Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tracht u op de hoogte te stellen dat het bij uw werkgever voor elkaar is. Met de uitvoering zijn plaatselijke commissies belast. Voor klachten of voor inlichtingen kan men zich tot één der leden yan bedoelde commissies wenden. De samenstelling van die commissies laten we hier volgen. Amsterdam. Van werkgeverszijde zijn aangewezen : L. G. Bergman, Da Costakade 34; Ai J. Middelink, Leidschegracht 36; H. Wouters & Zn., Spuistraat 44. Van werknemerszijde: W. van Zijll, 2e Jan v.d. Heijdenstraat 101; T, Steinmetz; A. Kooy. Zegèlkkaarten en zegels zijn te verkrijgen bij: A. J. Middelink, Leidschegracht 36 (Maandag van q tot 12 uur) ; L. G. Bergman, Da Costakade 34 (Maandag en Vrijdag Van g tot 12 uur) ; H. Wouters & Zn., Spuistraat 44 (Woensdag en Zaterdag van g tot 12 uur). ’s=Gravenhage. Van werkgeverszijde zijn aangewezen: H. B. Blornmers, Reitzstr. 276; H. Braams, Zuidwal 10; H. P. Croeseri, Rijswijkscheweg 260. Van werknemerszijde: F. Salomë, Prinsegracht 135; J. v. Abbevé; G. Hordijk. Zegelkaarten en zegels zijn te verkrijgen bij: H. Braams, Züidwal 10 (Vrijdag van . 9 tot 5 uur). Haarlem. Van werkgeverszijde zijn aangewezen : N. Blokker, Keizer Karelstr, 6; T. J. J. Bonarius, Zoetestraat 8; P. Pape, v. Oostende Bruynstraat 127; J. Lindeman, Bleekerspad 9, Bloemendaal. Van werknemerszijde; C. v, d. Winden, Frans Halsstraat i3rood; T. Steinmetz; F. Elkerbout. Zegelkaarten en zegels zijn te verkrijgen Lange Begijnestraat 20. Alle werkdagen van 2 tot 5 uur en ’s Zaterdags van g' tot 11 uur. Rotterdam. Van werkgeverszijde zijn aangewezen : J. H. Harmeijer Jr., Wijnstraat 76; G. H. Legerstede, Schoterboschstraat 52'—62; Iz. Visser, Amjësstraat 15. Van werknemerszijde: H. Walther, Mauritsstraat sb; J. v. Abbevé; H. H. Hordijk. Zegelkaarten en zegels zijn te verkrijgen bij: J. H. Harmeijer Jr., Wijnstraat 76. Alle dagen van 9—5 en Zaterdags van g-12 uur. Wij doen een beroep op al onze leden om er aan mede te werken dat deze regeling goed wordt uitgevoerd. Vacaatie en bij ziekte. Door decentrale commissie is onlangs uitgemaakt, dat zoolang nog geen volle week vacantie bestaat, er ook bij ziekte en ongeval een zegel geplakt moet worden. Wij Verzoeken onze leden hieraan dus wel aandacht te wallen besteden. Werklooze loodgieters. Onze leden, die bij invoering van deze maatregel werkloos zijn, kunnen, zöodra zij werk hebben bekomen, een zegelkaart verkrijgen bij hun bestuur. Zij leveren deze kaart, gelijk met de routekaart van de invaliditeitswet, bij hun werkgever in. Bij eventueel vertrek overtuigt men zich, dat èn op de invaliditeitskaart èn op de vacantiekaart voldoende zegels zijn geplakt. Ongeorganiseerde werkgevers. Om elk misverstand uitte schakelen zij nog medegedeeld, dat deze zelfde maatregel voor het geheele bedrijf geldt, dus evengoed voor ongeorganiseerde werkgevers. Aan alle werkgevers is een circulaire gezonden, waarin zij nog eens aan de nieuwe toestand herinnerd zijn geworden. Niettemin bestaat de' mogelijkheid dat deze of gene er niet voldoende aandacht aan heeft besteed. Derhalve kan het nuttig zijn uw werkgever op gepaste wijze nog even er aan te herinneren. Inmiddels zijn we doende het contract ook door de ongeorganiseérde werkgevers geteekend te krijgen. Er is een begin, doch in aanmerking riemende het respectabele aantal ongeorganiseerde werkgevers dat er nog is, loopt het niet hard. Het contract is geteekend door: Amsterdam: 1. C. Emmer, Middenweg 53 (O.); 2. P. A. v. Goor, Fred. Hendrikstraat 130 (W.); 3. W, P. Kalwij, Joz. Israëlskade 96 (Z.); 4. p. L. v.d. Meiden, Hamerstraat na (N.); 5. W. Chr. Paardekooper, J, M. Kemperstraat 6 (W.),; 6. Ch. Pisart, ie Jari Steenstr. b32 (7,.); 7. C. Scherjon, Marnixstr. 109 (C.); 8. C. H. Vaal, Huideristraat 10 „(CO; 9. C. J. Wansbeek, PI. Mulder-

gracht 131 (C.) ; to. R. v.d. Werff, Brouwersgracht 92 (C.) ; 11. J. L. Zondag, ie Boerhaavestraat 10 (O.). ’s=Gravenhage: 1. J. v. Asma, Èdisonstr. 142; 2. D. en P. v. Beuzekom, De Ruijterstraat 53b; 3. N.V. A. B. K. de Bock, San, Techn. Bur., Veenkade 26 27; 4. Gebr. Dame, Van Breughelstraat 236; 5. N. P. v. Eijk, Sweelinckstraat 93a; 6. J. W. Gallé, Riouwstraat 88; 7. L, F. H. Grossat, Nieuwstraat 23, Voorburg; 8. L. Koek, Ternootstr. 56b; 9. Th. v. Leent, Elandstraat 73 ; 10. P. de Pagter, Monsterschestraat 120; n. J. Schel, De Heemstraat 36; 12. J. Stoute, Beeklaan 241; 13. M. Vrolijk, Thom* sonlaan 41; 14. W. van Woggelum, V7 armoezierstraar 3. Haarlem: 1. Van Zanten, Oranjestraat 49. Rotterdam: 1. M. D. Evertse en Zn., v.d. Schellingstraat 58a; 2. M. L. van ’t Hoff, Goudschesingel 60a; 3. J, L. de tloog, Lusthofstraat i7oa-b; 4. Wed. D, Hoogenboom, Pijnackerplein 20; 5. P. W. H.Lezer, Van Alkemadestraat 14c; 6. A. C. C. Mettrop, Meidoornstr; 31b.; 7. Paling en De Wit, Boezemsingel 114; 8. P. de Ruyter Jr., Jacobusstraat xé; 9. J. Wasserman, Maaskade 58a-b. We zullen zoo nu en dan éeh aanvulling hierop geven, zoodat onze leden volkomen op de hoogte blijven. En inmiddels zuchten we: wanneer zal het artikel ongeorganiseerde werkgevers en werknemers Uitgestorven zijn ?

Collectief contract inde electrotechnische industrie te Amsterdam. (v. E.) In óns Vakblad van g Mei j.l. heb ik een kort resumé gegeven va n dë óp d Mei gehóuden bespreking met het bestuur vart de WerkgeVersVèfëehiging. O.m. deelde ik mede: ~In hoofdzaak werd tusschen de besturen op alle punten voorloópig overeenstemming bereikt.” Toén we dit schreven kónden we moeilijk vermoeden, dat de ledenvergadering van dë Werkgeversvereeniging, welke op 1 Juni gehouden zou worden, zoo geheel anders zou rèageeYen. Er is zooWat geen steen op elkaar gebleven van hetgeen door de beide partijen was afgedaan. De leden wisten het Veel beter dan het bestuur en om vooral tot uitdrukking te laten komen hoeveel vertrouwen en waardeering men had in en Voor hët werk Van het bestuur, werd een commissie van drie leden aan het bestuur toegevoegd om de verdere onderhandelingen met orts te voeren. We waren op dit alles vóórbereid toen we op Vrijdag 26 dézer naar de Vervolgconferentie togen. Behalve de heer Steenman voor de R.K. Werkgeversvereeniging en het bestuur van dè Afd. Amsterdam van de Nederlandsche Vereeniging van Electrotechnische Werkgevers, waren twee van de drie toegevoeg de leden op het appèl, t.w. de heeren Dias Santilhano en Koning van de firma Suyver & Roosen. De heer Breed veld van de fa Breedveld & Schröder was niet aanwezig De vergadering stond onder leiding Van de heer Derkx en was in goede handen De heer Herman dë Vries was wegehS ernstige ziekte in familie afwezig. Behoudens op enkele ondergeschikte punten is geen overeenstemming verkregen bunnen wordeh. In höofdzaak liep het verschil over dê ziekteverzekering. Óver de carenzdagen zou nog met de heeren te praten zijn geweest indien wij van onze bant maar bereid waren de helft van de premie voor onze rekening te nemen. Hieruit ban men afleiden dat wederbeerig bleine concessies zijn gedaan, hetgeen evenwel niet heeft mogen baten. Ten einde partijen de gelegenheid te geVen in eigen bestuur de hangende verschillen te bespreken, is de conferentie verdaagd tot Vrijdag 3 Juli a.s. Nadien hopen we meer resultaat te kunnen medèdeelen. Uit de afdeelingen. AMSTERDAM. Waarschuwing, (v. Z.) Van verschillende zijden ontvingen wij mededeeling van het bestaan vaneen „Centraal Plaatsing Instituut”. Men kan zich bij deze instelling laten inschrijven als werkzoekende tegen betaling van ƒ 1.50, terwijl bij plaatsing nog ƒ 3.50 moet worden betaald. .Wij waarschuwen onze leden dringend,

maar bovenal onze werklooze leden, dat zij zich niet door mooie voorspiegelingen geld uit de zak laten kloppen. Een dergelijk instituut is hier ter plaatse voor de metaalindustrie volkomen overbodig. Er bestaat hier een uitstekend ingerichte gemeentelijke arbeidsbemiddeling, die inde loop der jaren haar maatschappelijk nut overtuigend heeft bewezen. Bovendien hebben in alle bedrijven de organisaties medezeggenschap in en controle op de gang van zaken de bemiddeling betreffende. Eventueele gegronde klachten of aanmerkingen kunnen door ons steeds aanhangig worden gemaakt en vinden serieuze behandeling. Bovendien heeft de praktijk aangetoond, dat particuliere bemiddeling aanleiding geeft tot ernstige misbruiken. Leent u dus niet voor de praktijken van dergelijke bureaux, die inde heerschende crisis een welige voedingsbodem denken te vinden en besteedt uw geld aan uw gezin. Men zij gewaarschuwd! DOESBURG. (A» J. E.) De bondsleden in deze gemeente woonachtig hebben op 23 Juni vergaderd en na bekomen machtiging van de bondsleiding besloten, wederom een eigen afdeeling op te richten, die per 1 Juli zal gaan functionneeren. De inzet geschiedt met 61 leden, zoodat dit nieuwe begin veelbelovend is. Het bestuur is als volgt samengesteld : H. Hulshof, voorzitter: G. Éerends, secretaris; A. J. Enneman, penningmeester: G. Bloemendaal, 26 secretaris en G. Poortman, 2e penningmeester. Wij hopen dat thans de grondslag gelegd is voor een afdeeling die niet als een nachtkaars zal uitgaan zooals dit voorheen telkens het geval was. Met behulp van vele goéde werkers zullen wij er binnen korten tijd in slagen het eerste honderdtal vol te maken. Wij roepen onze leden toe: ~het ideaal waarvoor wij strijden, behoeft uw hand, uw hart, uw daad ’’ Op voor de propaganda voor onze nieuwe afdeeling, die, naar wij hopen en verwachten, voor goed zal blijven! DORDRECHT. Ons nieuwe gebouw. (v, H.) Nu ons nieuwe huis op streek is, willen wij belangstellende leden gaarne in de gelegenheid stellen ons huis te bekijken. Wij geven daartoe gaarne gelegenheid op de twee eerstvolgende Zaterdagen, dus op 4 en 11 Juli, des n.rn. van vier tot zes uur. HEERLEN. (R.8.) Dank zij de activiteit van enkele onzer kameraden is het groepje leden van de Metaalbewerkersbond in die mate toegenomen, dat we over moesten gaan tot het stichten vaneen afdeeling. Ónze vriend Leijsen van Eindhoven was Zaterdag aanwezig en heeft met een korte inleiding de kleine familie doen overgaan tot de groote gemeenschap. De afdeeling is opgericht met aanvankelijk 2Q leden. Tot bestuurders werden gekozen Roel Boxum, voorzitter, Rembrandstraat 45; Joh. Jansen, secretaris, Frans Halsstraat 27 en H. Beijer, penningmeester, Koningstraat 8, alleh te Heerlen. Kameraden, laten wij er voor zorgen dat onze afdeeling sterk wordt. Gemakkelijk zal het niet gaan, maar door gestadig werken zullen zeker vele on- en verkeerd georganiseerden de weg vinden tot onze organisatie. Vrienden, zet de schouders er onder! Het is hard noodig. HENGELO (O.) (Corr.) Een op 26 Jühi gehouden en druk bezochte vergadering van bestüurs-, vertrouwens- ën kernleden bij ~Heemaf”, uitgaande van de samenwerkende metaalbewerkersbonden, hééft zich bezig gehouden met de volgende kwesties; Ten eerste; De inhouding vaneen bedrag gelijk aan een kwart gedeelte van de werkloOZenuitkeering op het loon van die leden die door korter werken recht hebben op üitkeering, Tot toelichting het volgende: Toen in het begin van Februari de werkgelegenheid bij „Heemaf” zóó slecht werd dat een groot gedeelte nog korter moest gaan werken dan reeds vanaf December het geval was, deed de kern veel moeite die kortere werktijd zóó geregeld te krijgen dat de leden over de verzuimde tijd üitkeering zouden kunnen ontvangen, Ten slotte verklaarde de directie zich tot medewerking I bereid, echter onder beding, dat een bedrag, gelijk aan een kwart gedeelte der uitkeering, op het loon zou worden ingehouden, welke ingehouden bedragen weer zouden worden terugbetaald wanneer er langer dan 32 uUr per week werd gewerkt. Omdat de directie tot geen andere oplossing was te bewegen en om het belang van de leden toch maar zooveel mogelijk te dienen, heeft de kern er zich ten slotte maar bij neergelegd. De weerzin tegen dit „bévaderen” ' .was hiermee echter niet verdwenen en tal

van klachten waren hiervan het gevolg. Op 7 April maakten de organisaties zich tot tolk dezer klachten en drongen op intrekking van deze maatregel en op terugbetaling der ingehouden gelden aan. Echter zonder gevolg. De directie antwoordde o.rrt., dat zij hierover eerst met de kern wilde spreken en dat zij verbaasd was van ons een meeningsuiting te ontvangen die zij van de kern niet had vernomen. Toen ze deze echter op een kernvergadering ontving, verklaarde de directie weer zich over de zaak te moeten beraden en er nader op terug te zullen komen. Dit laatste nu is nog steeds niet geschied. Daarom wendde de kern zich 18 Juni jd. schriftelijk tot de directie met nogmaals het dringende verzoek en naar zij hoopt en verwacht ditmaal niet tevergeefs, om eindelijk opheffing van de maatregel en terugbetaling der gelden. Dit dringende verzoek der kern nu is door de bovengenoemde vergadering met nadruk ondersteund en er is besloten hiervan in duidelijke bewoordingen aan de directie kennis te geven. Ten tweede: De mededeeling der directie aan de kern, dat wanneer voor werkverschaffing werk uiteen lagere groep moet worden gemaakt, het uurloon dienovereenkomstig wordt verminderd. Als toelichting' hierop diene, dat hij ~Heemaf” de verschillende werkzaambe.dèn verdeeld zijn in z.g. vaardigheidsklassén of accoordsgroepen. Er zijn 10 van die groepen en aan iedere groep is een zeker uurinkomen verbonden. Nu komt het voor dat er wel inde eene, maar niet inde andere groep werk is. En om nu te voorkomen dat iemand uit de hoogere groep, die tifdebik werk uit de lagere groep moet maken, op zijn uurloon tekort komt (een tekort wat weer later op een overschot moet worden verhaald), wil de directie zijn uurloon verlagen. Ten aanzien nu van deze kwestie stelde de vergadering vast, dat hier van ~werkverschaffing” geen sprake is en dat de maatregel ook niet leidt tot werkverruiming. Er is dan ook besloten de directie te berichten, dat de organisaties geen genoegen kunnen nemen met vermindering van het uurloon. Ten derde; De kwestie van liet spaarfonds. De menschen booten daar weinig of niets van. De vergadering besloot aan deze zaak een aparte vergadering te wijden, die spoedig zal worden gehouden. * * De gedeeltelijk werklooze leden verzoeken wij zeer dringend toch vooral niet te verzuimen zich elke week minstens één dag vóór de uitkeeringsdag te komen melden. De uitkeeringslijsten moeten n.l. alfabetisch ingericht worden en wij kunnen nu eenmaal op het kantoor niet ruiken wie er werkloos zijn. Denkt hier dus goed aan !! ROTTERDAM. Kameraden, electri* éiehs! Hoewel het mijn gewoonte nier is om ons vakblad te gebruiken als middel om tot elkaar te spreken, maar ik dat altijd zóóveel mogelijk mondeling doe, moet ik toch deze keer de hulp van ons blad Waar wij een afdeeling van bijna 8000 leden bezitten, waarvan er ruim 450 electricien zijn, moet het nlij van het hart dat deze categorie zich toch zeer weinig aan de bondszaken gelegen laat liggen, Dit blijkt mij dan ook duidelijk op vertrouwensleden- en huishoudelijke vergaderingen of op de jaarvergadering. Daar is de electricien altijd verre inde minderheid aanwezig. Kameraden; dat moet nu eens anders worden. Laat toch het werk niet altijd aan anderen over. Kent zelf uw plicht. Daarom roep ik tt dan Ook van deze plaats op, its groote getale aanwezig te zijn op onze vervolg-jaarvefgadering, te houden op Dinsdag, 7 Juli a.s., in gebouw „Odeon”, waar nog een belangrijke beslissing genomen moet worden over het punt hoe ons bestuur inde eerstvolgende periode van twee jaar er uit zal zien. Kameraden, begrijpt dit goed, het mooie werk dat wij na lange jaren in onze organisatie opgebouwd hebben, zou in gevaar kunnen komen door enkele personen die onze Bond als doelwit gekozen hebben voör hun afbrekend werk. Daarom, allen ter vergadering eh meêgeholpen die bestuurders te kiezen, die de moderne organisatie voorstaan. Op voor onze mooie Bond! P. J. KASSEN AAR. ♦ Persbericht over het vakonderwijs aan werklooze vakarbeiders te Rotterdam. De groote omvang en de lange duur van de thans heerschende werkloosheid hebben er toe geleid, dat B. en W. van Rotterdam maatregelen hebben getroffen ten einde te voorkomen, dat de vakbekwaamheid van arbeiders, die in hun vak inde huidige omstandigheden niet of niet regelmatig werk kunnen vinden, zou verminderen óf zelfs geheel verloren gaan.

Sluiten