is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 35, 1928, no 27, 07-07-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEVENTER. (B.H.)Onze propaganda. Voor versterking van onze organisatie maakt de afdeeling gebruik vaneen middel dat de aandacht trekt onder de metaalbewerkers. Bij het uitgaan der fabrieken wordt inde omgeving gereden met een wagen, waarop een transparant met onze platen is geplaatst. Gelijktijdig worden onze brochures en biljetten verspreid, terwijl zoo mogelijk daarbij een kort woord wordt gesproken. Deze voorbereiding brengt ons bij goed huisbezoek ongetwijfeld nieuwe leden. ♦ * * Landdag op 18 September te Arnhem. Voor de betooging te Arnhem op 16 September is een commissie gevormd uit de S. D. A. P. en N. D. B. 8., met het doel om vanuit Deventer een groote deelname te bevorderen. Dit kan mede door het stichten vaneen reiskas, waaraan elk lid kan deelnemen. Leden, die wekelijks een bedrag willen storten, kunnen dit aan den bode opgeven. De reiskosten voor heen en terug zijn gering en kunnen spoedig gespaard worden. Onze leden en hun vrouwen wekken wij nu reeds op tot deelname aan dezen landdag. SCHIEDAM. (Vs.) Een mensch is toch hooit te oud om iets te leeren. Wij hebben b.v. altijd gedacht dat een politie-agent, geen sabel noodig had. In deze meening werden wij verleden jaar versterkt toen wij de Londensche agenten zonder sabel dienst zagen doen. Nu is ons echter onomstootelijk gebleken dat een vol-ijverige agent zooÂ’n slakkensteker niet missen kan. Laten wij u vertellen door welke belangrijke gebeurtenis ons dat duidelijk is geworden. Inden nacht van Zaterdag op Zondag heeft een aantal ijverige werkers door middel van het plakken van biljetten den ongeorganiseerden laten weten, dat. „vacantie en lotsverbetering als kamraderen in elkaar grijpen” en hun toegeroepen dat zij lid moesten worden van onzen Bond. Â’t Ging gesmeerd boor! Een groot aantal biljetten ■was reeds geplakt alvorens de dienaren van Hermandad het inde smiezen kregen. Eenige oogenblikken later werd evenwel geconstateerd dat een over-ijverig „dienstknecht” de geplakte biljetten met zijn sabel van de muren trachtte te verwijderen, in elk geval onleesbaar te maken. Toen is ons duidelijk geworden dat een politie-agent zonder sabel geen politieagent is. De overheid draagt bet zwaard niet tevergeefs. Zegt u dat we! juffrouw. ALGEMEENE VERGADERING van den Alg. Ned. IMaalbewerkersbond, gehouden In het „N.V.-Huls” te Utrecht, op 11,12 en 13 Juni 1328. DERDE DAG. (Ochtendzitting.) Om negen uur werd het congres heropend. Aan de orde is de voortzetting van de behandeling der Diverse voorstellen. Voorstel afd. Rotterdam: De algemeene vergadering drage het bondsbestuur op de middelen te zoeken waarop de internationale hulptaal „Esperanto” het best dienstbaar gemaakt kan worden aan de arbeidersbeweging, b.v. door bet spreken op internationale bijeenkomsten. Voorzitter: Het I. V. V. heeft de zaak in behandeling en daarop moeten wij minstens wachten. Overigens lijkt spr. het idee nogal fantastisch. Er zijn zooveel menschen die geen Esperanto verstaan, dat wij toch in meerdere talen zouden moeten blijven spreken. Ingetrokken. Voorstel afd. Delft: Het bondsbestuur wordt Verzocht er bij den Intern. Metaalbewerkershond op aa» te dringen het „Mededeelingshlad” ook in het Esperanto te doen verschijnen. Ingetrokken. Voorstel afd. Cappelle a.d. IJssel: De algemeene vergadering besluite tot het invoeren vaneen verplicht abonnement op „Het Volk” °f „Voorwaarts” voor de leden. In verband met het bovenstaande en uit-Saven voor andere voorstellen wordt de contributie, genoemd in art. 65 van het huishoudelijk reglement, als volgt; Klasse 1 60 cent per week. » 270 ~ „ „ ~ 3 80 ~ ~ ~ ~ 4 90 „ ~ ~ ~ 5 100 „ ~ n 6 110 „ » ~ „ 7 120 ,j 'j> ~ ~ 8 130 ~' » jï Wanneer meer dan één persoon tot hetzelfde (jezin behoorende lid van den bond is, wordt Vo°r die meerdere gezinsleden de te betalen c°ntributie met 25 cent verminderd. Voorzitter:H iervoor geldt hetzelfde als gisteren voor het verstrekken van ‘*k)e Proletarische Vrouw”., Bovendien zit-

ten er nog zeer groote financieele bezwaren aan vast en de afdeeling heeft dat begrepen. Zij stelt contributieverhooging voor. Dat zou ons duizenden leden kosten. Wie er geld voor over heeft, betaalt ~Het Volk” zelf. G o n 1 a g (Cappelle a.d. IJssel) zegt, dat wij nog zoo dikwijls inplaats van „Het Volk” of „Voorwaarts” burgerlijke bladen vinden, meest ddor invloed der vrouw. Dat bleek zeer sterk bij een staking, waarbij „Voorwaarts” een abonnement gaf voor 10 cent per week. Vele abonné’s kwamen, maar na de staking gingen de meesten weer weg. Niet omdat zij de „Voorwaarts” niet wilden, maar omdat de vrouw een burgerlijk blad wilde lezen. Om te zorgen dat alle modern georganiseerden, die immers niet vijandig tegenover onze pers staan, stellig onze bladen lezen, deed spr.’s afdeeling dit voorstel. De financieele bezwaren lijken spr. niet steekhoudend. Voorzitter: Het voorstel is sympathiek, maar wij behoeven niet koninklijker te zijn dan de koning. Zoolang de S. D. A. P. haar leden niet tot abonnement verplicht, behoeven wij het stellig niet te doen. Het voorstel wordt verworpen. Voorstel afd. Vaassen: De algemeene vergadering besluite tot het verlagen der contributie. Voorzitter: Dat gaat niet. Als wij verlagen, komen wij tekort en dan zou de weerstandskas moeten lijden. Verworpen. Voorstel afd. Cappelle a.d. IJssel. De algemeene vergadering besluite op billijkheidsgrond art. 95 van het huishoudelijk reglement zoodanig te wijzigen, dat de mogelijkheid tot het voeren van strijd en tevens het uithoudingsvermogen der in strijd betrokkenen grooter wordt en leze genoemd artikel als_ volgt: „De uitkeeringen bedragen bij een lidmaatschap van ; 3 jaar en 120 betaalde zegels 100 pCt. v.h. loon 2 ~ ~ 90 „ ~ 90 ~ ~ ~ 1 ~ ~ 40 ~ ~ 80 ~ ~ ~ », è „ ,1 20 ~ ~ 75 ~ ~ ~ >» 5 weken ~ 5 ~ ~ /0 „ ~ ~ „ Bij inschrijving tijdens een strijd 50 ~ „,, ~ De uitkeering aan ongehuwden is gelijk aan die aan gehuwden en wordt geregeld in overeenstemming met de contributiebetaling. Bovendien wordt aan gehuwden en daarmede gelijk te stellen leden ƒ I. per week meer verstrekt voor elk niet-verdienend kind tot een maximum van ƒ 4.—. Voorzitter: Het is een onlogisch voorstel. Het uithoudingsvermogen is daarbij ongelijk gemaakt, n.l. geregeld naar het aantal lidmaatschapsjaren. Het lijkt ons heel verkeerd. Wij zouden de moeilijkheden, die nu al door rechthebbende en nietrechthebbende leden bestaan, vergrooten. Gon lag (Cappelle a. d. IJssel) ziet in het voorstel een prikkel om lid te worden en wel zoo spoedig mogelijk. Onze uitkeering is bovendien thans te laag. Het kost daardoor soms moeite de menschen eruit te krijgen. Wij vragen geen vol loon bij staking. De laagste contributie-klasse krijgt ƒ 12.60 steun, maar men .vergeet, dat dit bedrag nog kleiner wordt doordat de tariefstoeslag bij het loon moet worden gerekend, dat daardoor tot ƒ 22.— voor die contributieklasse stijgt. Interruptie: Dan moeten zij anders betalen I Gonl a g: Men moet tijdens een staking er voor zorgen dat het gezin er niet onder lijdt. Als dat gebeurt, lijdt ook het uithoudingsvermogen. Spr. herinnert aan den strijd aan „De Maas”, die zeven weken duurde. De gemiddelde uitkeering bedroeg ƒ 11-38. Interruptie: Dat zegt toch niets! Gonl a g: Dat beteekent, dat het uithoudingsvermogen op te zware proef is gesteld. De staking is gewonnen niettegenstaande de lage uitkeeringen. Niet ondersteund. Voorstel afd. Cappelle a.d. IJssel, De algemeene vergadering besluite tot het instellen vaneen pensioenfonds voor de leden, die den leeftijd van 60 jaar hebben bereikt, een en ander te regelen als volgt; Na een lidmaatschap van 15 jaar en gemiddeld 40 betaalde zegels per jaar, f3.— pensioen per week . , Na een lidmaatschap van 20 jaar en gemiddeld 40 betaalde zegels per jaar, f 4. pensioen per week. Na een lidmaatschap van 30 jaar en gemiddeld 40 betaalde zegels per jaar, / 5. pensioen per week. Tot dekking dezer uitgave wordt een fonds gevormd, waarin door ieder lid 2 ct. per week wordt gestort. Voorzitter: Wij hebben geïnformeerd en het zou ongeveer 60 h 80 cent per week kosten. Als het met 2 cent kon, zouden wij het doen. Gon 1 a g (Capelle a. d. IJssel): Als men het doordrijft als de voorzitter het zich denkt, zou het zeker zooveel kosten. Maar zoo staat het niet! Het aantal metaalbewcrkers-leden boven de 60 jaar was slechts 353 in 1925. Wij

berekenden een opbrengst met 2 cent per week op ƒ 29.120.— per jaar. Wij kwamen tot het voorstel omdat de organisatie terecht een pensioen verzekert aan de bezoldigden met 10 pCt. van het loon. Voor een pensioen van ƒ3.— per week is noodig ƒ 39.468.—. Dat is een verschil van ƒ 10.300.—. Dat kan de bondskas voor onze veteranen, die altijd hun beste krachten voor de beweging hebben gegeven, best missen. Wij mogen onze oude kameraden niet op hun zestigste jaar inden steek laten. Voorzitter; Die berekening kan natuurlijk niet juist zijn. Als wij zoo’n pensioen maken, wordt het aantal ouderen verhoudingsgewijs veel grooter dan het nu is. Er zou een berekening moeten worden gemaakt en de deskundigen verzekerden, dat de bijdragen minstens 60 cent per week moeten zijn. Wij zouden vastloopen en het geld van den strijd zou voor pensioen moeten worden gebruikt. Cornelisse (Den Haag) gelooft dat de verdediger van het voorstel er recht op heeft dat het maar niet zoo wordt ingetrokken. Er zit wat goeds in. Laat een commissie eens onderzoeken wat pensioentoeslag zou kosten. Rietveld (Rotterdam) sluit zich daarbij aan. De Ro o (Utrecht) meent, dat bij de Typografen een dergelijk fonds bestaat, dat nogal veel geld kost. Het kost ƒ 1.60 per week voor een pensioen van / 8.—. Spanning (Vlissingen) zegt, dat men zich niet moet voorstellen dat de storting minder dan 1 & ij pGt. van het loon kan bedragen. Een commissie kan dat niet onderzoeken, dat kan alleen een deskundige. Ledenwinst zou het niet brengen, alleen de oude leden zouden blijven. Voorzitter: Wij zijn tegen de commissie. Een deskundige raadplegen en de resultaten mededeelen aan het volgend congres, kan het bondsbestuur ook. Wij willen dat wel doen en de resultaten zoo Spoedig mogelijk aan de afdeel ingen mededeelen. Ingetrokken. Voorstel afd. Cappelle a.d. IJssel: De algemeene vergadering besluite tot het vormen vaneen fonds, waaruit in ziektegevallen der leden uitkeering kan worden gedaan. Voor dat doel worde 3 cent per lid en per week geheven. Het daarvoor in te lasschen artikel luide als volgt; „Uitkeering bij ziekte wordt verstrekt na een lidmaatschap van drie jaar en gemiddeld 40 betaalde zegels per jaar. De uitkeering bedraagt gedurende ten hoogste 10 weken ƒ 10.— per week. Voorzitter: Wij hebben deze zaak al meer afgewezen. Thans is het speciaal een ongunstig oogenblik, nu er een wettelijke ziekteregeling staat te komen, die waarschijnlijk 70 pCt. van het loon zal bedragen. Als die regeling er is, kunnen wij wel eens praten overeen toeslag. G o n 1 a g (Cappelle a.d. IJssel) verdedigt het voorstel met een geval, waarin een goed lid inde misère dreigde te raken door ziekte. Het hoofdbestuur sprong bij, maar spr. wil dien steun niet facultatief stellen, maar er een recht van maken. Spr. wil niet wachten op de Ziektewet die is al meer teruggenomen I Financieel is het voorstel best mogelijk. Volgens het voorstel kan per jaar aan 436 gezinnen gedurende 10 weken ƒ 10.— verstrekt worden. Dat is toch de moeite waard. Het voorstel werd niet ondersteund» Voorstel afd. Weesp: De afdeeling geeft bet bondsbestuur in overweging om zoo spoedig mogelijk in uitvoering te brengen dat personen, welke dooreen langdurige ziekte de reglementaire uitkeering uiteen fabrieksziekenfonds hebben genoten en deze dan geheel los van de fabriek komen te staan, dus zich als ontslagen kunnen beschouwen, een werkloozenuitkeering te verstrekken, gelijk aan het bedrag dat aan personen, die in gemeente wonen die niet bij de Werkloosheidsverzekering zijn aangesloten, wordt uitgekeerd. Voorzitter: Dit slaat op de werkloozenkas en dat kan het beste inden bondsraad besproken worden. Want al deze kwesties moeten met den Dienst der Werkloosheidsverzekering te voren worden behandeld en goedgekeurd. Aldus besloten. Voorstel afd, Haarlem: De algemeene vergadering drage het bondsbestuur op de mogelijkheid te onderzoeken tot het stichten van een herstellingsoord voor leden, die na een ziekte eenigen tijd rust behoeven. Voorzitter: Dat is niet de taak der vakbonden. Inde eerste plaats is dat de taak der gemeenschap en eerst als die te kort schiet, moet de vakbeweging ingrijpen. Het N. V. V. heeft de zaak reeds onderzocht, maar kwam tot de conclusie, dat het wegens de exorbitante kosten niet raadzaal}! is er aan te beginnen. Wij moeten het geld voor andere zaken gebruiken. Ingetrokken.

Voorstel afd. Zaltbommel: De algemeene vergadering drage het bondsbestuur op een goede steunregeling te ontwerpen voor die leden, die werkloos worden tengevolge van het voeren van propaganda. Voorzitter; Dat bestaat reeds reglementair. Als door opgedragen propaganda slachtoffers vallen, is er een goede regeling. Zaltbommel wil toch niet verschil maken tusschen stakings- en propagandaslachtoffers. v.d. Meyden (Zaltbommel): Neen, de regeling is niet goed. Je kunt in het Zuiden geen propaganda voeren zonder in de gaten te loopen en juist daar beloop je de heel groote kans daardoor werkloos te raken en dan heb je in het Zuiden geen kans meer. Spr. wil een regeling, waardoor deze leden naar een andere plaats kunnen worden overgebracht. Voorzitter: De indruk wordt gewekt, alsof wijde slachtoffers aan hun lot overlaten. Daar is geen sprake van. Wij kregen nog nooit een klacht. Wij steunen meestal langer dan reglementair geboden is. Wij kunnen toch niet blijven steunen ? En wat die pogingen tot overplaatsing aangaan : die vinden natuurlijk plaats! Dat is toch logisch. Zelfs de verhuiskosten' betalen wij. ’t Hart (Delft) : Wij hebben een lid overgekregen dat heel erkentelijk is voor de wijze waarop hij is gesteund en waarop men voor zijn overplaatsing heeft gezorgd. Ingetrokken, Voorstel afd. Vlaardingen: De algemeene vergadering drage het bondsbestuur op maatregelen te nemen tegen het werken op Zon- en erkende Chr. feestdagen en besluite eventueelen slachtoffers als gevolg van het weigeren op deze dagen te werken, steun te verleenen. Voorzitter: Dit is in strijd met ons program van actie, dat een verhoogd loon voor die dagen eischt. Dat is een voldoende stimulans om het werk op die dagen tot het allernoodzakelijkste te beperken. Bosboom (Vlaardingen) : Men kan de metaalbewerkers toch niet vergelijken met trambestuurders en cafépersoneel! Dikwijls komt er op het eind der week een boot die ijlings gerepareerd moet worden en dan moet er achter elkaar worden doorgewerkt. Er worden weken van 80 uur gemaakt, die dan inde volgende week worden vrijgegeven. Zóó is de 48-urige week een aanfluiting. Ook bij nieuwe schepen wordt op deze wijze gebeuld. Als je weigert op Zondag te werken, dreigt ontslag. En wanneer het in strijd is met het strijdprogram, moet dat veranderd worden. Wij beschouwen den Zondag niet als een christelijken feestdag,maar wij wenschen een bepaalden rustdag. Bij den minister moet worden aangedrongen op het weigeren van vergunning voor het werken op Zondag of feestdagen aan reparatiewerk. Zooals het nu staat, pikt men speciaal de moderngeorganiseerden er, uit om op Zondag te werken. Voorzitter: Er is niet veel aan te doen. Wij kunnen wel een poging tot wetswijziging doen, maar het zou waarschijnlijk' niet verstandig zijn. Als wij niet op Zondag schepen repareeren, gaande schepen naar het buitenland waar men het wèl doet. Internationaal een actievoeren zou nog gaan daar zal spr. het oog wel op gericht houden. Het bondsbestuur wil werken inde richting van groote beperking. Het voorstel wordt niet ondersteund. Voorstel afd. Alfen a.d. Rijn: Do algemeene vergadering besluite aan leden, die dooreen ongeval getroffen worden en daardoor invalide worden, een uitkeering te verstrekken gelijk aan die bij overlijden. Voorzitter: Als het alleen gelden zal voor leden die door het ongeval verplicht zijn den Bond te verlaten, is het bondsbestuur er voor. Het moet natuurlijk alleen voor geheel invaliden gelden. Aldus besloten. Het bondsbestuur zal het besluit nader formuleeren. Voorstel afd. Delft: De algemeene vergadering drage het bondsbestuur op inde komende twee jaren middelen te beramen om de samenstelling van den bondsraad zoodanig te wijzigen, dat de niet in bondsdienst zijnde leden daarin, de meerderheid vormen. Met de amendementen: Afd. Vlaardingen: De kieskringen worden zoodanig gewijzigd dat het aantal afgevaardigden uit de kieskringen de meerderheid heeft. Afd, Bussum: De bondsraad worde zoodanig samengesteld, dat een derde der leden bestaat uit in bondsdienst zijnde personen en twee derde uit niet in bondsdienst zijnde leden. Voorzitter: Alle leden en alle bestuurders zijn gelijkwaardige leden. De bezoldigden zijn toch niet een ander, een minder soort zij komen allen uit de fabrieken voort.