is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond, jrg 45, 1939, no 47, 01-12-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarvan de slotzin luidt: „In de hoop, dat onze huismoeder, de heer Van Praag, als zijn kas het toelaat iets meer kan geven, zooals het vroeger was. . . ." enz.

Hiertegen is het volgende in te brengen:

1. Onze Penningmeester behoort tot het mannelijk geslacht en kan dus bezwaarlijk huismoeder zijn.

2. Onze Penningmeester geeft niets. De Bond geeft. De Penningmeester is slechts het daartoe dienende instrument.

3e. De Penningmeester heeft geen kas (behalve misschien thuis, al vrees ik ook dat zij niet veel zaaks zal zijn). De Bond heeft kassen.

4. De kas van het pensioenfonds laat niet toe het pensioen op het oude peil te brengen, eigenlijk zelfs niet het op het tegenwoordige peil te houden. Ware het mogelijk, dan zouden wij de pensioenen zelfs hooger stellen dan zij oorspronkelijk waren. Als het anders is, dan is het, zooals men trouwens wel weet, te wijten aan omstandigheden, die wij niet hebben gemaakt en die wij niet kunnen beheerschen.

* * *

Amerika.

Het Handelsblad van 20 November 1939 publiceerde het volgende telegram uit New York:

De Diamantarbeidersbond heeft met 201 tegen 2 stemmen het voorstel goedgekeurd, vandaag een staking te beginnen ten einde een loonsverhooging van 10 tot 25% te verkrijgen. De leiders van de stakingsbeweging beweren, dat zij hierdoor in feite „de diamantmarkt zullen verlammen". Bij dezen Bond zijn 300 van de 350 diamantbewerkers van New York aangesloten. De meeste van hen zijn van Nederlandsche en Belgische afkomst.

Eenige dagen later werd dit bericht bericht bevestigd door een telegram van het Bestuur der vakvereeniging te New York, waarin o.a. werd gezegd, dat de gestelde eisch 25 procent loonsverhoging is. Er werd tevens medegedeeld, dat reeds enkele fabrikanten dezen eisch hebben ingewilligd.

De overige fabrikanten zullen wel spoedig dit voorbeeld volgen. Er wordt te New York weinig of niets anders dan grof en zeer grove sorteering gemaakt. Deze goederen kunnen best eenige loonsverhooging verdragen, zeker nu zij tegen buitenlandsche concurrentie beschermd zijn met een invoerrecht van tien procent.

* * *

De handelstoestand.

Aan het markt-overzicht in het Diamant-Handelsblad van 22 November 1939 is het volgende ontleend:

Voor hen, die in de paar weken van opleving hadden gedacht, dat er weer een boom zou komen in den diamanthandel, zooals wij in den vorigen oorlog hebben beleefd, moet de huidige inzinking wel een zeer groote teleurstelling zijn. Er is letterlijk niets overgebleven, dat aan een drukkere periode herinnert, behalve dat de prijzen van het geslepen ten gevolge van de hoogere ruwprijzen hooger dan het voor-oorlogsche niveau zijn.

Er doen zich thans allerlei moeilijkheden voor bij het verzenden, van diamant overzee en bij de betaling der goederen (door clearing of dergelijke oorzaken), hetgeen niet bevorderlijk is voor een gemakkelijken handel. In den vorigen oorlog waren er "ook wel allerlei moeilijkheden, doch toen was er groote vraag naar diamant in vele landen, die nu als afnemers vrijwel zijn verdwenen, en ook de betalingsmoeilijkheden waren niet zóó groot. Indien er echter, door welke oorzaken ook, weer een opleving zou komen, zouden al deze moeilijkheden minder gevoeld worden."

Elders in dit blad vindt men overgenomen de samenvatting, die De Maasbode heeft gemaakt van de jongste officiëele statistiek, waaruit blijkt, dat het inderdaad met den marktoestand poover is gesteld.

Dit alles klopt met hetgeen hier reeds eenige malen werd geschreven: van een verandering in gunstigen zin was maar weinig te bemerken; thans is er nagenoeg geen spoor van te bekennen; als zij komt, zal het eerst over eenige maanden zijn. H. P.

Oud Koper en Nieuwe Levenskracht.

OPGELET !

Aanvragen om hulp of steun van het K.S.F. „N.L." moeten altijd, schriftelijk worden gedaan. Formulieren daartoe zijn kosteloos verkrijgbaar aan het Boortbureau Franschelaan.

Het Bestuur van het K.S.F. „N.L."

Officiëele Mededeelingen.

WERKTIJDREGELING VOOR DE PERSONEELEN, DIE DE JOODSCHE WERKWEEK VOLGEN, GEDURENDE DE WINTERMAANDEN.

Het Bestuur bericht, dat, in overleg met het Bestuur van de Vereeniging van Exploitanten van Slijperijen, de werk- en schafttijdregeling voor de personeelen, die den JOODSCHEN WERKTIJD volgen, voor de KOMENDE WINTERMAANDEN als volgt is vastgesteld:

Einde van den werktijd Week eindigende: op Vrijdag: Schafttijd:

17 November 1939 3.30 uur Maandag van 12— 1.45 uur

tot en met Dinsdag van 12— 1.45 uur

5 Januari 1940 Woensdag van 12— 1.45 uur

Donderdag van 12— 1.45 uur Vrijdag van 12—12.30 uur

Op de dagen, die NIET op dezen staat vermeld staan, blijven schafttijd en werktijd normaal.

Amsterdam, September 1939.

LET OP DE WIJZIGINGEN!!

WERKLOOZENUITKEERING 1939

DAGELIJKS STEMPELEN OOK ZATERDAGS

voor de leden, die reglementaire werkloozenuitkeering ontvangen.

Overeenkomstig het voorschrift van de Overheid moeten de leden, die aanspraak kunnen maken op reglementaire werkloozenuitkeering, dagelijks 's morgens tusschen 9 en 9.45 uur zich melden in het Bondsgebouw, onderhuis aan het daarvoor aangegeven loket.

Echter op Maandag Van 10.30 tot 11 uur en op Vrijdag, den uitkeeringsdag, van 10.30 tot 11 uur.

Ook in de wachtweek moet deze melding dagelijks geschieden. Den werkloozen zal een kaart worden verstrekt, die bij de melding moet worden getoond, waarop dan een stempel zal worden gezet als bewijs, dat aan het voorschrift is voldaan.

Voor elke stempel, die ontbreekt, moet een dag uitkeering minder worden verstrekt.

De uitkeering op Vrijdag mag alleen geschieden na overlegging van deze stempelkaart. Uitzonderingen mogen hierop niet worden gemaakt, tenzij in gevallen, waarvoor afdoende verantwoording kan worden gegeven.

OPGELET!

Voor de uitkeering bij gedeeltelijke werkloosheid, overeenkomstig de bepaling in artikel 24 van het reglement voor de Werkloozenkas, moeten de leden, die recht op uitkeering hebben, zich

MAANDAG 4 DECEMBER 1939, 's middags van 12.30-1.30 uur

melden, voorzien van BONDSBOEKJE 1938-1939 vermeldende het bedrag dat is verdiend.

Zonder zulk een bewijs MAG GEEN uitkeering worden verstrekt.

De uitkeering mag dan slechts aan die leden worden verstrekt voor zoo ver zij in die week minder dan 25% boven het voor hen geldende UITKEERINGSBEDRAG hebben verdiend.

De uitkeering bij ziekte zal uitsluitend Donderdag 7 December 1939 van 10.30-11 uur worden betaald.

Aangifte van Werkloosheid in het Bondsgebouw.

De leden, die bij werkloosheid I 0.30 per week contributie betalen, melden zich

DONDERDAG 7 DECEMBER 1939.

des middags van 1—2 uur in het onderhuis van het Bondsgebouw.

De leden, die t 0.20 ot f 0.40 cent per week contributie betalen, melden zich

DONDERDAG 7 DECEMBER 1939.

's middags van 1—2 uur, loket kassier.

Aangifte voor uitkeering bij ziekte, ZIE BONDSBOEKJE.

Certificaten.

Het Bestuur bericht, dat op verzoek van het Bestuur van den A.D.B. voorloopig geen certificaten voor Antwerpen worden verstrekt.

Overzicht der Ziekenuitkeering.

in de week 20—25 November 1939.

Vakgroep Aantal Bedrag

1 2 f 16.20

2 31 - 205.17

3 2 - 21.08

4 4 - 31.50

5 2 - 22.— 6 — - —

8 2 - ll!62

43 f 307.57 1

Statistiek der Werkloosheid.

Week eindigende 28 November 1939.

Van Vakgroep M. V. Totaal

1 139 4 143

2 1019 — 1019

3 228 2 230

4 58 86 144

5 59 — 59

6 38 — 38

7 — 27 27

8 15 — 15

9 26 3 29

1582 122 1704

tegen 1698 in de vorige week.

Aantal leaen öözö.

Werkenden in de Diamantindustrie.

Totaal (voorloopig vastgesteld) 1538 in de week eindigende 25 November 1939.

De 4

Van Vakgroep geheele dagen Totaal

week minder >

1 55 21 76

2 976 111 1087

3 94 7 101

4 160 .50 210

5 18 — 18 6 6_6

7 7_7

8 4 15

9 26 2 28

1346 192 1538

Contributie.

Week van 25 November 1939.

Werkenden (Leden Werkloozenkas).

5 zegels a f 3.—■ f 15.—

26 „ „ - 2.50 - 65.—

39 „ „-2.— - 78.—

108 „ „ -1.75 - 189.—

474 „ „ - 1.50 - 711.—

452 „ „ -1.25 - 565.—

179 „ „ - 1.— - 179.—

40 „ „ - 0.70 - 28.—

9 „ „ - 0.30 - 2.70

1332

1332 f 1832.70

Werkloozen.

(Leden en niet-leden Werkloozenkas).

143 zegels a f 0.50 f 71.50

880 „ „ - 0.40 - 352.—

465 „ „ - 0.30 - 139.50

140 „ „ - 0.20 - 28 —

1628 f 591.—

3 oude weken - 0.60

— - 591.60

f 2424.30

Hiervan voor de Werkloozenkas:

Werkenden.

178 zegels a f 1.— f 178.—

926 „ „ - 0.75 - 694.50

179 „ „ - 0.50 - 89.50 40 „ „ - 0.20 - 8.—

9 „ „-0.10 - 0.90

1332 f 970.90

Werkloozen.

143 zegels af 0.30 f 42.90

880 „ „ - 0.20 - 176.—

465 „ „-0.10 - 46.50

265.40

1488 — - 1236.30

f 1188.—

ATiet-Leden Werkloozenkas.

a. Zij, die recht hebben op Werkloozen-uitkeering uit de Koofdkas.

1 zegels af 1.50 f 1.50

4 „ „ -1.25 - 5.—

4 _ x. - 4. .

1 " - 0.70 - 0.70

10 - 11.20

b. Zij, die geen recht hebben op Werkloozen-uitkeering.

53 zegels Ew. a f 1.— f 53.—-

1 _ O o

1. - ï.50 - 1.50 | _ g

26 - 0.75 ....!. - 19^50

90 „ „ - 0.50 - 45.—

3 „ „ - 0.20 - 0.60

177 - 124.60

f 1323.80

Maatschappelijk Werk.

Volksvoorstelling.

Zondag 10 December 1939, des middags 2 uur, volksvoorstelling in den Stadsschouwburg. Het Nederlandsch Tooneel zal, wegens het groote succes, een herhaling geven van het blij spel

Toen wij trouwden.

De prijzen zijn f 0.80, f 0.50, f 0.25, en f 0.10, alles inbegrepen.

Plaatsbespreking, op vertoon van bondsboekje, aan den Stadsschouwburg op Donderdag 7 December van 10—3 uur en des avonds van 8—9 uur.

De Commissie voor het M.W. van den A.N.D.B.,

H. Bonn Dzn., Voorzitter. Heyman Vos, Secretaris.

De Jeugdgroep.

Verslag van de Huishoudelijke vergadering van Woensdag 22 November 1939, in De Valk.

Voorzitter: les Mug.

Voorzitter opende de vergadering met allen welkom te heeten en deelde mede, dat wij sinds 12 Juli 1939 niet bijeen zijn geweest. Er is sinds dien tijd veel veranderd. Wij zijn van avond bijeen gekomen, om met elkaar te bespreken, wat er met de Jeugdgroep gebeuren moet. Wat er gebeuren gaat, zijn jullie mede verantwoordelijk voor. Nadat Spr. eenige cijfers omtrent den achteruitgang van het ledental had genoemd en melding gemaakt had van het aantal leerlingen dat het vak had verlaten, verklaarde hij de vergadering voor geopend.

Hierna las de tweede Secretaris de Notulen voor, die onder dankzegging werden goedgekeurd.

Vervolgens kwamen de Ingekomen Stukken aan de orde. Eenige leden van de Tafeltennisclub verzochten aanschaffing van een nieuwe speeltafel.

Voorzitter zeide, dat dit verzoek bij het volgende punt van de agenda behandeld zal worden.

Meer ingekomen stukken waren er niet, zoodat het volgende, zeer belangrijke punt, bespreking over voortzetting van ons Jeugdwerk, werd behandeld.

Voorzitter deelde mee, dat wij 100 leerlingendiamantbewerkers hebben overgehouden. Nu het ledental zoo sterk achteruitgegaan is, waardoor de inkomsten zeer verminderd zijn, is het niet verantwoord veel subsidie van den Bond te vragen. Er moeten dan ook bezuinigingen worden ingevoerd. In verband hiermede herinnerde Voorzitter aan het hoofdartikelen De Jonge Diamantbewerker van October j.1. Het verheugt ons, dat oud-leerlingen verzoeken lid te mogen blijven van de Jeugdgroep. Hierover werd door Bestuur van Maatschappelijk Werk en Jeugdgroep beslist.

Men wilde op een bepaalden datum oudleerlingen en introducés van het lidmaatschap vervallen verklaren. Gebleken is echter, dat, wanneer deze maatregel toegepast zou worden, 75% van de Jeugdgroep verloren zou gaan. Hierdoor is het Bestuur op zijn beslissing teruggekomen. Oud-leerlingen en introducés kunnen voorloopig lid blijven. (Instemming.) Tot de bezuinigingen, die ingevoerd moeten worden, behoort dat De Jonge Diamantbewerker niet meer zal verschijnen. Wij betreuren dat het moet, want onze krant stond op behoorlijk peil. Verder zal er op zaalhuur bezuinigd moeten worden. Ons eigen lokaal zullen wij in het nieuwe jaar voor drie avonden per week huren.

Het Bestuur van den Bond was genoodzaakt ons mede te deelen, dat wij in het nieuwe zelf de zaalhuur moeten betalen. Voor de eerste 5 maanden van het nieuwe jaar is bij den Bondsraad f 250 subsidie aangevraagd. Wij zullen dus moeten roeien met de riemen die wij hebben.

Gehouden zullen worden de algemeene bijeenkomsten voor ontspanning en ontwikkeling op de Woensdagavonden. De Speeltroep, die ten dienste van ons werk is opgericht, zal blijven voorbestaan, evenals de Moderne Dansclub, die op initiatief van de leden zelf is opgericht en haar eigen kosten zal dekken.

Daarom wijst Spr. nogmaals op de verplichtingen, die de leden van onze clubs dienen na te komen. De Tafeltennisclub kan niet blijven bestaan, daar aan deze club slechts 15 personen deelnemen, hetgeen een wekelijksch tekort alleen al wegens de zaalhuur beteekent. Zouden wij met deze club doorgaan, dan zou er een nieuwe tafel moeten komen. Zeer tot onzen spijt moeten wij met deze bezuinigingen komen, daar niets anders mogelijk is; wij willen ons eigenlijk werk hier niet door schaden. In het nieuwe jaar zullen wij de Jeugdgroep nog gedurende 5 maanden voortzetten. De situatie is dan zoo, dat omstreeks dien tijd de meeste leerlingen uitgeleerd zullen zijn en lid van den Bond zijn geworden. Voorts dienen wij er rekening mede te houden, dat in 1940 eenige jongens hun militairen plicht zullen moeten vervullen. Al deze factoren zijn van groote beteekenis. Einde Mei 1940 zullen wij moeten beraadslagen, of wij nog bijeen zullen blijven. Wij vertrouwen echter, dat jullie tot einde Mei aan ons werk blijft deelnemen. Men bedenke ook, dat deze maatregelen genomen moesten worden, omdat niet ieder zijn lidmaatschap met den noodigen ernst opneemt. Juist in dezen moeilijken tijd dienen wij elkander te steunen. Wij willen in Mei 1940 niet voor goed afscheid van elkander nemen. Beschouwt de Jeugdgroep als een school, welke jullie doorloopen hebben, dan vinden wij elkaar weer in den Bond, om in het groote leven gezamenlijk te werken. Sedert drie jaar hebben wij met voldoening gewerkt; laat het, ondanks de bezuinigingen, zoo blijven.

Deze belangrijke rede van den Voorzitter,