is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 19, 1924, no 8, 30-09-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een regeringsvoorstel tot verlaging van de maximum-surtax op de inkomstenbelasting van 40 pCt. tot 25 pCt. kon evenmin de goedkeuring van het Congres verwerven. Het maximum bleef op 40 pCt. gehandhaafd.x)

In Canada speelden kwestie's over invoerrechten een groote rol. De landbouw in het Westen van Canada, welke een moeilijken tijd doormaakte, verlangde dringend een reductie van de invoerrechten op landbouwwerktuigen. Bij de indiening der begrooting werd met eene verlaging der tarieven rekening gehouden, hetgeen aanleiding gaf tot oppositie van de industriëelen van Oost-Canada. De conservatieven stelden een motie voor waarbij werd verklaard, dat de welvaart van Canada een duurzame protectie-politiek vereischte, doch deze motie werd door het Canadeesche Lagerhuis met groote meerderheid verworpen.

In Argentinië werd eene hervorming van het muntwezen aan de orde gesteld. De Minister van Financiën heeft een ontwerp ingediend, volgens hetwelk de Conversiekas en de Argentijnsche Nationale Bank zullen worden vereenigd tot eene Circulatiebank naar het model van deBank van Engeland. Een nieuwe munteenheid op den grondslag van den goudfrank zal in het leven worden geroepen. De biljetten van de nieuwe Circulatiebank zullen voor 50 pCt. door goud, voor 15 pCt. door staatsobligatie'® en nog eens voor 15 pCt. door eerste klasse-handels wissels worden gedekt.

l) Algemeen Handelsblad, 7 Mei 1924, Avondblad 2.