is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 22, 1941, no 4, 1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 14 Februari 1941. No. 1161 M 1., Afd. V.. is aan Bos te Gramsberqen voor den bouw van een woning een voorschot verleend 2975.-, tegen een rente van 4%, terug te betalen in 30 annuïteiten van 5.784% en een bijdrage van f. 300.-; van 14 Februari 1941. No. 1128 M 1.. Afd. V., is aan ]. R Loves te Nieuw-Schoonebeekerveld (gem. Schoonebeek) voor den bouw van een woning een voorschot verleend van f. 2556.—. tegen een rente van 4%, terug te betalen in 30 annuïteiten van 5.784 en een bijdrage van f. 300.—;

van 20 Februari 1941. No. 1379 M.. Afd. V.. is aan R Hebben te Bergen (L.) voor den bouw van een woning een voorschot verleend van f 3250 —. tegen een rente van 4%. terug te betalen in 30 annuïteiten van 5.784% en een bijdrage van f. 300.--; van 21 Februari 1941. No. 1647 M.. Afd. V.. is aan ]. Denmiing te Dinxperlo voor den bouw van een woning een voorschot verleend vr?. 1725.-. tegen een rente van 4%. terug te betalen in 30 annuïteiten van 5.784% en een bgdrage van f. 300.

van 4 Maart 1941, No. 1903 M„ Aid. V.. is aan o. de Boer te Achtkarspelen voor den bouw van een woning een voorschot ver leend van f. 3892.-, tegen een rente van 4%, te betalen in 30 annuïteiten van 5.784% en een bijdrage van f. 300.-; van 8 Maart 1941, No. 2023 M 1., Afd. V., is aan W. van den Heuvel te Wychen voor de verbetering van een woning een bi) draae verleend van f. 300.—;

van 8 Maart 1941, No. 2Ö26 M 1., Afd. V.. is aan TN van Hulsel te Westerhoven voor den bouw van een woning een bijdrage ver leend van f. 450.

van 11 Maart 1941, No. 2189 M„ Afd. V.. is aan A. Aarts te Ginneken (gem. Ginneken en Bavel) voor de verbetering van een woning een voorschot verleend van f. «O.- tegen een rente van 4%. terug te betalen in 15 annuïteiten van 8.99 h /o', . „ , „ van 24 Maart 1941, No. 2025 M I„ Afd, V„ is aan J, Tol ‘e Edam voor den bouw van een woning een voorschot verleend van f 3381,—, tegen een rente van 4%, terug te betalen in 30 annu teiten van 5,784% en een bijdrage van f, 450. ; van 24 Maart 1941, No, 2025 M 11., Afd. V„ is aan G. Edam voor den bouw van een woning een voorschot verleend van f 3841.-, tegen een rente van 4%, terug te betalen m 30 annuïteiten van 5,784 % en een bijdrage van f, 300. ; van 24 Maart 1941, No. 2025 M 111., Afd. V., is aan B. te Edam voor den bouw van een woning een voorschot verleend van f 3169.—, tegen een rente van 4%, terug te betalen in 30 annuïteiten van 5.784% en een bijdrage van f. 450. ; van 25 Maart 1941, No, 2569 M I„ Afd. V., is aan ]. W. Toonen te Wychen voor de verbetering van een woning een voorschot leend van f. 258.40, tegen een rente van 4 %„ betalen in 15 annuïteiten van 8,995% en een van f, 12T2Ü; van 25 Maart 1941, No. 2569 M 11., Afd. V., is aan Th. A. Beelen te Wychen voor de verbetering van een woning een verleend van f. 500.95, tegen een rente van 4%, terug te betalen in 15 annuïteiten van 8.995 % en een bijdrage van f. 250.4/.

Premieverleening voor woningverbetering

In de maanden Januari, Februari en Maart 1941 zijn, ingevolge de Mi=r:=;23l».., 193 a, n,. 5«2 m.. «d. v. ™ 's Rijks kas premies verleend tot een bedrag van f. 100.511.1 U, tezamen voor 637 woningen. Deze premies zijn verleend in de volgende gemeenten: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Appingedarn, Beesel, Belfeld Bemmel, Bierum, Breda, Bussum, Enschede, Geleen, sOra venhage, Groesbeek, den Ham (Ov.), Hardinxveld, Huizen (N,H,), Kerkrade, Krommenie, Lichtenvoorde, Losser, Maas bree Ommen, Puttershoek, Rhenen, en Nispen, V aardingen Vlagtwedde, Winschoten, Zaandam, Zweeloo.

Aanbestedingen

Uit De Aannemer” van 16 April 1941 nemen wij het volgende overzicht over van de aanbestede werken gedurende het eerste kwartaal 1941: . _ ƒ 5.336.142

Particulieren 3.584.169 Gemeentebesturen 6 803.668

Woningbouwvereenigingen 11 828!537 Rijk en Polderbesturen Nederlandsche Spoorwegen ƒ 27.637.569

Woningtellingen Enschede en Bussum

Al eenigen tijd wachten op een korte vermelding onder deze rubriek de rapporten van woningtellingen, die in de gemeenten Enschede en Bussum zijn gehouden. |

De telling'in “Enschede vond plaats in den loop van 1938. Zij geeft een beeld van den toestand in October van dat jaar. Ook hier is gebruik gemaakt van werklooze hoofdarbeiders met medewerkmg van het Departement van Sociale Zaken. Het aantal leegstaande woningen bedroeg hier 0.93 % van den voorraad. Andererzijds werden 758 gevallen geconstateerd, waarin een woning in vnjwi ige samenwoning bewoond werd door twee gezinnen en 14 gevallen, waarin een woning in vrijwillige samenwoning door drie gezinnen bewoond werd. Daarenboven werden een groot aantal gedwongen samenwoningen geteld, namelijk 381 woningen, bewind door twee en 13 woningen bewoond door drie gezinnen. De onderscheiding van vrijwillige en gedwongen samenwoningen is geschied op de secretarie aan de hand van de door de tellers verzamelde gegevens. Opmerking verdient het zeer groote aantal vereenigingswoningen te Enschede, namelijk 5035 op een woningvoorraad van 21.437 Met aantal bovenwoningen was zeer gering, namelijk slechts 0.96 /o van den woningvoorraad. Aan de tellers is ook opgedragen een onderzoek in te stellen naar den onderhoudstoestand van de woningen. De uitkomst hiervan was, dat 461 woningen als geheel orivoldwnde werden gekenschetst; volgens een nader onderzoek van den Dienst van Gemeentewerken dienen van deze woningen er 210 onbewoonbaar te worden verklaardj

Aan het rapport, dat in Juni 1940 voltoo.d is. is een nadere berekening van het aantal woningbehoeften per 31 December 1939 volgens de methode van Halle toegevoegd. Deze berekening leidt tot een totaal van 1169 ongedekte woningbehoeften. m m • –

De woning- en gezinstelling te Bussum is gehouden naar den toestand op 1 April 1940. Evenals in Enschede was het hier lang geleden dat de laatste verzameling van nauwkeurige gegevens omtr<;n de woningvoorziening had plaats gehad. In Enschede was de laatste telling geLuden in 1929. in Bussum in 1925. B. en W. van Bussum besloten nu een woningkartotheek inte rmhten, mede als grondslag moest dienen. Ook hier werd gebruik gemaakt V3Q wcrklooze hoofdarbeiders.

Wat de telling van de woningen betreft, stelt het rapport te ree voorop dat de bestemming der woningen volgens den bouw hiervoor beslissend moet zijn; de wijze van bewoning behoort m dit verhand qeen rol te spelen. Bij de vaststelling van de huurwaarde is de teitehjke huur aangehouden bij de huurwoningen, terwijl bi) de eigen woningen is uitgegaan van de huurwaarde overeenkomstig de wet op de personeele belasting, maar aangezien deze wet verschillende correcties kent, is de huurwaarde in deze met gelijksoortige perceelen nader vastgesteld Ook bi) de telling in Enschede heeft men de moeilijkheid van de huurwaarde der eig woningen ondervonden. Hier is de bepaling geschied door taxatie, aan de hand van in de nabijheid gelegen overeenkomstige panden, en wanneer dit niet mogelijk was, is de huurwaarde volgens de p

van de kartotheek zijn in Bussun. veel technische gegevens omtrent de woningen verzameld Zooals te verwachten was domineert m Bussurn sterk het eeng – zinshuis. De geheele perceelen vormen ruim 87 /o van den verraad' daarnaast komen de winkelwoningen met ruim 9 % en de wo-1 t ..r -i. O O/

ninqen met bedrijl met bijna Z /o‘ u Bü het onderzoek naar het aantal eigen woningen in verhouding tot het aantal huurwoningen moest een bizondere categorie derscheiden voor de huurkoopwoningen, welke fe wonmgbouwvereenigingen na verloop van zekeren woners in eigendom worden overgedragen. Bijna 70 /o van den voorraad bestond uit huurwoningen. Bij woningbouwvereeniginge en bij de gemeente waren 1046 woningen in exploitatie, d.i. 21 /o van den voorraad.

Badgelegenheid bleek in veel woningen in Bussum aanwezig te en wel een badkamer in ruim 40% van den woningvoorraad, een badcel in ruim 3% van de woningen. Ook van centrale mingsinstallaties waren talrijke woningen voorzien, namelijk ruim 13% van den geheelen woningvoorraad. , „ Ook bij deze woningtelling is een berekening gemaakt van bet wO' rüngtekort, dat op 460 woningen becijferd werd. reserve van leegstaande woningen bier vrij groot (3'A /o van deo voorraad), maar daar stonden vele gevallen van samenwoning tegenover.

Een winkel- en bedrijfstelling en een onderzoek naar de beroepen der ingezetenen zijn aan de woningtelling verbonden.