is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 10, 30-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en door langen arbeidsduur hooge loonen verdiend werden. De toestand was gunstiger dan in 1912. Volgens P. was er steeds ruim aanbod van werkkrachten, volgens W. was het aanbod echter kleiner dan de vraag.

Vlissingen (1 K.). — Oss (1 P. en 1 W.).

Fabrieken van melkproducten. De berichtgever over Nederland in het algemeen sprak van drukte en noemde den toestand gunstiger dan andere jaren (meer melkaanvoer). Hiermede kwamen de berichten uit de afzonderlijke plaatsen overeen. Een rapport over de provincie Friesland meldde, dat de drukte in het laatst van het kwartaal iets afnam, zoodat er toen geregeld werk was. Wat de verhouding tusschen vraag en aanbod aangaat, werd nog medegedeeld, dat er in NoordHolland zelden aanbod is, in Zuid-Holland voldoende werkkrachten beschikbaar zijn, terwijl in Friesland nog al eens behoefte aan personeel bestaat.

Nederland (1 P.). — Friesland (1 W.). — Arnhem, Delft c.a., Dordrecht, 's-Gravenhage, Groningen, Leeuwarden, Leiden, .Nijmegen, Rotterdam en Schiedam (10 K.). — Haarlem (1 Kt.).

Kunstboterfabrieken. Meerdere of mindere drukte werd geconstateerd te Dordrecht (in 't laatst van het kwartaal iets drukker; meer personeel), Nijmegen, Oss (meer vraag, vooral voor export naar Engeland; dag- en nachtploegen) en Rotterdam (veel overwerk; in Juli en Augustus minder drukte), terwijl er te Oosterhout geregeld werk was en het ook te Groningen niet bepaald druk was (in September in laatstgenoemde plaats eenige verbetering).

De toestand was te Dordrecht gunstiger dan verleden jaar, overigens vrijwel dezelfde als in 1912 (geen opgave van Oss).

Te Dordrecht was op het eind van het kwartaal meer aanbod van werkkrachten dan vraag. Te Oss was volgens P. steeds ruim aanbod, volgens W. daarentegen te weinig aanbod van werkkrachten. Overigens was er vrijwel evenwicht G. w.

Dordrecht, Groningen, Nijmegen en Rotterdam (4 K.). — Oosterhout en Oss (2 P. en 1 W.).

Gistfabricage. Te Hof van Delft volgens de patroons geregeld werk, vrijwel als in 1912, volgens de werklieden tamelijk druk (los personeel aangenomen) en toestand gunstiger dan verleden jaar. In de behoefte aan meer personeel kon geregeld worden voorzien, echter zonder dat er, evenals vroeger, een belangrijk surplus van aanbod was. G. w.

In de gistpakkerijen te Schiedam geregeld werk, evenals in 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G. w.

Hof van Delft en Schiedam (2 K.).

Distilleerderijen en likeurstokerijen. Te Rotterdam was het eer slap dan druk, terwijl te Schiedam geregeld werk was, zoowel in de branderijen en de likeurstokerijen als in de distilleerderijen (voor het buitenland afwisselend vermeerdering en vermindering der drukte) en de mouterijen (in het midden van het kwartaal echter eenige slapte).

Ongunstiger dan verleden jaar was de toestand te Rotterdam en in de branderijen te Schiedam, gunstiger daarentegen in de distilleerderijen te Schiedam. In de likeurstokerijen en de mouterijen te Schiedam werd geen verschil met 1912 geconstateerd.

Te Rotterdam was gebrek aan geschikte werkkrachten, te Schiedam waren vraag en aanbod gelijk. G. w.

Rotterdam en Schiedam (2 K.).

Bierbrouwerijen. Drukte werd gerapporteerd door Breda (in Augustus niet in die mate als verwacht kon worden ; in September echter gunstige invloed der feesten), Enschede, Amersfoort en Rotterdam. In beide laatstgenoemde gemeenten was de drukte in de eerste helft van het kwartaal minder groot dan in de tweede helft. Geregeld werk was er voorts te 's-Gravenhage (althans in de tweede helft van het kwartaal) Hengelo en Maastricht (niet bepaald druk). Eenige slapte viel waar te nemen te Almelo.

Gunstiger dan in 1912 was de toestand aan het einde van het kwartaal te Amersfoort en Rotterdam (in de eerste helft echter minder werk), ongunstiger te Almelo en volgens P. te Maastricht. Te Enschede, Hengelo en 's-Gravenhage was geen verschil met verleden jaar.

Het aanbod van werkkrachten was grooter dan de vraag te 's-Gravenhage en ook te Amersfoort was voldoende aanbod. Daarentegen was er te Maastricht volgens P. zoo goed als geen aanbod. Evenwicht tusschen vraag en aanbod was er te Almelo en Rotterdam. Te Almelo werd wegens slapte een los arbeider ontslagen ; overigens — geen opgave uit Breda — geen werkloosheid.

's-Gravenhage en Rotterdam (2 K.). — Almelo, Amersfoort, Breda, Enschede, Hengelo (O.) en Maastricht (2 KF., 2 P. en 3 W.).