is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 13, 1932, no 3, 1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDBLAD

13' JAARGANG NO. 3

MAART 1932

TIJDSCHRIFT VOOR VOLKSHUISVESTING lllllNllllllllllillllllllllllllNllllllllllllllllllllllllll X T ■—V ✓-«v « t ««r . EN STEDEBOUW W VV ililllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllll

ORGAAN VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VOOR VOLKSHUISVESTING EN STEDEBOUW EN DEN NATIONALEN WONINGRAAD ALGEMEENEN BOND VAN WONINOBOUWVEREENIOINGEN

REDACTIE: H. P. J. Bloemers, J. Bom- F MER, J. Douwes Jr., Mr. D. Hudig, Jhr. I M. J. I. DE Jonge VAN Ellemeet, Ir. P.

Bakker Schut, Ir. J. M. A. Zoetmulder Vaste Medewerkers : J. W. Bossenbroek, G. A. M. DE Bruyn, Ir. A. Keppler, Mr. J. Kruseman, Ir. A. M. Kuysten, Jhr. A. H. Op Ten Noort, Jan Stuyt, M. Vrijenhoek, L. van der Wal, D. E. Wentink

I ADRES DER REDACTIE iïF I ADMINISTRATIE Kloveniersburgwal 70 – Amsterdam Postrekening No. 29080

Redactie van de rubriek „UIT DEN Kring der bouwvereenigingen” „Het Nieuwe Huis” (kamer 171) Roelof Hartplein 4 – Amsterdam

ADVERTENTIES V. MUNSTEH'S UITGEVERSMAATSCHAPPIJ HAARLEMMERWEG B 378 – A'DAM (W.)

[ ABONNEMENTSPRIJS fB.- I

DE LEDEN VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VOOR VOLKSHUISVESTING EN STEDEBOUW (lidmaatschap voor PHYSIEKE LEDEN f 7.50) EN DE LEDEN VAN DEN NATIONALEN WONINGRAAD ONTVANGEN HET BLAD kosteloos

I LOSSE NUMMERS f i.-

Inhoud Officieele Mededeelmgen -De Woningen voor Ouden van Dagen te Amsterdam door A. T. A. Kikkert.- De Belangen van de Volkshuisvesting en van het Verkeer, in verband met het Behoud van Natuurschoon door D. E. Wentink – Binnenland – Uit den Kring der Bouwvereenigingen – Buitenland – Overzicht van Tijdschriften – Wetten, Kon. Besluiten, enz. – Rechtspraak.

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN

RAPPORT INZAKE HUISVESTING VAN KROTBEWONERS

Het rapport der commissie, ingesteld door het Instituut en den Nationalen Woningraad om een onderzoek in te stellen naar de huisvesting van krotbewoners, is in Februari verschenen en aan alle leden van Instituut en Woningraad toegezonden. Alle gemeentebesturen in Nederland hebben een exemplaar ontvangen met een begeleidend schrijven, waarin hun wordt verzocht hun aandacht aan deze belangrijke aangelegenheid te wijden.

Op 9 April a.s. zal een gecombineerde vergadering van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw en van den Nationalen Woningraad te Amsterdam plaats hebben ter bespreking van het rapport.

Meerdere exemplaren van het rapport zijn a / i.2'5 bij beide secretariaten verkrijgbaar.

NEDERLANDSCH INSTITUUT

DR. H. P. BERLAGE

Op 7 Maart is aan Dr. Berlage door het Royal Institute of British Architects de gouden medaille uitgereikt, de hoogste onderscheiding, welke dit lichaam kan verkenen.

BESTUUR

Tengevolge van verandering van de bezetting der wethouderszetels te Rotterdam is de Heer J. Brautigam als vertegenwoordiger dier gemeente uit ons bestuur getreden. In zijn plaats is aangewezen de Heer A. H. S. Stemerding.

De Ned. Vereeniging voor Tuin- en Landschapkunst. Bond van Ned. Tuinarchitecten (8.N.1.) heeft den Heer Dr. Ir. J. P. T. Bijhouwer als vertegenwoordiger in ons bestuur aangewezen in de plaats van wijlen den Heer Th. J. Dinn.

NATIONALE WONINGRAAD

LEDENVERGADERING

Op Vrijdag, 8 April a.s., houdt de Woningraad m het gebouw van de Maatschappij voor den Werkenden Stand te Amsterdam een buitengewone ledenvergadering, gewijd aan de financieele moeilijkheden, welke zich voordoen bij de exploitatie van vereenigings- en gemeentewoningen. Nadere bizonderheden omtrent deze vergadering zijn den leden bij afzonderlijke convocatie medegedeeld.