is toegevoegd aan je favorieten.

De woningbouwvereniging, jrg 11, 1951, no 6, 1951

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juni 1951

lle Jaargang – No. 6

De Woningbouwvereniging

Uitgave van de Nationale Woningraad, Algemene Bond van Woningbouwverenigingen

Verschijnt maandelijks

Adrea Toor Redactie eo Abonnementen: Wouwermanitraat 27, Amaterdam Z., Telefoon 24298 Adres Toor Advertenties: Keizersgracht 188, Amsterdam C., Telefoon 49128

Het experimenteel woningbouwplan voor Hengelo (O.)

In dit nummer van ons maandblad wijden wij aandacht aan het woningbouwplan voor de gemeente Hengelo (O.), dat in samenwerking tussen Kerngroep Woningarchitectuur 8.N.A., Nationale Woningraad, gemeentebestuur, Hengelose woningbouwcorporaties en de diensten van het Ministerie tot stand is gekomen. Tot deze publicatie werd besloten, nadat zekerheid aangaande de sluitende exploitatierekening was verßregen. Reeds enige maanden geleden waren verbindende aanbiedingen van aannemerszijde ontvangen, op grond waarvan tegen een alleszins redelijke huur en uiteraard aan de hand van de bijdragen, die uit de jongste regeling voortvloeien een sluitende exploitatie-opzet kon worden berekend. De plannen waren geheel uitvoeringsgereed, zodat niets een principiële goedkeuring tot de aanvang van de bouw door het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting in de weg behoefde te staan. Eén bijzonder grote moeilijkheid verhinderde tot dusver evenwel de uitvoering van het plan. Het was het gemeentebestuur van Hengelo (O.), zulks in tegenstelling tot de aanvankelijk gekoesterde verwachtingen, namelijk niet gelukt de bouwterreinen tijdig in bezit te krijgen. De onderhandelingen tot normale aankoop van de terreinen hadden niet in alle gevallen tot gunstig resultaat geleid en de onteigeningsprocedure was nog niet afgesloten. Vandaar, dat de a'anvang van de bouw nog even moest worden uit.gesteld. Aangezien evenwel ook met dit bouwplan binnen het raam van de z.g. experimentele woningbouwplannen de opzet geslaagd bleek te zijn, meenden wij, in overleg met de ontwerpers, tot publicatie te mogen overgaan.

Een beschouwing van de hand van de ontwerpers geeft nadere inlichtingen omtrent architectonische en woontechnische eigenschappen van de ontworpen woningen. Wij bepalen ons hierna in overeenstemming met de rol, die ons in hoofdzaak bij het werk aan de experimentele plannen was toebedeeld . tot enige mededelingen aangaande de economische opzet van het plan.

Het plan omvat in totaal 546 woningen. De verdeling over de onderscheidende typen is als volgt:

Étagewoningen 192 stuks (2 slaapkamers; 4 bedden); Beneden- en bovenw. 168 stuks (112 st. 3 slaapkamers; 6 bedden en 56 st. 4 slaapkamers; 7 bedden);

Eengezinshuizen 108 stuks (3 slaapkamers; 4 bedden);

Verticaal wisseltype 42 stuks (4 slaapkamers; 8 bedden);

Bejaardenwoningen 36 stuks (1 slaapkamer; 2 bedden).

Doordat een zeer gedetailleerde prijsopgave werd ontvangen, kon worden vastgesteld, dat de bouwprijs per voor de verschillende typen nogal uiteenliep. Dit bewijst van hoe grote betekenis een rationele opzet van het bouwplan is. Om enkele voorbeelden te noemen: De étagewoningen blijken, gerekend per mS, het duurste te zijn, n,l. f 34,30. De beneden- en bovenwoningen, alsmede het verticale wisseltype komen het gunstigst voor de dag: de bedraagt resp. f 30,10 en f 28,40. Deze verschillen zeggen overigens nog

niets omtrent de exploitatie-uitkomsten; op de étagewoningen wordt per jaar rond f 30, per woning overgehouden en het verticale wisseltype levert per jaar een verlies op van rond f 65, per woning!

Uit onze ervaringen met dit en de andere experimentele bouwplannen blijkt wel, van hoe groot belang het is. dat in een wat groter opzet een vcrantwoordd differentiatie ook in economisch opzicht kan worden verwezenlijkt. Men zou bij kleiner opzet en versnipperde ontwerparbeid nooit een zo waardevolk woning als het verticale wisseltype is voor uitvoering kunnen voordragen, omdat een sluitende exploitatierekening onmogelijk te halen valt. In samenhang met andere evenzeer noodzakelijke en in de exploitatie voordeliger typen kan men het wel. Het is duidelijk, dat zodoende de gehele woonwijk belangrijk aan waarde wint. Wij geven hierna de globale exploitatie-opzet voor beide genoemde typen.

Étagewoningen

Bouwkosten voor 192 étagewoningen rond f 1.594.000, Algemene onkosten (architecten-honorarium, kosten voor dagelijks toezicht, renteverlies tijdens de bouw enz.) rond*- 75.800, Grondkosten rond 230!400i-

Stichtingskosten f 1.900.200,

Exploitatiekosten (belastingen, onderhoud, brandassurantie, algemene onkosten, annuïteiten voor bouw- en grondkosten tegen 3i%) in totaal f 98.000,

De baten tegen een huurprijs van f 6,. per woning per week en de uit de bijdragen-beschikking van 1 Februari 1951 voortvloeiende bijdragen zijn in totaal f 104.000,

Overschot rond f of £31,25 per woning per jaar.

Verticale wisseltype

Bouwkosten voor 42 woningen rond f 500.000, Algemene onkosten (architecten-honorarium, kosten voor dagelijks toezicht, renteverlies tijdens de bouw enz.) 19.750, Grondkosten 50.400

Stichtingskosten f 570.150,

Exploitatiekosten (belastingen, onderhoud, brandassurantie, algemene onkosten, annuïteiten voor bouw- en grondkosten tegen 3i%) in totaal f 28.300,

Wijsheid van de maand:

Het geld wordt duur betaald I.v.m. de ingetreden renteverhoging