is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 38, 1931, no 15, 11-04-1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den jongen arbeider, zal kunnen worden voldaan. Het zal slechts een eerste stap zijn op de weg naar verdere ontwikkeling van dit mooie werk en de mogelijkheid bieden tot uitwisseling van gedachten en het nemen van maatregelen die de industrie zelf en het bestaan van allen die er bij betrokken zijn, ten goede zullen komen. C. OOSTERHOORN. Van de N.V.V.-documentatie. Een werkgever over arbeidstijdverkorting Naar de dagbladen eenige maanden geleden mededeelden, heeft de directie van de Marburger Oelwerke Brinckman en Mergell besloten tot verkorting van de wekelijksche arbeidstijd. Dit heeft zoowel van de zijde der werkgevers als van de zijde der communisten fel verzet uitgelokt. De directie dezer onderneming is, ten einde zich tegen de felle perscampagne te kunnen verweren, overgegaan tot het samenstellen vaneen brochure, waarin haar overwegingen, benevens de thans opgedane ervaringen met de verkorting van de arbeidstijd, zijn samengevat. Het onderstaande is aan deze brochure ontleend. Op 20 October 1930 werd de regelmatige dagelijksche arbeidstijd, in volkomen overeenstemming met de bedrijfsraad, van 8 tot 6 uur teruggebracht. Op deze wijze werd plaats gemaakt voor ongeveer 350 nieuwe arbeidskrachten. De overwegingen, welke de directie tot 'déze ingrijpende maatregel aanleiding gaven, kwamen in het kort hierop neer. Het werkverruimingsprogram van de Regeering is slechts een droppel op een gloeiende plaat. De bijdragen voor de werkloosheidsverzekering stegen van 3} tot 61, pCt. en verdere stijging kan niet uitblijven. Het eerst noodige in Duitschland is het scheppen vaneen rustige atmospheer, omdat zooals de zaken thans staan (herinnerd wordt aan de stembusoverwinning der nationaal socialisten) vaneen rustig overwegen van middelen ter bestrijding der crisis geen sprake is. Om daartoe te geraken, moet het beschikbare werk zooveel mogelijk over alle (arbeiders verdeeld worden. Deze andere verdeeling van de werkgelegenheid kan natuurlijk op zichzelf slechts heel weinig bijdragen tot verbetering van de economische toestand. De eenige directe verbetering, .welke van de verkorting van de arbeidsduur te verwachten is, bestaat inde mogelijkheid van het ontstaan van wat meer vertrouwen bij het publiek, waardoor wellicht op de binnenlandsche markt eenige opleving zou kunnen ontstaan. De thans nog werkenden leggen natuurlijk, uit angst yoor de toekomst, elke pfennig, die niet strikt noodzakelijk uitgegeven dient te worden, opzij, terwijl de verdiensten der door de werktijdverkorting opnieuw tewerkgestelde arbeiders toch allicht hooger zullen zijn dan hun werkloozenuitkeering. Hierdoor ontstaat dus ook wat meer koopkracht. Tot eenigerlei verhooging van de productiekosten was de directie niet bereid. De arbeiders hadden dientengevolge een loonsverlaging van 25 pCt. te aanvaarden. De vertegenwoordigers der vakbonden verklaarden hiermee accoord te gaan. Niettemin ontstonden er toch wel eenige extra kosten, welke verband hielden met de sociale verzekering, terwijl tevens het aanstellen van 350 man nieuw personeel, waarvan de meeste in het bedrijf geen enkele routine hadden, aanvankelijk enkele moeilijkheden opleverde. Inde twee maanden, dat deze werktijdregeling bij het verschijnen van de brochure van kracht was, is echter gebleken, dat de van alle zijden geopperde bezwaren tegen een verkorting van de arbeidsduur geen steek houden. De sociale lasten bleken slechts met 1 pCt. van het totale loonbedrag gestegen te zijn. De andere moeilijkheden waren met wat goede wil wel te overwinnen. Oorspronkelijk was de bedoeling, alleen de werktijd van de continu-arbeiders, die in 3 ploegen werkten, terug te brengen van 8 op 6 uur per dag. Daar hiermee een loonsverlaging gepaard moest gaan, zou hierin een onbillijkheid tegenover deze arbeiders schuilen. Daarom werd een 4 ploegenstelsel ingevoerd, terwijl de overige arbeiders in plaats van om half 5, om half 3 hun dagtaak beëindigden. Voor zoover het door het ontbreken van machines etc. niet mogelijk was, het aantal binnen de geregelde dagelijksche arbeidtijd werkende arbeiders uitte breiden, werd een 2 ploegenstelsel ingevoerd of werden 2 ten deefe in dezelfde tijd werkende ploegen ingesteld. Een vermindering van de productiviteit is hierdoor niet ingetreden. Integendeel, veelal trad een stijging der productiviteit in en hier en daar moest door de directie zelfs remmend worden opgetreden, omdat anders het doel, n.l. tewerkstelling van meer arbeiders, zou zijn voorbijgestreefd'. Oneenigheden met de arbeiders om de loonsverlaging kwamen niet voor. Een ver-

zoek aan de werkloosheidsverzekeringsdienst om een bijdrage ter compensatie van het gederfde loon, werd afgewezen. De stad Marburg gaf voor elke werklooze, die voor langer dan 8 weken in dienst werd gesteld, een bedrag ineens van 60 R.M. De directie komt op grond van haar ervaringen tot de conclusie, dat de schatting van het „Institut für Kunjunkturforschung” tamelijk pessimistisch is, en dat bij verkorting van de wekelijksche arbeidstijd tot 36 uur ruim 2 millioen, misschien wel 2J millioen arbeiders opnieuw in het productieproces kunnen worden opgenomen. Dat zou naast een groote rust inde binnenlandsche politieke toestand, een groote vermindering van de kosten der werkloosheidsverzekering, een betere verdeeling der koopkracht en meer vertrouwen op de kapitaalmarkt ten gevolge hebben. Ten slotte levert de directie een pleidooi, dat gaat inde richting van definitieve werktijdverkorting in verband met de rationalisatie en zij richt zich op scherpe wijze tegen de beschuldiging van „arbeidsschuwheid” aan het adres der werkloozen. Toen bekend werd, dat door de werktijdverkorting nieuwe arbeiders zouden worden tewerkgesteld, ontving de directie honderden brieven van werkloozen, waaronder 20-jarige personen, die sedert het verlaten der school nog nooit hadden gewerkt. Uit de afdeelingen. AMSTERDAM, (v, Z.) Onze laatste Zondagmorgenbijeenkomst. Op Zondagmorgen 26 April a.s. zullen wijde laatste bijeenkomst van dit seizoen houden. Wij hebben tot ons genoegen mogen constateeren, dat deze vergaderingen inde smaak vielen, zoodat steeds Tuschinski geheel was uitverkocht. In deze laatste bijeenkomst zal onze afdeelingsvoorzitter P. van Eek het woord voeren. Vertoond wordt de film De Grootste Vijand met muzikale begeleiding op het mooie Tuschinski-orgel, terwijl ook ons dappere muziekcorps „Kunst en Strijd” onder aanvoering van directeur Peters zal medewerken. Deze ochtend zal een waardig slot zijn van de reeks het afgeloopen winterseizoen gegeven en de belangstelling dus zeer groot zijn. Vanaf Maandag 13 April zullen weer kaarten verkrijgbaar zijn bij onze boden en voor zoover de voorraad strekt op ons kantoor. De prijs is 30 cents per stuk, belasting inbegrepen. Voorziet u dus tijdig vaneen toegangsbewijs! U voorkomt daardoor teleurstelling. , LEIDEN, (d. R.) Electrisch lasschen. Wij ontvingen van de Ned. Acetyleen Vereeniging een schrijven met verzoek de aandacht van onze léden er op te willen vestigen, dat zich te Leiden een commissie heeft gevormd met het doel cursussen té organiseeren in het electrisch lasschen. De commissie staat onder voorzitterschap van den heer H, Grevers, directeur van hei Rijks-Nijverheidslaboratorium te Delft; de directeur der ambachtsschool te Leiden heeft zich bereid verklaard aanmeldingen voor deelname in ontvangst te nemen, Â’s avonds tusschen 7 en 8 uur. Het ligt inde bedoeling de eerste cursus ongeveer midden April te doen aanvangen inde ambachtsschool te Leiden. Getracht zal worden cursussen te organiseeren van 60 lesuren verdeeld over 20 dagen (lessen 3 uur achtereen), terwijl de prijs 60 gulden zal bedragen per cursus, welk bedrag in termijnen kan worden voldaan. Leeraar voor deze cursus is de heer Pijpers te Rotterdam. Wij meenen hiermede aan het verzoek van genoemde commissie te hebben voldaan en bevelen onze leden deelname aan. * * ♦ Meifeest. Nog enkele dagen en het Meifeest zal allerwege weer worden gevierd. Voor Leiden zal deze dag in hetzelfde teeken staan als vorige jaren. Â’s Morgens kinderfeest, Â’s middags feestvergadering en Â’s avonds demonstratie. Het behoeft zeker geen aanbeveling voor onze leden deze dag te vieren als arbeidersfeestdag, de dag van strijd en verzet. Het is vanzelfsprekend dat ieder zal trachten vrijaf te verkrijgen om het feest in zijn geheel te kunnen vieren, doch niet als enkeling, maar met het geheele gezin. Vrienden, vraagt voor uw kinderen vrijaf van school, hetgeen met een enkel briefje aan den hoofdonderwijzer kan gebeuren. Laat uw vrouw deelnemen aan het voor ons zoo beteekenisvolle Meifeest, maar bovenal neemt zelf deel. Geen bakker, slager of kruidenier zal die dag aan uw woning boodschappen mogen afgeven. Wij hebben de plicht te

zorgen dat ieder onzer inde gelegenheid gesteld zal worden die dag te vieren, geheel in overeenstemming met onze idealen en leuzen. Wij rekenen op uw medewerking. Op de onze zult gij kunnen rekenen. Crisis-bureau N.V.V.-S.D.A.P. Vanwege het bovengenoemde bureau meldt men ons; 1 April j.l„ vond de eerste bijeenkomst plaats van het Crisis-Bureau N.V.V.-S.D.A.P. Door de secretaris van het bureau, C. J. van Li en d en, werd mededeeling gedaan van de behandeling vaneen groot aantal zaken, betrekking hebbende op werkverschaffingsaangelegenheden en steunregelingen. De bemoeiingen van het bureau mochten er reeds toe leiden, dat in verschillende gevallen voor de werkloozen succes werd geboekt. _ Ter ondersteuning van gestelde eischen zijn ineen aantal plaatsen openbare vergaderingen gehouden, waarin een spreker, door het bureau aangewezen, optrad. Naar aanleiding van deze mededeeling werd vastgesteld, dat daar, waar partij en vakbeweging dit plaatselijk noodig achten, ter ondersteuning van gestelde eischen demonstraties aan te houden vergaderingen kunnen worden verbonden, hetgeen bereids aan de plaatselijke instanties in enkele sleden, in overeenstemming met decentrale leiding van partij en vakbeweging, is medegedeeld. Kennis werd genomen van de instelling vaneen Centrale Contact-Commissie (C.C.C.), samengesteld uit vertegenwoordigers van vereenigingen en instellingen van verschillende aard en richting, welke commissie zich tot taak heeft gesteld, in samenwerking en overleg met de aan de werkverschaffingen tewerkgestelde arbeiders ten behoeve van deze, werk van cultureele, geestelijke en ontspannende aard te gaan verrichten. De middelen daartoe zullen van regeeringswege worden verstrekt. In het D.B. van deze commissie, bestaande uit drie personen, is als vertegenwoordiger van onze beweging aangewezen C. van der Lende, terwijl P. Voogd, secretaris van het Instituut voor Arbeiders-Ontwikkeling, deel uitmaakt van de groote commissie. Uit enkele bij het bureau ingekomen mededeelingen bleek, dat hier en daar gepoogd wordt, werk, dat daarvoor niet in aanmerking behoort te komen, als werkverschaffingswerk te doen uitvoeren, hetgeen meebrengt, dat de gewone loonstandaard voor deze ? werken niet wordt toegepast, Ineen met name genoemd geval is daartegen door ons bureau bij de daarvoor aangewezen autoriteiten bezwaar gemaakt. Deze zaak is in onderzoek. Aandacht werd geschonken aan een publicatie in „Het Volk”, waarin tot uiting kwam, dat de bij de werkverschaffingen geplaatsten niet onder alle omstandigheden voldoende beschermd zouden zijn tegen willekeurige vaststelling van de tarieven en tegen het min of meer willekeurig bepalen van het door de ploegen verdiende loon. Dein dit verband genomen voorloopige besluiten zullen nader worden uitgewerkt en t.z.t. gepubliceerd. In aansluiting op een in October 1930 gehouden onderzoek naar de steunregelingen inde verschillende gemeenten, waarin onze beweging middels haar bestuurdersbonden of correspondentschappen is vertegenwoordigd, is bereids een nieuw onderzoek ingesteld naar de toestand op t Maart j.l. De ingekomen gegevens zijn verwerkt. Zij zullen aan de bestuurdersbonden, partijafdeelingen en correspondentschappen in plaatsen, waar geen bestuurdershonden bestaan, binnenkort worden toegezonden, opdat de besturen van genoemde instanties aan de hand van het toegezonden materiaal kunnen nagaan, of en zoo ja, welke verbeteringen er inde bestaande steunregelingen dienen te worden ingevoerd. Voor de plaatsen, waar geen steunregeling bestaat, zal worden nagegaan, of er behoefte is aan een zoodanige regeling, waarna pogingen zullen worden aangewend, een regeling in het leven geroepen te krijgen. Door het bureau kon voorts worden vastgesteld, dat enkele gemeenten bereids gelden hadden gevoteerd en verder maatregelen hadden getroffen voor het ontwikkelings- en ontspanningswerk voor de jeugdige werkloozen in hun gemeente. Blijkens de ingekomen mededeelingen geschiedde dit inde navolgende plaatsen: Arnhem, Enschedé, ’s-Gravenhage, Groningen, Rotterdam en Zaandam. Voor zoover bij het bureau bekend, is de zaak aangesneden in: Amsterdam, Eindhoven, Hilligersberg en Utrecht. De animo voor deelname aan de cursussen voor vakopleiding kan zeer beyredi-

gend worden genoemd, ja, in sommige gevallen zelfs buitengewoon bevredigend. In verband met een en ander, doch' tevens gezien het betrekkelijk klein aantal plaatsen, waarin met het werk voor de jeugdigen een begin is gemaakt, vestigt het bureau nogmaals de aandacht van de plaatselijke instanties der moderne arbeidersbeweging op de circulaire van de Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, betrekking hebbende op het algemeen vormend en vakonderwijs voor jeugdige werkloozen, in welke circulaire de Minister dat werk aanbeveelt onder bereidverklaring, eventueel noodige subsidie voor bedoeld werk te willen verstrekken. Daar, waar jeugdige werkloozen zijn, en zulks nog niet geschiedde, dienen de plaatselijke instanties, bovengenoemd, bij het gemeentebestuur van de plaats hunner inwoning aan te dringen op het verschaffen van gelden voor het organiseeren van cursussen in algemeen vormend en vakonderwijs voor werklooze jonge mannen en vrouwen en op het beschikbaar stellen van gelden voor werk van ontspannende aard. Ten slotte werd besloten, er nogmaals de aandacht op te vestigen, dat over alle aangelegenheden, betrekking hebbende op werkloozenzorg, door de onderscheidene plaatselijke organisatie-instanties in over-, /eg kan worden getreden met het Crisis-Bureau; adres: N.V.V., Amstel 224, Amsterdam-C. Algemeen Nieuws. Vereeniging tot Veredeling van het Ambacht. Het bestuur van de Vereeniging ter Veredeling van het Ambacht maakt bekend, dat de examens voor Meester en Gezel in het timmeren, meubelmaken, vuurwerken, plaat- en smidsbankwerken, machinebankwerken en -draaien, huisschilderen, metselen, steenhouwen, koperbewerken, modelmaken en automonteeren gehouden zullen worden te Utrecht inde 2e helft van Juli, behoudens die in het automonteeren, waarvan de plaats nader bekend gemaakt zal worden. Zij, die aan het examen wenschen deel te nemen, moeten zich uiterlijk 15 Mei a.s. aangeyen bij de secretaris der vereeniging, de heer G. H. Morhaus, Parklaan 16, Driebergen, bij wie inschrijvingsformulieren k 25 cent te verkrijgen zijn. Advertentiën. SLAAPKAMER te huur, met of zonder kost, in mooiste gedeelte Indische buurt bij de Wed. Metzger—Reitsma, Insulindéweg 21 2é étage, A’dam. BLOEMEN VOOR DE TUIN. Collectie A: 125 gladiolen (5 kleuren), 50 mombretia’s, 10 dubb. begonia’s (4 kleuren), 50 dubb. anemonen, 50 enkele anemonen (verschillende kleuren), 50 oxalis (klavertje vier), 5 enkele, 5 kleinbloemige en 5 cactus dahlia’s. De geheele collectie voor f 3.—. Collectie B: extra reclame-aanbieding. Voor beperkte ruimten. Voor slechts f 1.50. 50 gladiolen (3 kleuren), 20 mombretia’s, 8 dubb. begonia’s (2 kleuren), 20 oxalis, 25 dubb. en 25 enkele anemonen, 2 kleine, 2 enkele, 1 cactus, 2 grootbloemige dahlia’s. Volledige prijscourant op aanvraag. Alles gegarandeerd zuiver en apart verpakt. Firma STROET & Co, Lisse bij Haarlem. METAALBEWERKERS! Volgt een cursus voor diploma electrisch lasschen, het vak der toekomst, aan de Eerste Ned. Vakschool ~De Laschboog”, Overtoom j, Amsterdam (W), telefoon 82280. Het geheele jaar door dag- en avondlessen, per cursus ƒ 40. Aanvang enz. te regelen aan de school, dagelijks tusschen en 2—4 en ’s avonds van 7—lo uur. Tevens reparatie-inrichting onder garantie. Aanbevelend J. M. Harms. Koopt Uw SCHOENWERK IN „De Vooruitgang" fa. A. DE VOOGD, te DEN HAA& WEIMARSTRAAT 90 en WESTEINDE 190 (2e huis vanaf de Warmoezierstraat) en toont na het koopen het lidmaatschapsbewijs van Uw Bond. Het geeft U en Uv gezin ongekende voordeelen. Let op de juiste adressen. N.V, Axbcriletbpen, Amsterdam, Remusgt. 371