is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 26, 1945, 1945 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

bladzijde

I. Binnenland

Adressen

Adres van het dagelijksch bestuur van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw. het dagelijksch bestuur van den Nationalen Woningraad. Algemeenen Bond van Woningbouwvereenigingen en de Architectenstudiegroep voor Woningarchitectuur d.d. 14 Augustus 1945 aan den Raad van Ministers, betreffende den woningnood 22

Schrijven aan den Minister van Overzeesche Gebieds-deelen inzake de wenschelijkheid tot vorming van een centralen planologischen dienst voor Java en Madoera 25

Bestuur Wijziging bestuur van het Instituut 25

Bibliotheek Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek 34

Bouwgrond De kosten van den bouwgrond voor arbeiderswoningen (artikel H. v.d. W.) 57

Bouwwijzen Het bodemgebruik bij open of gesloten, lage of hooge bebouwing (beschouwing opgesteld door Ir. P. K. van Meurs, als lid van de Stedebouwkundige Studie-groep) 50

Circulaires van den Minister van Openbare Werken en Wederopbouw aan de gemeentebesturen :

d.d. 26 Octoher 1945 betreffende algemeene onkosten en grondbelasting Woningwetwoningen 48

d.d. 26 Octoher 1945 betreffende rente wegens te late inzending exploitatierekeningen Woningwet 48 d.d. 24 November 1945 betreffende exploitatie van Woningwetwoningen 60

Commissies Overzicht van het commissiewerk van het Instituut 49

Departementale indeeling Overgang van de Afdeeling Volkshuisvesting en het Nationale Plan van Binnenlandsche Zaken naar Openbare Werken en Wederopbouw 32

Financiering Financiering Nationaal Herstel 47

Gemeeiiten, Provincies, Gewesten Amsterdam Verordening distributie woonruimte 32

's Gravenhage Stedebouwkundige adviescommissie 33 Vorderingsbesluit dienst- en woonruimte 57

Leiden De huisvesting van groote gezinnen (artikel H.v.d. 56

bladzijde

Utrecht

Verordening aangifte woonruimte 32 Woningruilcentrale 57

Drenthe Een dienst voor socialen woningbouw 46

Gelderland Commissies voor den wederopbouw 33

Bommelerwaard Besluit van den Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland betreffende een streekplan voor de Bommelerwaard 25

Inspectie 25-Jarig bestaan Hoofdinspectie voor de Volkshuisvesting 31

Lezingen Causerie Ir. A. H. van Rood over de fabricatie in den woningbouw in Engeland en Amerika 25. 37

Causerie Dr. Ir. W. B. Kloos over de w*enschelijkheid van de instelling van een planologischen dienst voor Java 25, 37

Literatuur Nieuwe buitenlandsche literatuur 37

Mededeelingen (Officieele) 25. 37, 49

Noodwoningen Kon. Besluit van 12 April 1945. houdende vaststelling van het Nood-Volkshuisvestingsbesluit 24 Noodwoningen (artikel Ir. H. Meyerink) 25

Kantteekeningen op Nood-Volkshuisvestingsbesluit ... 32 Wijziging Nood-Volkshuisvestingsbesluit 47. 48 Samenvatting van het artikel van Ir. D. Tuinstra in ~De Ingenieur" van 12 Octoher 1945 47

De exploitatie van noodwoningen (artikel Mej. P. H. Hubregtse) 39

Oorlogsmonumenten Besluit oorlogs- of vredesgedenkteekens 58

Personalia Ir. J. M. A. Zoetmulder. In Memoriam 3

Prijzen Verkoopprijzen van huizen 58

Publicaties Ir. P. Bakker Schut. De regeling der bebouwing in de bebouwde kom 25

Agrarische Bestemmingsplannen (tekst van twee inleidingen, gehouden voor den Stedehouwkundigen Raad) 25

Rechtspraak

Uitbreidingsplan Besluit Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken, 26 Augustus 1944 (Gramsbergen) 60

Voorgevelrooilijn Besluit Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenl'andsche Zaken, 28 Juli 1944 (Westdongeradeel) 60