is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 37, 1930, no 21, 24-05-1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft medegeleefd en toen men ten laatste een beslissing moest nemen, wist men daar van toeten noch blazen, voelde men niet aan wat in deze actie te bereiken was, kroop in zijn schulp en probeert nu achteraf schrijver dezes verantwoordelijk te stellen voor de door den Chr. Bond aangenomen laakbare houding. Wij hebben nog een bespreking voorgesteld, schrijft M., ten einde alsnog te trachten tot overeenstemming te komen. En schrijft dan verder: ~De Alg; Bond weigert, stelt een ultimatum, dus een ieder gaat zijns weegs.” De bespreking, die M. voorstelde heeft plaats gevonden, al is het dan in eenigszins anderen vorm dan hij voorstelde. Op 2 April besloten onze leden tot het stellen vaneen ultimatum, afloopende op 12 April. Op 5 April ontvingen wij van M. een schrijven, waarin hij vraagt of het wellicht gewenscht is een bespreking te houden, b.v. te Zwolle op 9, 10 of 11 April. Zoolang konden wij natuurlijk niet wachten en belden M. op direct na ontvangst van zijn schrijven. Het telefonisch overleg had geen ander resultaat dan dat wij M. ten laatste mededeelden ons EI.B. te zullen voorstellen dan maar alleen, het ultimatum te verzenden. Hierop gaf M. ten antwoord: ~’t is beroerd, ’t is beroerd, toaar doe dat dan maar, wij zijn toch een kleine minderheid en als het tot een conflict komt, zullen onze leden niet aan 't werk blijven.” Deze toezegging wordt nu door M. ontkend en het ontbreekt ons natuurlijk aan bewijs om haar te staven. Hier staat M.’s ontkenning tegenover onze bewering, noch M. noch wij kunnen eenig bewijs aanvoeren. Maar dit staat vast, dat, ook al zou M. die toezegging niet gedaan hebben, He Chr. Bond daardoor nog niet het recht had verkregen ons inden rug aan te vallen, al meent M. dat dit wel geoorloofd was omdat een ieder zijns weegs ging. In ieder geval heeft M. te bedenken: non omne, quod licet, honestum est (niet alles, wat geoorloofd is, is ook eerbaar). Wij zullen het hierbij laten. Indien M. behoefte heeft nog wat dieper op deze zaak in te gaan, dan stellen wij hem voor een vergadering te beleggen en voor het front van onze wederzijdsche leden over deze kwestie van gedachten te wisselen. 11 (11111 «1. vtmnmfösmvstm Contract-actie inde verwarmingsindnstrie. (P. v. E.) In aansluiting op ons bericht geplaatst in ons vakblad van 10 Mei j.1., kunnen we een aanvulling geven van de firma’s welke inmiddels het contract toekenden. Dit zijn:

Amsterdam : K. v.d. Chys; Techn. Bur. Goorhuis; Haupt en v.d. Linden. Den Haag: R. J. C. Pulle. Haarlem: H. Koning en Zoon. De overige firma’s zijn of worden bewerkt. O. a. heeft een bespreking plaats gehad met de firma Huygen en Geveke. Ofschoon met deze laatste nog geen overeenstemming is verkregen, hopen we daarin te zullen slagen. Naast de firma’s welke het contract teekenden, zijn er nog eenige welke schriftelijk verklaarden dat zij de bepalingen van het contract zullen nakomen. Op deze verklaringen komén we nog nader terug. Het „Troelstra-Oord”. De trekking der loterij ten bate van de Stichting zal op den reeds eerder bekend gemaakten datum, 24 Juni a.s., in het gebouw der Stichting te Beekbergen plaats hebben. Zooals steeds geschiedde, zal' ook nu de leiding berusten bij dente Beekbergen gevestigden notaris, terwijl het aanvangsuur nog nader zal worden bekend gemaakt. Om te voorkomen dat er lóten zouden overblijven, zijn door ons bij de afdeelingen de nog voorradige loten opgevraagd, waardoor wij thans weer een aantal loten terugontvingen. Deze moeten nog worden verkocht! Wie bereid is er toe mede te werken ons van deze laatste loten af te helpen, wende zich tot den secretaris der Stichting ~ Troelstra-Oord” te Beekbergen. Hoe spoediger en hoe krachtiger de hulp komt, hoe liever. Uit de afdeelingen. BERGEN OP ZOOM. (Corr.) Op Zaterdag 31 Mei, des n.m. van half 4 tot half 5, zal de ambtenaar van het bureau voor arbeidsrecht, de heer Khan van Eindhoven, inde zaal, Groote Markt 14, zitting houden. Onze leden kunnen daar gratis advies ontvangen.

DORDRECHT. (J. v. H.) Verleden week hebben we met de personeelen der kleinere werkgevers vergaderd. De opkomst was bevredigend. Vooral de vacantie stond in het middelpunt der aandacht. Er werd besloten ons met de betreffende werkgevers in verbinding te stellen ten einde een bevredigende regeling te krijgen en zoo mogelijk contracten af te sluiten. ■¥• * M- Ook vergaderen we met onze vertrouwensleden over de fabriekscommissies. We konden een bevredigende wijze voor deze verkiezing vaststellen, zoodat zooveel mogelijk de plaatsen door georganiseerden zullen worden bezet. Naar onze mepning kan in vele gevallen met enkele candidaatstelling worden volstaan. LEIDEN, (de R.) Wij hebben de verkiezing voor den fabrieksraad bij de Kon. Ned. Grofsmederij weer achter den rug en hiermede is dus de uitvoering van het desbetreffende artikel uit de collectieve arbeidsovereenkomst een feit geworden. Mag het ons tot verheugenis strekken dat het personeel zijn vertrouwen heeft uitgesproken inde door de organisatie gestelde candidaten (ook voor de verkiezing van het bestuur der afdeelingskas was dat het geval), alleen daarmede komen wij niet verder. Het is onbegrijpelijk dat een personeel als dat der K. N. G. zich in een nog zoo grooten getale verre houdt van de organisatie. Gelukkig valt er vooral den laatsten tijd eenige toenadering te bespeuren en zal het voor een groot gedeelte van onze leden afhangen wanneer het aantal leden aan deze fabriek belangrijk zal zijn opgevoerd. Kameraden, zijt gij wel actief genoeg? Hoevele malen is er door het bestuur niet op aangedrongen toch vooral niet te verzuimen elke gelegenheid welke zich voordoet aan te grijpen om uw positie te versterken ? Hebt gij geen materiaal genoeg? Is het niet de Organisatie welke zich ook thans weer bezighoudt met de stipte uit-

voering van het collectief contract? Wanneer wijde ons ter beschikking zijnde looneijfers bekijken, valt er zeker nog wel iets te verbeteren. Kameraden van de Grof, uw schouders er onder! Volgt het voorbeeld van enkele uwer collega’s, welke kans hébben gezien ineen paar dagen een aantal leden te winnen! Menschen die jarenlang buiten de organisatie zijn gebleven, zijn thans onze leden. Werkt mede aan den uitbouw van onze organisatie, opdat bij ons 25-jarig bestaan de 700 zal zijn bereikt. Hoog onzen Algemeenen Ned. Metaalbewerkersbond! Wij herinneren er onze leden nogmaals aan, dat het bestuur eiken Maandagavond zitting houdt op het kantoor, Dnftstraat 31a, ’s avonds van 8 tot 9 uur, voor het in ontvangst nemen van klachten en het geven van inlichtingen. Daartoe bestaat eveneens gelegenheid Zaterdags van 4 tot half zes in het Volksgebouw. leder neme hiervan goede nota! ROTTERDAM. (H. W.) Ledenvergadering 26 Mei 1930. Onder verwijzing naar dein dit nummer van ons vakblad voorkomende advertentie, dringen wij er bij onze leden op aan, deze belangrijke vergadering te bezoeken. Is in het algemeen de belangstelling voor onze ledenvergaderingen niet erg groot, ditmaal begrijpen onze leden in het bijzonder eens hun plicht. Wij staan aan den vooravond van ons congres, dat ditmaal in Rotterdam gehouden zal worden. Hier zal dus de tweejaarlijksche wapenschouw van onze organisatie plaats vinden. Het belang van allen gebiedt, dat men volle aandacht schenkt aan alles wat onze organisatie aanbelangt. Verzuimt dus niet uw plicht, maar komt! Een extra opwekking tot bezoek dezer vergadering richten wij tot onze vertrouwensleden. Inde laatst gehouden ledenvergadering liet dit bezoek wel heel veel te wenschen over. Uw komst op de vertrouwensledenvergadering is van groot belang, maar dan ook niet de ledenvergaderingen verzuimen. Wij spreken af dat gij allen op 26 Mei ’s avonds 8 uur in „Odeon” aanwezig zijt. M. Bezoek Wereldtentoonstelling Antwerpen. Nu de vacantietijd gaat naderen en de duizenden leden onzer afdeeling kunnen gaan profiteeren van wat door het collectief contract in dit opzicht is bereikt, is in ons bestuur overwogen of het mogelijk zou zijn collectief met groepen van onze leden, excursies naar de wereldtentoonstelling te Antwerpen te organiseeren. Het ligt inde bedoeling dés Zaterdags naar Antwerpen af te reizen en Zondagavonds huiswaarts te gaan, tweedaagsche reisjes düs. Het bestuur was van meening dat het organiseeren van dergelijke reizen inden smaak zal vallen van zeer vele onzer leden. Bereids hebben wij ons in verbinding ge-

11) VERVOLG LEERGANG. Voorbeeld : Het draaien vaneen as (zie fig. 30) met conus D = 70 %, d = 50 %, L = 80 %, Gevraagd : Op welken hoek moet het support ingesteld worden ? Oplossing : Volgens formule VI is : D d 70—50 tg ACB = 2 L – 2xBo = ~ 0,125 A A C B = 7° 10'. Te draaien : Een zuiger met conische boring. (Zie fig. 31).

Fi3.3J D – 80 % d = 72 % L — 80 % D —d 80 — 72 tg A C B = 2L “ 2 X 80 = 1/20 = 0,05 = 2°50'

s Te draaien : Een conisch rondsel. (Zie fig. 32).

Fij.32 D—d 134.3 — 72.7 61,6 tg a — —— = — — = ——■ = 0,5768 B 2 L 2X 53.4 106,8 A a = 30° 2 L 2 X 18,6 37,2 tg ~ D-d ~ 134,3 — 60 = 74,3 ' “ 5,007 A P = 26° 40'

HOOFDSTUK IV. Het berekenen van wisselwielen voor schroefdraad snijden op de draaibank. Een schroefdraad wordt bepaald door den diameter en het aantal windingen of gangen per lengte-eenheid. Voor het berekenen van de wisselwielen doet de diameter niets ter zake. Als lengte-eenheid neemt men gewoonlijk den Eng. duim (1" = 25,4 %), of den centimeter (1 c.M. = 10%), Ook spreekt men wel van den spoed vaneen schroefdraad, waaronder men verstaat de verplaatsing evenwijdig aan de as van den schroefdraad bij één omwenteling. Hieruit volgt dat de spoed gelijk is aan de lengte-eenheid gedeeld door het aantal gangen op die lengte-eenheid, b.v, 1" Withworth schroefdraad heeft per 1" 8 gangen. 1" De spoed is dus ~ =' x/8". O Een schroefgang met 5 gangen per c.M. heeft een spoed 1 c.M. van g =Vs C*M. =2 %. Gewoonlijk is bij een draaibank een stel wisselwielen aanwezig opklimmend met 5 tanden, n.L: 20 = 2X2X5 45 = 3x3x5 25 = 5X5 50 = 2X5X5 30 = 2X3X5 55 = 5X 11 35 = 5X7 60=2X2X3X5 40 =2X2 X 2 X 5 i 65 =SX 13 L( Wordt yeryolgd.)!

Daartoe door de Stichting ~Troelstra-Oord” en onsen Bond in staat gesteld, hebben 20 onzer leden met hun vrouwen van 4—lo Mei op het Troelstra--Oord gelogeerd. Hierboven een foto van onze leden met hun dames.