is toegevoegd aan uw favorieten.

De arbeider; socialistisch weekblad voor de provincie Groningen, jrg 41, 1931, no 6, 07-02-1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlands bestuursvoering in Oost-lndië.

Met bovenstaande als opschrift heeft ,,'t Nieuwsblad voor Friesland" een stukje overgenomen uit het Koloniaal weekblad,

Het past geheel in de sfeer van dit blad: misleidend bij uitnemendheid. Wat is Uw oordeel lezer(es)?:

„De totale bevolking van Ned. Oost-lndië beliep tien jaar geleden ruim 49 millioen. Thans is dit cijfer gestegen tot in de 60 millioen. Houdt dit cijfer even vast en bedenkt daarbij dat meer dan 41 mil. zich op Java bevinden, dat welhaast 't dichtst bevolkte land ter wereld is geworden. Men constateert dan, dat dit Indië met zijn 60 mil. bewoners minder werkloozen heeft dan eenig ander land ter wereld, minder ordeverstoringen, minder honger en ellende, als gevolg van crisis of oorlog dan vrijwel in eenig land in Azië; en geen revoluties, geen burgerkrijg, geen dictaturen, geen politieke financieele rampen, geen verontrustende toeneming van criminaliteit.

En dan mag men erkennen het vele dat nog te doen valt, nochtans zonder zelfverheffing deze bestuursvoering over Oostersche volken van tezamen zestig millioen menschen tot voorbeeld stellen aan de wereld."

Dat het de heeren imperialisten naar den zin is dat de slaven-bevolking in Indonesië met 11 millioen zielen is vermeerderd, kunnen wij natuurlijk begrijpen; op welk een voordeeliger wijze kunnen ze goedkooper werkezels bekomen!

D? huichelachtige pers, die voor geld naar ieders pijpen wil dansen, zou goed doen ook eens naar waarheid de loonen van deze slaven te vermelden. Dan zou 't begrijpelijker zijn waarom de werkloosheid daar minder voorkomt.

„Minder ordeverstoringen"....

Ja, we begrijpen wat dit beduidt als

de bruine slaven 't wagen om een gering deel nog maar te eischen van hetgeen hen toekomt, dan heet dit „orde verstoren". Doch wanneer Uw bloedhonden hen, die den moed bezitten om zich tegen uw uitbuitingssysteem te verzetten, als honden neerslaan (ja zelfs komt 't voor dat deze menschen 't met den dood moeten betalen) dan is dit zeker ordeherstellen. De tirannen van de Ned. geldwolven deinzen niet terug om de opstandelingen tiaar onherbergzame oorden als Nieuw-Guinea te vervoeren, om nimmer bij hun geliefden terug te keeren. Zoolang de burgerlijke bladen schrijven dat er geen ordeverstoringen voorkomen, ziet het er voor den inlander slecht uit.

„Minder epidemie's". Leerzaam is de brochure van A. L. C. „De Opstand op Java". Daarin schrijft kam. C. terecht: „De resultaten der massale ondervoeding van 50 millioen inlanders kan niet anders dan vreeselijke gevolgen hebben op hygiënisch gebied; temeer waar het Indische volk bijna alle midde1 e n tot voorkoming en genezing der ziekten mist."

De waarheid is dan ook, dat epidemische ziekten als: malaria, pokken, tuberculose, lepra, eczeem, bronchitis enz. er als een gewoon verschijnsel voorkomen en in 't bijzonder de venerische ziekten. Waar deze ziekten 't sterkst heerschen, worden de opstandelingen naar vervoerd. Volgens Dr. Abdul Rivai waren in 1921 70—90 pet. der Europeesche militairen geslachtsziek en ze besmetten de geheele bevolking. Elout, de redacteur van 't Handelsblad schreef in 1925: „Wij hebben 't bloed van den inlander er met geslachtsziekten vergiftigd en we hebben inplaats van zijn cultuur (of begin van cultuur) geen betere, zelfs geen andere weten te brengen."

Aan deze uitspraak van den burgerlijken heer Elout behoeven we niets toe te voegen. Ze spreekt voor zichzelf.

Minder voedsel-schaarschte, minder honger en ellende, ja, ja, we kennen onze tegenstanders. Maar de werkelijkheid is, dat de inkomsten in Indië f30.— of f40.— per jaar per hoofd of f120.—- a f130.— per gezin per jaar bedragen, waarvan de inlanders dan nog f 115.000.000 belasting per jaar moeten betalen. Een gezin heeft in sommige steden minstens f 1.75 per dag noodig om rond te komen.

Maar 't is genoeg, gij kunt 't weten lezer. Toch wil ik nog een kort woordje tot de vrienden van „De Arbeider" richten. Indien ge 't met 't stukje van 't Koloniaal Weekblad eens zijt en ge ziet niet 't groote onrecht in de maatschappij, ga dan niet werken voor „De Arbeider". Maar als dit niet zoo is, ga dan aan de slag om 't lezerstal van ons blad op te voeren, opdat we over eenigen tijd kunnen zeggen: „De Arbeider" is thans groot genoeg, we hebben 't Nieuwsbl. voor Fr. en dergelijke bladen niet meer noodig. Tevens is er nog een mooie premie voor het aanbrengen van abonné's aan verbonden.

K. HELFFERICH.

Binnen- en Buitenlandsche Varia.

Binnenland.

Komt ddarom de naam van de hoofdstad In gevaar? „Het Volk" van 29 Januari klaagt, dat de naam van de hoofdstad in gevaar komt omdat in bordeelen de bezoekers zoo dikwijls worden beroofd. Het lijkt ons voor socialisten een rare opvatting dat juist daarom de naam van een stad in gevaar komen kan. Komt deze niet in gevaar, wanneer kapitalisten weerlooze arbeiders berooven van de opbrengst van hun arbeid, daarvan goede sier maken of raak den beest uithangen?

De redactie van het hoofdorgaan der S.D. A.P. schijnt nog heelemaal in de burgerlijke moraal vast te zitten, temeer komt men tot deze conclusie, omdat de redacteur van genoemd orgaan in verband met zijn klacht

ook de vraag stelt, of het politie-toezicht wel voldoende is.

Zou 't niet beter zijn, dat er meer toegezien werd op de berooving waaraan de arbeiders dagelijks ten prooi zijn? Zij, die verdachte huizen bezoeken, moeten zelf maar op hun beurs passen, meenen wij.

Loonen in de werkverschaffing. Gruwelijk is de uitbuiting waaraan de arbeiders bloot staan in de werkverschaffingen. Meermalen hebben wij daaromtrent cijfers medegedeeld. Doch regelmatig komen wij weer voor cijfers te staan omtrent de loonen, welke de arbeiders verdienen, waaruit blijkt, dat het op de eene plaats nog erger is dan op de andere. Zoo wordt uit de Friesche werkverschaffing aan „Het Volk" geschreven, dat een ploeg van 8 personen gedurende negen weken gemiddeld niet meer verdiende dfan f 10.20. Een andere ploeg haalde gedurende zeven weken gemiddeld niet meer dan f9.30 per week. De arbeiders zijn voor dat loon per dag 11 a 12 uur in touw en verdienen dus eventueel 14 en 13 cent per uur. Door regenverzuim is dit loon vaak nog beduidend beneden het bedrag bovengenoemd.

Begrijpt men waar zulke gezinnen van leven?

Het leven van een danseres en dat van een arbeider die in het ruim van een schip valt. Wij allen hebben gehoord van den dood der danseres Anna Pawlowa. Tot in den treure wordt het sterven van deze vrouw beschreven en besproken. Heel de wereld, zegt „De Tel." brengt hulde aan genoemde kunstenares. Zelfs de koningin van België blijft niet achter met rouwbeklag. In het Concertgebouw te Amsterdam, waar een herdenkingsbijeenkomst werd gehouden, stonden de bezoekers een oogenblik „roerloos in de herinnering aan de groote kunstenares die heenging".

Te Berlijn ging een bisschop der GriekschKatholieke kerk zoover door te vertellen, >dat de danseres „God ook in den dans gediend had". Bij andere gelegenheden moeten bisschoppen van den dans niets hebben, ,,'t Bevordert de onzedelijkheid".

De wereld wordt bevolkt door een bende huichelaars. Over 't verlies dezer danseres akelig geweeklaag. Als er een arbeider in het ruim van een schip valt, dan wordt dat in de pers met een paar regels medegedeeld. In het uiterste geval wordt er nog aan toegevoegd: de man laat een gezin met 5 of meer kinderen achter. En daarmede is dan alles gezegd.

De moderne arbeidersbeweging wordt gadreven door de feiten. Tot vervelens toe is onzerzijds er op gewezen, hoe de leiding dezer beweging stond tegenover den eisch: „voor de werkloozen het in het bedrijf geldende loon voor alle werkzaamheden".

Nu heeft er weer in Rotterdam een vergadering plaats gehad der afd. 7 S.D.A.P. Daar werd gewezen op de tekortkomingen der regeering tegenover de werkloozen.

Voorts werd de volgende motie aangenomen:

Afdeeling Rotterdam 7 der S.D.A.P., gehoord de inleiding van pg. v. d. Walle over „Werkloosheid en werkverschaffing" en de daarop gevolgde gedachtenwisseling op 19 November 1930 in gebouw „De Toekomst";

is van oordeel, dat door sociaal-democraten geen medewerking moet worden verleend aan uitzending van werkloozen naar werkverschaffingen, indien niet gegarandeerd wordt, dat het in uitzicht gestelde grondloon kan worden bereikt en verdere maatregelen zijn getroffen, waardoor veiligheid en zorg voor zieken behoorlijk tot haar recht komen."

Zoo wordt de moderne arbeidersbeweging door de feiten voortgedreven. Dat is heel goed, indien de werkloozen er maar mede gebaat zijn en verbetering in hun toestand krijgen.

Kinderen in het huis van bewaring. In

„Hulp voor Onbehuisden", het orgaan van de vereeniging van dien naam te Amsterdam, roept de heer G. H. Honing, de hoofddirecteur van de inrichting, er schande over, dat nog altijd een niet onbelangrijk getal kinderen korteren of langeren tijd in een huis van bewaring worden opgesloten.

Na eenige cijfers genoemd te hebben, gaat genoemde heer voort:

„Nog bedroevender is dit alles echter als men leest, dat in een huis van bewaring van de 39 preventief vastgehouden kinderen er 14 beneden 16 jaar waren, onder wie 6 peuters beneden de 14!"

Met de opvoeding der kinderen, die in den chaos onzer kapitalistische maatschappij al reeds verdwaald zijn, is het treurig gesteld.

Buitenland.

Zeer juist. In Frankrijk is weer een vechtjas gestorven, die in den wereldoorlog uitmuntte in onverschrokken heldendaden. Deze heldendaden bestonden in het geven van commando's, héél ver van het front, waar geen gevaar dreigde. Dezer dagen lazen wij „de generaal is op zijn bed gestorven, zooals dit te doen bij generaals gebruikelijk is." Deze opmerking is zeer juist. De groote krijgshelden geven bevelen vanuit een gezellige woning, pa'els of villa, ver van het front, terwijl de jongens worden in het vuur gedreven en bij duizenden door machinegeweren worden weggemaaid of door granaten verscheurd.

Amerikaansche rechters. In een gericht uit Boston wordt gezegd, dat Albert Brunker, lid van de Commissie voor de veiligheid der bur- • gers in Chicago, in een rede gezegd heeft, „dat tachtig procent def magistraten en rechters van Chicago misdadigers zijn." De heer Brunker bedoelt hiermede niet misdadigers in dienst van 't kapitalisme, zooals de revolutionaire socialisten regeeringspersonen en rech¬

ters kwalificeeren, doch' misdadigers in den zin van deelhebbers aan rooftochten, straatroof enz.

Wee 'hen, die in de klauwen vallen van zulke schurken!

Sociaal-democratie en de ontwapening. In

Engeland heeft men een arbeidersregeering. De S.D.A.P.'ers zeggen te zijn voor ontwapening. Dat wil zeggen: de leiders, de arbeidersleden meenen het eerlijk, maar deze zien niet, of willen niet zien hoe ze worden bedot.

Voor de Engelsche marine is een nieuwe oorlogsbodem :in dienst genomen, de „Nelson", een boot van 33.000 ton. De kosten voor het bouwen van dezen kruiser hebben negentig millioen gulden bedragen. Elk schot dat uit de 9 kanonnen, waarmede de Nelson bewapend lis, gelost wordt, kost 3000 gulden. Elk uur verbruikt het schip,'indien het in de vaart is, voor 600 gulden aan brandstof, terwijl bet voor onderhoud 6 millioen gulden jaarlijks vereischt.

Op deze manier gaat het aardig naar de ontwapening. Wat zeggen de „partijgenooten" daar nu van?

God is liefde. In Mexico heeft een aardbeving plaats gehad, waarbij vele menschen gedood zijn. Gemeld wordt, dat in het dorpje Guilayrova in de buurt van Ooxaca een 400 jaren geleden door Spanjaarden gebouwde kerk ineenstortte, juist toen geloovigen lagen te bidden. Vijftig menschen, onder wie de priester, werden op slag gedood; later stierven nog 21 menschen aam hun wonden. Het naburige kerkhof leed zoo onder het vallend puin, dat 100 graven bloot kwamen te liggen.

Onze lieve heer is toch een raar sinjeur. Zij, die zich van hem afwenden, branden na hun dood eeuwig in de hel. En zij die hem vereeren en in angstige oogenblikken hem aanroepen om hulp, worden onder puin en vallend gesteente bedolven en sterven een ellendigen dood.

Wat wil die meneer nu eigenlijk van ons?

ARGUS.

Internationaal Solidairiteits-Fonds «Nederland".

UITBOUW.

Oprichting F.LS.-Beerta-Finsterwolde.

Van onze) anarchistisch georiënteerde kameraden uit Beerta en Finsterwolde ontvingen wij het verheugende bericht, dat daar ingaande 25 Januari j.1. een afdeeling van ons fonds onder bovengenoemde naam is opgericht. Reeds traden 31 kameraden tot deze afdeeling toe. Voorzitter is H. Meulenkamp te Finsterwolde; Secretaris-Penningmeester E. Franken, Veenweg B 222 te Beerta.

Wij roepen deze kameraden een hartelijk welkom toe. Hopen dat het hen mag gelukken de afdeeling nog meer uit te breiden, en vertrouwen, dat het voor de vrijheidlievende makkers, die nog geen enkele poging hebben gedaan om ter plaatse een afdeeling van ons Fonds op te richten, een aansporing zal zijn, eveneens daartoe over te gaan.

Medewerkende Organisatie.

Naast bovenstaand verheugend bericht kunnen wij imededeelen, dat het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond per referendumstemming besloten heeft als „Medewerkende Organisatie" tot ons Fonds toe te treden. Als vertegenwoordiger van het N.S.V. in het Landelijk Bestuur van F.I.S.N. werd kam. J. Wolthuis van Amsterdam aangewezen. Wij heeten natuurlijk ook onze Anarcho-Syndicalistische Vakcentrale hartelijk welkom en hebben het volste vertrouwen, dat dit besluit van het N.S.V. er toe zal medewerken, dat in verschillende plaatsen afdeelingen van ons fonds worden opgericht.

Naar wij mochten constaieeren, heeft het Bestuur N.S.V. daarover reeds een uitvoerige circulaire aan de aangesloten organisaties gezonden en wij twijfelen er niet aan of het succes zal niet uitblijven.

Dat deze stap van het N.S.V. een navolgenswaardig voorbeeld voor de kameraden van de B.R.A.C., G.G.B., I.A.M.V., de Groepen rond „De Arbeider", de Groepen rond „De Vrije Socialist" en meerdere vrijheidlievende groepen of organisaties moge zijn.

Kameraden, het gaat om het zijn of h e t n i e t z ij n van onze vervolgde en verbannen buitenlandsche geestverwanten.

WAARSCHUWING.

Kameraad Aug. Souchy, de penningmeester van het Internationaal Steunfonds der I.A.A. te Berlijn, schrijft ons, dat in Duitschland eenigen tijd een internationale bedrieger verbleef, die naar Nederland afreisde. Hij noemt zich A u g u s t o A b e i 11 a, is plm. 36 jaar oud en spreekt meerdere talen. Soms geeft hij zich uit voor Spanjool, dan weer voor Italiaansch vluchteling, doch is zeer waarschijnlijk van geboorte een Hongaar. Hij is intelligent, is zeer goed op de hoogte met de internationale anarchistische en syndicalistische beweging, waardoor het hem gelukte de Duitsche kameraden financieel te dupeeren.

Mocht deze internationale bedrieger hier of daar in Nederland opduiken, dan doet men goed hem geen steun te verstrekken. Mocht men twijfelen, dan zende men hem naar ons secretariaat, daar wij hem naar een foto, die in ons bezit is, wel zullen herkennen.

Men zij met het verstrekken van steun dus voorzichtig.

Wij verzoeken belanghebbende bladen deze waarschuwing over te nemen.

UITGAVE.

In de herdruk van onze foto „Russische Bannelingen" is door een misverstand eenige stagnatie gekomen, 't Laat zich echter aanzien,

dat wij spoedig met de verzending van de bestellingen kunnen beginnen. Nog een weinig geduld dus. En mochten er nog zijn die deze foto wenschen, laten zij dan per omgaande bestellen. De prijs is f0.13 franco per post.

: | * * *

Ook sporen wij nogmaals aan n u uwe bestelling te doen op de waardevolle en voor ons fonds propagandistische brochure „Hulp voor Francesco Chezzi! Een gevangene der GePeOe".

Wij laten een zeer klein aantal exemplaren overdrukken en kunnen, wanneer deze besteld zijn, aan aanvragen niet meer voldoen. Men bestelle dus nu, de prijs van deze 60 a 70 pagina's dikke brochure, n.1. f0.20 per exemplaar, kan geen beletsel zijn.

* * *

Ingekomen steun van 25 Jan. tot 1 Febr. '31: van FI. v. d. M. te N. (Fr.) f2.50; per G. D. van afd. I.A.M.V. Laren-Blaricum f5.—; van A. R. te A. f4.90 en van A. W. te R. f2.50. Totaal f 14.90.

Wij blijven intusschen aandringen op steun, er is veel geld voor ons doel noodig en wij kunnen het wel verklappen: de bodem der schatkist is weer te zien.

Stort dus geld op postrekening 128988 van den secr.-penn.m. B. Meijer, Billitonplein 9 te Groningen. Onze vervolgde en verbannen buitenlandsche geestverwanten zijn U er dankbaar voor.

Ook vragen wij nogmaals uw aandacht voor onze steunlijsten, die uitgezet worden voor de Russische bannelingen. Is het niets voor u hiermee te werken onder vrienden en kennissen, op fabriek, werkplaats en bouwwerk? Makkers, probeert het eens, onze Russische kameraden hebben het noodig en zijn het waard.

Vraagt aan bij het secretariaat.

* * * |

De prijzen van onze anti-mil. insignes blijven nog steeds per 25 stuks franco per post, wit f 3.50, emaille f5.25 en brons f6.—. En geen rommel, zooals op het Kerstcongres der f.A.M.V. werd verteld, doch van hetzelfde fabrikaat als alle andere in Nederland verkrijgbare gebroken geweertjes.

Namens F.I.S.-Nederland, B. M.

iet rommelt onder de werkloozen

Na de actie bij >de Werkverschaffing in Jipsinghuizen begint er thans ook in Friesland beweging te komen onder de werkloozen, tewerkgesteld in de Boornbergumer Petten.

Deze week hebben de arbeiders daar het werk gestaakt. Er werd naar Drachten getrokken, waar de arbeiders door den burgemeester in overweging werd gegeven weer aan 't werk te gaan.

Daar werd echter niets voor gevoeld.

De bladen melden dat de ontginning in de Boornbergumer Petten thans tijdelijk is stopgezet.

Ook deze werkloozen geven blijk, dat nog niet alle gevoel van eigenwaarde uit hun verdwenen is. Wat als een gelukkig verschijnsel kan worden aangemerkt. •

Intusschen: willen onze lezers ons zooveel mogelijk inlichten omtrent eventueele actie van werkloozen? Laten we gezamenlijk ier voor sargen dat ons blad ook ten dezen zoo actueel mogelijk is.

Hei !. A. M. B.

Wij ontvingen het verslag van het Secretariaat van het Intern. Anti-Mil. Bureau over het jaar 1930.

Het spijt ons, geen ruimte te hebben om verschillende gedeelten van dit verslag te publiceeren.

Ook in het afgeloopen jaar trad het I.A.M.B. bij verschillende gebeurtenissen actief op, terwijl de persdienst, waarvan we de beteekenis voor onze beweging: niet mogen onderschatten, ook nu weer uitnemend werk verrichtte.

Dit jaar is het tien jaar geleden dat het I.A.M.B. werd opgericht. Dat feit zal worden herdacht in een twee-daagsche bijeenkomst, waarvoor ook buitenlandsche sprekers zullen worden uitgenoodigd.

Aan 't slot van het verslag wordt geklaagd over het feit, dat door geldgebrek het werken van het I.A.M.B. wordt belemmerd. Door verschillende omstandigheden dreigt deze moeilijkheid in 1931 nog grooter te worden.

Laten daarom allen die nog geen deel uitmaken van het I.A.M.B., zich alsnog daarbij aansluiten. Men melde zich daarvoor aan bij het Secretariaat: Laurierstraat 127, Den Haag.

Pinkster-Mobilisatie 1931.

Aan iedere Iibertair-socialist.

W. M. Het revolutionaire Jon geren verbond roept U op tot bijwoning van de PinksterMobilisatie, welke dit jaar gehouden zal worden in het centrum des lands. Onmiddellijk als de terreinen definitief gehuurd zijn, zullen wij dit bekend maken.

Deze P.M. moet de Iibertair-socialisten meer tot elkaar brengen, zoodat de propaganda weer krachtig gevoerd kan worden. Die enkele geschillen die er nog zijn, zullen op de P.M., besproken worden. Door verschillende sprekers het woord te laten voeren, deuken wij te bereiken een beter verband en meerder agressief optreden der anarchistische bewe-

£in£-

De tijd is schitterend voor onze propaganda. Laat dit niet voorbijgaan. Verloren dagen komen niet terug. Een dezer dagen werden de bestuurders van het N.V.V. gecomplimenteerd door den burgemeester van A'dam, omdat zij de anarchisten hadden verdrongen. Wie is nu op den verkeerden weg? Als de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen. Hier is nu com-1 mentaar overbodig.

Kameraden, tegenover de mislukkingen var*