Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de cijfers over loonen en werktijd in ’t loodgietersbedrijf vanaf 1922 t/m. 1931. (v. E.) Van verschillende zijden daartoe aangezocht, heb ik mij opnieuw belast met het samenstellen vaneen aansluitende statistiek betreffende arbeidsvoorwaarden in het loodgietersbedrijf. Het eerste overzicht hierop betrekking hebbende liep over de jaren 1910 tot 1921, werd gepubliceerd in „De Metaalbewerker” van 6 Februari 1921 en omvatte gegevens van 20 afdeelingen. Nu we ons opnieuw met deze materie moesten bezighouden was onze eerste overweging, een zoo groot mogelijke uitbreiding hieraan te geven. En zoodoende hebben we naast de afdeelingen, welke aan het vorige overzicht hun medewerking hadden gegeven, een zestal andere aangezocht. Zeer tot ons leedwezen zijn we er echter

nlet in kunnen slagen van alle daartoe aangeschreven afdeelingen de gegevens te verkrijgen. Van de 20 afdeelingen, welke aan het eerste overzicht hebben medegewerkt, zijn er nu twee afgevallen. Deze beide afdeelingen, n.l. Bussum en Hilversum, hebben het niet eens noodig geoordeeld. zelfs na herhaalde herinnering, antwoord te geven. Of die bestuurders het te druk hebben, dan wel het de moeite niet waard vinden, weten we niet. Wel echter hebben wede wetenschap, dat met weinig inspanning de gegevens te verkrijgen waren. Van de zes nieuwe afdeelingen, welke we hadden gehoopt in dit overzicht te kunnen opnemen, hebben twee ons bericht dat zij niet in staat waren de gevraagde gegevens te verkrijgen. En zoodoende bevat dit overzicht de gegevens van 22 afdeelingen, waaraan wij gaarne een woord van dank verbinden voor de loyale medewerking welke wij bij het samenstellen hiervan mochten ondervinden. De groote verscheidenheid in werktijd, welke het overzicht van 1910—1921 te zien gaf, is nu geheel verdwenen.

Voor de eerste paar jaren vinden we in enkele afdeelingen nog een werktijd van 45 uur vermeld, doch al heel spoedig is dit algemeen in 48 veranderd. Wat de loonen betreft hebben belangrijke veranderingen plaatsgehad. Zoo vinden we eerstens, dat in vier gemeenten het uurloon is gedaald van 94 op 80 ct. en in één gemeente, n.l. Utrecht, van 94 op 75 cent per uur. Hierbij most natuurlijk rekening gehouden worden met de verandering van de werktijd, n.l. van 45 op 43 uur. Tegenover een daling, die in eenige plaatsen heeft plaatsgehad, staat anderzijds een stijging van het uurloon. Belangrijke dalingen vinden we in Apeldoorn, Deventer, Eindhoven, Groningen, Leeuwarden en Nijmegen, terwijl in Amersfoort, Leiden en Zaandam belangrijke verhoogingen hebben plaatsgehad. Gaat men nu de plaatsen onderling vergelijken, dan zal blijken dat er meer systeem in komt en dat in plaatsen van gelijke omvang en levensstandaard, ongeveer dezelfde loonen bestaan. Natuurlijk zullen daarop altijd eenige uitzonderingen blijven bestaan, die dan als regel tot oor-

zaak hebben, de stand van organisatie tei plaatse. Inde vacantie is een belangrijke wijziging gekomen. Behoudens in enkele gemeenten, waar nog geen vacantie wordt gegeven, n.l. Amersfoort, Hengelo. Middelburg en Tlel, bedraagt de vacantie in het algemeen 3 a 4 dagen. Van Dordrecht Le het niet bekend, terwijl in Amersfoort dooi één werkgever drie dagen vacantie gegeven wordt. Zoo vihden we eveneens enkele gunstiger uitzonderingen, t.w. Schiedam en Zaandam, waar de vacantie respectievelijk van 3 tot 6 en van 4 tot 6 dagen bedraagt. Ten slotte blijkt uit het geheel toch wel, dat we op de goede weg zijn en dat bij intensief werken nog wel wat te bereiken most zijn. Binnen enkele jaren moeten we er in kunnen slagen de vacantie algemeen op een volle week ts brengen. Inde vier eerste-klas-gemeenten, t.w. Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Rotterdam, is daarover reeds overeenstemfning met de werkgevers verkregen. In 1932 wordt de vacantie op vijf en in 1933 op zes dagen gebracht. Een voorbeeld tot navolging.

Overzicht van loonen en werktijd in het loodgietersbedrijf vanaf 1922 t/m 1931

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 Gemeente §|||||||||||J|||| |“ S I I ' | I i | S 8■ | I i « *1 IIM1IM IIM IMIMIMIM I M I M I M I CtS Gld’ CtS Gid- Cts Gld‘ Cls G,d- Cts Gld. Cts Gld. Cts Gld, Cts Gld. Cts Gld. Cts Old 1. Alkmaar. 7048 33.60 7048 33.60 7048 33.60 7048 33.60 7048 33.60 7048 33.60 7048 33,60 7048 33 60 7048 33 60 7048 33 60 3 daden 2. Amersfoort. 54 48 25.92 56 48 26.88 56 48 26 88 58 48 27,84 58 48 27.84 58 4827 84 62 48 29 76 62 48 29 76 62 48 29 907/ 1 °T“ ~ „ 3. Amsterdam 94 45 42.30 94 48 45.12 85 48 40.80 80 48 38.40 80 48 38.40 80 48 38.40 80 48 38.40 80 48 38.40 80 48 38 40 80 48 40 4 dSl™’3^611 4. Apeldoorn . 75 45 33.75 71 48 34.08 66 48 31.68 62 48 29.76 62 48 29.76 62 48 29.76 62 48 29.76 62 48 29.76 62 48 2976 64 48 3072 4 T 1'TTri?^ri?iern 72 48 34.56 72 48 34.56 72 48 34.56 72 48 34.56 72 48 34.56 72 48 34.56 72 48 34.56 72 48 34.56 72 48 34.56 72 4814 c 6 1 d-iópn 5e ft ; ™ 33.60 7048 33.60 7048 33.60 7048 33.60 7048 33,60 7048 33.60 7048 33.60 7048 33.60 7048 33 60 7048 33 60 3 » 7. Deventer 79 48 37.92 7448 35.52 67 48 32.16 62 48 29.76 62 48 29.76 62 48 29.76 62 48 29.76 62 48 29.76 62 48 2976 62 48 2976 3 » o ordrecllt-• 67 48 32.16 67 48 32.16 67 48 32.16 67 48 32.16 67 48 32.16 67 48 32.16 67 48 32.16 67 48 32.16 67 48 32.16 67 48 3216 9. Eindhoven . 76 48 36.48 76 48 36.48 65 48 31.20 65 48 31.20 65 48 31.20 65 48 31.20 65 48 31.20 63 48 30 24 63 48 30 24 63 48 3024 3 d-iden 0. s Oravenh. 94 45 42.30 94 48 45.12 85 48 40.80 80 48 38.40 80 48 38.40 80 48 38 40 80 48 38.40 80 48 38.40 80 48 38 40 80 48 38 40 4 J V™mnèen • 82 45 36.90 78 48 37.44 7448 35,52 7448 35.52 7048 33 60 7048 33.60 7048 33.60 7048 33.60 7048 33.60 7048 33 60 4 > HengeTo1 !' —4B 4-° —4B -48 4°f °BO 48 BO 48 38 40 80 4f 38 40 80 48 38-40 80 48 38 40 80 48 38.40 80 48 38.40 4 » )4. Leeuwarden 76 48 36.48 76 48 36.48 7048 33.60 7048 7O 48 33*60 7048 7O 48 M 48 3264 68 48 32M 68 48 32óS f ,7 Leiien,;'’V ~ ~ ~ 60 4S 28.80 60 48 28.80 63 48 30.24 65 48 3E20 65 48 31.20 7048 33 60 7048 33 60 3 » 6. Middelburg. 60 48 28.80 60 48 28.80 60 48 28 80 60 48 28,80 60 48 28.80 60 48 28.80 60 48 28.80 60 48 28,80 60 48 28.80 60 48 28 80 geen vacantie |7. Nijmegen .. 79 45 35.55 79 48 37.92 67 48 32.16 62 48 29.76 62 48 29.76 62 48 29.76 62 48 29.76 62 48 29.76 64 48 30.72 64 48 30 72 3 daöln 'iQ dam ’ 94 45 42 30 94 48 45-12 85 48 40’80 80 48 38'40 80 48 38 40 80 48 38 40 80 48 38'40 80 48 38 40 80 38 40 80 48 38 40 4 » ,n ïÜi •• “ 7048 33.60 7048 33.60 72 48 34.56 72 48 34‘6 3 tot 6 dagen V. 7if ' V.’ ... „ ™ 88 48 31.20 65 48 31.20 65 48 31.20 65 48 31.20 65 48131.20 65 48 3120 deen varaniie 1. Utrecht.... 94 45 42.30 90 45 40.50 80 48 38.40. 75 48 36. 75 48 36 75 48 36. 75 48 36. 75 48 36. 75 48 36. 75 48 36 4 da<sen (2. Zaandam .. 65 45 29.25 65 45 29.25 70 45 31.50 75 48 36.- 75 48 36.- 75 48 36.- 75 48 36- 75 48 36.- 75 48 36- 75 48 36 4 tot 6 dagen «■mNvianri *'mMmilHwiaMinaMaiM|a'>BanHaMßaaHEaMßMHamßraMManMM —-1 m 1 .-jj-iumiujiirium irirMiiniiwMMMJiiiijMmi

De Vakbeweging inde Sovjet-Unie. Documentatie N.V.V. In verband met de herkiezing van fabrieksraden heeft de adjunct-secretaris van de Generale Raad der Vakvereenigingen in Rusland, Weinberg, een rede gehouden over de taak van de vakvereenigingen in verband met de politieke en economische situatie van de Sovjet-Unie. Aan een overzicht van deze redevoering, opgenomen in „Industrial and Labour Information” van 28 December 1931, ontleenep wij het volgende: Het Vijfjarenplan is ineen aantal industrieën reeds nu geheel of bijna geheel tot uitvoering gebracht, maar inde „zware” industrie (metaalindiistrie—steenkolenmijnen), in het spoorwegbedrijf en in het vervoerwezen op de rivieren was men niet in staat, aa nde eischen van het Vijfjarenplan te voldoen. De oorzaken voor dit achterblijven zijn: onvoldoende organisatie, het ontbreken van persoonlijke verantwoordelijkheid, de nivelleering der loonen, slecht beheer en een slappe arbeidsdiscipline. De vroegere leiders der vakvereenigingen beweerden, dat het niet mogelijk was, tegelijkertijd de belangen der arbeiders en de belangen der industrie te behartigen. Deze opportunistische politiek hebben de vakvereenigingen nu opgegeven, de oude leiders zijn door nieuwe vervangen en de nieuwe leiding meent, dat het de taak der vakvereenigingen is, een actieve rol te spelen bij de ontwikkeling van de industrie. In het Donetz-bekken werden inde afgeloopen zomer naar schatting niet minder dan 300.000 ton kolen per maand door irrationeele organisatie verloren, terwijl door niet-gerechtvaardigd verzuim van de arbeiders 200.000 ton per maand verloren ging. Niettegenstaande het feit, dat het werk dikwijls gestaakt moest worden, werd er door sommige arbeiders overgewerkt. De vakvereenigingen moeten aan deze verspilling een einde maken door het bevorderen van de „socialistische wedijver” en door het tewerkstellen van speciale ploegen van arbeiders tegen een gezamenlijk taakloon. De nieuwe, door Stalin aan-

gekondigde loonpolitiek moet door de vakvereenigingen met kracht worden doorgezet. Daarnaast moeten de vakvereenigingen medewerken aan een betere voedselvoorziening van de arbeiders, aan een betere huisvesting en aan meer cultureele faciliteiten voor de arbeiders. De leuze „voor de productie op”, beteekent niet, dat de vakvereenigingen de verdediging van de belangen van haar leden geheel en al behoeven op te geven. Het gemeentelijk voedsel voorzieningssysteem heeft reeds groote vorderingen gemaakt. In October 1929 werden 3.000.009 maaltijden verstrekt, in September 1931 22.000.000. In 1929 werden 52.000.000 Roebels besteed voor het bouwen van eetzalen en restaurants, in 1931 120.000.000 Roebels. Niettemin laat de voedselvoorziening nog veel te wenschen over, omdat de vakvereenigingen zich practisch niet bemoeiden met de kwaliteit van het verstrekte eten en met de werking van het systeem in het algemeen. De vakvereenigingen moeten er ook op letten, dat de coöperaties de levensmiddelen niet tegen z.g. handelsprijzen (4 è, 5 maal zoo hoog als de van overheidswege vastgestelde prijzen) verkoopen. De bedragen, uitgetrokken voor de bouw van woonhuizen, namen toe van 682 millioen in 1930 tot 1156 millioen in 1931. De passieve houding van de vakvereenigingen op dit terreinwas oorzaak, dat in 1931 slechts ongeveer 50 pCt. van dit bedrag ook werkelijk voor deze doeleinden gebruikt werd. Het ledental van de handarbeidersorganisaties nam in anderhalf jaar slechts met 16 pCt. toe, dat van de bediendenorganisaties met 48 pCt. Dit wordt veroorzaakt door de vele moeilijkheden welke de handarbeidersorganisaties de nieuwe leden bij toetreding inde weg leggen. (De georganiseerde arbeiders genieten in Rusland velerlei voordeelen. Doc.-Bur.) Dit zal moeten veranderen. Het voortdurend toenemende aantal vrouwelijke arbeidskrachten plaatst de vakvereenigingen voor groote problemen. De vakvereenigingen moeten er ook op toezien, dat de speciale voorrechten, toegekend aan technici en buitenlandsche arbeiders, worden nageleefd. Bij de afsluiting van nieuwe collectieve

contracten moet naar een differentiatie van de loonen worden gestreefd. Verschil moet worden gemaakt tusschen lichte en zware, tusscheri geschoolde en ongeschoolde arbeid. Overal waar dit technisch mogelijk is, zullen stuk- en taakloonen worden ingevoerd, zoodat voortaan ongeveer 80 pCt. (thans 64 pCt.) der arbeiders op deze wijze betaald zullen worden. Het werken op stukloon zal aantrekkelijker gemaakt worden, door de loonen zoo te berekenen, dat zij wat voordeeliger uitkomen dan de vaste uurloonen. Prestaties, welke de voorgeschreven taak per dag te boven gaan, worden extra beloond. De nominale loonen zijn dan ook gedurende de eerste zeven maanden van dit jaar met 11,8 pCt. gestegen. De vakvereenigingen moeten er evenwel voor zorgen, dat de productiekosten hierdoor niet verhoogd worden. Tot nu toe werd verzuim doorbetaald tegen de gemiddelde loonstandaard. Inde nieuwe collectieve contracten zal bepaald worden, dat ongeoorloofd werkverzuim voortaan in het geheel niet meer zal worden doorbetaald, terwijl voor onvrijwillig verzuim 50 pCt. van het normale loon wordt vergoed. Indien de stilstand van het bedrijf te wijten is aan nalatigheid of fouten van het administratieve of technische personeel, dan zal aan de verantwoordelijke personen een boete worden opgelegd, terwijl zij bovendien aansprakelijk zijn voor alle veroorzaakte schade. Wanneer de kwaliteit der geproduceerde goederen zoo slecht is, dat zij geweigerd worden, dan ontvangt de arbeider, die deze goederen vervaardigde, 50 pCt. van zijn loon, wanneer hij bewijzen kan, dat hij geen schuld heeft. Is hij echter medeverantwoordelijk voor de slechte kwaliteit, dan krijgt hij in het geheel geen loon uitbetaald. Is de kwaliteit slechter dan voorgeschreven wordt’, doch worden de goederen niet geweigerd, dan wordt het loon eveneens verlaagd. Inde collectieve contracten zullen voortaan ook de ingenieurs en technici worden opgenomen. Er wordt een minimum en een maximum-salaris vastgesteld, terwijl voor goed werk extra-belooningen in het vooruitzicht worden gesteld. Het Generale Comité voor de Russische Jeugd heeft in 1930 een loonschaal voor leerlingen opgesteld. In vele bedrijven

werden deze regelingen echter niet toegepast. Bij de invoering van de nieuwe loonschalen inde metaalbedrijven en in de kolenmijnbouw werd het verschil tusschen de leerlingloonen en die der volwassenen nog grooter. Het feit, dat leerlingen niet op stukloon mochten werken en ook niet in aanmerking kwamen voor extra-vergoedingen, had een verkeerde uitwerking op hun prestaties. Voortaan zullen daarom leerlingen, die zware of ongezonde arbeid verrichten, dezelfde loonen ontvangen .als volwassenen; wanneer zij een jaar werkzaam zijn, mogen zij voortaan ook tegen stuk- of taakloon arbeid verrichten. CORRESPONDENTIE I R. W. te R. Wij zijn bereid uw zakelijke bezwaren tegen het door u gewraakte artikel op te nemen, mits u weglaat wat er niets mee te maken heeft. De redacteür is verantwoording schuldig aan de bondsinstanties en niet aan ieder die zichzelf geroepen acht als rechter van instructie op te treden. Begin eens met zelf een voorbeeld te geven dat „ophitserij” achterwege moet blijven. Secr. K. Communistische uitspraken weigeren wij op te nemen. RED. Abonneert u op „ONZE GIDS” Sociaal-economischtechnisch-maandblad Uitgave van de Algem. Nederlandsche Mefaa!bswerkersbond Prijs voor leden f I. per jaar, desgewenscht te voldoen in 4 term. a Meldt U als abonné bij Uw afdeelingsbestuuf

Sluiten