is toegevoegd aan uw favorieten.

Maçonniek weekblad; uitgaaf voor broeders, jrg 42, 1893, no 41, 09-10-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en gebruiken. VI. Uit en voor de praktijk. VII. Dr. D. C. Nijhoff. Braziliaansche vraagstukken van onzen tijd in historisch licht beschouwd I.

Met Populair Wetenschappelijk Bijblad.

CORRIGENDA.

De Heer van Dissel, emeiv. pred.*. te Stratum , verzoekt ons mede te deelen, dat zijn eerste predikatie te Gheel (België) niet geweest is naar aanleiding van Psalm 116 vers 4 maar vers 12 nl:

Wat zal ik den He ere vergelden, voor al zijne weldaden aan mij bewezen ?

ARBEIDSTAFEL.

□ «Orde en vlijt" in het O.-, v. Gorichem. Zondag 29 October 1893, Ree.". Mrgr.*. en L.\ Gr.*., aanvang om elf uren des voormiddags. De H.\ Eerw.*. zal deze vergadering met zijne tegenwoordigheid vereeren.

Na afloop, diner. Aangiften tot deelneming vóór 20 Oct. bij Br.*. L. J. C. Koderitsch onder toezending per postwissel van drie gulden voor collation en diner met */> fesch wijn.

□ sl'Union Royale" in het O.*, van 's-Gravenhage. Dinsdag 10 October 1893 g.*. s.*. des avonds te 8 uren. Gemeenzaam Onderhoud.

Spreker: Br.*. A. B. KERSSEN.

ADVERTENTIE N. Goedkoopste en Soliedste PIANOHANDEL. EXPORT - KJN GROS - DETAIL Specialiteit van PIANO's ? Bltithner Leipzig — welke ook, evenals alle nieuwe Piano's verhuurd worden of met huur afbetaald. Oude Instrumenten neemt men in betaling. D. M. LOUIS, 193 Heerengracht, Amsterdam. Uitgaven van i. B. HUBER te Groningen. CARPENTIER ALTING. Loge ritualen le, 2e en 3e graad, a ƒ 1.25, fr. per post f 1.30, naar de overz. bezittingen ƒ 1.40. FISCHER. Leerlings Catechismus, vertaald door Br.*. Susah, ƒ 0.75, fr. per post f 0.80, naar de overz. bezittingen ƒ 0.85. LËRP. Vrijmetselarij en Loge, tot christendom en kerk, vertaald door Br.*. Susan , ƒ 0.50, fr. per post f 0.55, naar de overz. bez. ƒ0.60. MACOV. Gids voor den Vrijmetselaar f 0.75, fr. per post ƒ 0.80, naar de overz. bezittingen f 0.90. Na toezending van postwissel.