is toegevoegd aan uw favorieten.

Friesch volksblad, jrg 19, 1895, no 1150, 26-05-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar is, weet ik niet, doch het staat wel aardig in mijn betoog !" Dat mag toch niet verondersteld worden ! En toch, geachte redactie, heeft het er verbazend veel van. Had Mej. H. even de zaak onderzocht, zjj zou geweten hebben, dat wij ons onmogelijk tot een vrouwelijke kinderarts van erkende bekwaamheid konden wenden, daar deze niet bestond ! — Toen toch door de club besloten was, het bekende onderzoek in te stellen, werd door mij het Geneeskundig jaarboekje over 1894 geraadpleegd en daarin kwam, voor Amsterdam althans, geen vrouwelijke kinderarts voor !

Dat de club niet alleen met woorden, doch inderdaad de vrouw gelijkstelt met den man — (en waarom ook niet ?) — kan blijken uit het feit, dat de voornaamste Bestuursfunctie (die van secretaris) is opgedragen aan een der dames-leden.

In het belang der vrouwen-emancipatie hopende, dat haar voorvechtsters, waar zij in dienst der waarheid strijden, haar wapens slechts aan dat rjjk zullen ontleenen, en U dankende voor de verleende plaatsruimte, ben ik

Uw dienstw.,

Tii. W. v. d. WOUDE.

Aan de redactie van het „ Friesch Volksblad"

Leeuwarden.

Naar aanleiding van uw onderschrift onder mfl'n schrijven van 13 Mei, voorkomende in uw nummer van 19 Mei, verzoek ik U, aan uwe lezers medetedeelen, dat ik niet weet wie het artikel „Een onberaden huwelijk" geschreven heeft en het mij onbekend was, dat het in de „Friesche Courant" zou verschijnen.

'b Gravenhage 19 Mei 1895.

J. HOOGENDIJK Jr.

Redacteur van De Nederlander,

Wij voegen hier gaarne aan toe, dat ons bij onderzoek de waarheid van 't geen de heer H. mededeelt, gebleken is.

Red.

Haar kruis.

Ginds achter 't bosch, niet ver van 't dorp,

Welks toren in 't verschiet

Thans glinstert in de avondzon ,

Weerspiegelt in de vliet,

Daar staat een huisje, lief en net,

't Werd voor vijf jaar gebouwd

Voor 'n paartje, dat, zoo zeide men,

Uit liefde was getrouwd.

JJit liefde ja ! zij minde hem,

Maria haren Hein !

Zij kon trotsch op zoo'n rappe gast,

Zoo'n ronden jongen zjjn.

En hij! met welk een zoet gevlei

Klonk 't steeds Marie in 't oor :

„Maria! lief aanminnig kind!

„Gjjt zjjt mijn alles, hoor \"

En zjj: nu ja, zjj wist het wel:

Hein was wat licht van zin,

Bracht heel veel tjjd zoek in de kroeg ,

Maar dit zou hare min

Verwinnen ; waren ze eens getrouwd,

Hein liet dan 't drinken na

En Hein werd dan een echtgenoot

Haast zonder wederga!

Zoo dacht zjj toen ... maar hoe is 't nu,

Nu 't avondzonnelicht

Zjjn laatste schuinsche stralen werpt

Op dat verbleekt gezicht

Yoor 't venster ? God 1 is dat Marie ?

Is dat die schoone vrouw,

Die voor vijf jaar dit huis betrad

Met 't hart vol liefde en trouw ?

Is dat Marie ? — Helaas, zjj is 't,

Maar thans geen bljjde lach ,

Geen oog dat tintelt van geluk

Als op haar huw'ljjksdag

Geen hart, dat klopt van liefde en min,

Maar wel van smart en rouw.

Een overkropt en vol gemoed

Verteert die arme vrouw.

Marie is weduw ; want haar Hein

Is van haar heengegaan.

Hjj liet haar met een huw'lijkspand

Alleen op aarde staan.

Sinds gisteren staat zjj heel alleen

Met 't kind in 't nette huis,

Waar zjj voor vflf jaar rozen vond

Doch thans een bitter kruis.

Een kruis; want rozen vond zjj sehaarsch ,

Die bloeiden o zoo kort!

Die waren door een kouden wind,

Die 't huis doorwoei, verdord; .

Ach, al haar liefde, al haar min

Bleek weldra niet bestand ,

Om manlief's drankdorst te verslaan,

Al was ze ook bjj de hand.

Wel sprak zij een verstandig woord,

Wel vloekte hij de drank,

Wel bad zjj: „laat dat vocht toch staan !"

En werd van weemoed krank ;

Maar 't hielp niet. Aan beloften, O !

Daaraan ontbrak het niet,

Maar aan den wil en aan de daad,

De kracht die weerstand biedt.

De drank had eindeljjk Hein gesloopt

Naar lichaam en naar ziel;

Vorst Alcohol nam 't offer weg,

Dat in zjjn strikken viel.

En zij .. .. zij peinst; baar glipt een zucht

Uit 't diepbedroefd gemoed,

Terwjjl daarginds de avondzon

Haar brengt een laatsten groet.

Maar de arme weeuw, zij merkt het niet,

Zjj blijft verstijfd en koud ,

Al schiet de Westerkimme vuur,

Al baadt zich de aarde in goud.

Zij is voor alles doof en blind;

Zelfs 't: „moeder, moeder ! hoor \"

Van 't lief en zoo aanvallig kind

Dringt nauwlijk tot haar door.

Nu hoort ze 't, schrikt, omhelst haar kind

En trekt het op haar schoot,

En kust het en roept schreiend uit:

„Uw vader, hjj is dood ! .

„Word' gij, zijn kind, mijn lieveling!

Geen drinker, zooals hjj !

„O, groote God! verstik die kieiu

„In 't kind uit medelij !"

Een vloek en eene bede saam !

Een zucht vol bange smart

Ruischt over 't graf den vader na

Uit 't volle moederhart.

Is dat de vrucht van d' alcohol,

Dat kind van onze eeuw ?

Verpletter hem dan met uw klauw ,

O Nederlandsche Leeuw 1

M. M.

korte meededeelingen van nabij en van verre, geput uit groote en kleine bronnen-

Ais de Koninginnen in September te Zwolle komen, zal ook daar natuurljjk een eerewacht zjjn, die H.H. M.M. op alle wandelridjes verge zelt. Nu, dat is al oud nieuws; maar nu wil 't gerucht, dat er ook jonge dames aan die eerewacht zullen deelnemen.

't Heeft me wel eens verwonderd, dat men van zoo iets niet veel eerder gehoord had. Onder de „hoogen" ook hier te lande vindt men toch menige „amazone" en dan is zoo iets net wat voor de dochteren der rjjken. Jongere zusjes

bieden de bouquetten aan, dat spreekt van zelf! * #

*

Te Salta in Argentinië worden de namen van ondeugende jongens en meisjes, die niet geregeld de school bezoeken, op een ljjst in de nieuwsbladen vermeld. Als de kleine menschen daar nu maar niet, in navolging van de groote menschen, het „aardig" vinden, om ook eens hun naam gedrukt in de krant te zien ! Dan toch

treft de maatregel geen doel.

* *

*

Een kleine, ja, 'k durf wel zeggen de kleinste heilsoldaat wandelt tegenwoordig in de straten van Almelo rond. 't Is de bekende dwerg Gerrit Keizer van St. Anna Parochie, die zich voor weinige jaren op de kermissen liet bekjjken. Vele Friesche kermisgangers zullen zich zeker nog wel het scherpe, doordringende stemmetje herinneren, waarmee dat miniatuurmenschjesprak.

Nu klinkt dat geluid door tot de bezoekers van bijeenkomsten van 't Heilsleger en 't kan ons niet verwonderen , dat het manneke veel menschen tot zich trekt, 't Is voor het Heilsleger inderdaad een prachtige reclame !

Als hij nu maar niet als zoodanig gebruikt wordt, zonder ooit op de zondaarsbank te hebben gezeten !

Dit is zeker, dat hjj van al 't geziene en gehoorde op reis wel veel zal kunnen vertellen, en op zjjn kermisbezoeken leefde hjj wel in eene

omgeving, daar wat op aan te merken valt.

***

Flinke kerels kan men zeker die Dordrechtsche bootwerkers noemen, die aan hun Gemeentebestuur gevraagd hebben, om ten spoedigste te willen overgaan tot de opening van een bootwerkerswacht- en afrekenlokaal. Zooals de zaken nu staan, zjjn zij genoodzaakt öf in de openlucht öf in de kroeg te vertoevan en dit beviel hun niet. In eene door hen belegde openbare vergadering ter bespreking der zaak, werd eene motie aangenomen, waarin als vaste meening werd uitgesproken, dat aangezien vestiging van een wachtlokaal der bootwerkers is een eisch der menscheljikheid, bevorderljjk aan orde en zedeljjkheid, het ook de taak ii der bevoegde autoriteiten, in de aanvrage dea bootwerkersvereeniging om een wachtlokaal tegemoet te komen.

Dat bij die gelegenheid een medisch dokter zich krachtig weerde, om de zaak te steunen en bjj 't publiek sympathiek te maken, is voorzeker een verblijdend iets. Wat het Gemeentebestuur nu doen zal?

***

Te Brooklijn heeft de „groote jury" rechtsingang verleend tegen de Maatschappij voor Elextrische tramwagens aldaar, wegens manslag, wjjl

hare kabelwagens in betrekkelijk korten tjjd aan 107 menschen het leven hadden gekost en 450 personen er kwetsuren door hadden opgedaan. Onlangs is eene reusachtige protestbijeenkomst tegen bedoelde Maatschappij gehouden, gevolgd door een optocht met flambouwen. Daarbij las men op transparenten die rondgedragen werden : „Wjj beweenen de 107 !" — „Genoeg moorden door de tramwagens !" — „Welk kind is nu aan de beurt?" — „Onze deelneming aan de 450 gekwetsten 1" — „Onze kinderen moeten op straat veilig kunnen spelen," enz. enz.

Drie slachtoffers : een kind op krukken met één been ; twee anderen, gearmd en zóó elkaar steunend, langzaam met veel moeite voortstrompelende, maakten deel uit van den stoet.

Nieuwe Uitgaven.

Van: , Volkslectuur", het tjjdschrift dat geregeld om de 14 dagen verschjjnt, zag no. 9 het licht, OP den achterkant van d6n omslag kunnen de liefhebbers van prijsraadsels weer iets van hun gading vinden. De uitgevers Veenstra en Co. te Nijmegen loven daarvoor uit een exemplaar

van Mr. S. van Houten's God, Eigendom en Familie, dat in den handel vroeger f 1.25 kostte maar thans voor 60 ets. verkocht wordt.

't Is dus nog de moeite wel waard, het boekwerk present te krjjgen.

Nog ontvangen als bijdragen in de kosten der Meeting op den tweeden Pinksterdag:

Fen hjar, omdat üs boargemaster sa dwersbongelt: In goune; van A. d. K. te N., omdat het geen 25 lijden kan : f 1.— ; Uit sympathie voor de Yereeniging t. A. v. S. 13. van eene moeder te L. f 5.— ; Fen Lapsma fijf en tweintich cinten, om 't de Ljouwerter Boargemaster safolle fen middernachtsindelingen en drankbistiiders haldt; 72. van Z. Bakker te Kortezwaag f 1.— als bijdrage voor de landshuur, noodig voor de te houden Meeting op den tweeden Pinksterdag en als protest tegen de houding van B. en W. in deze zaak ; postmerk Leiden bijdrage openluchtmeeting, „Sluit Schiedam" f 1.—.

Voor de Meeting op den tweeden Pinksterdag , van M. te K. 20 blauwe postzegels.

ADVERTENTIE N.

||? Vijf en dertigjarige Echtvereniging ? ||

|| SJOUKE ADEMA ||

tl JACOBA ROMAR. ü Hunne eenige dochter glï

|| T. ADEMA. ff

^ Leeuwarden, 26 Mei 1895. ^ ^ ||j

Heden overleed na een ongesteld- H

I heid van 11 dagen mijne geliefde 1

I echtgenoot en der kinderen zorg- I I dragende moeder,

HISKE OOSTERBAAN,

1 in den ouderdom van 41 jaar en 7 I I maanden, na een genoegelijke echt- I I vereeniging van b^jna 17 jaar.

Dokkum, 22 Mei 1895.

K. v, RIJS en Kinderen.

Bestel uwe Drukwerken

s.v.p. bu de

„Coöïeratim HaielsMW"

TE LKKUWARDKS,

en ge wordt net, spoedig en concurrent bediend.

Onder beleefde aanbeveling,

0. R0MMERTS, Directeur.

Het Nederlandsch Werkliedenfonds.

Opgericht door de Nederlandsche Pensioènvereeniging veor Werklieden.

VERZEKERT den werkman op de voordeeligste wijze: 1°. Pensioen op den ouden dag; 2°. Uitkeering bij overladen; 3°. Uitkeering op een vooraf bepaalden leeftijd.

De premiën, volgens tarieven opgemaakt door den eersten deskundige van ons land, zijn zoo laag mogelijk gesteld, omdat geen winst wordt beoogd en er geene administratie- of andere kosten van worden betaald, terwijl eventueel te maken winst strekt tot verhooging der uitkeeringen.

Nimmer is men zijn geld kwijt! Bij staking van premiebetaling worden de uitkeeringsbedragen gewijzigd in verhouding tot de waarde der reeds gestorte premiën en blijft de verzekerde daarop aanspraak behouden.

Een afzonderlijk WAARBORGFONDS, dat niet in de winst deelt, dient tot volkomene zekerheid van het Werkliedenfonds.

H.H. WERKGEVERS worden

toral opmerkzaam gemaakt op de

rubriek PENSIOENVERZEKERING.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de DIRECTIE te 's-HAGE, Ds. MEKKING te Ar urn e. a.

g- DE RENTENIER, £

5 Financieel Weekblad. 1

© (lide JAAJRGANO- 1894.)

| Verschijnt eiken Woensdag. J-

Bï Prijs per 12 maanden franco per post f 3.— ®j ? Met Wekelijksche Restantenlijst - 5.— § Voor Buitenland en Koloniën -|- extra-porto. $

Dit blad vermeldt ook alle uitlotingen van Gemeentelijke-, Waterschaps- en Kerkelijke leeningen.

Proefnummers zijn op aanvrage gratis verkrijgbaar en Abonnementen (welke op den lsten van elke maand kunnen ingaan) worden aangenomen aan het bureau van bovenomschreven blad :

HEERENGRACHT 193, AMSTERDAM.

Verschenen :

Yosmeer de Spie

LoüIS CODFERUS

en

Majesteit

Prijs f 0.50.

Amsterdam. L. J. VEEN.

Friesche Propaganda Commissie tot Afschaffing van

Sterken Drank.

Xwtlag in I® Ofüliilt

op 3 Juni a.s., Pinkstermaandag, in een stuk weiland aan de Schrans bij Leeuwarden. Aanvang 's namiddags één uur precies.

SPREKERS:

K. HARTS, Midlum; W. C. v. MUNSTER; mejuff. STELLINGWERF-Jentink en A. v. d. HEIDE, Propenenl, allen te Leeuwarden.

MANNEN en YROUIEN, JONGELINGEN en JONGEDOCHTERS, KOMT ALLEN OP!

Namens de Friesche Prop. Com. tot Afschaffing van Sterken Drank. Th. POST MA, Voorzitter.

J. DIJKSTRA Szn. Secretaris.

Bij den ondergeteekende verschijnt iederen Woensdag :

DE HO LL ANDSGHE LELIE •

Weekblad voor Jonge Dames M

ONDER HOOFDREDACTIE jp

van

Mevr. S. M. C. VAN WERMESKERKEN-JUNIUS

(johanna van woude.)

„De Hollandsche Lelie'' is het eenige Weekblad in Nederland yoor Dames m* uit de hoogste en beschaafdste kringen; let hierop roor uwe advertentiën. ^

Pr\js per jaargang f ^.50 fr. p. p. f 5.— 10

Amsterdam. L. J. VEEN. (P