is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 32, 1951, no 7-8, 1951

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juli-Aug. 1951 32e Jaargang – No. 7/8 Maandblad

Tijdschrift voor

Volkshuisvesting en Stedebouw

Orgaan van het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw en de Nationale Woningraad, Algemene Bond van Woningbouwverenigingen, waarin opgenomen de mededelingen van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, en tevens gewijd aan de Wederopbouw

Redactie! Mr H. W. Bloeroers, J. Bommer, Ir H. M. Buskens, Jhr M. J. I. de Jonge van Ellcmeet, B. Merkelbach, Ir L. S. P. Scheller, Ir P. Bakker Schut, Drs H. van der Weijde

Adres voor Redactie en Abonnementen: Lange Voorhout 19, 's Gravenhage, Telefoon 184225

Advertenties: Keizersgracht 188, Amsterdam-C, Postgiro nummer 113028, Telefoon 49128 (’s avonds: Haarlem, Orionweg 119, Telefoon K 2500 25560)

Officiële mededelingen

Nederlands Instituut

Bestuur

Voor de Vereniging van Woningopzichteressen had sedert geruime tijd in ons bestuur zitting Mej, J, S. Fentener van Vlissingen, Enige tijd geleden heeft Mej, van Vlissingen de wens te kennen gegeven deze functie neer te leggen. De Vereniging van Woningopzichteressen heeft thans als vertegenwoordigster in ons bestuur aangewezen Mej, Mr C, ƒ, van den Hurk.

Voorzitter

Onze Voorzitter, de Heer Jhr M. J. I, de Jonge van Ellemeet, heeft aan het bestuur mededeling gedaan dat hij de tijd gekomen achtte om het voorzitterschap, dat hij sedert 1931 bekleed heeft, neer te leggen.

In een op 4 Juli 1.1. gehouden vergadering heeft het bestuur zich over de vervulling van de vacature beraden en de Heer Mr H. W. Bloemers, burgemeester van Deventer, lid van het dagelijks bestuur, tot Voorzitter benoemd.

Onze leden zullen zeker verwachten dat met deze simpele mededeling niet wordt volstaan, maar dat thans een terugblik wordt gegeven op de betekenis, die het presidium van de Heer De Jonge van Ellemeet voor het Instituut heeft gehad. Het is intussen de bedoeling hieraan aandacht te schenken in de eerstvolgende ledenvergadering na bet zomerverlof. Daarom moge thans in het Tijdschrift met de zakelijke mededeling van het aftreden van de Voorzitter en de benoeming van een opvolger worden volstaan.

Excursie Noordoostpolder

Deze excursie heeft plaats gehad op 22 Juni 1.1, met welwillende medewerking van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken),

De Heer A. D. van Eek hield bij het begin van de tocht, te Zwolle, een korte inleiding en tijdens de koffiemaaltijd te Emmeloord een tweede inleiding, waarbij in het bizonder de plannen voor de verschillende nederzettingen ter sprake kwamen. De ongeveer 150 deelnemers hebben een interessante tocht gehad, die hun een goede indruk heeft gegeven van de aanleg van het nieuwe land van deze Zuiderzeepolder.

Aan de Heer van Eek en zijn medewerkers brengen wij hier gaarne een woord van erkentelijkheid voor de wijze, waarop zij de deelnemers van voorlichting hebben gediend.

Het is de bedoeling dat binnenkort een speciaal nummer van het Tijdschrift aan de Noordoostpolder gewijd zal worden.

Vacantie

Het bureau van het Instituut zal van 13 tot en met 18 Augustus wegens vacantie gesloten zijn.

Rijksdienst voor het Nationale Plan

Ontwikkeling in het Westen des Lands

In het kader van het Onderzoek ~Westen des Lands” heeft de Vaste Commissie van de Rijksdienst voor het Nationale Plan het ontwerp-interimrapport ~Ontwikkeling IJmond”, zoals 'dit haar was aangeboden door de ~Werkcommissie voor het onderzoek naar de ontwikkeling van het Westen des Lands” in haar vergadering van 6 Juli 1951 behandeld en vastgesteld.

Dit rapport werd op 31 Juli aan de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting aangeboden.

Ontginning Zundert

Op grond van artikel 29, derde lid van de wet van 28 September 1950, houdende voorlopige regeling inzake het Nationale Plan en Streekplannen werden door de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting de volgende tóezwaren gemaakt;

d.d, 16 Juli 1951, No 30 en No 31 betreffende de ontginning van enkele percelen grond in de gemeente Zundert. Hiertegen is bezwaar gemaakt wegens strijd met het in voorbereiding zijnde ontwerp voor een nationaal plan.

Een uitbreidingsplan waarbij tuinbouwgronden worden ontzien

door Ir E, J. de Maar

Als Harderwijk in 1231 stadsrechten krijgt, is het al een plaats van vrij grote betekenis. Muren aan land- en beschermen voortaan de burgers tegen de gebruikelijke overvallen en verhogen het aanzien. Als lid van de Hanze drijft het handel op de Oostzee, het voert plaatselijke oorlogjes en bereikt een zekere welstand (zie afb. 1).

Wanneer kort voor het begin van de .80-jarige oorlog, n.l. in 1558, Van Deventer op last van Philips II de steden van de Nederlanden in tekening brengt, blijkt Harderwijk binnen