is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 10, 30-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Dordrecht.') Begin Juni werd in de kunstboterfabricage eene algemeene loonsverhooging doorgevoerd, waardoor het weekloon van f 10 tot f 11 werd verhoogd.

— 's-Gravenhage.') In eenige zuivelfabrieken en melkinrichtingen werd loonsverhooging gegeven.

— Kampen2). De loonen der sigarenmakers werden beduidend verhoogd, op enkele fabrieken ook voor het vaste personeel.

— Leiden. Van werkliedenzijde werd medegedeeld, dat in een blikemballagefabriek de arbeidsduur met 1 uur werd verkort en gebracht op 13 uur, echter onder voorwaarde, dat, indien werk af moet, de werklieden bij toerbeurt kunnen worden aangewezen langeren tijd te arbeiden.

j) . Als gevolg van eene actie van den Christelijken Bond van bakkersgezellen, chocolade- en suikerbewerkers in Nederland en den Alg. Ned. Bond van arbeiders(sters) in het bakkers-, chocolade- en suikerbewerkingbedrijf is op 5 October j.1. door een twintigtal patroons eene verbeterde loon- en werkregeling ingevoerd.

— Nijmegen ')• Door een firma in de sigarenfabricage en tabakskerverijen werd als gevolg van een genomen besluit met terugwerkende kracht over het tijdvak van 9 December—15 Februari 1.1. aan haar personeel een bedrag van f 280 extra uitbetaald.

— Oss. Van patroonszijde werd medegedeeld, dat dezen zomer in de kunstboterfabricage eene nieuwe loonregeling is ingevoerd, waarbij de loonen van de volwassen arbeiders en van de aankomende jongens zijn verhoogd.

Van patroonszijde werd medegedeeld, dat in de exportslagerijen de loonen

dezen zomer zijn verhoogd.

— Rotterdam 3). De combinatie van gezellenvereenigingen in het drukkersbedrijf alhier heeft aan de patroonsvereeniging de bestaande loonregeling met 1 Januari a.s. opgezegd met het oog op de omstreeks Februari a.s. verwachte inwerkingtreding van een door den Bond van boekdrukkerijen en de „landelijke" gezellenvereenigingen opgestelde, voor het geheele land geldende regeling. De combinatie heeft daarbij verzocht om, voor het geval de inwerkingtreding mocht worden vertraagd, inmiddels reeds enkele verbeteringen in te voeren.

— Schiedam 4). De timmerliedenpatroonsvereeniging „Ons Belang" heeft besloten het minimumloon van de knechts op 25 ets. per uur te bepalen.

4) gij de meeste patroons in de machinefabricage werd loonsverhooging

toegekend, bij enkelen tot 10 pCt.

'). Op een drietal glasfabrieken werd de werktijd van de nachtploeg

met 5 uren per week verkort, doordat die ploeg 's Zaterdagsavonds niet meer opkomt.

— Vlaardingen. Van werkliedenzijde werd medegedeeld, dat door een werkgever in de touwfabricage uit eigen beweging de werkdag, welke vroeger minstens 11 uur bedroeg, op 10 uur werd gebracht.

— Waalwijk c.a.5). Door tusschenkomst der R.-K. vakvereeniging van werklieden-lederbewerkers werd op eene leerlooierij te Loon op Zand de arbeidsduur van 11 op IOV2 uur gebracht.

Bij eene firma te Waalwijk werd het loon verminderd.

Vakbeweging. De Nederl. R.-K. Textielbond „St. Lambertus" besloot op zijn jaarvergadering, gehouden te Nijmegen op 21 September j.1., de vrijgestelden van een tweetal plaatselijke afdeelingen, tot gesalarieerde bondsbestuurders te benoemen.

— Op de jaarvergadering van den Christelijken Metaalbewerkersbond in Nederland, gehouden te 's-Gravenhage op 22 September j.1., werd in verband met de wenschelijkheid om de bondskas te versterken, in afwachting van een definitieve

0 Kamer van arbeid voor de voedings- en genotmiddelen.

2) „ » n n » tabaksindustrie.

3) n n n n n drukkersbedrijven.

4) „ » „ bouwbedrijven.

6) n „ „ „ het schoenmakersbedrijf.