is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 19, 1924, no 7, 01-08-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nationale wetgeving overeenstemde. Verder bestond er geen beperking ten aanzien van den aard der amendementen, welke zouden kunnen worden ingediend; zoo zouden wijzigingen voorgesteld kunnen worden, welke de grondbeginselen van een ontwerpverdrag' geheel aantastten, terwijl de Regeering, die deze indiende, verklaren ko,n dat, tenzij deze amendementen werden aangenomen, zij tegen de conventie zou stemmen. Daarom betwijfelde de Heer Nolens dan ook, of met >het thans voorgestelde systeem het doe], n.1. het vergemakkelijken van de ratificatie, bereikt kon worden.

Bij de bespreking van de gelijkheid in behandeling der b u i it e n landsehe -arbeiders met betrekking tot de ongevallenverzekering werd zoowel van patroonszijde, als van arbeiderszijde een verklaring afgelegd. De werkgevers erkenden dit beginsel, waren bereid ihet te ondersteunen, doch wensohten, dat het werd aangevuld met dat van wederkeerigheid, zoodat arbeiders uiit een bepaald land slechts van deze gelijkheid zouden kunnen profiteeren, voorzoover de betrokken Regeeringen het ontwerp-verdrag ratificeerden. Verder wenschte men o.a. alle voorbehoud te maken met betrekking tot de toepassing van dit beginsel op niet in het land wonende vreemde arbeidskrachten, tenzij tusschen de betrokken staten ten deze een tractaat bestond.

Naar het oordeel van de werknemers was hetgeen werd voorgesteld slechts de eerste stap naar de noodzakelijke materieele gelijkheid met betrekking tot de arbeidsongevallen. De navolgende resolutie werd door hen vervolgens gedeponeerd. Aian 'het. Internationaal Arbeidsbureau wordt verzocht al ihet mogelijke in :hiet werk te stellen, dat in alle beschaafde landen — .op het geheele terrein der sociale verzekering in algemeenen zin en op dat van de ongevallenverzekering in bet bijzonder — de materieele gelijkheid van behandeling voor allen,die onder de siociale . verzekering vallen, worde ingevoerd. Verder Jate ihet Internationaal Arbeidsbureau niets ongedaan, teneinde te bereiken, dat Staten, waar de sociale verzekering niet in iljarmonie is met de sociaal-economische omstandigheden, de noodige wettelijke voorzieningen treffen. Bij deze gelegenheid dient er op gewezen te worden, dat in sommige landen, welke met ihun arbeidswetgeving vooraan staan, de sociale verzekeringswetten niet steeds even voldoende zijn als de voorschriften op ander gebied. Vooral is het wenschelijk, dat alle landen een invaliditeitsen ouderdomsverzekeriug- invoeren.

-^adat in artikel III van het ontwerp-verdrag, waarin bepaald was, dat de leden, die deze conventie ratificeerden en nog niet een ongevallenverzekering ingevoerd hadden, zich zouden verbinden een dergelijke verzekering zoo spoedig mogelijk in te voeren, de woorden „zoo spoedig mogelijk" 'bij amendement vervangen waren door „binnen een periode van drie jaren vanaf den datum van ratificatie", en het artikel was aangenomen, heeft de Conferentie na een artikelsgewijze stemming op 3 Juli een proefstemming gehouden over het ontwerp-verdrag en de aanbeveling en de teksten aangenomen met 85 tegen 1 stem. Voorts werd met 54 tegen 35 stemmen besloten de tweede lezing benevens de eindstemming over deze teksten gedurende de zitting van 1925 te doen ihouden.

Op 30 Juni is een aanvang gemaakt met de besprekingen over het rapport inzake de w e r k 1 o o sihe id, aan liet eind waarvan een resolutie was opgenomen, welke door de Conferentie meit algemeene stemmen werd aangenomen. Hierin werd ojm. tevredenheid betuigd met het besluit van den Raad van Beheer om een conferentie van arbeidsstatistici bijeen te roepan, welke o.a. het vraagstuk van de werkloosheidsstaitistiek zou bestudeeren, teneinde deze statistiek te verbeteren, zoowel uit een nationaal oogpunt als om deze internationaal beter vergelijkbaar te maken. Verder werd o.m. de Directeur van het Internationaal Arbeidsbureau uitgenoodigd, aan de gemengde Commissie uit dit Bureau en uit den Eeonomischen Raad van den Volkenbond een onderzoek op te dragen naar de verschillende factoren als de werking van ihet crediet, de wisselvalligheid in bet algemeen der prijzen en de fluctuatie van de wisselkoersen, waardoor de geleidelijke ontwikkeling van heit verbruik en van de voortbrenging belemmerd kan worden en waardoor tevens de mogelijkheid van een geregelde werkgelegenheid verkleind wordt. Ook de geloofsbrieven der gedelegeerden kwamen in den loop der Conferentie weer ter sprake. Vooreerst was gebleken, dat een 16-tal niet volledige delegaties aanwezig was, waarvan vier slechts één Regeeringsvertegenwoordiger in plaats van het voorgeschreven aantal van twee telden. Hiervoor waren verschillende oorzaken als geldnood, ontbreken van een vakorganisatie als bedoeld in Deel XIII van het Vredesverdrag enz. Dit gaf aanleiding tot een resolutie, waarin ihet Internationaal Arbeidsbureau o.m. werd uitgenoodigd de noodige stukken bijeen te brengen, teneinde den toestand der patroons- en werknemersorganisaties in de verschillende landen op juiste wijze te kunnen beoordeelen. Na een korte bespreking werden vervolgens de geloofsbrieven van den Japanschen, den Zuid-Afrikaanschen en Tsjecho-Slowaaksehen werknemersvertegenwoordiger, waartegen bezwaren waren aangevoerd, goedgekeurd, terwijl de vraag inzake de bevoegdheid van den Italiaansohen arbeidersvertegenwoordigerr in een speciaal rapport der Commissie voor de geloofsbrieven behandeld is, waarvan de meerderheid blijkens het door o.a. den Rumeenschen Regeeringsvertegenwoordiger Commène geteekende rapport vóór, de minderheid, blijkens een door den Heer Jouhaux geteekend rapport, tegen goedkeuring van diens geloofsbrieven was. Na een langdurige discussie werden tenslotte ook de geloofsbrieven van dezen afgevaardigde met 55 tegen 32 stemmen goedgekeurd.

Het gebruik van hun v r ij en t ij d door de arbeiders. In ihaar