres der physiologen in September meer werk. Geregeld werk werd gerapporteerd uit Arnhem, Dordrecht, Enschede, 's-Hertogenbosch c.a. en Nijmegen. Over het algemeen was de toestand vrijwel dezelfde als in 1912.

Te Rotterdam was het aanbod van werkkrachten iets grooter dan de vraag, vooral in Juli en Augustus. Daarentegen was de vraag grooter dan het aanbod te 's-Hertogenbosch c. a., Groningen en Leiden, volgens de beide laatste door de belemmerende bepalingen der Arbeidswet voor het in dienst nemen van jeugdige personen beneden 17 jaar. Voor zoover in de overige plaatsen vraag en aanbod voorkwamen, werd gemeld, dat evenwicht tusschen beide bestond. Geen werkloosheid van beteekenis.

Volgens den berichtgever voor Nederland in het algemeen was er geregeld werk en bestond in verschillende plaatsen — vooral in het Noorden des lands — een tekort aan personeel en een totaal gebrek aan leerlingen.

Nederland (1 P.). — Arnhem, Dordrecht, 's-Gravenhage, Groningen, 's-Hertogenbosch c.a., Leeuwarden, Leiden, Nijmegen en Rotterdam (9 K.). — Enschede (1 P.).

Banketbakkerijen. Gedurende het geheele kwartaal was het slap te Rotterdam (vruchtentijd; minder verbruik na afloop van de feesten) en Schiedam (seizoen). Min of meer slap gedurende een groot deel van het kwartaal was het te Nijmegen (vruchtentijd en zoo goed als geen vreemdelingenverkeer; één patroon moesteen bediende ontslaan), Leiden (uitstedigheid), Groningen (als voren) en Leeuwarden; in al deze plaatsen was de toestand aan het eind van het kwartaal echter weder normaal. Te 's-Hertogenbosch c. a. was het druk (overwerk), terwijl er in de overige plaatsen geregeld werk was (te 's-Gravenhage en Dordrecht tijdelijk eenige meerdere drukte door de onafhankelijkheidsfeesten).

Te 's-Hertogenbosch c.a. was de toestand gunstiger, te Nijmegen daarentegen ongunstiger dan verleden jaar. Overigens was er nagenoeg geen verschil met 1912.

Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag te 's-Gravenhage (in de eerste helft van het kwartaal was er minder aanbod dan in de laatste helft). Daarentegen was de vraag grooter te Dordrecht, Rotterdam en — speciaal wat de jongens betreft — te Leiden (belemmering door de Arbeidswet) en Delft. In de overige plaatsen waren vraag en aanbod, voor zoover zij voorkwamen, gelijk G. w.

Voor Nederland in het algemeen werd gerapporteerd, dat er geregeld werk was, dat de vraag naar werkkrachten grooter was dan het aanbod en dat de toestand einde September niet verschilde met dien in 1912.

Nederland (1 P). — Arnhem, Delft, Dordrecht, 's-Gravenhage, Groningen, 's-Hertogenbosch c.a., Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Schiedam (11 K.).

Koekfabricage. Drukte, zoowel te Deventer (reisseizoen; meer overwerk) en Groningen als te 's-Hertogenbosch c.a. In de eerstgenoemde beide plaatsen was de toestand beter dan verleden jaar, in laatstgenoemde geen verschil met 1912.

Te Deventer meer vraag naar werkkrachten dan aanbod. Te Groningen en 's-Hertogenbosch c.a. evenwicht tusschen beide. G. w.

Groningen en 's-Hertogenbosch c.a. (2 K.). — Deventer (1 P.).

Biscuitfabricage. Drukte. Toestand gunstiger dan in 1912. Vraag naar meisjes en jongens. G. w.

Leiden (1 K.).

Suikerwerkfabrieken. Te Groningen toenemende bedrijvigheid (mede door de onafhankelijkheidsfeesten); toestand gunstiger dan verleden jaar.