is toegevoegd aan uw favorieten.

Maçonniek weekblad; uitgaaf voor broeders, jrg 42, 1893, no 41, 09-10-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook van deze categorie worden er duizenden in de laatste zes maanden geherbergd in de Zwanenburgerstraat, waar zij frissche, gezonde, goed verwarmde en vooral zindelijke vertrekken vonden. Hier konden zij voor één dubbeltje slapen en kregen zij een kop goede, warme koffie op den koop toe, voordat zij 's morgens het gebouw verlieten.

Al ware het alleen om concurrentie te doen aan de verderfelijke zoogenaamde slaapsteden, had de „Toevlucht" voldoende recht van bestaan. Wij achten het dan ook een gelukkig verschijnsel, dat thans reeds in deze onzedelijke en ongezonde holen geklaagd wordt over de concurrentie, door die inrichting hun aangedaan.

Velen worden geholpen, maar toch moeten er eiken avond een groot aantal worden afgewezen. Waarom? Niet omdat er geen plaats meer is in de groote gebouwen; neen, plaats is er nog voor velen, maar omdat er geen bedden meer zijn.

Zooals bij de meeste jonge philanthropische vereenigingen drukt de financieele last van de vereeniging „Toevlucht voor onbehuisden" op enkele schouders. Die enkelen zijn zoo ver gegaan als zij konden. Hoeveel leed het hun ook doet, zij moeten velen afwijzen, die geplaatst zouden kunnen worden. Hoe meer de winter nadert, hoe meer personen zich zullen aanmelden, maar helaas, zij kunnen niet geholpen worden. Honderden zullen weder genoodzaakt z ij n hun toevlucht te nemen tot de politie-hokken, of, wat erger is, tot die schandelijke holen, waar alle begrip van zedelijkheid verloren gaat, en die kweekplaatsen zijn van ontuchtige vrouwen en misdadigers.

Mogen wij dit toelaten zonder eene poging te doen om, al ware het slechts hen te helpen, die tegen hun wil, enkel uit armoede gedwongen worden zich te begeven naar plaatsen waarvan zij in het begin walgen, maar waai- zij zich later helaas leeren schikken? Neen.

Nu wij onzen lezers de zaak hebben uiteengezet durven wij vragen : wie helpt ons meê geld bijeen brengen om de vereeniging in staat te stellen meerdere bedden en verdere benoodigdheden aan te koopen ? De Telegraaf zal zich gaarne belasten zoowel met het in ontvangst nemen van gelden als met het opgeven aan de vereeniging van de namen dergenen, die haar door jaarlijksche bijdragen Willen steunen.

Om de rij. wij hopen de lange rij. bijdragen te openen, stelt De Telegraaf 500 gulden ter beschikking van de vereeniging„Toevlucht voor Onbehuisden."

Vragen van den dag. VIII. Inhoud van de 10e aflevering. I. Dr. M. C. Tideman. Een houvast in den strijd tegen alcohol. II. F. Z. M. — „Erneste Renan." III. Vraagbus. IV. Bibliographie. V. Zeden