is toegevoegd aan je favorieten.

De woningbouwvereniging, jrg 9, 1949, no 1, 1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BANDEN

Voor het inbinden van de jaargang 1948 van ~De Woningbouwvereniging” zijn banden beschikbaar. Voor het eerst na de oorlog zijn deze banden weer geheel van linnen. Ze kunnen door middel van de in dit nummer gelegde kaart, besteld worden bij de N.V. Mij. tot Exploitatie van het Limburgsch Dagblad, Nobelstraat 21 te Heerlen, postgiro 35100. De prijs der banden bedraagt ƒ 3,95. Toezending geschiedt uitsluitend na ontvangst van de giro-overschrijving ten name van de hiervoor genoemde Mij.

De inhoudsopgaaf der jaargang 1948 wordt aan het a.s. Februari-nummer toegevoegd.

Jubilea

VIJFENDERTIG-JARIG BESTAAN VAN „DIEMEN VOORUIT”

Op 30 December 1948 was het vijfendertig jaar geleden dat te Diemen de woningbouwvereniging ~Diemen Vooruit” werd opgericht. Het eerste bestuur der vereniging bestond uit de heren Dr. C. J. der Kinderen, D. J. den Hartog, H. L. Voskuilen, C. Pereboom en P. Kanskens. Van dit bestuur zijn inmiddels Dr. der Kinderen en de heren Pereboom en Voskuilen overleden. Van de overgebleven twee personen verricht de heer den Hartog nog steeds een belangrijke taak voor de vereniging.

Zelf de zorgen van slechte woningen destijds gevoeld hebbende, heeft de heer den Hartog zich gedurende de achterliggende vijf en dertig jaren leren kennen als een voorvechter voor de volksgezondheid.

Gedurende 26 jaar is hij voorzitter van de Noord-Hollandse Vereniging ~Het Witte Kruis”, afd. Diemen, gedurende twintig jaar penningmeester en mede-oprichter van de vereniging voor Ziekenhuisverpleging ..Helpt Elkander” te Diemen. Voorts is hij gedurende acht en twintig jaar voorzitter van de vereniging ..Diemens Zorg , een vereniging werkzaam in de geest van ’t Nut van het Algemeen.

Speciaal lag de volkshuisvesting hem na aan het hart. Momenteel werkt hij voor zijn woningbouwvereniging als secretaris-penningmeester en administrateur.

Werden pas in 1924 de eerste 16 woningen na harde strijd en veel moeite gebouwd, in 1934 exploiteerde de vereniging 58

woningen, in 1948 waren het er 105 en in 1949 worden het er 153. In dit alles heeft de jubilaris een staat van dienst, die het vermelden waard is. Wij sluiten ons dan ook aan bij de

huldiging van de Heer den Hartog tijdens de viering van het 35-jarig bestaan van ~Diemen Vooruit” en wij wensen hem nog vele jaren met een goede gezondheid, opdat hij zijn uitgebreid sociaal werk nog geruimen tijd moge voortzetten.

De Redactie.

Berichten

EXPLOITATIE NOODWONINGEN

(Percen-tage van de uitgaven dat op de jaarrekening 1949 mag worden gebracht).

Bij beschikking van de Minister van Wederopbouw- en Volkshuisvesting van 14 December 1948, no. K. Algemeen 135815, Afdeling Exploitatie, is bepaald, dat voor 1949 op de jaarrekening der exploitatie van een groep noodwoningen voor uitgaven niet meer mag worden gebracht dan 60 ten honderd van de huuropbrengst in de zin van het 2de lid van artikel 21 van het Koninklijk besluit van 25 Juli 1918 (Staatsblad no. 485), sedert gewijzigd.

GESCHILLEN TUSSEN AANNEMERS EN WONINGBOUWVERENIGINGEN EN/OF GEMEENTEN

De Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Directie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting in Zuid-Holland verzond de volgende circulaire aan alle gemeentebesturen in zijn ambtsgebied.

~Het is de laatste tijd gebleken, dat, bij geschillen tussen aannemers en woningbouwverenigingen en/of gemeenten als opdrachtgeefster, door de laatste reeds bepaalde beslissingen ten aanzien van de keuze van een rechtskundig adviseur en de eventueel te volgen procedure worden genomen, alvorens aan de Centrale Directie de vraag is voorgelegd of de hieruit voortvloeiende kosten in aanmerking kunnen worden gebracht bij de vaststelling van de stichtingskosten.

Deze handelwijze is, gezien het grote landelijke belang, dat met een gelijke behandeling van geschillen is gemoeid, ongewenst.

De Directeur-Generaal van de Volkshuisvesting is bereid de woningbouwverenigingen en/of gemeenten in een eventueel geschil met de aannemers bij te staan, althans indien dit geschil niet een gevolg is van een daad van de bouwdirectie, in strijd met het bestek of de van toepassing verklaarde bepalingen.

Als voorwaarde is daarbij bepaald, dat, voor het geval een geschil dreigt, de woningbouwvereniging en/of gemeente eerst overleg met mijn Directie pleegt, alvorens het advies van een rechtkundig adviseur in te winnen of de te volgen procedure met de tegenpartij vast te leggen. Daarna wordt dezerzijds contact met de Afdeling Uitvoering van de Centrale Directie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting opgenomen.

Ik moge U in overweging geven met het vorenstaande rekening te houden.”

De Hoofdingenieur-Directeur,

G. F. E. KIERS

s Gravenhage, 15 Dec. 1948

BOUWPLAN 1949

Minister In t Veld heeft in de Memorie van Antwoord van het voorlopig verslag van de Tweede Kamer onder meer het Bouwplan voor 1949 bekend gemaakt. Dit bouwplan sluit met een bedrag van f. 1300 millioen. Daarbij zijn nog buiten beschouwing gelaten de werken waarvoor geen of weinig materialen nodig zijn.

Van deze f. 1300 millioen zullen f. 400 millioen voor de woningbouw worden gebruikt. Een grote post vormen ook de weg- en waterbouwkundige werken f. 295 millioen en de bedrijfsgebouwen voor nijverheid, handel en verkeer f. 240 millioen.

De Heer D. J. den Hartog, 35 jaar bestuurslid van „Diemen Vooruit”

In de Memorie van Antwoord wordt er op gewezen, dat de