is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond, jrg 45, 1939, no 11, 17-03-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\

toond, waarop dan een stempel zal worden gezet als bewijs, dat aan het voorschrift is voldaan.

Voor elke stempel, die ontbreekt, moet een dag uitkeering minder worden verstrekt.

De uitkeering op Vrijdag mag alleen geschieden na overlegging van deze stempelkaart. Uitzonderingen mogen hierop niet worden gemaakt, tenzij in gevallen, waarvoor afdoende verantwoording kan worden gegeven.

Den pensioengerechtigden wordt er aan herinnerd, dat de betaling over de maand Maart 1939 uitsluitend zal plaats hebben:

Dinsdag 28 Maart 1939.

De leden van Vakgroep II, wier namen beginnen met de letters A tot en met P, 's morgens van 10 — 10.45 uur en alle overige leden van 10.45 — 11 uur.

De uitkeering bij ziekte zal uitsluitend Donderdag 23 Maart 1939 van 1C.30-11 uur worden betaald.

Aangifte van Werkloosheid in het Bondsgebouw.

De leden, die bij werkloosheid f 0.30 per week contributie betalen, melden zich

DONDERDAG 23 MAART 1939, des middags van 1—2 uur in het onderhuis van het Bondsgebouw.

De ieden, die I 0.20 of f 0.40 cent per week contributie betalen, melden zich

DONDERDAG 23 MAART 1939, 's middags van 1—2 uur, loket Kassier, in de hal van het Bondsgebouw

Aangifte voor uitkeering bij ziekte, ZIE BONDSBOEKJE,

Certificaten.

Het Bestuur bericht, dat op verzoek van het Bestuur van den A.D.B. voorloopig geen certificaten voor Antwerpen worden verstrekt.

Contributie.

Week 11 Maart 1939.

Werknden (Leden VVerkioozenkas.)

7 zegels a l 3.— = . 21.— 30 „ „ 2.50 = 90—

53 „ „ - 2.— = - 106.— 124 „ „ - 1.75 = 217.—

449 „ „ - 1.50 = - 673 50 462 „ - 1.25 = - 577.50

181 „ „ - 1.— = - 181.— 4» „ „ - 0.70 = - 34.30 19 .. a - 0.30 = . 5.70

1380 zegels f 1906.—

i\i<-t «-erkenden (Leden en nietleden VVerkioozenkas}.

77zege!s a f 0.50 ï 38.50 1030 „ „ - 0.40 - 412.—

440 „ „ . 0.30 - 132.—

144 „ - 0.20 28.80

1691 zegels f 611.30 36 oude weken - 7.20 ■ - 618.50

f 2524.50

Hiervan voor de VVerkioozenkas.

Werkenden.

220 zegels „ l 1.— 1 220.—

911 „ - 0.75 - 683.25 181 „ „ - 0.50 - 90.50 49 ., „ - 0.20 • 9.80 19 „ „-0.10- 1.90

f 1005.45

1380 zegels Mel-werkcndcn.

77 zegels a I 0.30 I 23.10 1( 30 ., „ - 0.20 - 206.—

440 „ „-0.10- 44.—

- 273.10

1547 zegels - 1278.55

I 1245.95

Niet-leden VVerkioozenkas.

«. Zij, die recht hebben op werkloozenuitkeering uit de Hoofdkas.

1 zegels a 2.50 i 2.50

1 - 1 50 1.50

2 1 25 2.50

4 zegels - 6.50

b. Zij. die geen recht hebben op werkloozen-uitkeeriug 30 zegels E.VV a l.— 30 — 1 • 2.— - 2— 2 „ „ 1.50 - 3.—

4 „ „ 1. 4.

15 „ „ - 0.75 11.25

76 ,. „ - 0.50 - 38.—

1 „ „ - 0.20 0.20

88 45

129 zegels —

Hoofdkas f 1340.90

Ontvangen van 1?.-leden:

12 zegels a i 0.20 t' 2.40

Overzicht der Ziekenuitkeering.

in de week van 6—11 Maart 1939.

Vakgroep Aantai z.eken BedraT

1 5 I 17.45

2 27 - 203.15

3 4 - 16.34

4 8 - 50.03

8 — - —! —

44 286.97

De uitkeering b'j overlijden, groot i' 150.— werd verstrekt aan de weduwe van wijlen J. Stein, Vakgroep 2, No. 4025.

Werkende leden van den A.N.D.B. en de drie kleine organisaties.

Week eindigende 11 Maart 1939,

Totaal aantal werkenden 1622 waarvan leden van rlen A.N.D.B 1580

Van de eden van den A.N.D.B. werkten

& a, § a § e 5

ag ^ Tntaa,

«"es 05'S lotaal

"■s 1' !"°1> 21

> sg «■§ fis _

1 92 20 31 143

2 988 36 59 1083

3 94 3 4 101

4 172 » | 9 190

5 16 — — 16

6 7—— 7

7 8 — — 8

8 5 — — 5

9 25 — 2 27

1407 68 105 1580

Statistiek der Werkloosheid.

Aa ngemeld in de week eindigende 11 Maart 1939. Vakgr Mannen Vrouwen Totaa

1 98 4 102

2 1131 — 1131

3 251 2 253

4 88 67 155

5 74 — 74

6 41 — 41

7 — 25 25

8 18—18 9 28 3 31

1729 101 1830

tegen 1943 m de vorige week.

Aantal leden: 3480

Maatschappelijk Werk.

Volksvoorstelling.

Het Nieuw Nederlcindsch Tooneel zal op Donderdag 23 Maart a.s., des avonds 8 uur, in den Stadsschouwburg een volksvoorstelling geven, waarin zal worden opgevoerd: Madame Sang Géne.

De prijzen der plaatsen zijn, voor leden van vakvereenigingen: 80, 50, 25 en 10 cent (alles inbegrepen).

Kaartverkoop, aan den tadsschouwburg, op Maandag' 20 Maart a.s., van 10-3 uur en des avonds van 8-9 uur, op vertoon van bondsdiploma. ______

Excursies voor werkeloozen.

Het Bestuur van den A.B.B. deelt ons mede, dat het het voornemen heeft, om, voor de werkeloozen, weder een aantal excursies te organiseeren, aan te vangen in de maanden April en Mei, voorloopig in de stad.

Daar echter in de voorafgaande jaren gebleken is, dat zich wel velen voor de verschillende excursies opgeven, doch slechts weinigen er aan deelnemen, wil het Bestuur van den A.B.B. een anderen weg volgen, n.1. den werkeloozen gelegenheid geven om hun wenschen ten aanzien van de verschillende bezienswaardigheden, hier ter stede, kenbaar te maken.

Dengenen, die dus wenschen op dit gebied hebben, wordt verzocht, ons daarvan vóór 22 Maart a.s. kennis te geven.

Voorbeeld: H. Jansen, vakgroep 2-1141, wonende Pretoriusstraat 1, wenscht deel te nemen aan de excursies, te organiseeren door den A.B.B. en zou bij voorkeur willen bezoeken: (hier kunnen een aantal instellingen, waaraan men voorkeur geeft, worden ingevuld).

Aanmeldingen vóór 22 Maart a.s. te zenden aan den Secretaris der Commissie voor het M.W., Transvaalplein 23. Bij de opgave lavens vermelden, of ook de vrouw wenscht deel te nemen.

De Commissie voor het M.W. van den A.N.D.B.:

H. Bonn Dz., Voorzitter. Heyman Vos, Secretaris.

De Jeugdgroep.

Belangrijke bijeenkomsten.

Op Woensdag 22 Maart 1939 organiseeren wü een filmavond in het gebouw Het Eiland, Groote Wittenburgerstraat 39. Vertoond wordt de film Waar blijven onze kinderen? en een bijfilm. De heer Faber, Directeur van de vereeniging Hulp voor Onbehuisden, zal de film inleiden met het onderwerp Tucht en discipline. Men ziet, het belooft een buitengewone avond te worden en wij vertrouwen, dat alle leden van de Jeugdgroep en de leerlingen dezen avond present zullen zijn.

De toegang is gratis; moge nu ieder zijn plicht kennen. Kaarten zijn voor ieder, die hiervoor in aanmerking komt, indien nog voorradig, gratis bij den concierge van het Bondsgebouw te verkrijgen.

Op 22 Maart 1939 allen naar onzen filmavond in Het Eiland!

Dansers voor !

De Plaatselijke Jeugdraad organiseert op Zondag 19 Maart 1939 een volksdansmiddag in het gebouw Handwerkers Vriendenkring. De toegangsprijs is 25 cent, belasting inbegrepen. Aanvang 2 uur. De Jeugdraad heeft voor dezen middag vele kosten gemaakt en zij kunnen slechts gedekt worden, wanneer ieder een kaart koopt.

Dus allen op 19 Maart des middags naar het gebouw Handwerkers Vriendenkring en des avonds naar het St. Willïbrordushuis, St Willibrordusstraat 17-19, waar de tweede propaganda-bijeenkomst van den Jeugdraad van het N.V.V. zal worden gehouden. Hier wordt het programma verzorgd door de leden van de verschillende vakbondsjeugdgroepen. Ook onze speeltroep zal medewerking verleenen. Opgevoerd zal worden het tooneel&tuk De poort aan

den zandweg, van Willem van Iependaal. Toegang 25 cent, belasting inbegrepen. Zaal open half acht.

Het is de bedoeling dat wij allen een of meer ongeorganiseerden naar dezen propagandabijeenkomst meenemen.

Kaarten voor al deze bijeenkomsten zijn aan onderstaande adressen verkrijgbaar.

Ab van Praag, Lepelstraat 93-.

Simon Hakker, Lepelstraat 371.

Betty Dresden, Christiaan de Wethstr. 4G-.

Appie Agsteribbe, Vaalrivierstraat 8 hs.

les Mug, Hoendiepstraat 40*.

Max Roe, Vrolikstraat 462, en bij den concierge van het Bondsgebouw.

Koopt kaarten, bezoekt deze belangrijke bijeenkomsten!

Onze spel- en dansavond.

Woensdag 8 Maart 1939 hielden wij een spel- en dansavond in De Valk. De leiding berustte bij onzen vriend Ben Bromet Er werden eenige kringspelen gedaan, daarna een polonaise, wat volksdansen en niet te vergeten de gewone dansen. Wij hebben dien avond kunnen constateeren, dat er voor de laatste groote belangstelling bestaat. De stemming was goed en vrijwel alle aanwezigen waren bij het spel zoowel als den dans in actie. Het muzikale gedeelte werd verzorgd door onze vriendinnen Betty Peeper en Riek Harms. Ben, Betty en Riek, dank voor hetgeen gij ons geleerd en geboden hebt. Mogen wij ook in de toekomst op uw medewerking rekenen?

Op den tweeden Paaschdag allen naar 's Gravenhage?

Door medewerking van het Bestuur van den Bond kunnen onze leden voor één gulden aan de nationale demonstratie deelnemen. Uiterlijk 25 Maart 1939 moeten wij opgeven, hoeveel spoorkaartjes er voor ons gereserveerd moeten worden. Meldt je daarom onmiddellijk aan, niemand mag ontbreken. Ter voorkoming van misverstand deelen wy mee, dat deze reductie alleen geldt voor leden van de Jeugdgroep.

Achter de vlag van, de Jeugdgroep naar 's Gravenhage !

Spaart postzegels voor de t.b.c.-bestrijdingl

Sedert eenigen tijd sparen wij postzegels ten bate van de t.b.e.-bestrijding. Het aantal personen, dat hier aan deelneemt, is nog veel te klein. Daarom vragen wij van alle leerlingen, hun beste beentje voor te zetten. lederen Zaterdagmorgen van 11 tot 12 uur kunnen de gespaarde postzegels in De Valk ingeleverd worden. Ook de sectiehoofden zijn gaarne bereid de zegels in ontvangst te nemen. Willen de leden van den Bond ons bij deze inzameling helpen? Geeft ons uw adres en wij laten ze halen. Dus ieder, die post ontvangt, knipt de postzegels uit en bewaart ze voor de t.b.e.bestrijding. Kunnen wij hiervoor op allen rekenen ?

Een vergadering met nieuwe functionarissen, n.1. onze propagandisten.

Maandagavond 6 Maart 1939 hielden wü met onze propagandisten en sectiehoofden een zeer belangrijke vergadering. Onze Voorzitter wees er op, dat 50 procent van de leden aan het werk deelneemt. Dit resultaat is niet slecht, maar wij willen alle leden in ons werk betrekken. Hi.j deed dan ook een ernstig beroep op aller medewerking, opdat wij met ons tweejarig bestaan de 200 leden bereikt zullen hebben.

Men moet met de menschen spreken, hen meenemen naar de bijeenkomsten, waardoor zij langzamerhand met ons werk vertrouwd zullen raken. De leerlingen, die nog geen lid van de Jeugdgroep zijn, moeten door ons geregeld bezocht worden, de jeugdkrant, zoowel als circulaires en ander propaganda-materiaal, moet hun geregeld bezorgd worden. Als allen hun plicht doen, zijn wij er van overtuigd, dat deze actie zal slagen. Daarvoor allen aan den sk.g! Op naar dj 200 leden; zoo besloot Voorzitter de vergadering.

Deelnemers aan de excursie naar Werkspoor opgelet I

—iervoor wordt Zondagmorgen 19 Maart 1939 om half tien voor het Parkschouwburgterrein tegenover het Bondsgebouw verzameld. Alleen zij kunnen deelnemen, die zich hiervoor schriftelijk bij den secretaris hebben aangemeld.

Het programma voor de komende week is:

Donderdag: Kernavonden Groei en De Roode Wiekei.

saterdag: Omspanningsbijeenkomst in De Valk. Gelegenheid tot sjoelbakken, tafeltennissen, dammen en schaken. Voor een kopje thee wordt gezorgd. Toegangsprijs voor alle leerlingen 74 cent. Bezoekt allen de ontspanningsby eenkomst!

Zondag: Oefenavond van de Tafeltennisclub onder leiding van Leo van der Kar. De contributie voor deze club bedraagt 5 cent per week. Neemt deel!

Sectiehoofden: lederen Zaterdagmorgen wordt van 11 tot 12 uur in De Valk afgerekend. Bezorgt circulaires, kaarten, jeugdkranten enz. op tijd bij de leden. Vraagt naar de aanmeldingen voor het zomerwerk, de nationale demonstratie, excursies, enz. Levert ze zoo spoedig mogelijk bij den Secretaris in.

Contributie: Betaalt trouw en plakt je zegel» op, daar zoekgeraakte zegels als schuld beschouwd kunnen worden. Adresveranderingen worden aan het sectiehoofd of den secretaris opgegeven.

Wanneer bij een lid geen contributie wordt geïnd of een jeugdkrant niet bezorgd, stelt zij of hij zich onmiddellijk met het Secretariaat in verbinding.

Heb je al eens geprobeerd op de fabriek, waar je werkt, eenige jeugdkranten te verkoopen? Probeer het dan eens, je zult zien, het resultaat valt mee.

Verkoopt De Jonge Diamantbewerker! Kost 5 cent per nummer.

Boekery A.N.D.B,: Sta je reeds als lezer(es) ingeschreven? Zoo niet, doe het thans; alle bekende boeken zijn in de bondsbibliotheek aanwezig.

Alle bijeenkomsten beginnen kwart over acht

precies. Komt op tijd, want het is voor een spreker zeer hinderlijk, als hij steeds door laatkomers onderbroken wordt.

Wij onthouden dus: Zondag 19 Maart 1939: des middags: Volksdansmiddag in gebouw Handwerkers Vriendenkring. Aanvang 2 uur. Des avonds tweede propagandab ijeenkomst van den Jeugdraad van het N.V.V., in het St. Willibrordushuis.

Lest best: Woensdag 22 Maart 1939 zijn alle leerlingen in het gebouw 't Eiland, Groote Wittenburgerstraat 39, om te luisteren naaiden heer Faber en te kijken naar de film: 7 'aar blijven onze kinderen? Toegang gratis.

Noteert: Zaterdag 29 April 1939 vieren wij ons tweejarig bestaan in het g-ebouw De Leeuw, Valkenburgerstraat 149. Voorziet je tijdig van kaarten. Zij kosten slechts 20 cent.

Maakt propaganda! Neemt deel aan onze clubs! Op naar de 200 leden!

Correspondentie wordt gezonden aan het Secretariaat van de Jeugdgroep, Henriëtte Bonnerplein 241, Amsterdam.

Jo Blik, Secretaris.

BOEKERIJ.

D,e Bibliotheekcommissie bericht, dat de Boekerij geopend is

MAANDAG en WOENSDAG des avonds van 8 — 9 uur.

Op vertoon van Bondsdiploma 1938-1939 met niet meer dan twee weken schuld, is er op deze avonden gelegenheid zich als lezer(es) te laten inschrijven.

Leerlingen op vertoon van leerlingdiploma. Iedere lezer (es) is verplicht eenmaal zijn {haar} bondsboekje ter controle mecle te brengen.

DE Bjbuothebk-Commi --IK.

Gemengd Nieuws.

Ontleend aan het Handelsblad DE BEURS, van 9 Maart 1939:

„Wij vernemen dat evenals verleden jaar, ook dit jaar geen dividend op de obligaties van de Beurs voor den Diamanthandel zal worden uitbetaald.

De bekende bijeenkomst in COMMENTAAR, het Antwerpsche stadhuis geeft De Belgische Diamantbewerker aanleiding tot commentaar, waaraan het volgende is ontleend:

„Richten wij ons dan ook naar de toekomst en spreken wij niet te veel over wat ons verdeelt, maar wei over wat ons vereenigt.

Wij waren en zijn allen accoord, dat een gelijke werktijd voor een ieder de basis vormt waarop verder diende voortgebouwd. Ook dat alle concurrentie op de loonen en de toepassing der sociale wetten moet worden uitgeschakeld. Verder nog, dat onze nijverheid moet worden afgesloten en eene leerlingregeling, passend bij de vereischten van onze nijverheid, zoowel kwalitatief als kwantitatief, een noodzakelijk vereischte is. Allen zjjn wü er ook diep van overtuigd, dat de huisnijverheid in hare huidige vormen een groote wanordelijkheid is en bovendien een sta-in-den-weg om de onderscheidene toepassingen te controleeren. Allen schijnen ook gewonnen om het vreemdelingenvraagstuk, dat zich ernstig stelt voor onze nijverheid, een oplossing te geven.

Wat weerhoudt ons dan toch, al de zaken ernstig aan te pakken en ze definitief op te lossen? Ziedaar wat menigeen zich afvraagt.

Weliswaar zijn alle leidende personen in principe accoord om aan al deze kwesties een oplossing te geven, doch zoodra gesproken wordt over de middelen of over de modaliteiten van toepassing, geraakt men verdeeld. Dat is maar al te waar gebleken bij de behandeling van onderscheidene kwesties in de Paritaire Commissie en elders.

Zoolang zekere leiders geen afstand kunnen doen van persoonlijke voorkeur, zoolang zij met een groot wantrouwen — om niet te zeggen vijandigheid — tegenover malkaar blijven staan, kan er van een goede samenwerking geen sprake zijn. Dat is het vooral wat de ingezette actie zoozeer heeft verlamd en ooi-zaak blijft dat wij niet uit de penarie geraken.

Het volgende is ontleend HET VERSCHIET, aan De Belgische Diamantbewerker (katholiek)

van Maart 1939:

Alles laat voorzien, dat de economische ontwikkeling in de eerstvolgende jaren een groote uitbreiding zal nemen in de Kempen. Ook de Antwerpsche Kempen zullen hiervan haar aandeel krijgen. Groote industrieën zullen oprijzen langsheen bet Albertkanaal. Deze zullen het uitzicht der stille Kempen merkelijk veranderen.

Deze ontwikkeling der groot-nijverheid in de Kempen blijft niet zonder belang voor de diamantnijverheid, die, meer dan ooit, de behoefte heeft ontlast te worden.

Alhoewel de diamantnijverheid sinds de laatste jaren hare aantrekkingskracht bij de bevolking heeft verloren, moet toch gezegd, dat zij nog immer een grooten toevoer kent van leerlingen. Hoe kan het ook anders, vermits in de meeste Ivempische dorpen, uren in het i-ond, geen andere nijverheid bestaat. De statistieken der schoolverlatende kinderen uit het Herentalsche en het Lierscbe geven een klaren kü'k hierop.

Die grootnijverheden zullen bij de Kempische bevolking zeer welgekomen zü'n. Trouwens, alles laat voorzien, dat de diamantnijverheid in de toekomst niet meer in staat zal zijn een grooter aantal arbeiders te werk te stellen. Erger, wij vreezen zelfs en niet zonder reden, dat de bestaande hoeveelheid niet zal kunnen behouden blijven.

Niet dat wy pessimist zijn voor de toekomst, doch de feiten spreken te duidelijk.

Wij zien in de toekomstige industrialisatie der Kempen, die aan duizenden arbeiders werk en brood zal verschaffen, een zegen voor dezer bevolking en een ontlasting voor de diamantnijverheid, die hieraan, zonder twijfel, behoefte heeft.

|