is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 19, 1924, no 7, 01-08-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aantal ziektegevallen aan de onderstaande besmettelijke ziekten.

(Morbidité par quelques maladies contagieuses.)

MAANDEN van 1924. (Mois.)

Vlektyphus.

(Typhus exanthémat.)

Febris typhoidea.

Pokken. (Variole.)

Roodvonk. (Scarlatine.)

Diphtherie en croup.

Dysenterie.

Meningitis cerebrospinalis epidemica.

Poliomyelitis anterior acuta.')

Encephalitis lethargica i)

MAANDEN van 1924. (Mois.)

Vlektyphus

(Typhus exanthémat.)

Febris typhoidea.

Pokken. (Variole.) i

Roodvonk. i (Scarlatine.)

Diphtherie en croup.

Dysenterie.

Meningitis j cerebrospinalis epidemica.

Poliomyelitis anterior acuta. i) !

Encephalitis lethargica. i) j

Januari . . — 69 3 362 344 1 4 1 — Augustus .

Februari . . — 63 — 338 384 — 12 1 3 September .

Maart ... — 77 — 341 398 — 15 — 4 October . .

April ... 1 79 — 363 359 1 11 — 4 November .

Mei .... — 59 — 292 315 — 12 2 3 December .

Juni. ... — 89 — 381 309 4 10 9 3

Juli.... Jaar . .

1) Met ingang van 21 Sept. 1923 is de epidemie-wet toepasselijk verklaard op encephalitis lethargica en poliomyelitis anterior acuta.

Sterfte van kinderen beneden één maand en beneden één jaar. (Mortalité d'enfants au-dessous d'un mois et au dessous d'un an.)

DOODSOORZAKEN. Leeftijden in dagen. Totaal Leeftijden in maanden. Totaal

(Nummers der meest uitgebr. (Iges en jours.) (2ges en mois.) tAv'dess

Int. lijst van doodsoorz.) — ( jC? i —2 „

(Causes de décès.) -1 1-7 8_14: 15-21 22-30 mois.) l + 2+ 3-j~ 4-(- 5 + 6+ 7 + 8 + 9 + 10 -f 11+

Mazelen. 7 — — — — I— — ________ i 2 1 1 5

Kinkhoest. 9 ___ 1 _ i 3322— 1 2 2 2 3 2 23

T.b.c. van de long. 32. ...— — — — — — — — 12— 2 — — — — 2 V

Overige vormen van t.b.c. 33-38 — — — —— — — — — 12 1 2 2 3 3 1 15

Syphilis. 39 — — 1- — 1 1- 1 ----- — 1 — 4

Stuipen ben. 5 jaar. 80... — 851 1 15 10 5 7 9 2 1 — 1 8 4 3 65

Broncho pneumonie. 99...— 1—4 1 6 6 3 — 2 3 2 6 3 4 7 4 46

Croupeuze „ .100... — — 3 1 — 4 2— 514 1 3 — 1 3 1 25 Overige ziekten v. d. ademh.-

organen 97, 98, 101 t/m. 106. — — — —— — — — — — — 1 — l 1 — — 3

Ingewandsstoornissen. 112 ..— — 4 2 5 11 20 13 20 12 6 6 3 4 3 1 3 102

Paedatrophie. 160, 161a, 206&ïs. 7 53 21 16 14 111 12 5 8 3 1 1 2 1 1 l l 147

Andere kinderziekten 162, 163. 1 12 — — 4 — — — — — — — — — — — 4

Overige doodsoorzaken ... — 27 13 9 6 55 13 15 15 6 4 11 7 5 8 7 3 149_

Totaal Juni 8 90 49 34 27 208 67 44 59 38 22 27 25 20 33 3Ï 2Ï 595~~

/ A Ct 11 ft C9 K n Q/l 97 Q 1AQQQQ7QO KQ KK C O A K KO AC O n 1 AD _

In pCt. v/h. totaal. (En pourcent du total.)

Februari 0,8 12,6 6,2 5,6 6,- 31,3 11,- 9,- 6,6 5,2 6,7 5,4 4,9 5,4 5,2 5,1 4,3 100,—

Maart 0,8 12,9 7,1 4,6 4,5 29,9 11,2 8,6 6,8 5,5 3,9 5,9 6,- 6,5 6,2 4,5 5,- 100,-

April 1,9 12,9 6,1 3,7 4,3 23,9 10,3 9,6 6,1 5,3 5,- 5,- 6,7 6,- 6,- 5,7 5,4 100,—

Mei 1,3 15,2 6,7 4,9 2,8 30,9 10,8 6,6 9,6 6,2 5,3 5,- 3,6 4,5 6,3 5,8 5,3 100,-

Juni 1,4 15,1 8,2 5,7 4,6 35,- 11,2 7,4 9,9 6;4 3,7 4,6 4,2 3,4 5,5 5,2 3,5 100,—

Juli

Augustus

September

October

November

December

Jaar . | | I I I I I I I I I I I I I I I f~

Geboorten. Het aantal levend aangegevenen, dat 25,6 per 1000 inwoners bedraagt, is bijna gelijk aan het gemiddelde cijfer over het afgeloopen halfjaar (25,7) en aan het gemiddelde Juni-cijfer over 1915/24 (25,5). Een vergelijking met de overeenkomstige maand van het vorige jaar (26,1) en met een gemiddeld jaarcijfer over de afgeloopen 10 jaar (26,3), toont een geringe daling (resp. 0.5 en 0,7) aan. Voegt men de levend geborenen, die op het tijdstip der aangifte overleden waren, en daaron als doodgeboren worden aangegeven, bij het aantal levend aangegevenen, dan verkrijgt men een geboortecijfer van 25.-> tegen 26,3 voor de overeenkomstige maand van het vorige jaar. Het aantal levend ter wereld gekomenen bij aangifte overleden, bedraagt dus voor beide maanden 0,2 per 1 000 inwoners. Dit aantal is vrijwel constant, want het gemiddelde cijfer over de afgeloopen 6 maanden van dit jaar bedraagt eveneens 0,2.

Huwelijken. Het aantal huwelijken bedraagt 8,5 tegen 8,9 voor de overeenkomstige maand van het vorige jaar, en is dus ten opzichte van laatstgenoemde maand 0,4 per 1 000 inwoners gedaald. Een vergelijking met het Juni-cijfer voor 1915/24 (9.-) wijst eveneens op daling (0,5). Het cijfer over het afgeloopen halfjaar (8,1) en het gemiddelde in de jaren 1914/23 (7,9) daarentegen wijzen op stijging, n.1. van resp. 0,4 en 0,6 per 1000 inwoners.

Sterfgevallen. Het aantal overledenen dat voor deze maand 8,3 per 1000 inwoners bedraagt is zeer laag; ten opzichte van alle in dit overzicht ter vergelijking opgenomen cijfers val: een belangrijke afneming te constateeren. Die afneming bedraagt bij vergelijking met de gelijknamige maand van het vorige jaar (9,-) 0,7, bij vergelijking met het gemiddelde Junicijfer over 1915/24, (10,2) 1,9, terwijl de gemiddelde jaarsterfte over de afgeloopen 10 jaar (12,6) op een daling van niet minder dan 4,3 per 1 000 inwoners wijst. Ook blijft het cijfer in niet onbelangrijke mate (2,4) beneden het gemiddelde over het afgeloopen halfjaar (10,7). De verdeeling der sterfte naar leeftijdsklassen doet ten opzichte van de vorige maand, met uitzondering van de leeftijdsklasse van 20—29 jaar, die iets is gestegen, een daling zien, die het grootst is voor de twee uiterste leeftijdsrubrieken (de 0-jarigen 'en de boven 80-jarigen). De meeste doodsoorzaken zijn gedaald, typhus en diptherie zijn gestegen; er kwamen n.1. 14 sterfgevallen aan typhus en 15 aan diphtherie voor tegen resp. 9 en 12 in de vorige maand. Ook hersentuberculose (105 in Juni tegen 92 in Mei) is gestegen. De sterfte aan gastro-enteritis was voor beide maanden vrijwel gelijk (114 en 112 gevallen). Voor de sterfte beneden het jaar is evenals voor de totale sterfte een bijzonder laag cijfer (40,1) berekend; het is slechts de helft van het gemiddelde over de 10 jaren 1914/23 (80,3), het blijft, 18,8 beneden het gemiddelde Juni-cijfer over 1915/24 (58,9) en 19,8 beneden het gemiddelde cijfer over het afgeloopen halfjaar (59,9). Ook een vergelijking met de gunstige maanden Mei van dit jaar (49,1) en Juni van het vorige jaar (46,7) doet een afneming van resp. 9,- en 6,6 zien.

Iiongrtuberculose. De sterfte aan longtuberculose per 10 000 inwoners bedraagt in de afgeloopen maand 7,7; voor de overeenkomstige maand van het vorige jaar werd een nagenoeg gelijk cijfer berekend (7,9). Bij vergelijking met het gemiddelde cijfer over de afgeloopen maanden van dit jaar (8,3) verkrijgt men een afneming van 0,6. Ook de gemiddelde jaarsterfte over de laatste 10 jaar (11,4) en het Juni-gemiddelde 1915/24 (11,6) wijzen op daling van resp. 3,7 en 3,9.

Temperatuur. De gemiddelde temperatuur over de afgeloopen maand was te de Bilt 17° Celsius, de hoogste d.d. 26 Juni 26°, terwijl de laagste op den 6en der maand 2° Celsius bedroeg.