is toegevoegd aan uw favorieten.

De kinematograaf; met bijblad De film-best geredigeerde en meest verspreide tijdschrift op bioscoopgebied, 1915, no 102, 01-01-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JU"" "«Uk

/ ALLEENVERTEGENWOORDIGING ï

I ZWEEDSCH THEATER-KUNSTFILM

I Qrandiose Nieuwigheden z^Aden

Maandelijks 2 edities = Stockfilms = Nieuwe films

VROEGERK MONOPOOL-FIL/ViS, circa 10000 meter, a 60 pfenn. terstond te koop

Verzending alleen tegen bankaanwijzing

V ROBERT GLÖMBECK - M . yin $, | y . Friedrichslrasse 35k

i„l,|lH'|r

heilige nacht" te willen zingen. Dadelijk daarop zette de muziek, dra gevolgd door heldere kinderstemmetjes, die deze oude en schoone melodie liefelijk door het hooge gebouw deden weerklinken. Het eerwaardig Kerstmannetje, met zijn langen, witten baard, dééd nu zijn wandeling door de zaal, sprak hier en daar een kleintje toe en deelde verrassingen uit.

Leeuwarden. In den loop der maand Januari wordt de nieuwe Leeuwarder bioscoop geopend.

Nijmegen. F a m i 1 i e-B i o s k o o p. De drie feestdagen zijn voor de F a m i I ie-B i o s c o o p dagen geweest van druk bezoek en veel s;' c- Het de Kerstdagen werd nog eens op verzoek, de film op de wereld",

naar den beroemden roman va. naam van den

Franschen schrijver Hector Malot, gegeven. En Zondag weer een geheel nieuw programma, met als hoofdnummer „Black Jack en het Gestolen Halssnoer", een driedeelig detective-dratna, dat zoowel door spel als door vertooning en mooie opnamen zeer voldeed, en dan ook een warm applaus ten deel viel. Kijkjes in het Amerikaansche bergland en een paar acrobaten-nummers — menschelijke kattepult — gaven een goede variatie, terwijl het humoristische ook goed vertegenwoordigd was, o.a. „De trouwe dienaar", „Reus en Dwerg", en vooral niet te vergeten „Rigadin, de gelante Commissaris". De bezoekers hebben genoten.

— Chicag o-Variet é. Na drie dagen van flinke drukte zullen de volgende dagen ook wel talrijk publiek lokken, want het is de menschen bevallen.

Het eerste programma blonk uit door een magnifieke Nordisk-film „Minnespel", een mooi muzikaal nummer, waarbij men niet weet wat meer te bewonderen, de muziek of de vaardigheid deze voort te brengen ; en een grappigeti jongleur.

Van Zondag af is dit programma vervangen door een veel moderner genre. Het bioscope-program staat in het teeken der detective-verhalen door een zeer spannende Eclipse-film „De duimafdruk", in 4 deelen.

Het variété geeft een grappigen instrumatalist „Adagio" en als hoofdnummer Chitta Dolorenen partner. Wat wij reeds vermoedden bij den entrée-dans van dit

mondaine en toch gracieuse paar, bleek waar, het zijn Amerikanen. Niemand, behalve een Amerikaan zal zoo langzaam, monotoon en toch duidelijk annonceeren: „Next danco is-an-american-dance-potpourri" en „Next we intend-to-show-you-a-dance .... „dance Mephiato".

In het eerst is hun dans van demonstratief karakter, onverbeterlijk, maatpassen met aardige figuren. Over het kostuum valt moeilijk iets te zeggen, snit en stof zijn onberispelijk, kleur is verrukkelijk, maar om te kleeden scheen het costuum der dame niet gemaakt te zijn, enfin, dat bleek ook niet noodig, want de dans kreeg spoedig een meer acrobatisch karakter en dan heeft tricot veel voor op robes. De Mephisto-dans was grillig, zooals hij behoort, met bliksemlicht, verschillende kleurschakeeringen met zoeklichten enz. Onnoodig te zeggen dat de zwartgebeende jongedame en haar partner succes hadden en vermoedelijk de geheele week nog zullen hebben.

Het middag-programma wordt als steeds tot familieprogram verwerkt; de middagen verheugen zich dan ook altijd in talrijk jeugdbezoek ; we herinneren in dit verband eraan, dat de Chicago dagelijks van 2 uur af doorloopend geopend is, een goede hulp dus voor radelooze moeders in de vacantie bij slecht weer.

Rotterdam. Bioscoop „Centraal".

Het jaar 1914 kon niet van ons scheiden zonder nog eerst even het aantal bioscooptheaters in onze stad met een vermeerderd te hebben en wel met de bioscoop „Centraal" aan den Binnenweg, waar de heer P. Verineer nu niet langer het gehemelte onzer stadgenooten wil streelen met visch en conserven, maar hun oogen met mooie films. Aan de opening gisteravond was een feestelijk karakter gegeven. Door de schitterende verlichting aan den gevel komt het theater goed uit en in de ruime vestibule waren fraaie bloemen geplaatst, die men den heer Vermeer als gelukwensch op zijn nieuwe onderneming had gezonden. In den ruimen foyer, waar men door moet om de zaal te bereiken, boden een paar jonge dametjes den bezoekers een takje hulst aan, als kerstgroet van de directie en voordat de voorstelling begon, sprak een heer in gala, staande voor het doek,