is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 9, 1913, no 12, 29-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e kwartaal 1913. (Vervolg van afl. 10, 1913, blz. 663.)

XXI. Verkeerswezen.

(Transport.)

Havenbedrijf. Blijkens van het Bestuur der Rijksverzekeringsbank ontvangen opgaven waren gedurende de maanden Juli, Augustus en September van 1913 de in onderstaande staatjes aangegeven aantallen arbeiders gemiddeld per dag in verschillende takken *van het havenbedrijf te Rotterdam werkzaam. Ter vergelijking zijn daarbij tevens opgenomen de cijfers voor de jaren 1910, 1911, 1912 en voor het le en 2e kwartaal van 1913. Daarbij zij opgemerkt, dat de staking der havenarbeiders in de Engelsche zeehavens en te Riga een nadeeligen invloed heeft geoefend op de aantallen stukgoed-, kolen- en houtwerkers in het derde kwartaal in de haven van Rotterdam werkzaam, aangezien verschillende — in geregelden dienst op bedoelde havens varende — weekbooten te Rotterdam geen lading aanvoerden of innamen.

Gemiddeld aantal arbeiders, dat per werkdag in de in de te kolom aangegeven maand werkzaam was: { (Nombre moijen d'ouvriers travaillant par jour de travail:)

voor geregelde stoomvaartlijnen, inbU

MAAND. cargadoOTS en atuwadoora bij het laden WnnPenlandsc'he stoomboot- b« g—ct01's-

(Xf0ia \ lossen van zeescr epen. ondernemingen. (chez les commissionnairs en |

v '> (dans les services réguliers, chez les , , , prwditpur*.? dans les grain.) fréteurs et les arrimeurs des vaisseaux

de navigation fluviale.)

1910 ] 1911 ! 1912 1913 1910 j 1911 1912 1913 1910 ' 1911 1912 1913

, . .

Januari . .3 512 5 224») 4 536 0 132 415 6726) 660 755 77 179 6) 89 136

Februari. . 4 424 4 907 5 228 6129 436 684 782 798 92 145 80 116

Maart. . . 4 769 ')«) 5 274 6 010 6 472 >)*) 431 >)*) 603 732 880 O') 65 >)») 101 161 173 <)2) April ... 5 217 |5 890')-) 5 545 ')*) 6 578 493 629 ')«) 713 ')*) 813 67 85 ')') 821)>) 145

Mei . . . 4 965 3)4) 5 7303) 5 071 3)'.) 6 620 =)4) 4373)'«) 685 3) 768»)4) 8603)'«) 903)') 99^) 1523)^).130 3)4)

Juni . . .5 650 5 351») 6 404 6 874 759 774") 761 815 101 106») 200 144

Juli . . .6 285 6 467 7 039 6 504 562 519 729 854 141 133 184 165

Augustus . 6 021 6 847 6 065 6 540' 668 834 755 847 93 231 168 ,181

September . 5 701 6 299 6 377 6 642 720 928 769 753 180 270 150 169

October . .5 775 5 515 7 015 748 685 869 252 252 218

November . 5 706 5 862 6 164 536 750 817 125 93 152

December . 5 408") 5 933 6 464 6636) 566 855 214») 88 101

Totaal. . 5 293 5 782 5 992 Jö73 694 767 125 149 145

Gemiddeld aantal arbeiders, dat op Zondag in de in de le kolom aangegeven maand werkzaam was.

(Nombre moyen d'ouvriers travaillant par dimanche.)

Januari . . 96 43 90 461 3 41 17 6 — 5 — 3

Februari . . 34 22 69 779 — 12 — 7 — 6 —

Maart. . . 98 28 467 281 13 9 — 7 1 2 "

April ... 95 56 29 145 — 7 — 9 1 4 — 3

Mei . . . 152 156 79 206 17 16 — 9 — 1

Juni . . 26 39 188 100 4 9 — 6 — — — —

Juli ... 95 58 55 87 13 6 — 7 7 2 —

Augustus . 43 68 96 237 6 — — 4 3 — — —

September . 55 81 742 129 8 8 — — 10 — — —

October . . 456 71 258 30 — — 13 —3

November . 408 220 58 — 60 — — — —

December . 72 124 348 4 17 — 10 6 2

Totaal. . 141 , 79 224 9 15 1 4 2

N.B. Feestdagen (Nieuwjaar, Goede Vrijdag, Paschen, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis), voor zoover niet op Zondag vallende, zijn als gewone werkdagen beschouwd, omdat op die dagen bijna altijd arbeid wordt verricht, zij het ook in beperkter mate dan op de gewone werkdagen.

J) In deze maand viel Goede Vrijdag. J) » » » » 2e Paasehdag. 3) » » » » Hemelvaartsdag.

4) In deze maand viel 2e Pinksterdag. 6) Nieuwjaarsdag viel op Zondag. 6) le Kerstdag » » »