is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond, jrg 45, 1939, no 38, 29-09-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KI

DENKT OM DE KINDEREN!

Op Zaterdag 7 October 1939 organiseert de Sinterklaas-Commissie van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers een groote straatcollecte.

Evenals vorige jaren rekenen wij op uw medewerking, want deze collecte moet schitterend slagen. Juist nu! Wij weten, dat de laatste jaren reeds in vele gezinnen het Sinterklaasfeest niet meer werd gevierd wegens de langdurige werkloosheid. Hoeveel grooter zal dit aantal worden, nu vele jonge mannen, vaders van gezinnen, onder de wapenen zijn geroepen. Voor vele kinderen zal er van een huiselijk feest geen sprake zijn!

Wij willen er nu voor zorgen, dat geen enkel schoolkind te Amsterdam, of het de Voorbereidende of Lagere, een Openbare of een Bijzondere School bezoekt, zijn Sinterklaasfeest behoeft te missen. Wij weten, dat voor dit doel de beurzen van vele onzer stadgenooten open zullen gaan, als er maar menschen klaar staan om de gaven in ontvangst te nemen. Daarom is het noodig, dat wij over een groot aantal collectanten beschikken. Gij, die ons in betere tijden hebt geholpen, laat ons nu natuurlijk niet in den steek.

Maar.... vele van onze trouwe collectanten zijn gemobiliseerd. Wij moeten daarom een dringend beroep op u doen. Meldt u zoo spoedig mogelijk aan en geeft ons tegelijkertijd een aantal nieuwe collectanten op. U weet, dat ook zij, die geen heelen of halven dag, doch slechts enkele uren voor ons beschikbaar hebben, van harte welkom zijn.

Door middel van depots in verschillende stadswijken maken wij u ook dit jaar het afhalen van bus en kussens zeer gemakkelijk.

Vrienden! Wij zorgen met elkaar voor 1500 collectanten!

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Namens de Sint-Nicolaas-Commissie:

W. Ploeger, Voorzitter.

G. J. Pronk—Dijkstra, Secretaris.

Aanmeldingen opsturen aan Jo Blik, Henriëtte Ronnerplein 241.

Kroniek.

Belgische loonen.

Op 18 September 1939 heeft het Bestuur van den A.D.B. een circulaire verspreid, waaraan is ontleend, dat het de volgende maatregelen verlangt:

„Van deze week af, wordt het boort aan 35 fr. verkocht, waarbij het verschil in prijs, van 22 op 35 frank, door den patroon aan de stuk- en en trepreise werkers moet betaald worden.

Spoedvergadering der Consultatieve en Paritaire Commissies, om, met de mogelijke drukte, dadelijk te besluiten dat het minimumloon van 250 frank moet worden ingevoerd, evenals een loonsverhooging van 25%.

Verder, dat onmiddellijk maatregelen worden getrofffen volgens den stand der industrie, om gereed te zijn, opdat het minimumtarief

strikt worden nageleefd en alle verminderingen worden opgeheven.

Wij achten deze verhoogingen heel goed mogelijk zonder onregelmatigheden te scheppen en vinden ze noodzakelijk, vooral opdat enkelen niet zouden bevoordeeld en de massa onthouden worden van de voOrdeelen waarvan allen moeten genieten."

Van de World's Fair.

Aan de dezer dagen van een onzer vrienden te New York ontvangen brief is het volgende ontleend:

„Ik zag in de Nederlandsche afdeeling van de Wereldtentoonstelling, onder het hoofd Social and Cultural Institutions, founded and maintained by the Dutch People on their own Initiative (Sociale en cultureele instellingen, op eigen'initiatief gesticht en in stand gehouden door het Nederlandsche volk), verschillende groote foto's, waaronder het Troelstra-Oord te Egmond, De Joodsche Invalide en het Bondsgebouw, hetgeen ik interessant vond."

Ik ook.

Diamantuitvoer.

Onder dezen titel meldt het DiamantHandelsblad van 20 September 1939 het volgende:

„Met ingang van 19 September 1939 heeft de Belgische Regeering den uitvoer van ruw diamant uit België verboden, zulks in afwachting van nader te treffen regelingen. Naar ons werd medegedeeld, zal er waarschijnlijk een licentiestelsel ingevoerd worden, waarbij bepaald zal worden, onder welke voorwaarden en naar welke landen voortaan ruw, onder de noodige controle, uit België uitgevoerd zal kunnen worden. De uitvoer van geslepen diamant blijft vrij.

In Nederland is j.1. Maandag een Koninklijk Besluit afgekondigd, waarbij o.m. de uitvoer is verboden van alle werken, geheel of gedeeltelijk van platina of platina-metalen, of alliages, welke voor meer dan 50% uit deze metalen bestaan, hieronder begrepen werken, gemonteerd met paarlen, edel- of halfedelgesteenten."

Ten opzichte van de geheele quaestie van in- en uitvoer van diamant vêrkeeren wij blijkbaar in het stadium van voorbereiding. Onze bevoegde colleges zijn in verbinding getreden met de Britsche autoriteiten. Uit het te plegen overleg zal ongetwijfeld een bevredigende regeling voortkomen, door welke in de behoefte aan grondstof en bewerkings-materiaal naar behooren zal worden voorzien.

H. P.

Officiëele Mededeelingen.

WERKTIJDREGELING VOOR DE PERSONEELEN, DIE DE JOODSCHE WERKWEEK VOLGEN, GEDURENDE DE WINTERMAANDEN.

Het Bestuur bericht, dat, in overleg met het Bestuur van de Vereeniging van ExDloitanten van Slijperijen, de werk- en schafttijdregeling voor de personeelen, die den JOODSCHEN WERKTIJD volgen, voor de KOMENDE WINTERMAANDEN als volgt

is vastgesteld:

Einde van den werktijd Week eindigende: op Vrijdag: Schafttijd:

13 October 1939 4-45 uur Vrijdag van 12—12.45 uur

20 October 1939 4.30 „ Vrijdag „ 12—12.30 „

27 October 1939 4.15 „ Donderdag „ 12— 1.45 „

Vrijdag „ 12—12.30 „

3 November 1939 4.— „ Woensdag „ 12— 1.45 „

Donderdag „ 12— 1.45 „

Vrijdag „ 12—12.30 „

10 November 1939 3.45 „ Dinsdag „ 12— 1.45 „

Woensdag „ 12— 1.45 „

Donderdag „ 12— 1.45 „

Vrijdag „ 12—12.30 „

17 November 1939 3.30 „ Maandag „ 12— 1.45 „

tot en met Dinsdag „ 12 1.45 ,,

5 Januari 1940 Woensdag „ 12— 1.45 „

Donderdag „ 12— 1.45

Vrijdag „ 12—12.30 „

12 Januari 1940 3.45 „ Dinsdag „ 12— 1.45 „

en Woensdag „ 12— 1.45 „

19 Januari 1940 Donderdag „ 12—1.45 „

Vrijdag „ 12—12.30 „

26 Januari 1940 4.— „ Woensdag „ 12— 1.45 „

Donderdag „ 12— 1.45 „

Vrijdag " „ 12—12.30 „

2 Februari 1940 4.15 „ Donderdag „ 12— 1.45 „

Vrijdag „ 12—12.30 „

9 Februari 1940 4.30 „ Vrijdag „ 12—12.30 „

16 Februari 1940 4.45 „ Vrijdag „ 12—12.45 „

23 Februari 1940 5.— „ Vrijdag „ 12— 1.— „

en

1 M&srt 1940

8 Maart 1940 5.15 „ Vrijdag „ 12— 1.15 „

15 Maart 1940 5.30 „ Vrijdag „ 12— 1.30 „

22 Maart 1940 5.45 „ Vrijdag „ 12— 1.45 „

29 Maart 1940 6.— „ Gewone tijd.

Op de dagen, die NIET op dezen siaai vermeld staan, blijven schafttijd en werktijd normaal. .

Amsterdam, September 1939.

TIJDELIJKE REGELING VAN DE WERKTIJD VOOR DE WERKLIEDEN IN DIE PERSONEELEN WAAR OP DE JOODSCHE FEESTDAGEN NIET WORDT GEWERKT.

Het Bestuur bericht, dat in overleg met de Besturen van de A.J.V. en van de Vereeniging van Exploitanten van Diamantslijperijen is vastgesteld, dat voor de werklieden werkzaam in die personeelen, welke op de Joodsche feestdagen niet werken, Zondag 1 October 1939 als gewone werkdag zal worden beschouwd. De loonderving wegens het verzuim op de resteerende feestdagen zal den werklieden volledig worden vergoed.

LET OP DE WIJZIGINGEN!!

WERKLOOZENUITKEERING 1939. DAGELIJKS STEMPELEN OOK ZATERDAGS

voor de leden, die reglementaire

werkloozenuitkeering ontvangen.

Overeenkomstig het voorschrift van de Overheid moeten de leden, die aanspraak kunnen maken op reglementaire werkloozenuitkeering, dagelijks 's morgens tusschen 9 en 9.45 uur zich melden in het Bondsgebouw, onderhuis aan het daarvoor aangegeven loket.

Echter op Maandag van 10.30 tot 11 uur

en op Vrijdag, den uitkeeringsdag, van 10.30 tot 11 uur.

Ook in de wachtweek moet deze melding dagelijks geschieden. Den werkloozen zal een kaart worden verstrekt, die bij de melding moet worden getoond, waarop dan een stempel zal worden gezet als bewijs, dat aan het voorschrift is voldaan.

Voor elke stempel, die ontbreekt, moet een dag uitkeering minder worden verstrekt.

De uitkeering op Vrijdag mag alleen geschieden na overlegging van deze stempelkaart. Uitzonderingen mogen hierop niet worden gemaakt, tenzij in gevallen, waarvoor afdoende verantwoording kan worden gegeven.

De uitkeering bij riekte zal uitsluitend Donderdag 5 October 1939 van 10.30-11 uur worden betaald.

Aangifte van Werkloosheid fn het Bondsgebouw.

De leden, die bij werkloosheid f 0.30 per week contributie betalen, melden zich

DONDERDAG 5 OCTOBER 1939,

des middags van 1—2 uur in het onderhuis van het Bondsgebouw.

De leden, die f 0.20 of f 0.40 cent per week contributie betalen, melden zich

DONDERDAG 5 OCTOBER 1939,

's middags van 1—2 uur, in het onderhuis van het Bondsgebouw.

Aangifte voor uitkeering bij ziekte, ZIE BONDSBOEKJE.

Certificaten.

Het Bestuur bericht, dat op verzoek van het Bestuur van den A.D.B. voorloopig geen certificaten voor Antwerpen worden verstrekt.

Werkenden in de Diamantindustrie.

Werkenden.

Totaal 1204 werkenden in de week emdi-

Van De 4 dagen

Vak- geheele en Totaal

groep week minder

1 17 28 45

2 732 113 845 o 72 18 90

4 152 25 177

5 7 2 9

6 S 1 4

7 6—6

8 5 — ®

9 20 3 23

1014 190 1204

Statistiek der Werkloosheid. Werkloozen

Aangemeld eindigende 5n de week van 23 September 1939.

Vakgroep Mannen Vrouwen Totaal

1 174 5 179

2 1272 — 1272

3 245 2 247

4 81 92 173

5 70 — 70

6 40 — 40

7 — 26 26

8 17 — 17

9 33 3 36

1932 128 2060 tegen 2182 in de vorige week.

Aantal leden 3347.

Contributie.

Week van 23 September 1939. Werkenden (Leden Werkloozenkas).

5 zegels a f 3.— = f 15.— 27 „ - 2.50 = - 67.50 48 „ „-2.— = - 96.— 71 „ „ - 1.75 = - 124.25 322 „ „ -1.50 = - 483.— 283 „ „ - 1.25 = - 353.75 158 „ „ -1.— = - 158.— 42 „ „ - 0.70 = - 29.40 15 „ „ - 0.30 = - 4.50

971 zegels f 1331.40

Werkloozen.

(Leden en niet-Leden Werkloozenkas).

302 zegels & f 0.50 f 151.—-

979 „ „ - 0.40 - 391.60

579 „ „ - 0.30 - 173.70

193 „ „ - 0.20 - 38.60

2053 zegels f 754.90 13 oude weken - 2.60 757.50

f 2088.90

Hiervan voor de Werkloozenkas: W erkenden.

151 zegels a f 1.— f 151.—

605 „ „ - 0.75 - 453.75 158 „ „ - 0.50 - 79 —

42 „ „ - 0.20 - 8.40 15 „ „-0.10 - 1.50

971 zegels f 693.65

Werkloozen.

302 zegels a f 0.30 f 90.60

979 „ „ - 0.20 - 195.80

579 „ „ - 0.10 - 57.90

1860 zegels - 344.30

1037.95

f 1050.95

Niet-Leden Werkloozenkas.

a. Zij, die recht hebben op Werkloozen-uitkeering uit de Hoofdkas.

1 zegels a f 2.— f 2.—

1 „ „ - 1.25 - 1.25

3 „ „ -1.— - 3.—

5 zegels - 6.25

b. Zij, die geen reeht hebben op W erkloozen-uitkeering.

52 zegels E.W. a f 1.— f 52.—

1 ~ 2.— - 2.—

4 „ ,, -1. - 4.— 15 „ „ - 0.75 - 11.25 76 „ „ - 0.50 - 38.—

4 „ „ - 0.20 - 0.80

152 zegels - 108.05

f 1165.25

VOOR ZON EN VRIJHEID!

Ieder mensch mint Zon en Vrijheid,

Dat 's een waarheid als een koe,

Als we deze twee niet hadden Waar ging het dan wel naar toe?

Zon, de bron van licht en warmte,

Brengt genezing, geeft weer kracht Aan de zieken en de zwakken,

Schenkt de natuur haar gouden pracht. Planten, dieren, menschenkind'ren Niets dat er gedijen kon Als we 't leven moesten leven Kil en duister, zonder zon.

Vrijheid, 't hoogste goed der menschen, Is vooral in dezen tijd Iets, waarvoor beschaafde naties Zich begaven in den strijd.

Vrjjheid, los van dwang en banden,

Geest noch lichaam zij geknecht,

Vrijheid! ónze schoone leuze Is der Volk'ren hoogste recht.

Zon en Vryheid werd de Stichting Door de A.J.C. gedoopt Die in 't leven werd geroepen Omdat vurig werd gehoopt Met de hulp van Vakbeweging En de leden der Partij,

Honderden arbeiderskind'ren Mee te nemen naar de hei,

Om een poosje te genieten,

Buiten ver weg van de s-tad Waar je niets dan rijen huizen En een klein plantsoentje had.,..

Dat was ieder jaar nog mogelijk Al kost het ook scheppen geld,

Omdat d' arbeidersbeweging 't Offer gul heeft neergeteld.

Binnenkort dan, vakgenooten

Krijgt u weer de envelop

Met de naam: Voor Zon en Vryheid

Van de A.J.C. er op.

Doe een flinke duit in 't zakje,

Plak het dicht en geef het mee,

De A.J.C. móet kunnen zeggen:

,,'t Is den zomer weer Oke."

B. Spanje-Winnink.