Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar t Duitsche water ophoudt en 't Nederlandsche begint, 't Water rolt ook zoo gemakkelijk in zijn dollen-aard. De Nederlandsche regeering heeft al 'n keer aan de Duitsche geschreven, om 'n lijn over de Dollart te trekken om aan te duiden, wat „ons" of aan hem behoort. En Duitschland zwijgt. Maar behalve zwijgen doet Duitschland wat anders. Het maakt forteressen aan den „wijden'' Eemsmond en andere toerustingen. Emden krijgt er zijn deel van. Borkum ook. En de Knok. En Wangeroog. En Norddeich. Duitschland wil weerbaar zijn tegen Engeland en wil ook kustversterking op Hollandsch gebied, door Holland te betalen ... En op de Dollartwateren en -gronden is geen grensscheiding nog.

En nu vraagt het Nieuwsblad bezorgd, of de grenzen eenvoudig getrokken zullen worden door de draagwijdte der Duitsche vuurmonden ? En uit bezorgdheid krijgt de Nederlandsche leeuw 'n por. En nu wil het Nieuwsblad, dat onze regeering, gesteund door de Kamer, een — zij het voorloopig ook zachten — drang gaat uitoefenen te Berlijn, opdat de zaak voortgang hebbe.

De drang moet dus vooreerst zachtjes zijn. De leeuw kan dus nog wel 'n beetje voortslapen, Het blad acht voor de regeering de steun der Kamer eerst voldoende. Duitschland kan dus voortgaan met zwijgen en forten bouwen, want het zal er wel danig mee op de hoogte zijn, dat er in de Kamer sinds lang geen leeuwenbloed meer stroomt. Hoe zoo'n blad zijn ruim 30.000 abonné's toch in vuur wil brengen!

Binnenland.

Papendrecht. Het gerechts(?)hof te Arnhem heeft de arbeider Oarsthagen beschuldigd van politiebeleediging in geschrift. En nu niet wegens ontoerekenbaarheid, zooals de advokaat-generaal eischte. Het gerechtshof nam aan, dat Garsthagen de overtuiging heeft gehad door publicatie in het algemeen belang te handelen.

Zoo denken de rechtsgeleerden zeker, dat ieder in deze zaak tevreden kan worden gesteld. Maar dat is verre. Diezelfde sabeldragers blijven immers tot schrik van zoovelen als politie gehandhaafd. O! dat Nederlandsche recht!

Goed geslaagd. Voor zoover wij er van vernamen zijn de protestvergaderingen tegen het herhaaldelijk straffen der dienstweigeraars en de 461/2 millioen voor kustverdediging overal goed geslaagd. Het was Zondag dus wel een dag van propaganda voor het anti-militarisme.

Ingezonden.

Tolstoy-Fonds.

Tolstoy verkeert in levenden lijve niet meer onder ons geslacht. De grote mens Tolstoy is in dit opzicht heengegaan.

Evenals het verscheiden van iedere held, van iedere reus onder de mensen, zo vervult ook dit heengaan van Tolstoy ons met diepe ontroering. Het stemt ons ernstig. Ook dankbare gevoelens rijzen op. In menige ziel zal ook wezen een heilige vreugde. Voor wat hij voor ons geweest is, voor onszelf, voor ons geslacht, voor de gehele mensheid. Voor wat hij in ons gewekt heeft, voor het licht dat hij in een duistere wereld ontstoken heeft, voor de naar vorenplaatsing van de Christelike liefdewet, wier vertolking door hem tot den einde toe met profetise bezieling geschied is.

En nu ontstaat de behoefte in ons om uiting te geven aan datgene wat ons vervult, om iets te doen, de behoefte om Tolstoy te eren. Wel te verstaan in hem te eren: de wondere macht onzer Menselikheid, het majesteittlik vermogen van de Menselike Geest, het Goddelike Leven, zoals het zich openbaart en openbaren kan in een mens der aarde.

Tolstoy is heengegaan. Geen nieuwe boeken zullen er meer van zijn hand verschijnen. Geen striemende woorden van heilige verontwaardiging zullen meer over zijn lippen komen. Geen prediking van een Koninkrijk Gods binnen in ons, geen aansporing om vóór 'klles uit te leven .wat wij belijden, geen verkondiging van een meer redelike en menselike levens-staat, die op aarde te wachten is, — zal door zijn stem meer uitklinken.

Hij heeft tot hiertoe gearbeid. Wij kunnen hem niet beter eren, dan de voortzetting van die arbeid te ondersteunen.

Daartoe heeft de Stichting Chreestarchia, Genootschap voor algemene levensverheffing, in het leven geroepen een: Tolstoy-Fonds.

Genoemde Stichting ziet op het ogen¬

blik in ons land twee vormen van zulk een arbeid het meest beantwoorden aan de geest, die Tolstoy's leven richting heeft gegeven, het meest overeenstemmen met de levenspraktijk door hem zo krachtig voorgestaan. Beide vormen van arbeid zijn in opbouwende zin ; beide vormen zijn aantoonbaar in werkzaamheid van feitelik bestaan. Beide hebben nodig en verdienen het, om geldelik gesteund te worden. ,

Daarom heeft de Stichting deze beide vormen van arbeid verkozen om uit het Tolstoy-fonds ondersteuning te ontvangen, nl. het Humanitair Onderwijs en de arbeid krachtens het beginsel van „Gemeenschappelik Grondbezit".

Het kapitaal dat in het Tolstoy-fonds bijeengebracht wordt zal dientengevolge op de „Spaar-Voorschotbank der Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit" (Gevestigd te Amsterdam, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 januari 1902 No. 30) geplaatst worden, terwijl de jaarlikse inkomsten, daaruit voortvloeiende, geheel zullen worden afgestaan ten bate van Humanitair onderwijs in de geest van Tolstoy. Zoals men weet is er hier te lande één zodanige inrichting n.I. de Humanitaire School te Laren (N.H.) (— Dageliks bestuur: Mevr. C. van Anrooy—Gallé te Hilversum en Prof. Dr. J. van Rees te Amsterdam. Kommissie van advies: Jan Ligthart te 's-Gravenhage en Klaas de Vries Szn. te Amsterdam —), aan welke dus de steun van het Tolstoyfonds voorlopig ten goede zal komen, in de hoop dat zulks later aan meerdere dergelijke inrichtingen over ons land verspreid, zal kunnen geschieden.

Het bestuur der Stichting Chreestarchia zal zich met het beheer van dit fonds belasten en de uitkering regelen in verband met het vooropgestelde beginsel.

Mogen zeer velen uit ons land, uit allerlei kring, hun deelname betonen. Laten ook vooral zij niet achterblijven, die wel een ruim hart, maar slechts een kleine beurs bezitten.

Verantwoording der ingekomen gelden zal in ons orgaan „De Vrije Mensch" geschieden.

Alle toezendingen, met duidelike vermelding voor het Tolstoy-Fonds te adresseren aan:

Lod. van Mierop, Penningmeester van de Stichting „Chreestarchia" te Soest.

Kostelooze rubriek.

Soc. Vereeniging te Groningen. Huishoudelijke en cursus-vergadering op Dinsdag 6 December, 's avonds 81/g uur in , „De Toekomst".

Komt allen en op tijd.

Correspondentie.

S. G. te Gron. Tot heden niets ontvangen. Is het te veel moeite om over te zenden ?

Boeken terug, s.v.p.! Sommigen willen steeds gaarne boeken leenen, maar terugbrengen dat moet je van hen niet vragen. Jaren lang kun je geduldig vragen en wachten. Zoo wachten wij al een paar jaar op Ada Negri's „Noodlot" en „Stormen"; Rhebinder's Jezus van Nazareth ; één deel der Jezuïten, Max Havelaar van Multatuli, enz. enz. Zal men ze ons nu terugzenden ?

Red.

H. de G. te Neudorf (Duitschland). Postwissel ontv. Heb daarvoor gerekend 1 jaar abonnement en de rest steunpenning. Ge hebt dan tot 1 April 1911 betaald. Is dat in orde ?

Petrus C. te Duisburg. Postw. ontvangen. Zie steunpenning. Gegr.

J. N. te Stadskanaal. Postw. ontvangen en meerdere bladen genoteerd. Gegr.

Adm.

NIEUW! Nooit verioenS. NIEUW!

ZONDAG 4 DECEMBER

Café J. VROOM, SAPPEMEER,

Optreden van een le rang

CflFE MAKT GEZELSCHAP

met medewerking van een Strijk-Orkest. Opgevoerd zal worden :

Een Huwelijksaanzoek per Automobiel. Grippen z'n Proces.

Verder optreden van 'n SOUBRETTE, welke nog nimmer te Sappemeer is opgetreden.

NA AFLOOP B^VL.

Aanvang 7 uur. Entree 25 cent.

Heer en Dame 40 cent. Een beperkt aantal kaarten zullen uitgegeven worden. Kaarten heden verkrijgbaar in 't Café J. Vroom.

Leest dit!

Door den grooten omzet kan ik thans voordeelig inkoopen en ben zoodoende in staat om mijne artikelen aanmer kelijk te verlagen.

Reclame Koffie 40 ct. per pond.

Jansonius Koffie 50 ct. per pond.

Witte Suiker 23 ct. p. pond, 5 p. f 1.121/2. Mooie Gele Suiker 22 ct. p. p., 5 p. f 1.071/2Kandij (alles steen) 29 ct. per pond.

Kandij (gewoon) 28 ct. per pond.

Krenten 18 cent per pond.

Rozijnen vanaf 20 ct. per pond.

Likeuren zonder alcohol 25 en 35 ct. p. flesch. le soort Vatvet 28 ct. p. pond, 5 p. f 1.371/2Rijst 6, 8, 10 en 12 ct. p. pond, 5 pond lager. Gort 6, 7, 8, 9 en 10 ct. p. pond, 5 pond lager. Boekweitenmeel 15 ct. p. kilo, 5 pond 35 ct. Weitenmeel 17 cent p. kilo, 5 pond 40 ct. Meel (half om half) 5 pond 371/2 ct. Grauwe Erwten 13, 16 en 22 ct. per liter. Groene Erwten 15 en 23 ct. per liter. Boonen 13, 18 en 20 ct. per liter.

Groene Zeep No. 1 11 ct. p. pond, 5 p. 50 ct. Stijfsel 11 ct. p. pond, 5 pond 50 ct. Zeeppoeder „De Duif" 7 ct. per pakje. Gemengd Kippevoer f5.— per mud.

Probeer eens mijn

heerlijk St. Nicolaas.

26, 30 en 40 ct. per pond.

Beumee's Ochtendvoeder en Zangzaad. Geen toegift. Prijzen contant.

J. MULDER,

Molenaar, FARMSUM.

N.B. Alles wordt op bestel aan huis bezorgd. De buitenlui die de waren van mij wenschen te koopen, geven hun adres op, dan wordt alles door mij bezorgd.

Denkt men er wel om,

dat men goed doet, vóóral in de wintermaanden, aan mij z'n DRUKWERK voor zich zelf en voor z'n vereeniging te bestellen ?

Midlaren. H. E. KASPERS.

CONCERT

— door de —

Soc. Gem. Zangvereeniging

„Kunst n. d. Arbeid"

Dir. de Heer Cor. ARENTZ J.Gz.

op Zaterdag den 10 Dec. e.k.

in de groote bovenzaal van het Concerthuis. PROGRAMMA:

1. Marsch ) ,

2. Ouverture 5 orkest

3. Feestlied v. gem. koor en piano. Ick seg adieu „ „ „ a capelle. Schijn groot, achtstemmig koor met

tenor en bassolo.

4. Walzer, orkest.

5. Trouw aan ons ideaal, 4-stemm. $ dubb. Morgengezang . . 8-stemm. ( quartet.

6. Opera Fantasie, orkest.

7. Verloren . . . . , voor gem. koor Wel in de Plantagie ( en „Voorwaarts" (Anar- i

chistenmarsch) ' piano.

8. Finale, orkest.

— Pauze. —

9. Opvoering van :

!1

„DE VLUGGE REE

blijspel met zang in 2 bedrijven.

(De melodieën der zang zijn ontleend aan Duitsche en Tirolsche volksliederen).

Het stuk zelf speelt in een tuin van een hotel in het hooggebergte.

ENTREE 25 CENT.

Epameraden en lezers van „De Arbeider''. » Niet onverschillig is het, waar gij Uw inkoopen doet. Steunt hen, die de propaganda steunen. Daarom :

koop Uw Sigaren

bij mij, dan steunt gij de SigarenmakersOrganisatie „De Pionier" van Groningen, welke ook onze propaganda steunt.

P. v. d. Ploeg, Franeker.

Handel in: Aardappels, Groenten, Kruidenierswaren, Tabak en Sigaren

van „De Pionier".

J ♦

% Moeders! raadpleegt X

I Mej. A. ABERSON-HQEKSMA,

Gediplomeerd Deskundige.

Dagel. spreekuur Ook inl. p. br. postz. v. antw. Verzendingen zonder j kenmerk. | ♦ Zuiderdiep 46a direct bij de Heerestr., ♦ | — GRONINGEN. — ♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦■ ■♦♦♦♦♦♦♦♦»

Steunpenning.

H. de G. te Neudorf (Duitschland) 35 ct; Gooste te Duisburg 60 ct.

Van een lid der Tooneelclub «Naarde Vrijheid« te Sappemeer 47 ct.

Adm.

Geen vergadering,

of er moet gekolporteerd worden met „De Arbeidef"! Geen vergadering, of de spreker of de voorzitter dient te vragen, wie zich 'op „De Arbeider" willen abonneeren! Daar moet steeds om gedacht worden.

Advertentiën. H. de Vries, Aanspreker,

Bloemstraat 2.

MOLENAAR'S BEROEMD KINDERMEEL

A\OLENAARf KINDERMEEL

WE5TZAAN

Is niet te verbeteren.Wacht U voor namaak.

Bekroond Middenstand Tentoonstelling, Amsterdam, met de GOUDEN MEDAILLE.

20 cent % K.G., 11 cent '|4 K.G.

Aan H. H. Molenaar & Co.,

Kindermeelfabriek, Westzaan, Holland. M. H.

Het eerste pakket Kindermeel heb ik ontvangen. Nu de bedoeling van de verzending verkeerd begrepen is, haast ik mij er bij U op aan te dringen mij een kist van 24 '/, bussen te zenden. De resultaten bij onze kleine verkregen, zijn uitstekend. Zendt spoedig het gevraagde; 't zou ons spijten, als we moesten ophouden.

Hoogachtend, (iv. g.) J. J. BAGGELAAR, ' ' Civiel-lngenieur.

POERWOREDJO, 25-3-1908, Zuid-Kedoe (Java).

Sluiten