is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 19, 1924, no 8, 30-09-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(lat te 's-Gravenhage de sociaal-democratische Raadsfractie het voorstel deed tot wijziging- der progressieschaal voor de plaatselijke inkomstenbelasting' ter verlichting- van den belasting-druk op de lagere inkomens. De meerderheid van het college van B. en W. hoewel in principe meevoelende voor wijziging der progressieschaal in het belang der minst draagkrachtigen, ontried echter ernstig om thans te besluiten tot vaststelling van een andere progressieschaal of tot eenigen anderen maatregel op het gebied der belastingen, waarvan eene verhoogde heffing van de grootere inkomens het gevolg zoude moeten zijn. Er moest namelijk tegen gewaakt worden, dat personen met hooge inkomens wegens te zwaren belastingdruk de gemeente verlieten of van vestiging in de gemeente weerhouden werden. Ook voor de bezitters van lagere inkomens was dit van belang. Het bedoelde voorstel werd verworpen.

In dit kwartaal had de goudvoorraad van de Nederlandsche Bank (voor het eerst sedert anderhalf jaar) vermindering aan te wijzen als gevolg van goudzeudingen naar het buitenland. Het overgemaakte goud heeft gediend tot verhooging van de saldo's bij de correspondenten in het buitenland en alzoo tot versterking van het weerstandsfonds deiBank ten behoeve van den wisselkoers.

Volgens het onlangs verschenen jaarverslag van de Nederlandsche Bank houdt de Bank steeds het oog op de wenschelijkheid om voor ons land weder volledig en definitief tot den gouden standaard te komen. Zij meent evenwel dat één of enkele der kleinere landen niet afzonderlijk een dergelijk resultaat zullen kunnen bereiken. Daarvoor is overleg en tenslotte samenwerking met krachtige centrale banken in de grootere landen van Europa onontbeerlijk. Voorts wordt er op gewezen dat een terugkeer tot den volledigen gouden standaard, afgezien van andere omstandigheden, voor ons land alleen mogelijk zal zijn, indien onze betalingsbalans weder actief geworden is, en indien de openbare lichamen gematigder zullen zijn in de eisclien die zij stellen aan de geldmarkt voor de uitgifte van leeningen en aan de ingezetenen door belastingheffing.

Wat de credietverleening aan het buitenland betreft, heeft de Nederlandsche Bank blijkens hetzelfde jaarverslag onder voorbehoud van nader overleg zich in beginsel bereid verklaard om wissels, geaccepteerd door één der nieuwe instellingen tot credietverleening aan het buitenland of door haar geëndosseerd aan de Nederlandsche Bank, in herdisconto te nemen. Aangezien die instellingen eerst sedert korten tijd werkzaam zijn, was reeds uit dien hoofde de medefinanciering van de Nederlandsche Bank aan die zaken nog binnen enge grenzen gebleven.

Niet onvermeld mag blijven het geruchtmakend perscommuniqué omtrent de besprekingen tusschen de Directie der Rotterdamsche Bankvereeniging en die van de Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank deelde namelijk mede, dat de verschillende geruchten omtrent de financieele positie van: de Rotterdamsche Bankvereeniging de Directie van deze instelling bewogen hadden zich te wenden tot den President van de Nederlandsche Bank, aan wien zij alle bescheiden betreffende de liquiditeit der Rotterdamsche Bankvereeniging had ter hand gesteld. De President van de Nederlandsche Bank had, na inzage van de aan hem aangeboden stukken, zich bereid verklaard, met de Directie van de Rotterdamsche Bankvereeniging samen te werken, om indien dit noodig mocht blijken die liquiditeit te handhaven. ') Toen dit bericht bekend werd, kwam er op de Beuirs een groot aanbod van aandeelen: der bedoelde instelling, doch omvangrijke steunaankoopen hielden een groote inzinking van den koers tegen. Hierop liep het aanbod van: de aandeelen weder terug. De President van de Rotterdamsche Bankvereeniging, de Hr. Westerman, gaf een geruststellende verklaring omtrent den algemeenen toestand, de winstcapaciteit en de liquiditeit der Bank. ^ n ,

Over de oorzaken der ontwrichting van den Postcheque- en girodienst en de daarvoor aansprakelijk te stellen personen verscheen in het begin van het tweede kwartaal een omvangrijk rapport van de Commissie onder voorzitterschap van Mr. A. Tak. Eenige maanden later bracht de

i) Nieuwe Rott. Courant van 1 Juli 1024, Oehtendbl. ïï.