is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 21, 1940, no 2, 1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.'oning moet verlaten. Bij hun voorstel merken B, en W. op, dat net hun bedoeling is bij de toepassing de noodige soepelheid te betrachten door steeds ontheffing te verleenen, indien vaststaat dat de belangen van de volkshuisvesting daardoor niet geschaad worden.

Woningtelling Kampen

In de maand Juli 1939 is door den dienst van Gemeentewerken te Kampen een woning- en gezinstelling gehouden. Het rapport van deze telling is thans verschenen. Wij ontleenen hieraan enkele gegevens. Het aantal onbewoonde woningen was 67, d.i. 1.42% van den totalen voorraad van 4728 woningen.

Samenwoningen werden aangetroffen in 146 woningen, waarin tezamen 148 gezinnen bij andere inwoonden.

Het aantal door de eigenaren bewoonde woningen was in de binnenstad rond 39 %, in de buitenstad rond 38 % van het totaal. Hieronder zijn meegeteld de woningen van eenige bouwvereenigingen en woningstichtingen, die den eigendom van de woningen aan de huurders overdragen. Het totaal aantal vereenigingswoningen bedroeg 902. Er waren slechts 3 vereenigingswoningen onbewoond.

Van de 222 woningen, die sinds 1930 onbewoonbaar zijn verklaard, waren er tijdens de telling nog 70 bewoond. Het rapport merkt op dat de aanwezige reserve, vooral wat betreft de daartoe geschikte woningen, lang niet toereikend is om ontruiming van deze woningen mogelijk te maken.

Bij de indeeling der woningen naar de huurwaarde treft het dat de groep der goedkoope arbeiderswoningen, met een huurwaarde tot f 3.25 per week, zeer goed bezet is. Van den geheelen voorraad van 4728 woningen hooren tot deze groep 1423 woningen. Hoewel dit cijfer ruim 30 % van den voorraad niet laag is, acht het rapport toch een grooter aantal woningen van deze huurwaarde wenschelijk in verband met het geringe inkomen van een groot deel van de bevolking, en ook omdat de slechtste woningen juist in deze huurgroep voorkomen. Een vergelijking van den woningvoorraad, gesplitst naar de huren, met de overeenkomstige woningbehoefte, bleek bij gebrek aan gegevens betreffende de inkomens niet mogelijk te zijn.

Het aantal éénkamerwoningen bedroeg 233. het aantal tweekamerwoningen 706. Een aanmerkelijk aantal van deze woningen werd echter bewoond door gezinnen, bestaande uit een of twee personen. In drie gevallen werd echter in een éénkamerwoning een gezin van niet minder dan 11 personen aangetroffen.

Bedsteden werden aangetroffen in 1701 woningen. Getracht is ook na te gaan in hoeverre de bedsteden nog gebruikt worden. Naar schatting slaapt nog 15% van de geheele bevolking in bedsteden. De meeste bedsteden werden door twee. sommige door drie personen gebruikt.

Bizonder slecht bleek de toestand te zijn in vele veehouderij-woningen: ontbreken van voldoende open ruimte, onvoldoende woonruimte. in rechtstreeksche gemeenschap met den stal. bedsteden. Een aantal veehouderijen zou feitelijk voor onbewoonbaarverklaring in aanmerking komen.

Rekening houdende met het onttrekken van alle onbewoonbaar verklaarde woningen aan bewoning, van alle overige éénkamerwoningen zonder open ruimte en nog een andere groep slechte woningen, voorts rekening houdende met een toeneming van de behoefte voor den eersten tijd met 100 woningen en met beëindiging van de helft der samenwoningen, berekent het rapport het woningtekort op 478 woningen. Ook als hierin voorzien zal zijn. komen nog zeer veel andere woningen voor verbetering in aanmerking.

Deze cijfers en het geheele rapport verdienen nu meer dan anders de belangstelling, omdat zij een duidelijken kijk geven op de woningmarkt in een van onze kleinere steden. Dergelijke gegevens zijn slechts bij uitzondering beschikbaar.

Vermelden wij ten slotte dat het rapport ook op stedebouwkundige kwesties ingaat, zooals de recreatie-ruimte van de bevolking en de wenschelijkheid de talrijke veehouderijen in de binnenstad te verplaatsen naar de Gemeenteweiden, waardoor plaats vrij zou komen voor nieuwbouw en voor het uitbreiden van de open ruimten achter bestaande woningen.

Woningtelling Bussum

Aan de Bussumsche Courant ontkenen wij het bericht, dat in de gemeente Bussum een woning- en gezinstelling gehouden wordt.

Gezondheidswoningen Utrecht

De Utrechtsche raad heeft het voorstel betreffende den bouw van vijf gezondheidswoningen . zie het vorige nummer —na eenige discussie aangenomen.

Uitbreidingsplan de Eendracht Amsterdam

Te Amsterdam is een ontwerp-uitbreidingsplan gereedgekomen en aan den gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd, dat een bizonder karakter heeft. Het plan betreft de gronden van de veenderij de Eendracht, gelegen nabij Halfweg tusschen Haarlemmerweg en Osdorperweg, den trein- en tramreizigers op de lijn Amsterdam—Haarlem welbekend. Deze gronden zijn eenige jaren geleden aangekocht door de provincie Noord Holland met het oogmerk ze vanwege de provincie in werkverschaffing te doen ontginnen. Gedeputeerden hebben het gemeentebestuur verzocht te bevorderen dat in verband hiermee voor het bedoelde gebied, dat begrepen is in het Algemeen Uitbreidingsplan, een plan in onderdeden wordt vastgesteld.

De gronden worden volgens het thans ingediende ontwerp, waaromtrent met het College van Gedeputeerden overeenstemming is bereikt, voor een groot gedeelte bestemd voor landbouw en veeteelt en voor een klein gedeelte mede voor tuinbouw, een en ander met bijbehoorende bebouwingsvoorschriften. In laatstbedoeld gebied zijn 26 landarbeiderswoningen, deels vrijstaande, deels twee aaneengebouwde, ontworpen met bijbehoorende plaatsjes, ter grootte van gemiddeld 1800 m^.

Uit de toelichtende beschrijving blijkt, dat bizondere zorg besteed is aan het landschapsbeeld van den nieuwen polder, vooral gezien van den Haarlemmerweg, waarlangs de ontginning zich over ongeveer 2 km lengte zal uitstrekken. De wegen in den polder krijgen voorloopig slechts een geringe rijwegbreedte, maar de boomen zullen op zoodanigen afstand van de as van den weg geplant worden, dat wegverbreeding mogelijk blijft met behoud van een voldoend breeden groenen berm, zoodat het landelijk aspect van deze polderwegen gewaarborgd is. Ook bij het bepalen van de afmetingen van tochten en slooten en de ontworpen beplanting is er naar gestreefd een landschapsbeeld te doen ontstaan dat bij dat van onze mooie Noord Hollandsche polders niet te veel achter staat. Ten einde een zoo groot mogelijke openheid van het land te verkrijgen zijn de ten Zuiden van den Haarlemmerweg gelegen terreinen tot aan den tweeden Oost— gerichten weg voor landbouw en veeteelt bestemd, zoodat daarop slechts boerderijen met de daarbij behoorende bedrijfsgebouwen in de gebruikelijke boomgroepen zullen ontstaan. De veel dichtere bebouwing, welke het tuinbouwbedrijf meebrengt, is daardoor op grooteren afstand van den Haarlemmerweg gehouden, aansluitend op het overige in het Algemeen Uitbreidingsplan ontworpen tuinbouwgebied.

Saneering van de Haagsche binnenstad

Indertijd maakten wij melding van een plan —■ uitgaande van het departement s Gravenhage van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel om langs particulieren weg de saneering van de binnenstad van den Haag te bevorderen. Uit dagbladberichten blijkt nu, dat een stichting ~Saneering Binnenstad ' overeenkomstig het bedoelde plan is opgericht.

Onderwijs in den stedebouw

De Heer Ir. Th. K. van Lohuizen is toegelaten als privaat-docent in den stedebouw aan de Universiteit van Amsterdam en is zijn colleges begonnen met een openbare les, getiteld „Het wetenschappelijk onderzoek in den stedebouw”.

Buitenland

Amerika

W oningcongres

Informations Sodales van 22 Januari 1.1. bevat het bericht, dat van 2 tot 7 October 1.1. voor de eerste maal een Pan-Amerikaansch