is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 19, 1938, no 12, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Octavia Hill

Willem de Zwi]- gerlaan

Het tweede en derde blok van links betreffen den bouw van de Algemeene Woningbouwvereeni' ging

Ter gelegenheid van de honderdjarige herden-1 . 1 , , la mg van haar geboortedag

Wanneer de jaren voorbijgaan, krijgen de tijdperken en de wenschen, die achter ons liggen, dikwijls een ander aanzien dan vroegere tijdgenooten daaraan hebben gegeven; niet zelden gebeurt het, dat wat voorheen hoog werd geëerd, later veel van zijn beteekenis verliest; de tijd verandert veel, en ook de menschen veranderen, hun levensinzicht wijzigt zich, ze krijgen een anderen kijk op het maatschappelijk gebeuren.

Octavia Hill s persoon is nog geen historie geworden, er zijn onder ons nog enkelen, die haar hebben gekend; maar al zullen ook eeuwen voorbijgaan, de eigenschappen, die bij haar zoo sterk spreken: grootheid van karakter, zuiverheid van bedoeling, ruimheid van blik, onwankelbaar vertrouwen in den mensch, deze zullen ook in de toekomst hun waarde blijven behouden.

Octavia Hill heeft in 1864 een aanvang gemaakt met haar werk, dat sedert is uitgegroeid tot wat wij thans woningbeheer door vrouwen noemen. Diep getroffen door den nood der Londensche krotbewoners heeft zij, nu 75 jaar geleden, haar leven in dienst van de verbetering der volkshuisvesting gesteld, ongeveer in denzelfden tijd, dat de Engelsche wetgever de eerste schreden zette op dit onontgonnen terrein, en tot aan haar dood in 1912 heeft zij met onverflauwde trouw het werk gediend, dat inhoud en beteekenis aan haar leven heeft gegeven.

Ik wil nu trachten u een beeld te geven van deze merkwaardige vrouw, die pionier is geweest op het gebied der volkshuisvesting, die onze voorgangster was als woningopzichteres, en die aan allen, die haar gekend hebben, de stralende herinnering heeft nagelaten aan een leven van onbeschrijfelijke toewijding, een leven in dienst der gemeenschap.

Zelf heb ik het voorrecht gehad door haar te worden opgeleid voor mijn werk van woningopzichteres en ik denk met groote dankbaarheid terug aan de maanden, die ik bij haar heb doorgebracht, en die tot de mooiste herinneringen van mijn lever behooren.

Octavia Hill was geboren in 1838 in een periode, dat Engeland zeer bewogen tijden beleefde; dank zij de geweldige ontwikkeling der industrie groeide de groote massa bezitlooze arbeiders aan, en gingen deze de plaats innemen van de kleine burgers, de kleine baasjes, de kleine bezitters van voorheen. Overal heerschte armoede en gebrek, lage loonen, dure levensmiddelen, slechte woningen waren algemeene verschijnselen, en de arbeider uit dien tijd wordt geschetst als de meest deerniswaardige mensch, waarvan de geschiedenis gewaagt.

Sociale beroeringen bleven dan ook niet uit, ze werden in den beginne met geweld onderdrukt, maar ze hadden ook dit tot gevolg, dat men zich meer rekenschap ging geven van de ellendige omstandigheden, waaronder de arbeidersbevolking leefde, en dat medegevoel en medelijden met hun lot gingen ontwaken, In dezen tijd viel de jeugd van Octavia Hill, en reeds in haar jonge jaren was zij vervuld van groote deernis