is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 30, 1923, no 24, 16-06-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boden de programma’s, die tevens als toegangsbewijzen dienen, ter verkoop bij zich. Waar het aantal plaatsen beperkt is, hoede ieder zich voor teleurstelling en koope direct. » * * Tentoonstelling van Massa=woningbouw. Rondgangen onder deskundige leiding. — Het bestuur, van de Vereeniging „Kunst aan het Volk” zal rondgangen organiseeren op de door, haar ingerichte tentoonstelling van massa-woningbouw, die van 2 tot 30 Juni gehouden wordt in hét Stedelijk Museujn, Paulus Potterstraat, Amsterdam. De rondgangen zullen als regel gehouden worden op Zaterdag- of Zondagmiddag. Hiervoor heeft een aantal deskundigen zich reeds beschikbaar gesteld. Zij zullen de rondgangen leiden en de noodige voorlichting geven. Zooveel mogelijk zal getracht worden vooraf in de pers aan te kondigen, door wien aan een te houden rondgang leiding zal worden gegeven. De toegangsprijs is vastgesteld op 25 ct., verhoogd met stedelijke belasting. W. v. Z. DEVENTER. Aan de N. V. Overijselsche Ijzergieterij en Machinefabriek was , een vergunning verleend om voor den tijd van één maand den werktijd met 5 uur per week te verlengen. Echter wenschte de firma geen 25 pCt. extra loon voor overwerk te betalen. Een bespreking daarover met het bestuur der R.-K. Werkgeversvereeniging had geen resultaat. Nadat iedere organisatie deze zaak met haar leden had besproken, is namens 4 organisaties het besluit genomen het personeel te adviseeren, elk overwerk te weigeren zoolang niet wordt voldaan aan de 25 pCt. extra loon. In een biljet is dat advies het personeel medegedeeld. Intusschen werd ons bericht, dat deze firma opnieuw voor 3 maanden verlenging der loopende vergunning heeft gekregen. Uit dit alles blijkt, dat men, in Den Haag met overwerkvergunningen aan het gooien is. De bezwaren hiertegen door de organisatie gemaakt, worden gewoon ter zijde gelegd en de werkgevers krijgen van dezen minister wat zij verlangen. Zoo wordt door minister Aalberse en het drijven der werkgevers, de 8 urendag voor de arbeiders vernietigd. Laten de metaalbewerkers dit goed begrijpen en de organisatie steunen in den strijd tegen dat gevaar. * » « De firma Lugard heeft met ingang van 16 dezer het personeel uit de gieterij: ontslag aangezegd en vanaf dien datum wordt de gieterij stopgezet. Daardoor worden weder een aantal werklieden het slachtoffer en vullen het leger der werkloozen aan. Momenteel is dit voor de betrokken werklieden in dezen tijd van malaise een strop. Maar wat hier gebeurt met deze werklieden, vindt morgen bij een ander plaats. Vele van deze kleine bedrijven zullen verdwijnen, omreden deze tegen de

•> — ste en zwaartste blok staal, waarin zelfs de slag van een stoomhamer niet kan binnendringen, tot in zijn_ binnenste samenperst. De groote smeedpersen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het uitsmeden van groote staalblokken door persen, waardoor de metaalmassa doorgekneed wordt en waardoor het aan taaiheid, vastheid en andere eigenschappen, die voor het werkstuk van belang zijn, wint. Voor dit doeleinde is de smeedpers tegenwoordig onovertroffen en zij verdringt den stoomhamer voor dit doel hoe langer hoe meer. Daarentegen worden de middelmatigere en kleinere smeedpersen, evenals dit bij den stoomhamer het geval is, in de eerste plaats voor het vormen van voórgesmede werkstukken gebruikt. Dat gebeurt tegenwoordig evenals bij de stoomhamers vaak door den stalen smidsvorm, dus één- of tweedeelige vormen of stempels, die in aanbeeld of hamerkop bevestigd worden, om aan het gloeiend ijzer een bepaalden vorm te geven. Afbeelding 12 vertoont een smeedpers met stalen smidsyorm, die voor het smeden van gecompliceerde werkstukken, bijv. van kruiskoppen van stoommachines, is bestemd. Hier is a de perscylinder met den perszuiger b, terwijl c de daarin bevestigde bovenstempel voorstelt, die met den inwendigen vorm van het te maken werkstuk, dus in dit geval van een kruiskop, die op de teekening zwart geteekend is, overeenkomt. De zuiger perst door den geweldigen druk, dien hij uitoefent, het metaal in den stempel en geeft het daardoor den voorgeschreven vorm. Op afbeelding 13 ziet men tenslotte den stempel van een smeedpers voor het smeden van locomotief zuigers. De vorm, die het werkstuk moet krijgen, is hier veel eenvoudiger dan in het vorige geval. In alle gevallen wordt de vorming, van de grondstof door een enkelen sterken druk verkregen, terwijl er bij het hameren talrijke slagen noodig zijn, om hetzelfde doel te bereiken. De pers vormt de grondstof dus sneller dan de hamer, het stuk is klaar gevormd, voor-

beter ingerichte bedrijven geen stand kunnen houden. Wel tracht men dit door belangrijke loonsverlaging en alle mogelijke verslechteringen nog eenigen tijd tegen te houden, maar vroeg of laat is ondergang niet te, voorkomen. Ook de firma Lugard heeft dit geprobeerd en heeft het gevaar niet kunnen keeren. Daarbij komt nog, dat van de uitkomsten van dit bedrijfje teveel af moest voor hen die voor het bedrijf minder waarde hadden. Door dit alles werd de productieprijs pnnoodig hoog en de afnemers, die het moeten betalen, gingen naar. een ander. Ook is het ieder niet gegeven om als leider vaneen ijzergieterij of machinefabriek op te treden. * * « Door den N. D. B. Bond worden maatregelen genomen, door vorming vaneen reiskas de leden der aangesloten organisaties inde gelegenheid te stellen, aan de Landelijke Betooging, op 23 September ,a.s. te Amsterdam deel te nemen. De mogelijkheid is al overwogen, om vanuit Twente een extra trein op dien da.tum te laten loopen. Onze leden die aan deze reiskas wenschen mee te doen, kunnen zich opgeven aan het afdeelingskantoor, Burg. v. Suchtelenstraat 50. * * » Zaterdag j.l. ontvingen de v/erklieden van de firma Nering Bpgel het volgende briefje in hun loonzakje : Aan onze Arbeiders. Hierdoor zijn we tot onzen spijt gedwongen jullie mee te deelen, dat we door de voortdurende malaise in ons bedrijf genoodzaakt zijn voorloopig den Zaterdagmorgen niet te werken. We hebben wekenlang gehoopt, dat de gemeente Deventer die een brug had* te vergeven van circa 70.000 gulden deze brug zou bestellen bij één der Hollandsche fabrieken, die zich tegenover ons verplicht hadden in dat geval voor een zelfde bedrag aan gietwerk bij ons te plaatsen. Evenwel hebben noch de wethouders van Publieke Werken en van Sociale aangelegenheden (de heeren Mr. de Boer en Kelderman), noch de directeur van GemeentewTerken (de heer van Gendt), daartoe kunnen besluiten, daar de Ned. fabrieken circa f 6.000 hooger hadden aangeboden dan de firma Wm. H. Müller en Co. Thans, nu deze brug aldaar besteld is en hierdoor circa f 35.000 aan loon voor onze arbeiders (dat wil dus zeggen dat ongeveer -30 welslagen werklieden een heel jaar te werk konden worden gesteld) voor ons verloren zijn gegaan, zien we ons helaas genoodzaakt de werkweek te moeten inkorten, en ons personeel thans —- en waarschijnlijk; ook inde naaste toe■ komst— te moeten inkrimpen. , Deventer, 9 Juni 1923. DE DIRECTIE.

■»««»faw>wgianww wiwm ma mmm TSSSSSSISS dat het af koelt, zoodat een herhaaldelijk verhitten van het werkstuk, dat bij het smeden met den hamer vaak noodzakelijk is, hier wordt vermeden. Tenslotte wordt het

metaal bij het smeden met de pers nauwkeuriger en scherper inden vorm geperst dan met andere werktuigen mogelijk zou zijn, alle voordeelen, die in vele gevallen aan de pers het overwdcht boven den hamer geven. Kleine persen dienen meestal voor het buigen, stempelen, stansen en doorboren van kleinere werkstukken, ook voor het verwijderen van de kanten en hoeken der gesmede stukken, die inden stalen vorm gesmeed zijn. De groote smeedpersen dienen, behalve voor het uitpersen van de stalen blokken, wat hun hoofddoel is, voor het smeden van de grootste stukken, die er

Zoodra ons dit bekend werd, zijn wij op onderzoek getogen en uit een bespreking, die wijj met den wethouder en den directeur van Gemeentewerken over deze beschuldiging hadden, bleek, dat de firma Nering Bögel haar werklieden onwaarheden had medegedeeld. Nu deze zaak in de eerstvolgende zitting van den Raad aan de orde komt, zullen de wethouders- van deze gelegenheid gebruik maken, om vooral het onwaardige optreden yan den heer Ivens in deze zaak bekend te maken. Zoo trachten de werkgevers hun misdaden achter anderen te verbergen. Werklieden met 25 en meer dienstjaren worden door deze brave lieden als vuil op straat geworpen. Uit alles bl"kt, dat we hier te doen • hebben met werk van den heer Ivens, woord- en penvoerder van den „Vrijheidsbond”. Deze heer voert sinds langen tijd een h.etze tegen een deel van het college van B*. en W. en alles komt dezen heer te pas als het daartegen gaat. Echter wordt het nu te slim als men tracht door middel van ontslag van werklieden deze actie van den „Vrijheidsbond” verder te voeren. Tegen een dergelijk misdadig gedoe zullen wij ernstig opkomen. Zoo de heer Ivens en consorten willen agiteeren tegen de politiek van burgerlijke wethouders moeten zij dat weten. Maar daarvoor deze middelen te gebruiken, is niet op zijn plaats. , LEIDEN. Onze op Donderdag 7 Juni gehouden ledenvergadering was beter bezocht dan eenige vergaderingen terug. Het moet echter nog beter worden, opdat de besluiten, die worden genomen, met nog meer resultaat kunnen worden uitgevoerd. Ik. zeg‘met meer resultaat, omdat op onze j.I. vergadering is besloten tot het vormen van een reiskas, om in grooten getale op Zondag 23 September naar Amsterdam op te trekken. Ware de opkomst op onze ledenvergadering grooter geweest, dan staat vast dat wij Zaterdagmiddag j.1. veel meer inleggers hadden kunnen boeken en was het zeker niet bij 50 gebleven. Waar echter de meeste leden nog niet met het besluit van onze vergadering op de hoogte zijn, omdat het besluit tot vorming van een reiskas pas op de vergadering van 1 Juni j.1. is genomen, kunnen wij toch mededeelen, dat de inzet is geslaagd. Het bestuur besloot dan ook een convocatie aan de leden te zenden, waarin de leden worden opgewekt deel te nemen aan de reiskas en indien het de werkende leden mogelijk is, een klein bedrag af te zonderen voor de werkloozen, die eventueel op 23 September werkloos mochten zijn en waardoor deze laatsten dan door gebrek aan financiën niet thuis behoeven te blijven. Indien nu alle leden eens ernstig overwegen wat door hen per week kan worden weggelegd om gezamenlijk naar Amsterdam te gaan, dan zijn wij er zeker van, dat wij, gezien den tijd dien wij nog voor ons hebben, in staat zullen zijn een

in het geheel voorkomen, zooals assen, zuigerstangen, krukassen, pantserplaten, enz. Het groote voordeel van den stoomhamer bestaat daarentegen uit zijn veelzijdigheid, die hem voor de uiteenloopendste arbeidsdóeleinden geschikt doet zijn en uit de uitstekende regelbaarheid van zijn krachtpntplooiing, voordeelen, die eveneens voor talrijke doeleinden en bedrijven van de 5 metaalbewerking van het grootste belang

zijn en den stoomhamer ondanks de smeedpers ook voortaan onmisbaar maken, al wordt hem ook de bewerking van de heel groote werkstukken steeds meer door de smeedpers af genomen. Tegenwoordig werken stoomhamer en j smeedpers nog beide in het groote gebied j

machtige groep te vormen, die onze tegenstanders zal doen watertanden. Onze vertrouwenslieden hebben nu tot taak deze zaak op fabriek ‘en werkplaats te bespreken, zoodat niet één onzer leden onkundig blijft van de plannen, die zijn besproken en vastgelegd. Daarom, makkers, vooruit! Nu eens allen flink meegewerkt, opdat wij in staat zijn op 23 September met alle leden, naar Amsterdam te trekken. H. J. B. NIJMEGEN. Nog steeds heeft de economische inzinking, waarvan in 1920 de eerste gevolgen zich deden gevoelen, geen einde genomen. Dank zij ’t imperialistisch drijven, speciaal van de Fransche en Belgische machthebbers, is het nog steeds niet mogen gelukken het economisch raderwerk weder in gang te brengen, met als gevolg, dat in Europa de werkloozen met honderdduizenden zijn te tellen. Inplaats dat alle krachten worden ingespannerr en aangewend om de productie zoo hoog mogelijk op te voeren, wat gezien de reusachtige vernietiging die er tijdens den oorlog op elk gebied heeft plaats gevonden toch een eerste vereischte is om weder tot gezonde toestanden te komen, gaat de wijsheid van de vertegenwoordigers der bezittende klasse niet verder, dan op internationaal terrein de eene conferentie na de andere te houden en steeds meer twistappels in het geding te brengen en daarnaast in eigen land de eene reactionnaire daad op de andere te doen volgen. Ook in ons land gn_.pt de reactie rteeds feller om zich heen en tracht men de arbeiders weder terug te dringen van de plaats, die zij zich tijdens maar vooral bij het eindigen van den oorlog veroverd' hadden. Alles werd en wordt in het werk gesteld om de volle zwaarte der tijden te doen neerkomen op de ruggen van de arbeiders. Er is geen enkele groep, die niet op de een of andere wijze een veer gelaten heeft. De loonen zijn bijkans overal gedrukt, in sommige industrieën zóó, dat zij geen redelijk bestaan meer opleveren. Daarnaast heeft de Arbeidswet, nog vóór zij overal ten volle was ingevoerd, weder een belangrijke verslechtering ondergaan. Groepen ambtenaren, zoowel in Rijks-», Gemeente- als in dienst der spoorwegen, hebben hun tol moeten betalen inden vorm van pensioenkortingen, maar velen hunner zijn onder het motto van bezuiniging de keien opgesmeten. Bezuiniging is de vlag, die de lading moet dekken, maar in werkelijkheid is het niets anders dan een poging der bourgeoisie om ’t verloren terrein te herwinnen. Wilde men immers met ernst naar bezuiniging streven, men zou dit niet doen op de uitgaven, bestemd voor het in stand houden van de volkskracht en volksgezondheid, maar men zou dit doen op het militairisme. Hiervan is echter geen sprake. Alsof er geen vuiltje aan de lucht is, gaat men ook in Nederland voort in dezen bodemloozen put millioe-

van de metaalbewerking, zijn zij inde hand van den mensch de sterkste en krachtigste

hulpmiddelen geworden, die den mensch meer dan alle andere 'werkmiddelen, die het menschelijke vernuft verzonnen heeft.

tot heerscher over de grondstof hebben gemaakt en die'voor de techniek van de metaalbewerking nog verdere en grootere J mogelijkheden ontsluiten. |