Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dag te zien demonstreeren voor de eischen { van hun klasse. Dat was immers voor wat de vakorganisatie betreft nog nooit gebeurd. Het was dus een goede dag. Wat moet er nu gebeuren vrienden ? Wij hebben het voor 14 dagen reeds op dezelfde plaats gezegd, dat deze meeting voor beide organisaties moest zijn den inzet vaneen propaganda, welke zich kenmerkte door groote taaiheid en hardnekkigh ei d. En v. Lienden heeft het bij het ontbinden van den stoet weer'herhaald: „dat wijde komende maanden moeten trachten de vruchten binnen te halen van het zaad op 23 Aug. uitgestrooid.” Welnu kameraden, de gelegenheid zal u daartoe spoedig worden geboden. Laten wij elkaar beloven dezen winter de propaganda voor onzen Bond op een ongekende wijze te gaan voeren. Indien gij daartoe dus opgeroepen wordt, mag niemand zich hieraan onttrekken. Er is nog zooveel te doen. Honderden uwer medearbeiders staan nog buiten onze gelederen. Gij zelf hebt het meeste belang er bij, dat deze honderdtallen bij ons komen. Dat beteekent versterking van de machtspositie onzer organisatie, met als gevolg verbetering van uw levenspeil. Vrienden inde provincie, aan Â’t werk voor uw organisatie. Stelt het niet uit tot mo'gen. Vecht voor je geluk, kameraden! A. W. Uit de Afdeelingen. AMSTERDAM. De Gemeente-Arbeidsbeurs te Amsterdam (met inbegrip der met het Gemeentebureau voor Beroepskeuze verbonden Jongeliedenafdeeling) boekte over de maand Juli 1925 voor het metaalbedrijf 2742 aanbiedingen van werknemers, 402 aanvragen van werkgevers en bracht 274 plaatsingen tot stand. Op Â’t einde der maand stonden nog als niet-geplaatst ingeschreven <Ol3 werkzoekenden tot genoemd bedrijf behoorend. KINDERDIJK. De afdeeling Kinderdijk zal spoedig afscheid moeten nemen van haar penningmeester Rietdijk, die deze functie ruim 10 jaren vervuld heeft en steeds met volle liefde er aan werkte. Zoowel inden tijd dat de afdeeling 10 a 20 leden telde als later toen cr 300 waren, was niets hem te veel. Eenigen tijd heeft Jan bouwman hem zÂ’n taak helpen verlichten, maar lang heeft dat j niet geduurd en het volle werk kwam weer ! op de schouders van Rietdijk. Maar ook zÂ’n I vrouw hééft zich vele offers-voor onze orga- j nisatie getroost. Wanneer 40 tot 50 werkloozen uitgekeerd moesten worden, was zÂ’n woning beschikbaar >en hadden zoowel man , als vrouw de lasten te dragen. Rietdijk is nu uit het vak en kreeg het I langzamerhand te druk met zÂ’n winkel, waarmee hij thans in zÂ’n onderhoud voorziet. De afdeeling heeft hem als blijk van waardeering een inktstel geschonken. We brengen onzen vriend hier een woord van dank voor hetgeen hij in ons aller belang vericht heeft en hopen, dat de nieuwe pennigmeester zijn voetspoor zal volgen. C. v.d. R. * * ♦ We genieten de twijfelachtige eer, dat twee personen van Kinderdijkschen bloede de rol van onderkruiper te Rotterdam ver- I vullen. De een luistert naar den naam van ABEL j VAN DER HORST, en is ex-bestuurder i van de Federatie. ZÂ’n vader zegt: „Abel i moet er niks meer van hebben, want die : heeft teveel achter de schermen gezien.” Ik weet niet wat er bij de Federatie achter de schermen te zien was. Â’t Kan me trouwens ook niet schelenp ik ! kijk liever vóór de schermen. . En wat Abel vóór de schermen vertoont is niet veel zaaks. Dan is er nog DIRK VERBOOM, ex- I collectant der Ned. Herv. Kerkte Alblasserdam. | Zoo zien we, dat de uitersten elkander : steeds raken. Â’t Is goed, dat men deze menschen aan ! den Kinderdijk niet vergeet. DE CORR. ! RIDDERKERK. Op Zaterdag 15 Aug. ; hielden we hier een openlucht-bijeenkomst 1 met Oosterhoorn en Visser van Rotterdam ; als sprekers. De muziekvereeniging „Excelsior” van I Rotterdam verleende haar medewerking. De opkomst liet te wenschen over, waar- > uit moge blijken, dat de metaalbewerkers in ; onze omgeving nog maar weinig belang- i stelling voor de organisatie aan den dag leggen. Beide sprekers, eerst Visser, daarna Oosterhoorn, gaven een mooi overzicht van den strijd die onze Bond de laatste jaren gevoerd heeft en bespraken tevens het conflict j te Schiedam en Rotterdam. i Voor het houden vaneen betooging met ! ■vaandel en borden konden wij geen vergun- j ïiing yap, autoriteiten bekomen. N.

I UTRECHT. Opnieuw lauweren behaald door onze muziekvereeniging ~ Kunst en Strijd”. Op het op Zondag 23 Augustus gehouden concours in Den Haag, uitgeschreven door den Nederlandschen Bond van Arbeiders-Muziekvereenigingen, behaalde ons koor inden concert-wedstrijd 2e afdeeling een icn prijs met 27 punten en in den marsch-wedstrijd een 2en prijs met 96 punten. Toe, Utrechtsche bondsleden gij die tot heden uw medewerking blijft geven in de burgerharen kent uw plicht en versterkt uw eigen koor. B. Ingezonden. (Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.) Geachte Redacteur! In aansluiting aan hetgeen wede vorige week over den feestavond van de afdeeling Den Haag van den Christelijken Metaalbewerkersbond schreven, willen we thans iets over het door Wetselaar gesprokene opmerken. Hij verraste de aanwezigen met een nagerecht dat zeer zeker niet tot het alledaagsche behoorde en waarvan het wel eens kon gebeuren, dat een bittere nasmaak achterbleef. Want als je het gesprokene leest en je gedachten zijn weder in normalen toestand gekomen, dan herinner je je, dat

zooiets als daar door den heer W. werd verteld een soort surrogaat was, hetwelk gedurende de verkiezingscampagne van chr. zijde door den sterken man Colijn aan de mannenbroeders in besloten kring is verkondigd. Leest maar; ~De heer Wetselaar, handelende over: „Strijd staalt”, zeide, dat het zeer noodig was om geest en geestdrift te wekken in onzen tijd tegen ongeloof en revo- | lutie. Waar men allerwegen in lauwheid \ speurde, en zedelijke en geestelijke inzinking onafwijsbaar kon constateeren, i daar was het noodig inde eerste plaats ; geest en geestdrift te wekken tot den 1 grooten strijd des geestes. Inde tweede ! ' plaatswas het noodig het christelijk be- j ginsel op het breede terrein van den | arbeid uitte dragen. Gemeenschappelijk : te worstelen om het groote goed, | dat zou de geestelijke zenuwen en spieren \ des levens stalen met energie en helden- j móed. Ten derde: Het roode licht, dat ! 706.000 stemmen bij de stembus als demo- 1 cratische overwinningsglorie fulmineerde, ; zegt ons: dat de roode gloed afschijnsel is van ondergaande groote goederen in den socialistisch-communistischen krater, – waarin waarachtige sociale, geestelijkzedelijke verheffing des volks en de reine | huwelijkszegen worden vernietigd. Die dus gelooft aan den gloed van dat roode

Overzicht van den toestand inden Bond op 1 Augustus 1925. tc e~r X' Â’Z §5 Z . uri 2 © jé e «S .S S. | AFDEELINGEN. % «n – * – ~ S S 11 | \ | \ % 11 I- – 54 1% ss .-as > e <1 <1 1 Alfen a/d Rijn 36 34+ 23 3 143 2 Alkmaar 78 76 + 2 77 1 2 300 7 3 Almelo 24 26—2 _ 1 5 73 16 4 Amersfoort 58 5-j 2 21 1 5 Amsterdam 3376 3349 +27 71 71 30 354 12457 659 6 Apeldoorn 201201 + 3 9 9 2 8 760 25 ' 7 Arnhem ............ 459 459 2222 3 56 1658 114 I 8 Assen 16 16 4 52 16 I 9 Baart» 44 42 +2 i 2 150 15 I 10 Bergen op Zoom 1212 j 11 Beverwijk ........... 31 33—2 1 131 I 12 Borne 19 19 1 1 1 1 (10 13 1 13 Breda ............. ]B6 .186 . 3 31 10 73U 20 14 Bus.-utn. 2222 – _ _ 1 85 3 ' 15 Ca) '- <> op dÂ’lJssel . 86 80 + 6 1 13 3X3 4 16 Oui ra org 71 70 + I l 2 3 261 18 17 Dei 471 471 19 19 10 5J 1588 146. 18 GeU/.ijl 43 43 | _ 1 170 4 19 Ueventer ............ 446 446 32 j32 7 17 1601 136 > 20 Uiereu , ..... , 72 75 31 1 2 2 .60 30 i 21 Doesburg- 18 18 _ % 80 8 | 22 Uoetinchein. .......... 64 51 +l3 32 242 4 : i 23 Dordrecht .. 1 1308 ISÖJ r 8 22 21 6 152 4850 452 i [ 24 Ede 12 io +2 1 1 46 4 I 25 Enkhuiten ........... 28 29 13 5 X 105 5 26 Enacnedé . 217 215 + 2 30 30 34 800 42 27 Goor . . 19 19 _ _ _ 72 4 28 Gorinchem ........... 117 ISO 3 444 14 29 Gouda ............. lui 105 4 8 9 5 397 20 30 Gounerak. ........... 96 27+ + 1 2 114 Ij 31 Groningen .; ~. . . .... . 201 203 1 1 13 13 641 43 32 Haag-, den ........... 1560 1552 2 62 65 15 Bü4 ,5568 516 , j 33 Haarlem .............. 749 719 9 9 7 80 2304 432 | 34 liariiuxveid .......... 39 35 + 47 7 3 137 4 | 35 Hendrik Ido Ambacht. ..... 42 31 | +ll 3 121 9 ' 36 Hengelo ... ........ 557 557 | 13 144 3 219 > 24 37 * Hertogen bosch 32 31 :+ 1 1 i 1 is 24 88 Hilversum . 166 166 j 3 34 17 5741 30 39 idoogezaad-bappenieer 92 95 3 _ 2 359 4 40 doorn ............. 5b .6 + 21 3 I 225 14 41 Kampen 1414 3 44 12 | 42 Kinderdijk 79 75 +4 _ 11 264 31 – 43 j Krimpen a/d Lek 72 73 -1 1 2 268 22 44 Krimpen a/d Uséel 82 80 + 24 4 bO4 12 I 45 Kroinrnenie-Worinervtei- .... 32 31 j -j- 1 44 1 124 4 J 46 Leeuwarden .... .. . . 131 131 _ 3 3 7 436 18 47 Leiden 440 437 !+ 3 17 17 5 45 1636 70 i 48 Lekkerkerk 66 69 3 3 252 11 | 49 Lemmer . 22 $2 _ 3 91 | 50 Maassluis. , .......... 28 274- 1 1 17 99 51 Maastricht 29 33 _ 4 21 1 106-15 52 Meppei 2222 _ „ 83 1 53 MiduelhUM 143 140 4.3 5 6 13 533 53 j; 54 jN: Lekkerland 28 26 + 21 1 3 99 51 55 | -Nijmegen. ........... 253 256 1: 3 9 8 3 45 1 820 166 1 56 ! Oude Pckeia .......... 26 .24 ;+2 • 92 I 57 | Oude water ........... 10 10 . _ 1 37 3 ' 58 { Papendrecht .......... 81 80 |+ 1 2 2 10 i | 59 Pernis 20 18 _)_ 2 75 j : bO | Ridderkerk . ... .. . , .... .101, 95 +6 ■ – 14 347 32 ! 61 Rotterdam . 4597 4336 -+-261 72 54 16 335 16742 481 I 62 Schiedam 1299 ,1249 _(_&o 43 31 8 *7B 5276 258 i ,63 Schoonhoven .. . ... . ... 47 ,47 6 176 12 j j 64 Sliedrecht. .. 7 , 70 63 +7 _ _ 3 262 38 I 65 Sne.ek ....... ... . ... 45 45 4 164 121 06 Souburg 26 27 _ 1 2 2 1 99 1 07 Stadskanaal 35 34 + x 1 162 1 68 Tiel . 273 274 _ 1 9 10 13 1088 7 j 69 Tilburg. ~, . , , 33 36 1 2 _ I 70 Utrecht. ............. 1208 1204 + 427 25 8 214 4504 170 71 Vaassen 29 + 1 1 ] 54 4 i 72 Veendam 68 68 44 1 269 8 i 73 Velp 74 71 +3 11 p 2 272 10 i 174 Vlaardingen 205 196 + 9 _ p 11 773 29 i 175 Vlissiugeu 225 221 + j 43 4 373 p2 ! ; 76 Voorburg. ........ .. . 25 25 _ 3 3 _ 93—1 ! 77 Wagemugen . ......... 27 28 1 1 1 2 100 8 ! 78 Weeap . 141 141 _ 10 10 8 565 9 j I 79 Weaterbreek 27 29 2 100 j 80 Winschoten. .......... 102 103 1 1 9 3Q2 33 81 Ulst 17 17 _ _ _ _ 64 (82 IJmuiden 125 122 +3 7 6 p 49P { 83 XJsselmonde .......... 65 52 +3 p pgo 8 84 Zaandam .. . 175 177 21 54 610 38 i 85 Zaandijk 31 32 _ 17 7 121 _ j 86 Zaltbommal. ... * 37 37 1 13 144 41 87 Zaiit 36 36 _ 1 1 p p P34 p2 j 88 Ziltphen 62 60 +2 44 24 222 9 1 89 Zwolle 113 112 +1 2 2 19 409 40 – 90 Verspreide Leden 96 97 p 23 5 391 42 I i j'' ! | i Totaal 22138 21717 +421 583 i 559 163 2101 ! lil ] Van de afdeelingen Amersfoort, Bergen op Zoom en Tilburg ia het vorige ledental aangehouden. i

| licht, die werkt mede aan de verlaging der vrouw tot publieke oneerbaarheid en ontrooving van ons heiligst goed, geloof aan God en dierbaar Vaderland. En eindelijk: De Christelijke strijder, die het waagt inden naam van Koning Jezus uitte komen voor den naam van dien grooten Koning, die zegeviert op het terrein van den arbeid, die bewaart j zijn dierbaarste panden, zijn vrouw en I kinderen, als geschonkenen van God, die | worstelt op èn om den grond, waar eens zijn wieg op stond, zijn Vaderland ! als de | plaats van den grooten strijd des levens, I totdat de overwinning komt en dan kan ! jubelen door de genade van onzen Heere ; Jezus Christus.” | Tot zoover de heer Wetselaar. I Indien de man was begonnen zooals hij j eindigde en dan de middenmoot onuitge-1 sproken gelaten had, zou er iets voor te Â’ zeggen zijn. i Geestdrift te wekken tegen het ongeloof, I dat nog zoo vele duizenden bevangen ! houdt, is zeker een verdienstelijk werk. : En als W. met strijd tegen de revolutie bedoelt dat opgetreden moet worden tegen hen die zich als rasechte klassenstrijders ! aandienen en speculeerend op de onwetend, heid van de massa o.m. propageeren dat de huidige maatschappij met één ruk radicaal te veranderen is, dan kunnen we tot op deze hoogte zÂ’n betoog eveneens waardeeren. lets anders is hetgeen W. in het derde gedeelte van zÂ’n betoog naar voren bracht. Daar vertoont de feestredenaar zich eigenlijk pas in zÂ’n ware gedaante en heeft hij zichzelf het masker af gerukt. ; Is dat dezelfde man die in Dordt en omgeving geweldig te keer kan gaan op openbare- en gecombineerde vergaderingen tegen het kapitalistische stelsel en de broodroovers ? Bij zulke gelegenheden poseert de man graag als boetprediker tegen onze maat; schappij en laat niet na om zich rooder voor | te doen dan onze mannen. | Wanneer hij echter veilig tusschen ~de ; broeders en zusters” opgeborgen zit om | hun geest en geestdrift bij te brengen, dan 1 ontpopt hij zich als den grootsten reactionnair. ' Wetselaar, onder de Dordtsche metaalbewerkers overbekend als den man met twee aangezichten, moest zich schamen om de 706.0c0 roode kiezers ineen „feestvergadéring althans het mannelijke deel, als een stel souteneurs aan de kaak te . stellen. I Verlaging van de vrouw tot publieke oneerbaarheid? Dat wordt gezegd door iemand die zich mede als steunpüaar van onze huidige kapitalistische maatschappij met al haar uitwassen als prostitutie, degeneratie, enz. enz. aandient, i', Zeg, feestredenaar, wat deed de Kerk, wat deden de broeders en zusters om de achterlijksten van onze samenleving uit hun , krotten en sloppen te halen? Wat deden zij om hen, die het klokgelui op den Zondagmorgen slechts van verre hoorden, doch ,fe afgestompt waren om welke geestelijke roepstem ook te volgen, uit hun ellende te verlossen ? ' De arme zelfverloochenaars van het Legér des Heils deden tenminste nog iets, al was i bet dan ook water naar de zee dragen. | Welken staat van dienst kunnen onze geijkte gereformeerden toonen ? In onze, huidige Huwelijkswetgeving is zooveel waardoor juist de vrouw verlaagd wordt. Zij, die dat willen veranderen, worden door Wetselaar ingedeeld bij hen die médewer-J ken aan ~de verlaging der vrouw tot pu| blieke oneerbaarheid.” De massa van het volk zal zich afwenden ; van zulke propagandisten, die zich aan de ergerlijkste verleugening schuldig maken, i Vaneen, walmende vetkaars zullen zij zich j afwenden en zich richten naar het opgaande j licht van onze beweging, dat eenmaal zÂ’n I volle stralen over de menschheid zal laten i schijnen. Dordt. D. R. Onderschrift. . We hebben inzender het genoegen niet willen ontzeggen om ons goed recht tegenover W. te bepleiten. ; Het door W. gesprokene hadden we zelf j ook gelezen, maar vonden het zoo grof, zoo | beneden peil, dat ons den lust ontbrak er I over te schrijven. lemand, die op een oogenblik de grenzen van het fatsoen uit het oog verliest, moet je overigens niet al te ernstig nemen. De manenbroeders inden Haag moesten : toch „gesticht” worden! Welnu, dat doe je | Â’t best met de rooien als baarlijke duivels { voor te stellen. Dat brengt in zooÂ’n kring j succes en daar was het Wetselaar om te ! doen. REDACTEUR. Correspondentie. I v.d. R. Rotterdamsch nieuws moeten ■ we aan het afdeelingsbestuur ter beoordeeling laten. Het andere geplaatst. Gegroet, j RED. i ■■ ■ – – Rotatiedruk. „Vooruilßatts'V Keueraeraolit JTKAÂ’iU*.

Sluiten