Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toegekend, doch ingaande 11 April a.s. het tweede gedeelte der loonsverhooging zou worden gegeven. Verder zal, evenals het vorige jaar, 15 pCt. extra worden betaald indien langer dan 48 uur gewerkt wordt en 10 pCt. extra wanneer in reparatie wordt gewerkt. Omtrent de vacantiedagen en de ziekteregeling kon nog geen overeenstemming bereikt worden. Afgesproken is, dat de organisaties daarvoor in Juni of Juli bij de firma terug zullen komen. De bij de firma’s Boot en Maas & Zonen ingediende verzoeken zijn ook gezonden aan de N. V. Technisch-Scheepvaart-Bureau Visser & Praat. Waar m het laatst van het vorige Jaar reeds besprekingen met deze directie over verbetering der arbeidsvoorwaarden hadden plaats gehad en de directie toen bereid was gevonden 25 pCt. extra te betalen indien langer dan 48 uur werd gewerkt en zij zich eveneens bereid verklaarde een ziekteregeling in te'voeren, waarvan 50 pCt. door 4e werkgeefster en 50 pCt. door de arbeiders te betalen, zullen -we daarop even uitvoerig ingaan. Toen in December 1924 met de N.V. Technisch-Scheepvaart-Bureau werd geconfereerd over het feit, dat de arbeidstijd met eenige uren per week moest worden verlengd omdat het voor het bedrijf noodzakelijk was, is er toen reeds door de organisaties op gewezen, dat de arbeidsvoorwaarden in het algemeen moesten worden verbeterd en dat dus ook de uurloonen moesten worden verhoogd. De directie, die zich eerst in hoofdzagk met ons standpunt kon vereenigen omdat ook zij er van overtuigd was, dat van het loon niet dat kon worden gedaan wat in een gezin noodig was, deelde later mee, dat, gezien het jonge bedrijf, de uurloonen niet konden worden verhoogd en voorloopig moest worden volstaan met dat wat reeds hierboven is genoemji, n.l. 25 pCt. extra loon bij overwerk en 50 pCt. ziekteregeling. Door de organisaties is niet nagelaten de directie mede te deden, dat de loonen dienden te worden verhoogd en dat het vaststond, dat als met December 1924 de overeenkomst bij de firma Boot afliep, de arbeiders ook daar niet meer bereid zouden zijn voor hetzelfde loon in 1925 te gaan werken. Dit laatste is uitgekoraen, want de firma Boot alhier heeft de loonen moeten verhoogen met een toezegging daarbij, dat de organisaties in Juni 1925 bij de firma zouden terugkomen om over het resteerende, wat nog niet is doorgevoerd, te spreken? • Waar de arbeidsvoorwaarden nu voor de arbeiders van de firmaN Boot en Maas & Zonen te Leiden zijn verbeterd, stond het vast dat dezelfde verzoeken nu ook aan de directie der N,V. Technisch-Scheepvaart-Bureau zouden moeten worden gezonden, in verband met de kleine verbetering die ZIJ in December 1924 heeft ingevoerd, meent deze directie nu dat het niet opgaat dat ook zij verplicht is de loonen en overige arbeidsvoorwaarden te herzien. ö Door de organisaties zijn herhaaldelijk verzoeken gedaan om een conferentie, doch dc dirccti6 wijst elke bespreking af. Het spreekt vanzelf dat de organisaties dit maar met zoo kunnen laten passeeren en zij hebben dan ook deze week met hun leden de weigering van de directie om een bespreking toe te staan, besproken. xTy?leT?rganisaties hebben nu besloten de N.V. \ isser & Praat een schrijven te zenden, waarin nogmaals verzocht wordt over de gedane verzoeken een bespreking toe te staan en daarbij medegedeeld, dat indien de directie daaraan niet zou willen tegemoet komen, ernstig wordt gevreesd, dat een conflict onvermijdelijk zal zijn. Wij zullen alsnog hopen, dat de directie gevolg zal geven aan het verzoek van de organisaties en het dan niet onmogelijk zou zijn, dat door overleg een behoorlijke reee-Img der arbeidsvoorwaarden zal’ zijn te treffen. J ¥ ¥ ¥ Wij kregen eenige weken geleden van °eit, uer vnaPe te Wassenaar een voorstel te behandelen, waarin aan het personeel werd medegedeeld, dat het loon met 5 pCt. moest worden verminderd en dat, indien mocht blijken dat deze verlaging niet voldoende was, het loon nogmaals met 5 pCt mgaande 1 April, zou worden verlaagd. Tevens werd daarbij medegedeeld, dat in het vervolg 2 pCt. van het loon zou worden ingehouden voor de ziekteverzekering'. Toen de organisaties hiermee in kennis waren gesteld, hebben zij zich onmiddellijk tot den heer Knape gewend, met het gevolg dat deze zich wel bereid verklaarde de 2 pGt. te doen terugbrengen op 1 pCt., maar dat de door hem voorgestelde loonsverlaging noodzakelijk was en dan ook doorgevoerd zou worden. Wij hebben den heer Knape onder het I dog gebiacht, dat er van de loonen niets af kon. Niets mocht echter baten, want de verlaging was noodzakelijk.

Door den Chr. Metaalbewerkersbond en onze organisatie —de R.-K. bond hield j zich zoo stil als een muis —is toen de 1 vraag besproken of een dergelijke 'ver-, laging voor de arbeiders te aanvaarden was en beide organisaties waren het er over eens, dat dit niet mogelijk was. Er werd echter besloten, nogmaals met den heer , Knape te gaan praten, om te trachten de verlaging alsnog ingetrokken te krijgen. Ook deze tweede bespreking leverde geen resultaat op. We zagen geen kans genoemden heer er van te overtuigen, dat wanneer de verlaging gehandhaafd zou blijven, er zeker een conflict zou komen. Niets kon den heer Knape echter bewegen de verlaging in te trekken. Toen dus elk behoorlijk overleg uitge- ; sloten was, name.n de Chr. Metaalbewerkersbond en onze Bond het besluit den héér Knape een ultimatum te zenden, waarin werd medegedeeld, dat wanneer de loonsverlaging niet werd ingetrokken, de leden der sa men werkende organisaties het werk zouden neerleggen. Dit heeft toen op den heer Knape indruk gemaakt, want onmiddellijk liet hij eenige werklieden op het kantoor komen en besprak met hen de vraag wat in deze gedaan kon worden. Zoodra de organisaties hiervan vernamen, hebben zij zich opnieuw met den heer Knape verstaan en werd daarop medegedeeld, dat voor de werklieden die minder dan 70 ets. per uur verdienden geen loonsverlaging zou worden ingevoerd en dat de organisaties schriftelijk in kennis zouden worden gesteld met wat hij alsnog in deze meende te kunnen doen. Thans staat het zoo, dat de geheele loonsverlaging is ingetrokken, ook voor hen die een loon hebben van 70 ets. per uur, waarmee de oude toestand weer gehandhaafd is. Wij hebben zoo de overtuiging, dat wanneer er geen organisatie was geweest, de loonen zeker zouden zijn verlaagd, terwijl wij daarnaast den heer Knape zouden willen verzoeken in het vervolg wat meer rekening te hóuden met wat ineen conferentie wordt medegedeeld. Als wij alles bezien wat er inde afgeloopen drie maanden is geschied, waar” voor verschillende groepen arbeiders de loonen zijn verhoogd en voor een groep arbeiders, werkzaam bij den heer Knape te Wassenaar, verslechtering is tegengehouden, dan, ja dan kan het niet anders of ónze leden zullen daaruit de kracht weten te putten de ongeorganiseerden op hun plicht te wijzen en ze in onze organisatie te brengen. V Nog steeds wordt door ons voortgegaan met het huisbezoek. Zij, die daaraan deelnemen, zijn voorloopig nog niet van plan daarmee te eindigen. Echter wordt telkens gepoogd namen en adressen van on- en verkeerd georganiseerden te pakken te krijgen, doch dit lukt niet bijzonder. Het wil er echter bij de huisbezoekers niet in dat het opsporen van namen en adressen tot het onmogelijke behoort. Wij’ dringen er daarom nogmaals op aan, dat wij namen en adressen krijgen. Gij behoeft er verder zelf niets meer aan te doen. Kan het nog gemakkelijker? H. J. B. • -■ -T ROTTERDAM. De Nieuwe Cultuur. on ag 5 April half-elf, spreekt mevrouw buze Groeneweg. Onderwerp; Wat moecent °nZe me'Sjes worden ? Toegang 20 „ y^S.?I^GEN’ De ,00nen aan „De schelde . Tal van personen, werkzaam in verschillende afdeelingen dezer ondernemmg, zijn allengs zeer ontevreden geworden over de lage uurloonen en weinige tariefverdiensten. De ontevredenheid zit overal, maar toch speciaal onder het jongere- en ongeschoolde deel van het personeel, De ontevredenheid is grooter geworden, doordat een loonsherziening in Januari 1.1. de 'verwachtingen zeer heeft teleurgesteld.'De Directie had voor deze herziening 1200 centen per uur beschikbaar gesteld. Van de herziening zijn uitgeschakekl alle personen boven 29 jaar, maar ook van het uitverkoren deel zijn er honderden gepasseerd., De heele herziening- is in hoofdzaak uitgedraaid op verhooging van de loonen der minderjarigen. De rest kon toezien. Nadat een poging tot oplossing der klachten en wenschen bij de Directie der „Schelde geen gunstig onthaal vond, hebben de organisaties den Metaalbond met de zaak in kennis gesteld. Wij raadden een ernstige behandeling der kwestie aan, aangezien wij anders het uitbreken van spontane afdeehngsconflicten vreesden. Met den Metaalbond kregen wij 9 Maart een onderhoud. In dit onderhoud werd mededeeling gedaan vaneen ingekomen antwoord van „de Schelde”. Onze verschillende klachten en wenschen werden daarin, op den voet gevolgd, behandeld. In het kort was den inhoud als volgt: De ongeschoolden behoeven niet te klagen; het gem. V *

uurinkomen dezer groep was 1 Jari. 1.1. 40.2, wat de vergelijking met andere plaatsen kan doorstaan. Dat bij de loonsherziening velen zijn gepasseerd, is juist. Het bedrag van 1200 centen is ook niet opgegaan. Die het niet verdienen, kregen het niet. De loonen der schilders .zijn goed. Het jaarinkomen dezer groep is op ~de Schelde” hooger dan , in het plaatselijk schildersbedrijf. Kunnen | ze beter, dan moeten ze gaan. Het tariefwerk wordt nog steeds goed beloond. Het gem. percentage is 28.5 pCt. Verschillende afdeelingen als draaierij, gieterij, mach. bankwerkerij, hebben meer. Het gem. uurj .inkomen der geschoolden was op 1 Jan. 1.1. ! dan ook 56 centen. Voor spontane conflic| ten wordt niet gevreesd, tenzij de heeren ; | v. Hattem c.s. daar niet doelbewust op aanj sturen. i De mededeelingen zijn daarna nog uitvoei rig besproken. Op een tarieven-commissie : werd aangedrongen. De heer Schouten zoü | dat met de. Directie van ~de Schelde” be| spreken. Ook zou hij opdeeling van het j restant bedrag der loonherziening verdedigen. En dan onder de slechtst betaalde arbeiders. Tenslotte is afgesproken, dat een lijst met de namen en verdiensten van dein hun resp. afdeelingen minder bedeelde arbeiders zal wdrdeen ingediend. Het halfjaarlijksch inkomen dezer menschen zal danworden opgevraagd en als dan inderdaad mocht blijken dat verhooging noodig is, zal de Metaalbond ons verzoek steunen. Deze lijst- is deze week ingediend en een bespreking voor de nadere toelichting hiervan is aangevraagd. Inmiddels de organisatie versterkt! Alleen dat biedt de meeste kans dat onze pogingen tot lotsverbetering zullen slageii. B. ■ v. H. Economische en Financieele Berichten DUITSCH LAND. De productie van het Duitsche Ruwstaalverbond is, volgens de Deutsche Bergwerk Ztg., in Januari uit 108.157 tón gestegen vergeleken met December j.1., terwijl in laatstgenoemde maand reeds een stijging van 77.821 ton tegenover November was ingetreden . Rheinische Stahlwerke. Inde algemeene vergadering der Rheinische Stahlwerke werd de openingsbalans in Rijksmarken, waarbij het papiermarkkapitaal na intrekking van 40 millioen M. gewone aandeelen in verhouding van 2 tot 1 R.M. 160 millioen is gereduceerd, goedgekeurd. Voorts werd het bestuur gemachtigd, het bezit aan mijnen der maatschappij, n.l. de mijnen „Zentrum”, „Fröhliche Morgensonne”, „Brassert” en „Arenberg” te verpanden. Bij dit voorstel werd door het bestuur medegedeeld, dat leeningen op termijn, die onder de tegenwoordige omstandigheden noodzakelijk zijn, slechts tegen hypothecaire zekerheid kunnen worden opgenomen. Na langdurige onderhandelingen zoowel met buitenlandsche als met binnenlandsche geldgevers is het bestuur er in geslaagd, een leening van 21 millioen Rijksmark vaneen met haar gelieerd bankconsortium te verkrijgen. De leening heeft een looptijd vari 20 jaar, de rentevoet is pCt. De leening is van beide kanten niet voor 1929 aflosbaar. Het bankconsortium, dat de leening heeft overgenomen, zal haar met beneden 97 pCt. op de markt brengen. De toestand op de Duitsche ijzermarkt. Aan een correspondentie uit Duitschland m het „Handelsblad” ontleenen wij het volgende: De belangrijkste gebeurtenis op de Duitsche ijzermarkt was inden jongsten tijd naast de voorloopige verlenging van het Ruwstaal-syndicaat de oprichting van het Buizen-syndicaat. De duur van de overeenkomst van niet minder dan zeven jaar bewijst wel dat er in deze branche groote behoefte tot aaneensluiting bestond. Nog nooit te voren werd op de Duitsche ijzermarkt een syndicaatscontract voor zulk een langen tijd gesloten. In het nieuwe syndicaat zijn, in tegenstelling met het vroegere, dat in 1910 werd opgeheven, zoowel de afzet in het binnenland als de exporthandel vereenigd,

terwijl ook de uitschotbuizen door het syndicaat verkocht worden, zoodat men spreken kan vaneen geheel gesloten verkooplijst. Dat betrekkelijk gemakkelijk een syndicaat kon worden gevormd, is toe te schrijven, aan de omstandigheid, dat bijna alle kleine buizenfabrieken verdwenen, zijn en onder, controle der groote concerns zijn gekomen. Het feit, dat ook de Tsjecho-Slowaaksche fabrieken in het syndicaat zijn betrokken, maakt den export naar het Oosten aanzienlijk gemakkelijker. De zetel van het syndicaat, dat tot iets verhoogde prijzen met den verkoop is begonnen, is in Dusseldorf. Op de ijzermarkt heeft het tot stand komen van het Buizensyndicaat geen grooten invloed gehad. Er bestaat thans een streven, om ook voor walsdraad, bandijzer en dikke platen een vaste overeenkomst tot stand te brengen, naar het voorbeeld van ' et Buizensyndicaat en wellicht later ook voor dunne platen, voor de verder verwerkende draauindustrie, voornamelijk draadnagels en misschen ook voor staafijzer. Of de fabrieken echter geneigd zullen zijn hun geheele productie in de handen van syndicaten te geven, moet echter voorloopig worc' n afgewacht. Weliswaar is de wensch naar aaneensluiting sinds langen tijd zeer krachtig geworden. Het Duitsche Buizensyndicaat. Op de 14 Maart gehouden vergadering van de vertegenwoordigers der buizenindustrie werd in verband met het verbeteren van het Ruwstaalsyndicaat het Buizensyndicaat opgericht verklaard. De duur werd vastgesteld op 7 jaar. Het gemeenschappelijke verkoopbureau treedt onder de firma Röhrenverband G. m. b. H. met ingang van 1 April aanstaande in werking. De verkoopen vanaf 15 Maart zullen reeds voor rekening van het syndicaat komen. Duitsch Staalsyndicaat. De beraadslagingen over verlenging van het Duitsche staalsyndicaat hebben voor-' loopig tot resultaat gehad, dat het syndicaat tot 31 Dec. 1926 wordt verlengd, maar gegrond uitzicht bestaat, dat tot verlenging met vijf jaar zal worden besloten. De productig zal ook voor April met 15 pCt. worden beperkt, behalve voor half-fabrikaten en platen. Stahlwerk Becker A. G. Door de nieuwe groep, die de meerderheid bezit van de aandeelen der Stahlwerk Becker A. G. zijn met de Amerikaansche groep, die de Becker Steel Bonds in handen Heeft, bndérhandelingen aangeknocpt om de verplichtingen over te dragen. Het betreft hier een bedrag van $ 500.000 a 6 pCt., waarvoor indertijd de Stahlwerk Becker A.G. zich garant had gesteld. De obligaties zijn tèn deele in Zwitserland, doch hoofdzakelijk inde Vereenigde Staten ondergebracht. ♦ ♦ ; Galezers bladen t * * ♦ van ons vakblad mogen niet worden ♦ ♦ weggeworpen, doch behooren aan onge- * ♦ organiseerde kameraden ter lezing ge- ♦ £ geven te worden. ♦ CORRESPONDENTIE. H. B. te A. Zooals u de zaak stelt, is ze te schril gekleurd en niet conform datgene, wat de aangevallene beoogt. Er zal over geschreven worden. Overweeg dan nog eens kalm of er voor verwijten, als door u gebezigd, wel aanleiding is. Red. ~~ ADVERTENTIEN. GEVRAAGD een uiterst bekwaam Draaier, gereed schapmaker, voor vaste betrekking. Br. fr. lett. K. J. K. NIJGH & VAN DITMAR S ADV. BÜR, Amsterdam.

UTRECHT JAARVERGADERING op Woensdag 8 April Ja avonds 8 uur, inde groote zaal, van het Feestgebouw, „Beiievue”, Drift bij het Janskerkhof. 3 :t' open.ing en notuien. ü. Ingekomen stukken en mededeelingen tÏÏ !d t g,r rVerS fgr secretaris en penningmeester. 4.-Bestuursverkiezing wegens, periodieke aftreding van H.J.v.Born, als voorzitter; C.deßie, J. H. Hesse en J. M C de Roo 5. Besprekmg 1-Meifeest. 6. Fonds EIGEN GEBOUW. 7. Rondvraag en sluiting ALLEN PRESENT ll ' ■ • HET BESTUUR. Eotatiearuk ..Voormteans’'. Kalaerseractit i7B. A dam,

Sluiten