is toegevoegd aan uw favorieten.

De syndicalist; weekblad van het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond, jrg 10, 1932-1933, no 502, 04-02-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEEKBLAD VAN HET NEDERLANDSCH SYNDICALISTISCH VAKVERBOND AANGESLOTEN BIJ DE INTERN. ARBEIDERS-ASSOCIATIE TE BERLIJN

REDACTIE-ADRES: ,

Al bert de Jong, Red. Syndicalist, Haarlem, Telefoon 26827. ]

ADMINISTRATIE-ADRES:

Freek Spoor, Bestevaerstraat. 146", Amsterdam-West, Postrekening 119609.

ABONNEMENTSPRIJS: / 1.— per kwartaal.

ADVERTENTIEPRIJS:

20 cent per regel; voor aangesloten en sympathiseerende organisaties 7£ ct. per regel.

GRONDSLAGEN

Anarcho-syndicalistisch tijdschrift, uitgegeven door het NSV.

A. Müller Lehning, Redacteur,

Insulindeweg 2, Amsterdam-Oost.

J. A. C. Hymans, Administratrice,

Harmoniehof 39IH, Amsterdam-Zuid.

Verschijnt zes maal per jaar. Abonnementsprijs per jaar ƒ 2.50, voor leden van het NSV. / 1.20, losse nummers / 0.45.

Russisch Hulpfonds der IAA.

tot steun van in Rusland vervolgde of uit Rusland verbannen anarchisten en syndicalisten. Bijdragen te zenden aan den Penningmeester Albert de Jong, Haarlem, Postrekening 15113

NSV.

BESTUURSADRESSEN:

Aug. Rosseau, Voorzitter,

Commelinstraat 81 huis, Amsterdam-Oost.

Jan Wolthuis, Secretaris,

Kraaipanstraat 26 huis, Amsterdam-Oost.

H. Kulderij, Penningmeester, Brochuredepöthouder, Amstelkade 55 n, Amsterdam-Zuid, Postrekening 119574.

BESTUURSVERGADERING NSV.

Gehouden op Dinsdag 24 Januari 1933 te Amsterdam.

Afwezig met kennisgeving A. de Boer, H. Kulderij en K. Hamelink.

Notulen vorige vergaderng -worden voorgélezen en goedgekeurd.

Besloten wordt een vergadering van den Bestuursraad te houden op Zaterdag 18 en Zondag 19 Maart. Agenda: 1. NAMB., 2. FIS., 3 Positie GSV., 4. Jeugdbeweging, 5. Vrouwenbeweging.

Tevens zullen de punten 18, 19, 28, 30, 31, 32 van den gedrukten beschrijvingsbrief aan de orde komen. Een circulaire over deze vergadering zal aan de organisaties worden toegezonden, waarin volledige indeeling zal worden aangegeven. Vervolgens wordt besloten, om een speciaal nummer van De Syndicalist voor te bereiden, dat in alle plaatsen voor den prijs van 1 cent kan worden verkocht.

De secretaris zal hierover een circulaire naar de organisaties zenden.

Hierop wordt de toestand van de landarbeiders besproken.

Besloten wordt dat de redacteur zich in Drente persoonlijk op de hoogte zal stellen van de toestanden aldaar, terwy'1 dan tevens eenige openbare vergaderingen zullen worden gehouden. Vervolgens wordt den secretaris opgedragen, de Commissie i.z. bedrijfsraden, die op het Congres benoemd is te installeeren.

Na afhandeling van nog eenige interne zaken, sluit de voorzitter de vergadering om 11 uur.

J. Wolthuis, Secr.

DE PENNINGMEESTER SCHRIJFT:

Onze steunactie voor den strijd in de Metaal-Industrie is in gang gezet, de Organisaties en PASsen zullen goed doen, de ontvangen gelden spoedig op te zenden aan de Administratie van het NSV. Naast de steunlijsten zijn ook bonboekjes verkrijgbaar in pakjes van 50 stuks.

De PAS-sen en Organisaties en de plaatsen, waar geen plaatselijke vakcentrale is, bestellen onverwijld steunmateriaal, omdat de steun zoo hoog mogelijk opgevoerd dient te worden. Verantwoording ingekomen Steungelden: Bouwvakarbeiders A'dam ƒ 8.10 en ƒ 9.35 Kleermakers den Haag „ 10.20

PAS. Hengelo „ 12.64

PAS. Rotterdam „ 7.55

Bouwvakarb. Rotterdam „ 3.10 Metaalbewerkers A'dam „ 69.75 Telefoon A'dam „ 10.—

Totaal eerste verantwoording ƒ 130.69 De organisaties worden er nogmaals op attent gemaakt, dat de contributie-afdracht moet geschieden voor den 10-den van iederen maand. Alle penningmeesters van de aangesloten organisaties houden hiermede rekening.

H. Kulderij, Postrek. 119574

METAAL-NIJVERHEID

AMSTERDAM

De jaarvergadering 1933 is op 10 Februari te 8 uur in Casino. Verslagen over Werkloozenkas en strijd. Alle leden moeten aanwezig zijn.

Plakt de contributiezegel op het 6e vakje voor de week van 5 tot 11 Februari 1933.

Kijkt persoonlijk uw boekje na.

Klachten over derden worden niet aanvaard.

OVERHEIDSPERSONEEL 1

LANDELIJKE FEDERATIE . .

Controle. Ondergeteekenden, Controle-Commissie voor het nazien der kas en boeken, verklaren deze in de beste orde te hebben bevonden.

H. H. Vroman, F. den Hartog.

AMSTERDAM

Reiniging. Ondergeteekenden hebben de boeken en bescheiden van den penningmeester nagezien en in orde bevonden. W. de Vries,

F. Arends,, J. J. de Greef.

Ledenvergadering „Ons Belang". Op Donderdag 9 Februari houdt de Ver. van Trampersoneel „Ons Belang" een ledenvergadering in de bovenzaal van „De Kroon", Rembrandtplein, des avonds 8 uur. Agenda: Congres Ned. Synd. Fed. Rustdagbesluit enz.

Zie verder convocatie's. Zorgt allen aanwezig te zijn. Het Bestuur.

GRONINGEN

Jubileum PAS. De circulaire voor het jubileumfeest van ons PAS. zeker reeds gelezen? Ja, bespaar de huisbezoekers dan de moeite van het praten en leg uw gulden klaar voor de 4 entreebewijzen.

Landdagen NSV. Ook deze circulaire reeds gelezen, vul dan direct in en geef de strook aan de huisbezoekers mee of bezorg deze bij den secretaris. Kameraden, zoowel op het feest van het PAS., als op de Pinksterlanddagen van het NSV., moet onze Federatie flink vertegenwoordigd zijn.

Het kan — dus het moet. Corr.

PLAATSELIJK NIEUWS

AMSTERDAM

Ontwikkelingsbijeenkomst op Zondag 5 Februari 's morgens 9.30 in theater Scala, Haarlemmerstraat 39.

Vertoond wordt de film „Niemandsland" (Geluidsfilm. Kam. A. Wijnands zal spreken over: Jeugd, Taak en Toekomst

Entree 30 cent. Kaarten verkrijgbaar bij de Secretarissen. Houders van kaarten, toegang gevende voor de bijeenkomst van Zondag 22 Januari, kunnen deze kaart inleveren en een gratis kaart in ontvangst nemen.

Gifgas! Op Zondag 26 Februari 's morgens 9.30 uur, zal in theater Scala, Haarlemmerstraat 39, de film „Gifgas" worden vertoond, een prachtfilm, zeer leerzaam en van cultureele waarde.

Kam. Jan Wolthuis zal spreken over het onderwerp : Zal de eerstkomende oorlog een gifgas oorlog zün?

Kaarten verkrijgbaar bij de secretarissen en de volgende adressen:

A. Wijnands, Wilhelminastraat 175, boven,

J. van Eijsden, Jan Bernardusstraat 26, boven, E. Klarenbeek, Dovenetelstraat 2, huis,

Frans Nieuwenhuis, Kraaienhof straat 35, boven, Aug. Rosseau, Commelinstraat 81, huis.

Ontwikkelings-Com. SAS. Het Dr. Aletta Jacobshuis. Wij ontvingen een verslag van het Dr. A. Jacobshuis van 21 September 1931—1 Januari 1933. Deze instelling van den NeoMalthusiaanschen Bond geeft adviezen ter zake geboorteregeling, geneeskundig onderzoek vóór het huwelijk, moeilijkheden in en door het huwelijk ontstaan, moeilijkheden het geslachtsleven betref. fende en geboortebevordering bij onvruchtbaarheid in het huwelijk.

In de genoemde periode maakten 3887 personen van deze instelling gebruik.

Vrouwenorganisatie. Op 24 Januari werd op een vergadering ten huize van kam. de Krey, Malvastraat 15, de „Syndicalistische Vrouwenbond Noord" gesticht. De organisatie telt nog slechts 5 leden. Wij hopen echter dat zij spoedig zal groeien en bloeien en dat ook in andere deelen van Amsterdam de vrouwen dit voorbeeld zullen volgen en het initiatisf zullen nemen tot het oprichten van Syndicalistische Vrouwenorganisaties.

G. van der Willigen.

ENSCHEDE

Uitslag verloting. Op de volgende nummers zijn de daarachter vermelde prezen gevallen:

Lot No. 758 fiets, 778 fototoestel, 19 schemerlamp, 808 pannen, 276 strijkijzer, 102 elec. kookplaat, 639 stilleven, 638 koffiemolen, 410 veldkijker, 1 fietslantaarn, 273 buitenband, 51 stilleven, 285, 504, 786, 150 232 en 536 klokje, 911, 235, 884, 578, 779 en 13 schemerlampje, 489 fietspomp, 572, 518, 422, 781 en 817 sigarettenkoker, 844, 476. 397, 465 en 767 aansteker, 626, 162 en 71 scheerapparaat, 286 klokslot, 266 ets. #

Jaarvergadering. Denken de kameraden uit Enschedé en Lonneker aan de jaarvergadering op Zondag 5 Februari, des morgens om 10 uur, Pluimstraat 150?

Zooals de convocatie jullie zal doen zien is aller opkomst dringend noodzakelijk, dus we verwachten dat Zondag het zaaltje te klein zal zijn. Controle. Boeken en bescheiden van den penningmeester PAS. en „Eigen Gebouw" nagezien en in orde bevonden. P. Dijkman,

E. v.d. Burg, H. Bijkerk.

GRONINGEN

Jubileum PAS. Hebben alle leden van de bij ons aangesloten organisaties, zich al voor hun huisgenooten en voor zich zelf voorzien van toegangsbewijzen voor onzen op 18 Februari te houden feestavond in „Ons Huis", Heereweg?

Zooals bekend, is de medewerking af; kam. Rosseau spreekt de herdenkingsrede uit, „Nut en Genoegen" s geeft „Getrapten", „Kunst na den Arbeid" geeft i verschillende zangnummers en een goed muziekgezelschap zal de pauzes vullen, t Leden die nu nog geen kaarten hebben, zorgen zich direct in verbinding te stellen met den secretaris van hun organisatie.

Piriksterlanddagen NSV. In de laatste ledenvergadering van het PAS. kwam de deelname aan 1 deze landdagen aan de orde. Besloten werd het NSV.-Bestuur te verzoeken de Landdagen in 3 Amersfoort of Arnhem te houden, terwijl de aangesloten organisaties toezegden mede te werken i aan het vormen van een reiskas, om zoodoende in groot aantal aan de Pinksterlanddagen deel te nemen.

De leden geven zich dus zoo spoedig mogelijk op

bij den secretaris hunner organisatie. De deelnemers bespreken daar later gezamenlijk de ma- ' nier van reizen en het in te leggen bedrag. Kinderfeest. Het kinderfeest dat geheel gratis ge- ; geven wordt aan de kinderen van onze leden, ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van ons PAS., wordt Zondagmiddag 12 Februari in het Gebouw PAS. gehouden.

Het belooft een mooie middag te worden, terwijl er door de welwillende medewerking van verschillende zakenlieden, ook aan versnaperingen geen gebrek is.

De deelnemers ontvangen over het een en ander nog nader bericht.

DEN HAAG

SPAS. Met ingang van 1 Februari is kameraad W. Albus, Wouwermanstraat 25, Secretaris van het Synd. Plaatselijk Arbeids Secretariaat geworden. Wil ieder hiervan nota nemen? Corr.

HAARLEM

GEESTVERWANTEN

die bereid zijn het IAMB. nu en dan behulpzaam te zijn met het schrijven van nederlandsche en buitenlandsche adressen, het verzenden van den persdienst en ander eenvoudig werk, worden vriendelijk verzocht, zich op te geven b\j het Secretariaat, Chrysanthemumlaan 6, Haarlem.

ROTTERDAM

Cursusvergadering. Het PI. Synd. Arb. Secretariaat hield Maandag 23 Januari een cursusvergadering met als inleider G. Amsen, bestuurslid van Gem. Grond Bezit, die sprak over het onderwerp: Daadwerkelijke coöperatie".

Spr. deelde in de eerste plaats mede, dat Methöfer, die als spreker uitgenoodigd was, door ziekte was verhinderd.

Aan de hand van enkele historische gegevens deelde hij mede, dat het begrip coöperatie al oud was ook op kapitalistische leest geschoeid is. Ook dergelijke instellingen van dezen tijd gaan daaraan mank.

Ook de werkwijze van GGB. kon spr. niet tenvolle bevredigen, alhoewel deze instelling voor de verbruikers toch veel voordeelen biedt.

Spr. voelde meer voor de grondgedachten van de syndicalistische beweging, daar het ook volgens zijn meening niet uitsluitend moet gaan om het directe voordeel, dat daadwerkelijke coöperatie afwerpt, doch dat er meer gelet dient te worden, het kapitalistische stelsel aan te tasten.

Door enkele kameraden werd nog van de gelegenheid gebruik gemaakt om van gedachten te wisselen.

Het was jammer dat de vergadering zoo slecht bezocht was.

Toch lijkt het mij goed op de eerstkomende algemeene ledenvergadering deze zaak nog eens aan de orde te stellen, want bij ernstig willen is er te dien opzichte voor de leden nog wel iets te bereiken, ook wel voor onze beweging. Daarna wil ik ook in ons blad deze kwestie wel eens nader belichten. H.

UTRECHT

Het plaatselijk Syndicalistisch Vakverbond houdt

op Donderdag 9 Februari haar 4de gecombineerde ledenvergadering, des avonds 8 uur in gebouw Casino (Bellevu), Drift. Lud Madlener zal zijn inleiding over „Economische Reconstructie vervolgen, terwijl Wim Vasbinder een overzicht zal geven van den toestand in binnen en buitenland. Lezing Emma Goldman. In Utrecht belegde de BAS. in samenwerking met IAMV. en ons PSV. op 22 Januari een vergadering met Emma Goldman, welke vergadering goed geslaagd is. Typeerend voor de gedachtengang van sommige geestverwanten was een der gestelde vragen, n.1. of niet ook de syndicalistische beweging een gevaar vormde inzake het grijpen naar de (staats)macht. Terecht wees E.G. vrager er op, dat het de taak der arbeiders was dit te verhinderen en de zeer bijzondere plicht der anarchisten dit te voorkomen. Prettig was verder te hooren, dat, ondanks al haar bezwaren tegen de dictatuur en ondanks alles wat zij persoonlijk er van heeft ondervonden, E.G. toch van de eerlijke revolutionnaire bedoeling van de aanhangers der dictatuur overtuigd bleek te zijn. De collecte, gevolgd op haar beroep op onze solidariteit met de slachtoffers der russische dictatuur bracht ƒ 10.— op.

Propaganda. Kameraden, zooals jullie bekend is bestaat hier een brochure-depot! Er zijn ook een heele partij brochures in voorraad. Nu is de bedoeling toch niet deze in de kast te laten liggen! Er wordt niet voldoende mee gewerkt. Het is steeds dezelfde persoon, die er mee op stap gaat en die een aardig resultaat bereikt. Het zou echter beter en vlugger gaan, als alle leden van ons PSV. eens aanpakten. Geeft U op bij mij; wij moeten zien een goede ploeg werkers bij elkaar te krijgen, die regelmatig elke week een avond er met onze lectuur op uit gaat. Ook met ons blad moet gewerkt worden. Er zijn al een paar kameraden, die elke week gaan colporteeren en er wordt aardig verkocht. Laat, wie mee wil werken, Zaterdag 's avonds om 6 uur bij mij komen of bij kam. Krijne, Bessemerlaan 59. Wij zullen dan wel met U afspreken welke wijk we nemen enz. Werkt ook met steunmateriaal voor de stakers!

Voor het brochure-depot PSV. Utrecht W. H. Mulder, Celebesstraat 26 bis.

WORMERVEER

Vergadering ANGOB. Op 6 Februari te 8 uur spreekt in „Ons Huis", Zaanweg, P. C. Faber, directeur „Hulp voor Onbehuisden" te Amsterdam over „Alcohol en Jeugdmisdadigheid".

DIENSTWEIGERAARS

Te Veenhuizen zitten de volgende dienstweigeraars gevangen :

Sietse Aardema uit Nijehout, 13 Augustus

Jacob Bakker Azn. uit Kolhorn, 14 April

K. J. Bosma uit Oudehorne, 5 April

G. Hoekstra uit Hypolitushoef

Arien Smit uit Leeuwarden, 1 Augustus

K. W. de Vries uit Boornbergum, 3 Februari

De data geven den dag aan, waarop de betrokkene uit de

gevangenschap wordt ontslagen.

A.S. DIENSTWEIGERAARS

die dit voorjaar moeten opkomen, worden dringend verzocht naam, adres, plaats van opkomst en

rt hrtó

verdere bijzonderheden op te geven aan Blom, Fagelstraat 10, Leiden. _ j9

Er is een zeer bijzonder plan in den maak. & actie op til, wanneer ge meedoet. ^-rj

WACHT NIET LANG. DOE HET J*

DIRECT!

PROVINCIALE SAMENWERKING vT)

NOORD-HOLLA^ Jo de Haas zal van 20—25 Febr. spreken en schijnlijk te Purmerend, Marken Binnen, Be wijk, Castricum, Koedijk en Berkhout.

B. de Ligt spreekt Dinsdag 14 Febr. in cafe & . tam te Hoogkarspel, Woensdag 15 Febr. i» dancing Harmonie te Alkmaar, Vrijdag 17 in de Waakzaamheid te Koog aan de Zaan. Bijzondere aandacht vragen wij voor onze^curs vergadering over „Geweld en Revolutie" ^1%^, door B. de Ligt te Alkmaar Zondagmiddag ^ bruari gegeven wordt. Houdt allen vrij en gaat heen. ra„

Noodkreet!!! De kas is leeg. Willen alle kam den die iets kunnen bijdragen, zorgen dat we w verder kunnen. We verwachten een postwiss regen. n,

Cor Lodder, Nieuwe Niedorp, Secr. Pe

Aan alle correspondenten . g I

wordt dringend verzocht hun bijdragen zoo eenigz ^ mogelijk Zondags vóór de buslichting van dien dag posten, opdat men van tijdige plaatsing verzekerd zij- ^ Kopij, die mij na Maandag bereikt, zal weliswaar zoo* mogelijk worden opgenomen, maar geeft altijd m°e' ' heden. Redact^

DE AMSTERDAMSCHE ARBEIDSMARKT ^

De Amsterdamsche Arbeidsbeurs behandelde December in totaal 70604 aanbiedingen van we nemers, 4361 aanvragen van werkgevers, ter" tot stand zijn gebracht 3111 plaatsingen. .gt Aan het einde der verslagmaand stonden als geplaatst nog bij de Gemeente-Arbeidsbeurs> g geschreven 56838 werkzoekenden, waarvan ■, e\, werkloos naar eigen opgaaf, alsmede 921 telijk werkloozen. De overige 9451 stonden schreven voor een Overheidsbetrekking of offl het arbeidsmarktorgaan van betrekking te anderen. neZe

Bekend zijn thans de jaarcijfers over 1932. ^ geven aan, dat het totale aantal aanbiedingen ^ werknemers bedroeg 220711 (v. j. 210366) >„q6 totale aantal aanvragen van werkgevers öo (v. j. 75564) en dat 44268 (in 1931 60455) PiaJer singen tot stand zijn gebracht, d.i. 26.8 % T03$ dan in 1931. v,pidS'

Het gemiddeld aantal bij de Gemeente-Ar»^ beurs bekende werkloozen was in 1932: 4135«)> 1931: 24925. ^

INGEZONDEN

„De gruwelijkste misdaad is de nu® yap tegen het karakter, het bezoedelen -e, iemands motieven, het bespuwen va mands bedoelingen." . ^«33,

(De Arbeider van 14 Januari Hoofdartikel Waarn. Red.) 0pIn uw krant van 14 Januari j.1. komt voor een corre ( dentie uit Groningen, vermoedelijk geschreven door ®'uldiwaarin ondergeteekende getart wordt „geen besc ^g0, gingen in de ruimte te doen maar man en paard t gamen". Het ging er om, dat een „syndicalistisch eJiniseerde" strooibiljetten verspreid had voor een werkio , vergadWing van het Werkloozen Strijd Comité, een telorganisatie van de CPH. rmiifc'

Welnu op of omstreeks 27 December j.1. heeft J- " v3H huizen, georganiseerd in de Syndicalistische *?~'Aoe\&e Bouwvakarbeiders, als ik mij niet vergis, voor de "e,-,0ka&' vergadering strooibiljetten verspreid bij het stempel eefl in de Violenstraat te Groningen. Dit is bekend bestuurder van het Syndicalistische PAS.

Daaruit blijkt dat ondergeteekende niet lastert, ma» $.1 correspondent over dingen schrijft, waar hij niets

Dank voor de genoten gastvrijheid. J. C. N. Molenk3

MUSSOLINI EN CHEMISE ^

Kameraad Armando Borghi, de vroegere secre-< van de italiaansche anarcho-syndicalistische P' ; ging, heeft een boek over Mussolini geschre ^ waarvan onze fransche kameraad Ryner dat niemand meer het recht zal hebben te SP ^ of te schrijven over Mussolini alvorens dit b°!oCU' hebben bestudeerd, dat geheel berust op menten en positieve gegevens.

Borghi was zoo vriendelijk 15 exemplaren e ^}j ter beschikking van het IAMB. te stellen, di ^ ten bate van het IAMB. kunnen verkoopen- p ons tenminste ƒ 1.25 zendt, welke dan als ^et voor het IAMB. wordt beschouwd, ontvang $ boek p. o. franco toegezonden. Adtes: Alber Jong, Haarlem, Postrek. 15113.

GEM. VRIJDENKERS ZANGKO°Jj, „DE DAGERAAD" AMSTERDA'

Bovengenoemd koor organiseert op 18 Februari a'w»^ het Concertgebouw te Amsterdam een groot concer . |i39n aan medewerking verleenen solisten van de N.V. jton' sche Opera Luigi Fort, Tenor; Antenore Reali, * v*' Vincenzo Marini, Accompagnatore. Tevens declam Gerard Arbous.

Kaarten k 75 ct. verkrijgbaar aan de volgende adr® ^y,

v. d. Wagt, Texelweg 18 (N.); Roes, Kanariestraat De Waal, Zaanstraat 80 (W.); Werker, Van Beu plein 20; Kroesen, Stadionweg 258 (ZO; sPre"I® dm3$.) piaweg 44 (Z.); Alsveldt, Zeeburgerdijk 90 (O.) Ou , (W Tuinbouwstraat 8 (O.); Sonnega, Vespuccistraat ° ,g^0' en aan het Secretariaat, Joh, v. Soesdijkstraat

Ontwikkelings Bijeenko^

op Zondag 5 Februari 's morgens 9■ uur in THEATER SCALA, Haari%; merstraat39 ,A'dam. Vertoond ,

NIEMANDSLAND (geluid^.

Kam. A. Wynands zal spreken o*

Jeugd, Taak en Toekom* óe

Entree 30 cent. Kaarten verkrijgbaar ' A Secretarissen. Houders van kaarten, ft gevend voor de bijeenkomst van Zond ^ Januari, kunnen deze kaart inleveren e i gratis kaart in ontvangst nemen.