is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 22, 1941, no 2, 1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het schema (afb. 12) is de verdeeling van de garageruimte over de woningen aangegeven door strepen voor de garages in de onderhuizen der flatwoningen en der eengezinshuizen en door stippen voor de losstaande garages en voor die in de eengezinswoningen (men vergelijke dit schema met het plan op de bijlage).

Ontspanning. Evenals voor de verkeerswegen, zijn, wat de ontspanning betreft, de richtlijnen uit het Plan in Hoofdzaak aangehouden en bij de nadere uitwerking aangevuld en verrijkt. Het Beatrixpark, waarvan het grootste gedeelte reeds is aangelegd en in Mei 1939 voor het publiek kon worden opengesteld, is in het plan opgenomen. Afb. 13 geeft een indruk van dit nog jonge park met als afsluiting de stadsbebouwing langs de Noord-Oostzijde, bestaande uit eengezinsrijenhuizen en de Nieuwe Remonstrantsche Kerk langs de Diepenbrockstraat en op den achtergrond het gebouw van de Rijksverzekerinflsbank. |

De nieuwe wijk zal twee toegangen naar het park krijgen, één bij het Zuider-Amstelkanaal en de tweede in het verlengde van de midden door de wijk geprojecteerde West-Oost gerichte straat. Laatstgenoemde ingang zal i' door de twee reeds genoemde 8 verdiepingen hooge flatgebouwen worden gemarkeerd.

Zooals reeds in het Plan in Hoofdzaak is aangegeven, zal de in 1917 als tijdelijk aangelegde Zuidelijke Wandelweg met omgeving bij uitvoering van het uitbreidingsplan moeten verdwijnen. Dit op polderpeil aangelegd complex zal door de op boezempeil aan te leggen verbindingswegen en -kanalen tusschen de toekomstige stadskwartieren ter weerszijden van de ringspoorbaan worden doorsneden, waarmede destijds natuurlijk nóch wat de hoogteligging, nóch wat de terreinindeeling betreft, rekening kon worden gehouden.

Het bestaande complex kan dan ook niet worden gehandhaafd zoodat in het Plan in Hoofdzaak een nieuw complex, op boezempeil aan te leggen, is ontworpen di- T-. . reet ten Zuiden van de ringspoorbaan, L>lt nieuwe complex zal eerst aangelegd en de in het bestaande complex aanwezige sportvelden en tennisbanen naar de nieuwe terreinen overgeplaatst moeten zijn, alvorens aan opruiming van het bestaande kan worden gedacht. Dit heeft tengevolge, dat het uitbreidingsplan slechts in twee perioden" kan worden uitgevoerd, n.I. eerst het Noorde-

lijk deel, dat ongeveer door de grens van de reeds aanwezige ophooging wordt bepaald en later het Zuidelijk gedeelte. In de bebouwingsvoorschriften is aan Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid gegeven, toe te staan, dat de op de langs den Zuidelijken Wandelweg gelegen terreinen aanwezige sportgebouwen, zoolang nog niet tot verplaatsing van het complex kan worden overqeqaan, worden veranderd, uitqebreid of vernieuwd.

j a ~u Lanqs den Zuidelijken oever van het Zuider-Amstelka° , r. , vn ri_ ■ j i . j naai (profiel XII afb. 4) zijn m den plantsoenrand i i i j- n j wandelpaden opgenomen, die zullen worden voortgezet i. -j * langs beide zijden van het nieuw ontworpen Zuidwaarts ■ u,. i i ■ j . i . j i <.• * gerichte kanaal tot in de toekomstige stadskwartieren ten 2, . , j • i. / n o \ tv j i Zuiden van de ringbaan (afb, 8 . Ue paden kunnen i lu u j onder de over dit kanaal te bouwen bruggen worden j,.ju -j*! *. j doorgevoerd, zoodat de bewoners in de toekomst zonder i i – j i ~11 i j verkeershinder lanqs een aantrekkeiijken weg de nieuwe 1 c -i sportcomplexen zullen kunnen bereiken,

Westzijde van het Zuidwaarts gerichte kanaal is dit pad ontworpen op den beplanten dijk, die dit ka-1. -j j u 1 c jc naai zal scheiden van de op polderpeil te handhaven ju,. j j ok' ringsloot om de bestaande en uit te breiden K.K. Begraafplaats-Buitenveldert (profiel II afb. 3).

Het terrein van de Amsterdamsche Ijsclub en de sportvelden ten Noorden daarvan, tusschen de spoorbaan naar Aalsmeer en den Schinkel, zijn mede in het plan opgenomen, evenals de nieuwe sluis in den ochmkel. Uen rijweg is tusschen deze beide complexen door Schinkel; aan de Noordzijde van dezen weg is vóór kruising met de spoorbaan naar Aalsmeer bij het reeds genoemde zwem- en luchtbad een parkeerterrein ontworpen, dat dienst zal kunnen doen ten behoeve yan de bezoekers van het Stadion, van zweminrichting en van de ijsbaan. Van het einde van dezen rijleiden rijwiel- en wandelpaden over de Schinkclslulzen naar het Jaagpad langs het Nieuwe Meer en de daarlangs gelegen sport- en volkstuinencomplexen in den Riekerpolder, terwijl een tweede pad toegang zal geven tot het water.sportcomplex aan het Nieuwe Meer verder Z-uidwaarts in de richting van het bosch zal voeren, Tusschen de nieuwe Schinkelsluis en den Oostelijken oever van den Schinkel blijft een watervlakte over, welke zeer geschikt zal zijn voor watersporthaven. Op het uitbreidingsplan is daarmede rekegehouden en zijn de daarvoor benoodigde steigertjes en bootenloodsen aangegeven,

Zuiden van de ontworpen zweminrichting is nog een uitbrei-Jing van het luchtbad ontworpen, welke ook dienst kan doen als sportveld. De niet voor bebouwing in aanmerking komende strook Noordzijde yan de begraafplaats is voor schoolwerktuinen

De oevers van de kanalen zijn van plantsoenen voorzien, doorgaande rijwegen hierlangs zijn vermeden, terwijl zooals reeds is vermeld, de bebouwingen daaraan steeds zoodanig zijn gegroepeerd, dat hooge, afsluitende huizenwanden niet voorkomen. Ook elders zal de wijk overal den indruk geven van openheid en groen, De afbeeldingen der maquette geven alleen het groen in de openbare terreinen (straten, plansoenen) weer, dat in de werkelijkheid nog zal worden aangevuld met dt beplantingen in de tuinen, die overal van den weg zichtbaar zullen zijn.

De bij dit artikel behoorende afbeeldingen zijn ter beschikking gesteld door de Afdeeling Stadsontwikkeling van den Dienst der Publieke Werken te Amsterdam.

Afb. 13. Beatrixpark in 1940; op den achtergrond het gebouw van de Rijksverzekeringsbank