is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 22, 1941, no 10, 1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanhouding der verkiezing acht spreker niet noodig. Er is in Zeeland tusschen de leden aldaar overleg gepleegd, maar men is het niet eens geworden. Nu moet de vergadering beslissen.

Bij de verkiezing van een bestuurslid voor Zeeland worden uitgebracbt 177 geldige stemmen, waarvan 144 op den Heer W. C. Mullié te Middelburg en 33 op den Heer A. C. v. d. Velde te Vlissingen, zoodat de Heer Mullié gekozen is.

Bij de verkiezing voor Limburg worden 178 stemmen uitgebracht, waarvan 87 op den Heer Mares te Maastricht; 83 op den Heer G. H. Keulen te Maastricht en 8 op den Heer Ant. Post te Weert. Op voorstel van den SECRETARIS besluit de vergadering met algemeene stemmen van een herstemming af te zien en den Heer Mares gekozen te verklaren.

6. Tot leden van de commissie tot nagaan van het beheer over 1941 worden benoemd de Algemeene \Voningbouwvereeniging te Amsterdam, de Arb. Bouwvereeniging „Hilversum” te Hilversum en de Bouwvereeniging ~Zaandams Volkshuisvesting" te Zaandam.

7. Aan de orde is het verslag en de rekening en verantwoording van de Stichting ~Zorg en Daad".

De ~ONS DOEL te LEIDEN heeft geen aanmerking op het uiteraard korte verslag van de jonge instelling. Zij constateert met voldoening, dat de financieele positie gegroeid is dank zij de daad van het hoofdbestuur. De vereeniging wil dit goede voorbeeld volgen en heeft daarom besloten uit haar sociaal fonds jaarlijks een bedrag voor „Zorg en Daad" af te staan, berekend naar /i cent per lid en per week. In Juli 1942 zal de eerste bijdrage van ruim f 100.^— kunnen worden overgemaakt.

De Heer BOELENS dankt namens het stichtingsbestuur hartelijk voor deze toezegging en spreekt de hoop uit, dat het Leidsche voorbeeld navolging zal vinden. Laat ons hopen dat door deze halve cent het kapitaal zoodanig groeit, dat wij binnenkort en in een anderen tijd overgaan tot het ter hand nemen van de voorzieningen, welke in onze statuten zijn genoemd.

Verkiezing van een bestuurslid van de Stichting „Zorg en Daad" wegens het periodiek aftreden van den Heer W. J. Andriessen.

De WONINGSTICHTING „PATRIMONIUM" te HAARLEM is het bestuur erkentelijk dat het op de ingediende voordracht iemand uit protestantsch-christelijke kringen heeft geplaatst, aldus een vroeger gedane toezegging ■ nakomend. Aangezien de stichting wel gaarne een plaats zag vervuld door een vertegenwoordiger van deze richting, doch niet wil, dat dit geschiedt ten koste van een der zitting hebbende bestuursleden, zal zij op den aftredende stemmen. Bij de verkiezing worden 175 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 163 op den Heer W. J. Andriessen en 12 op den Heer W. J. Bossenbroek, zoodat eerstgenoemde gekozen is.

9. Vaststelling van een huishoudelijk reglement voor de Stichting ..Zorg en Daad".

Het door het bestuur ingediende concept-huishoudelijk reglement wordt zonder discussie goedgekeurd.

10. Voorstel der Arb. Bouwvereeniging „Vooruit" te Enschede:

„Het bestuur ijvere bij de regeering voor verhooging der rijksbijdrage op eventueele tekorten in de exploitatie van met de duurdere materialen gebouwde woningen."

De ARB.BOUWVEREENIGING „VOORUIT” te ENSCHEDE, haar voorstel toelichtend, wijst erop, dat na de indiening van dit voorstel de circulaire aan de gemeentebesturen is verschenen, welke de nieuwe bijdrageregeling bevat. Toch handhaaft zij haar voorstel, omdat deze regeling voornamelijk betrekking heeft op het platteland en het ook met toepassing van deze regeling niet mogelijk zal zijn de hooge huren te betalen, welke voor nieuwe woningen zullen moeten worden gevraagd.

De ALGEMEENE WONINGBOUWVEREENIGING te AMSTERDAM deelt mede dat te Amsterdam een paar honderd vereenigingswoningen met gemeentegarantie worden gebouwd, waarvan de kostprijshuur oorspronkelijk op ongeveer f 6,75 per week was geraamd. Bij den bouw heeft men met talrijke moeilijkheden te kampen gehad en de uiteindelijke kostprijshuur blijkt thans f 8 05 te bedragen. Aangezien dit bedrag voor een arbeidersgezin eenvou-

dig niet te betalen is, heeft men gevraagd voor een bijdrage van f per jaar overeenkomstig de nieuwe bijdrageregeling in aanmerking te komen. Eenige dagen geleden is gebleken dat dit verzoek niet zal worden ingewilligd.

De STICHTING „DE EENDRACHT" te COEVORDEN beeft slechte ervaringen met woningbouw onder de huidige omstandigheden. De buren zijn te boog en aan de constructie der woningen worden eiscben gesteld, die de verhuurbaarheid in de toekomst benadeelen. De 19 woningen, welker bouw in Coevorden is toegestaan, zijn voor de helft van beton. Zoodra er weer ruimte op de woningmarkt komt, zullen ze slecht verhuurbaar zijn. Wanneer men woningen bouwt, moet men verder zien dan den dag van heden.

De SECRETARIS zegt dat inderdaad de vraag gesteld moet worden of het voorstel nog zin heeft na de afkondiging der nieuw» bijdrageregeling. Spreker beantwoordt deze vraag bevestigend. Met alle waardeering voor het goede, dat de regeling bevat, meenen wij dat de in uitzicht gestelde bijdragen niet toereikend zullen zijn. Dit geldt met name voor de steden, hetgeen spreker met enkele cijfers duidelijk maakt. Spreker stelt voor het voorstel in handen van het bestuur te geven ter afdoening. De bedoeling van het bestuur is om op de verhooging der bijdragen aan te dringen, zoodra de practijk zal hebben aangetoond, dat men er met de vastgestelde bedragen niet komt.

Wat de door Amsterdam te berde gebrachte kwestie betreft, indien tengevolge van de weigering van rijk en gemeente de woningen voor meer dan f B, moeten worden verhuurd, vindt spreker dit meer dan ergerlijk. Het is in hooge mate onbillijk, dat men een particulieren ondernemer bereid is f 80.— per jaar aan subsidie te geven, terwijl men een bouwvereeniging, die voor minder draagkrachtigen bouwt, een bijdrage zou weigeren. Het bestuur is ten volle bereid bij rijk en gemeente aan te dringen op herziening van deze houding.

De ARB.BOUWVEREENIGING „VOORUIT" te ENSCHEDE gaat ermee accoord, dat haar voorstel in handen van het bestuur wordt gesteld.

ll.a. Voorstel der Woningbouwvereeniging voor Amsterdamsch Spoorwegpersoneel te Amsterdam: ~Het bestuur dringe bij de bevoegde autoriteiten aan op verhooging van de normen voor administratie en voor onderhoud, aangezien de thans geldende normen te laag zijn in verband met de stijging van prijzen en loonen." b. Voorstel der Woningbouwvereeniging „Eigen Haard" te Enschede:

~Het bestuur oefene zijn invloed uit bij de betreffende instanties om tot een verhooging van den onderhoudsnorm met ten minste zes gulden per woning per jaar te komen." c. Voorstel der Arbeiderswoningbouwvereeniging „Vooruit" te Enschede:

~Het bestuur ijvere bij de regeering voor verhooging van den post Onderhoudskosten met hetzelfde percentage als de bouwmaterialen sinds 9 Mei 1940 in prijs zijn gestegen." 9-Voorstel der Coöp. Woningbouwvereeniging ~Luctor et Emergo" te ’s Gravenhage:

„Het bestuur dringe bij het bevoegd gezag aan op verhooging van de onderhoudsnormen van f 37. tot f 45, per woning voor de drie grootste gemeenten en op een evenredige verhooging voor de overige gemeenten." e. Voorstel der Bouwvereeniging ~Onze Woning" te Hoorn: ~De vergadering drage het bestuur op er bij de autoriteiten op aan te dringen, dat de woningbouwvereenigingen een hoogere bijdrage voor onderhoud krijgen dan thans geschiedt." f. Voorstel der Bouwvereeniging „Eendracht" te Schiedam: ~Het bestuur dringe aan op verhooging van de onderhoudsnormen."

De COÖP. W.B.V. „LUCTOR ET EMERGO" te 'S GRAVENHAGE zegt, dat uit het groote aantal voorstellen wel blijkt, dat de kwestie der onderhoudsnormen een algemeen euvel is. Uit het verslag van den Haagschen Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting blijkt, dat verleden jaar voor het onderhoud van 24 complexen meer is uitgegeven dan de voorgeschreven norm bedraagt. De bedragen varieeren van f 37.50 tot f 67.46 per woning. Wellicht zullen de rijksautoriteiten weinig voelen voor verhooging der normen. Uit de nieuwe bijdrageregeling blijkt reeds, dat de zuinigheid overheerscht. Doch de aanhouder wint: laat het bestuur zijn best doen om tot verhooging te komen. Deze verhooging is zoowel voor de groote steden als daarbuiten noodig.