is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 33, 1926, no 13, 27-03-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IDa=ir werden voorheen ook al overtredingen geconstateerd en thans zijn daar weer de noodige processen-verbaal gemaakt. Er wordt maar raak overgewerkt zonder vergunning. Naar ons ter oore kwam, moet deze onderneming juist voor het overwerken zonder vergunning een speciale boekhouding hebben aangelegd. Als dan evenwel door de autoriteiten wordt ingegrepen, kan men dezen de gewone administratie, waarin de gewone werktijd wordt geboekt, overleggen. Men zou zeggen, geraffineerder kan het al niet. Dit alles geschiedt door werkgevers, die steeds den mond vol hebben over orde en g ez.? £>» die van de arbeiders verlangen dat zij hun plicht doen en zelf zich steeds aan de grootste plichtsverzaking schuldig maken, ais zij daar maar voordeel van kunnen trekken. Wij hopen dat de betrokken arbeiders hier hun les uit zullen trekken. Niet alleen dat men door zulke toestanden inde hand te werken den 8-urendag verkracht, de loonen drukt, maar ook wordt hierdoor de werkloosheid gestabiliseerd. Aan genoemde ondernemingen ziet men gebeuren, dat de een dubbel en de ander nog niet enkel heeft. Maar laat men vooral begrijpen', dat er nog honderdtallen arbeiders werkloos rondloopen, die door het voortdurende overwerken aan den honger worden prijsgegeven. Nooit zullen de arbeiders daaraan mee mogen werken. Onze plicht is daartegen te waken met al de kracht dte in ons is. Wij kunnen weten dat de werkgevers niets onbeproefd zullen laten om weer tot de alleenheerschappij te komen en ons te brengen tot inden chaos van vóór den oorlog. Maar eveneens kunnen we weten, dat het onze Bond is die steeds op de bres zal blijven staan om iederen aanval tot verslechtering te weren, met alle geoorloofde middelen. Wij zullen nooit schromen de wetsovertreders te publiceeren en voor den rechter te brengen, maar laten de arbeiders vooral beseffen, dat door middel der justitie aan deze chaotische toestanden geen einde zal komen, maar dat alléén één machtigé organisatie daartoe instaat is. Langs organisatorischen weg zullen wij èn wetgever èn -werkgever moeten weten voor te schrijven, wat plicht is. Vrienden, werkt daaraan allen mee! C. T. DEVENTER. Met onze leden van de firma Auping is de toestand aan deze fabriek besproken. Het bleek, dat aan deze onderneming nog veel verbeterd moet worden, Het toonstelsel, wat daar wordt toege-Past, geeft voor den werkgever de hoogst mogelijke productie voor een veel te laag loon. Vooral inde afdeeling matrassenmakerij zijnde uurloonen zeer laag (gemiddeld 38 ct.) hetgeen ons verleden jaar aanleiding gaf om op verhooging daarvan aan te dringen met dit gevolg, dat de loonen werden verhoogd, maar het tarief in verhouding werd verlaagd, waardoor het weekinkomen hetzelfde bleef. Echter is door personeelverwisseling h'et gemiddeld uurloon minder geworden, waardoor de toestand slechter is dan verleden jaar. Hoe of daar in tarief gewerkt wordt, blijkt nog hieruit, dat mdien de betrokken werkman 200 punten heeft oververdiend, hem er maar 100 worden uitbetaald en de andere 100 punten voor de firma zijn, terwijl, wanneer de werkman op een werk tekort komt, dit voor zijn rekening is en de werkgever dan niet de helft voor zich neemt. Halen 'vat je kunt is het moraal van dezen werkgever. Wij zullen dus middelen moeten hemmen die verbeteringen mogelijk maken. + * * Aan de firma Ten Zijthoff waren eenige verzoeken gedaan betreffende de ziekteregeling en verhooging van het aantal vacantiedagen. Ineen bespreking daarover met de firma verklaarde deze, dat het bedrijf een dergelijke verbetering niet toeliet en verwees ons naar haar concurrent,. Welke minder loon en geen vergoeding voor feest- en vacantiedagen betaalde. Dit laatste is wel juist en bewijst weer eens hoe het levenspeil wordt bedreigd indien werklieden als van de firma Tiekens hun plicht verwaarloozen door ongeorganiseerd te blijven. Echter zal de firma ten Zijthoff er rekening mee moeten houden, dat haar Werklieden w e 1 georganiseerd zijn en billijke verzoeken niet afgewezen kunnen worden als nu geschiedt. ♦ * Belangrijk bericht. Wij verzoeken onzen leden den datum van 13 April vrij te houden voor een belangrijke zaak. Zij zullen daarover nadere mededeelingcn ontvangen, kevens deelen wij u mede, dat onze jaarvergadering wordt gehouden op Vrijdag 2 April e.k. De jaarverslagen en bestuursverkiezing zullen daar aan de orde worden gesteld. * * * Actie Nering Bögel. Deze firma heeft ons bericht, dat wegens ziekte van den beer Nering Bögel de bespreking over onze 5

nadere wenschen en een raogelijke afwikr keling der zaken voorloopig uitgesteld r moet worden en er dus op het oogenblik niets geschied, t Wij zullen even afwachten en overwegen om dezen toestand nader met onze leden ; en het personeel te bespreken. [ DEN HAAG. De nieuwe overeenkomst j voor het burgersmedenbedrijf is inde vakgroepvergadering met meerderheid van t stemmen aanvaard, waardoor een conflict, . dat een oogenblik dreigde te ontstaan, is voorkomen. Doordat de werkgevers de aan■ gekondigde verslechtering introkken en , enkele verzoeken, zooals verbetering der ziekteregeling, onderzoek vaneen leerling! vakopleiding met een loonregeling en het instellen vaneen permanente commissie, inwilligden, is zulks niet gebeurd. Een groote . fout van de werkgevers achten wij het echter, dat zij onze voorstellen tot loonsherziening en het invoeren vaneen vacantieregeling hebben afgewezen. Wij vreezen, dat bij handhaving van dit standpunt een conflict inde toekomst niet is uitgesloten. De burgersmid kan en mag er geen genoegen mee blijven nemen, dat hij in verhouding tot andere arbeiders in het burgerbedrijf de slechtst betaalde arbeider is. Het maar steeds naar voren brengen door de werkgevers, dat het bedrijf geen hooger loon kan betalen, gaat inde practijk niet op, daar veel werk wordt aangenomen, n.l. loodgieterswerk, waar het uurloon aanmerkelijk hooger is. Deze positie kunnen de werkgevers op den duur niet straffeloos blijven innemen. Wij vertrouwen echter, dat door het instellen vaneen permanente commissie, waardoor het contact met de werkgevers veel beter kan worden, het ons zal mogen gelukken om de bezwaren, welke door hen steeds naar voren worden gebracht, te kunnen helpen oplossen, In dit verband zullen de werkgevers de aanvaarding van de overeenkomst moeten zien. Tot onze leden-burgersmeden zeggen wij, dat onze actie dit jaar goed geloopen is. Al is het ons inden eersten aanval niet gelukt de loonsherziening en dé vacantieregeling tot stand te brengen, er zijn toch verbeteringen inde overeenkomst aangebracht, terwijl het instellen vaneen permanente commissie voor het bedrijf een belangrijke verbetering kan zijn, vooral als de werkgevers daaraan hun volle medewerking verkenen. Vrienden, wij gaan voort de vakgroepsmeden te versterken. ledere smid moet lid van onzen Bond zijn. Tevens hebben we allen te zorgen, dat de overeenkomst goéd wordt nageleefd. Indien dit laatste niet gebeurt. dan gelieve men onmiddellijk een boodschap of een briefje op ons kantoor af te geven. * * * Jaarvergadering. De jaarvergadering van onze afdeeiing is goed geslaagd. De opkomst was in verhouding tot andere jaren veel beter. Het jaarverslag werd goedgekeurd. Door ons lid L. Braad werd namens de vergadering een woord van dank voor de goede samenstelling van het verslag uitgebracht, waarbij hij zeide het jammer te vinden, dat dit verslag wegens de hooge drukkosten niet aan de leden van de afdeeiing kon worden verstrekt. Tot bestuursleden werden gekozen de aftredende bestuurders J. A. Hoos, C. Cornelissen en T. Cocq, terwijl inde plaats van v.d. Berg, die wegens familieomstandigheden had bedankt, werd benoemd J. Beest. Tot lid van de contrólecommissie werd gekozen G. Smink, tot plaatsvervanger E. Braad. Bij de raededeelingen werden verschillende actie- en interne aangelegenheden | besproken, welke zaken binnen den kortst ( mogelijken tijd met de betrokken vakgroepen verder behandeld zullen worden. De mededeeling, dat ons ledental steeds stijgende is, werd met applaus ontvangen. Dit laatste is wel aardig, maar, vrienden, het is met genoeg. Er moet door allen gewerkt worden aan de versterking onzer afdeeiing. Het moet niet overgelaten worden aan een klein groepje werkers. Vooral zij, die het zoo mooi vinden dat wij weer vooruitgaan, moeten hun handen eens uitsteken. Vooruit nu, kameraden! Zorgt dat ieder inde komende maand een nieuw lid aan- [ brengt. Het kan best, wanneer men maar eens aanpakt. De lauwe geest onder de arbeiders is aan het veranderen. Ze moeten alleen even bewerkt worden en het is voor , elkaar. * * * ( Opgelet. Donderdag I April a.s. spreekt onze bondssecretaris G. v.d. Houven in zaal 4 van het Volksgebouw, ’s avonds 8 uur. Hij < zal spreken over de komende actie voor het ( invoeren van het collectief contract inde metaalindustrie. leder lid make voor deze [ { belangrijke vergadering propaganda en j c vooral zij, die onder de regeling van den I Metaalbond werken. F. S.

– | i Mei-kinderfeest. Door S.D.A.P. en Nw. 1 j H. B. B. zal dit jaar het Meifeest grootsch : ! worden opgezet. Gelijk voorgaande jaren zal mede een kinderfeest op dien dag worden i georganiseerd. De Soc. Dem. Vrouwenclub i heeft zich bereid verklaard het kinderfeest te organiseeren. Zij heeft het voornemen, op den len Mei des morgens om 8i uur in £ optocht met muziek naar de Bataaf inde Boschjes te gaan, waar behalve kinderspelen t de kinderen eenige versnaperingen ontvangen, terwijl de A. J. C. zich bereid heeft ’ verklaard de kinderen bezig te houden. * Aan dit kinderfeest kunnen deelnemen ( kinderen van 6-13 jaar. Laten nu de ouders, die kinderen van 6—13 jaar hebben, voor de kinderen vrij van school vragen. De opgave voor deelname kan tot en met 24 April geschieden bij den afdeelingssecretaris, daarna zullen eenige zittingsdagen gehouden wor' den in het Volksgebouw. Voor de deelname moet 10 cent per kind worden betaald, terwijl kinderen van werkloozen zijn vrijgesteld. Beleefd wordt verzocht niet tot de laatste week te wachten, maarde opgave zoo spoedig mogelijk te doen. Voor de Soc. Dem. Vrouwenclub: G. SCHOON, secretaresse. EINDHOVEN . Het gaat niet slecht met onze jongste spruit. De gehouden vergadering met onze leden en enkele genoodigden op Zondag 21 Maart 1.1. was, naar verhouding van de vorige vergadering, goed bezocht. Het moet en het kan echter nog beter worden. Uit de gedane mededeelingen van onzen penningmeester bleek, dat het ledental weder gestgen was en wel tot 38. Alzoo een vooruitgang van 18 leden in één maand. Bij flink aanpakken is het eerste honderdtal spoedig bereikt. De vergadering besloot alvast om dit feit dan feestelijk te herdenken dooreen vergadering uitte schrijven met een feestelijk karakter, waar dan ook de vrouwen en meisjes van onze leden zullen worden uitgenoodigd. Wij zijn hier vol goeden moed. Het bondsbestuurslid H. J. v.d. Born hield vervolgens een inleiding over den toestand van de metaalindustrie en de verhouding en den invloed van de verschillende organisaties en wekte ten slotte de aanwezigen op met kracht en élan te gaan arbeiden onder de ongeorganiseerden ter versterking van onzen Bond. * * * Wegens overdracht van functie is thans het adres van onzen afdeelingspenningmeester; H. G. v. Brakel, Weverstraat 5, Eindhoven. B. ENSCHEDE. Onze afdeeling vierde Zaterdag 13 Maart haar 30-jarig bestaan inde mooi versierde zaal van „Ons Huis”, welke goed bezet was. De afd.-voorzitter opende den feestavond en gaf daarna het woord aan onzen bondssecretaris G. v.d. Houven, die voor onze afdeeling de feestrede uitsprak. Spreker schetste in het kort het verleden onzer afdeeling en merkte o.a. op, dat waar in 1916 ons ledental was gedaald tot 9 leden, zij thans echter 245 krachtige werkende leden telde. Vervolgens werd gelegenheid gegeven om de afdeeling te feliciteeren, waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt. Verschillende mooie bloemstukken werden aangeboden. Onze zusterafdeeling Hengelo was met haar geheele bestuur tegenwoordig, wat wel een bewijs van sympathie was. Verder werd door den bestuurder D. W. v. Hattem het nieuwe vaandel onthuld, waarbij spr. ook in het kort het verleden van het oude vaandel schetste, daarbij alle deserteurs opwekkende het nieuwe vaandel weer te volgen. Vervolgens verzocht de voorzitter nog een oogenblik attentie ter nagedachtenis van onzen overleden vriend Peeze. Alle aanwezigen verhieven zich daarop een oogenblik van hun zitplaatsen. Verder werd de avond opgeluisterd door een gezellig strijkje en het duo Cirrardi, dat eenige stukjes ten beste gaf. Een gezellig bal besloot deze schitterend geslaagde bijeenkomst. J. S, HAARLEM. De actie aan de werf „Conrad”. Het ledental is stijgende en wij zijn dus op weg naar de positie die wij aan deze werf niet kunnen ontberen. Het wordt tijd. Op onze laatste vergadering liet zich een lid inschrijven. Niets bijzonders tegenwoordig. Neen niets bijzonders en toch... de man is gehuwd en heeft 3 kinderen en verdient . . . acht en dertig centen per uur. Laten de ongeorganiseerden nu toch eindelijk eens gaan inzien, dat zij hier een duren plicht hebben te vervullen. Onze leden mogen uit dit staaltje nog eens opnieuw de kracht putten om met verdubbelde energie te werken aan de versterking van onzen Bond. Hier moet verbetering komen, 1

i De Fordfilm komt in Haarlem. Wij zul| den leden spoedig kunnen berichten op welken avond en in welke zaal zij afgej draaid zal worden. Dat kan een interessante avond worden. * ♦ * De ledenvergadering met Danz als spreker was heel goed bezocht. Wij weten nu het standpunt van den Bond. De juiste stemming moet gebracht worden. Dat klinkt aanvankelijk wat eigenaardig en toch is het zoo eenvoudig. Bij de werkgevers immers is nog nooit een streven waar te nemen geweest, dat ging inde richting van recht doen uit eigen aandrift. Integendeel! Elk optreden der arbeidet*. beweging op elk gebied is door hen steeds aangeslagen als economisch onmogelijk, ja dikwijls als revolutionnair. Vooral principieele wijzigingen zijn uit den booze. Zoo zal het ook nu weer zijn. Danz merkte het terecht op: Moet dat voor ons aanleiding zijn om te berusten bij het tegen, woordige ? Geen sprake van. Als onze kameraden van vóór 50 jaar dat hadden gedaan, dan werkten wij heden waarschijnlijk nog 65 uur per week, want de werkgevers zongen toen hetzelfde lied. Neen kameraden, aanpakken, de organisatie versterkt en daarmede de stemming gekweekt om zoo spoedig mogelijk met i kracht op te komen voor ons contract 1 HILVERSUM. Congresvoorstellen. In verband met het dit jaar te houden congres deelen wij aan onze leden mede, dat zij eventueele congresvoorstellen tot 4 April a.s. schriftelijk bij den secretaris, Diependaalschelaan 193, kunnen indienen. Contributie-inning. Tevens deelen wijl mede, dat onze kameraad B. Stokman is benoemd als bode. Ingaande Zaterdag 3 April zal nu de contributie niet meer afgedragen worden in het gebouw van den H. B. 8., doch aan huis afgehaald worden. In verband hiermede verzoeken wij eventueele adresveranderingen spoedig aan den secretaris op te geven. DE CORR. Ingezonden. (Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.) Schiedam, 14 Maart 1926. Den heer G. v.d. Houven, Redacteur „De Metaalbewerker”, Amsterdam. Naar aanleiding van het artikel van over de I. W. in het nummer van o Maart j.I. wilde ik het volgende opmer- In dat artikel staat, dat een goede uitvoering van de I. W. dan pas mogelijk is, als de verzekerde zelf daaraan medewerkt. Ondergeteekende is werkzaam op een der grootste fabrieken te Rotterdam, waar regel was dat de kaart werd bewaard en beplakt door den werkgever. Was de kaart vol, dan bracht men zijn boekje mee. Het werd dan opgezonden en men kreeg het daarna terug of wel men kon het ook bij den werkgever in bewaring geven. Het vorige jaar echter, toen mijn kaart vol was, ging ik als gewoonlijk met mijn boekje naar het fabriekskantoor en bood het aan bijschrijving der premies. Daar werd mij medegedeeld, dat dit niet meer gedaan werd. 1 oen naar het kantoor van den Raad van Arbeid, gaf mijn renteboekje af en kreeg het terug met de volgende mededeeling : E. S., Hierbij deel ik U mede dat het renteboekje niet meer ten kantore wordt ingevuld. Het aantal der voor of door U op vorige kaarten geplakte zegels wordt U medegedeeld op een afzonderlijk strookje. Voor zoover bij de U toegezonden nieuwe rentekaart geen verantwoording van uw vorige rentekaart is gevoegd, kunt U aannemen dat op de vorige rentekaart door ons nog wordt nagevorderd. De aanteekening van het totaal der premies op vorige kaarten ontvangt U dan t.z.t. Raad van Arbeid, Rotterdam. Het bedrag der volle kaart was echter niet bijgeschreven in het boekje. We] was er een strookje bij met de bemerking: Ter bijwerking. 13422, datum 11 Sept. 1925. Ik denk dat het moet beteekenen f 134.22. Dat bedrag klopt niet, want dan zou er in 1925 maar f 7 premies betaald zijn en ik ben het geheele jaar in betrekking geweest. Nu is mijn vraag: hoe kunnen wij nu nagaan of onze verzekering in orde is ? Men ziet of hoort er niets van. Ten overvloede ben ik weer naar het kantoor van den Raad van Arbeid geweest, waar ze mij geen andere opheldering konden geven dan dat ik er wel meer van zou hooren. Dat was Sept. 1925 en het is nu half Maart, Nu zou ik aan N. L. willen vragen : kunt U daarover soms opheldering geven ? Kam. groetend H. KORNFELD, « *