is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 40, 1933, no 33, 19-08-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE AFDEELINCEN AMSTERDAM. Voor auto-monteurs. (v. Z.) De Nederlandsche Vereeniging ~De Rijwiel- en Automobiel-Industrie” (R.A.1.) verzocht ons de aandacht te wülen vestigen op eendoor haar zoo juist opgerichte avondcursus tot opleiding van auto-monteurs. Er bestaat,, zoo deelt men mede, een nijpend gebrek aan goed onderlegde automonteurs en er is nog steeds geen opleiding waar deze monteurs gevormd worden. Om aan deze cursus te kunnen deelnemen moet men: a. op I Juli van het jaar van toelating het 20ste levensjaar hebben bereikt; b. een diploma eener drie-jarige ambachtsschool, dan wel bewijzen van het gevolgd hebben eener daarmede gelijk te stellen opleiding overleggen; c. door het overleggen van verklaringen van werkgever(s) aantoonen, dat hij ten minste gedurende twee achtereenvolgende jaren ineen auto-reparatie-inrichting werkzaam is geweest; d. het onderwijs aan een avond-vakschool hebben gevolgd. Duur van deze cursus is 3 winter-halfjaren, met die verstande, dat het laatste cursusjaar wordt voortgezet tot de datum waarop het eindexamen wordt afgenomen (J uli—Augustus). Voor oudere mohteurs zal een twee-, resp. een één-jarige cursus worden ingesteld, waarna hetzelfde diploma kan worden behaald. Het aantal cursisten bedraagt per leerjaar 24. De kosten zijn ƒ 22.50 per kwartaal bij vooruitbetaling of in totaal ƒ 155 per cursus, terwijl voorts leerboeken en dictaten door de betrokken leeraren op te geven, moeten worden aangeschaft. Prospect! bevattende meer uitgebreide bijzonderheden en een formulier van inschrijving, zijn te onze kantore: 2e J. x. d. Heijdenstraat 101, te verkrijgen. Jeugdleden opgelet! (L. T.) Op Zondag 3 September a.s., des n.m. 2 uur, belegt de plaatselijke jeugdraad Amsterdam een bijeenkomst in het Openluchttheater „Prankendael” aan de Middenweg. Deze bijeenkomst wordt gehouden voor en door de jeugdgroepen en zullen de tooneelgroepen eveneens het hunne ten beste geven. Spreker de heer Suurhof. Kaarten a ƒ 0.10 te verkrijgen bij de secretaris; lepenweg 30 1., Amsterdam (O.) DELFT. Jeugd-demonstratie. (C. T.) Sinds enkele weken is door onze pers de aandacht gevestigd op de Jeugddemonstratie, welke Zondag 17 September te Amsterdam zal worden gehouden. Wij zijn thans in het bezit gekomen van de noodige gegevens voor deze dag en meenen goed te doen onze leden, doch vooral onze jonge leden, er mede bekend te maken. Zooals gezegd, op Zondag 17 September zal te Amsterdam door onze moderne jeugd worden gedemonstreerd onder de volgende leuzen: Tegen fascisme en communisme! Voor behoorlijke zorg voor de werklooze jeugd! Voor vacantie met doorbetaling van loon! Voor invoering van de 40-urige werkweek! Voor verbetering van onderwijs en vakopleiding! De kosten aan deze demonstratie verbonden zijn tot een minimum beperkt. Van Delft naar Amsterdam en terug betaalt men ƒ1.44 voor hen die de 18-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt. Zij, die ouder zijn dan 18 jaar, moeten een groep vormen van 10 of 25 personen en betalen dan ƒ 2.05 of ƒ 1.69 per persoon. Bij deze bedragen komt nog 25 cent voor een deelnemerskaart. Alles bij elkaar genomen dus eén betrekkelijk gering bedrag. Bovendien ligt het inde bedoeling der organisators, om als de mogelijkheid daarvoor aanwezig is, allen die meer dan een gulden reisgeld moeten betalen, een zekere reductie te geven. Dit staat echter nog niet vast. Wij moeten vóór 28 Augustus a.s. opgave doen van het aantal onzer deelnemers. Het Is dus kort dag. Spoed is gewenscht. Ons scheiden nog zes weken van deze demonstratie. Zijn er nog onder onze jonge makkers die wekelijks willen sparen, laten zij zich dan direct opgeven. Wij zullen wel zorgen dat het geld wordt af gehaald. Wij gelooven wel te mogen zeggen, dat de reiskosten vanuit Delft voor de boven 18-jarigen niet meer zullen bedragen dan ƒ 1.69, omdat wij het vaste vertrouwen

hebben dat meerdere tientallen uit Delft aan deze demonstratie zullen deelnemen. Jonge makkers, wij roepen u toe: neemt deel aan deze demonstratie! Het geldt hier uw toekomst! Tot de ouderen zeggen wij: Laat uw kind deelnemen, opdat het de getuigenis kan afleggen van zijn eenswillend streven naar een hetere maatschappij. ■ DEN HAAG. (H. J. B.) Woensdag 2 Augustus j.l. hadden we een excursie met een aantal ledenloodgieters naar de Lood- en Zinkpletterij van de firma v/h. A. D. Hamburger te Utrecht. Het gezelschap, dat hiervoor het benoodigde geld had bijeengebracht, bestond uit 25 personen. Des morgens half acht vertrokken wij per autobus uit Den Haag en ongeveer 10 uur waren wij bij de fa. Hamburger ter bezichtiging van de fabriek. De wijze, waarop de directie het gezelschap ontving, gaf blijk, dat de directie het bezoek op hooge prijs stelde. Door de directie werd o.m. vóór de bezichtiging een korte uiteenzetting gegeven omtrent het product zelve en op welke wijze de lood- en zinkpletterij was tot stand gekomen. Na de bezichtiging kwamen wij in hetzelfde lokaal terug en mocht men betreffende de excursie vragen stellen die door de directie zouden worden beantwoord. Hiervan werd door onze leden volop gebruik gemaakt en de directie beantwoordde de vragen op een wijze die alle lof verdient. Aan het einde van de excursie bedankte Baart dan ook namens allen de directie hartelijk voor de wijze waarop onze leden zijn ontvangen en voor de uitvoerige uiteenzetting van hoe en op welke manier het lood en zink inde fabriek wordt verwerkt, waarna de directie dank zegde voor de belangstelling die onze leden-loodgieters voor de fabricatie hebben getoond. Daarna hebben we in het N.V.-Huis koffie gedronken en vandaar ging de reis om half twee naar het Troelstra-Oord, waarvan we niet alleen toestemming hadden ontvangen om thee te drinken, doch ook om het Troelstra-Oord te bezichtigen. Voor hen die hiervan slechts hadden gehoord, was dit een ware verrassing. Door Jansen werd gesproken over de beteekenis van dit gebouw voor de arbeidersbeweging en het was aan de gezichten der loodgieters merkbaar, dat deze woorden diepe indruk maakten. Vergissen wij ons niet, dan zullen er zeker onder hen zijn die het komende jaar daar hun vacantie gaan doorbrengen. Na de boterham te hebben verorberd, vertrokken we naar Rhenen en daarna naar Sonsbeek, waar we genoten van de prettige en mooie omgeving, van de groote vijvers met mooie visschen, die o.a. de uitroep uitlokten van: „zeg jongens, kijk eens wat een lappen!”. Inde allerbeste stemming werd koers gezet naar Den Haag en zeker kan worden gezegd, dat het overweging verdient een volgend jaar zulk een tocht te herhalen. Het is in één woord schitterend geweest en op vele vragen of onze penningmeester J. de Jong er nog iets van over zal hebben gehouden, zal men later wel wat vernemen. De opmerking, dat Jaap inde loterij altijd met nieten voor de dag komt, kan hier onbesproken worden gelaten, omdat we op deze dag geen niet, maar meer dan een prijs hebben gehad. Kameraden, een volgend jaar, zoo mogelijk, nog beter! MAASTRICHT. Kennisgeving. (Het bestuur.) Aan de hand van hetgeen reeds inde bladen der Arbeiderspers gepubliceerd werd omtrent de z.g.n. mobilisatievergaderingen, die vanwege de ..besturen van S.D.A.P. en N.V.V. over het geheele land gehouden worden inde maanden September en October, kunnen wijde leden alvast mededeelen, dat begin September een avondvergadering voor onze afdeeling belegd zal worden. De juiste datum wordt per convocatie of anderszins bekend gemaakt. Hierbij zij reeds opgemerkt, dat G. F. Lindeyer uit Heerlen spreekt over het onderwerp: „De positie der moderne arbeidersbeweging en haar strijd tegen fascisme en communisme”. Eveneens wordt begin September overdag een vergadering gehouden, speciaal voor de werklooze leden, waarvan mededeeling gedaan wordt in het stempellokaal, hier dus „Het Volkshuis”. Het doel van deze vergadering is: de werklooze leden in te lichten omtrent de problemen welke zich voordoen, vooral ook in verband met de werkloosheid. Het is dus een vergadering die beschouwd kan worden als een discussievergadering, waarin de werkloozen zich geheel kunnen uiten. Het bestuur dringt er bij de leden op aan deze vergaderingen, die vanwege de

kosten met andere afdeelingen gecombineerd gehouden worden, met zoo groot mogelijk aantal te bezoeken, zoowel de I dag- als de avondvergadering. Op de avondvergadering kunnen alle leden aanwezig zijn, I Dit als voorloopige kennisgeving. ROTTERDAM. Loodgieters opgelet! (N. C. J. L.) Hierdoor brengen wij ter kennis van onze leden-loodgieters, dat eventueel nog niet ingewisselde zegels van het zegeljaar 1932—1933 alsnog verzilverd kunnen worden tot uiterlijk 31 Augustus a.s. Daarna zijn ze onherroepelijk waardeloos geworden in verband met het, afsluiten van de zegelrekening der le-klasse-gemeenten. I* * * Jeugdleden opgelet! (J. L.) Jonge vrienden, 17 September is onze dag. Dan demonstreeren wij te Amsterdam gezamenlijk tegen fascisme, communisme en oorlog. Rotterdam moet in deze jeugddemonstratie een goed figuur maken. Wij rekenen vanzelfsprekend ook op jullie. Wij gaan per extra trein uitsluitend voor onze jeugdgroepen ingelegd— naar Amsterdam. Dat is dus onze trein. De kosten daarvoor (retour) bedragen slechts ƒ 1.85 (de kosten voor toegang tot het meetingterrein inbegrepen). Tot en met 24 Augustus kunt ge u voor deelname aan de reis per trein opgeven bij het secretariaat onzer jeugdgroep: A. van Elsinga, Roentgenstraat 54. Werklooze leden, die per rijwiel wenschen te gaan, vertrekken op Zaterdag 16 September, n.m. 2 uur, vanaf de Heulbrug. Getracht zal worden nachtlogies te verkrijgen bij partijgenooten en anders ineen | Jeugdherberg. Kosten ƒ0.25 voor toegang Itot het terrein der meeting. De aanmelding voor deelname aan de fietstocht moet geschieden uiterlijk 20 Augustus. De deelname aan deze jeugddemonstratie geldt voor de jeugdleden van 16—23 jaar, zoodat dus de grens ruim genomen is. * * * J. W. Geruime tijd geleden was er in onze afdeeling een brochurehandelaar, die officieel door het bestuur als zoodanig was aangesteld en brochures en boeken beschikbaar stelde inde door onze afdeeling belegde vergaderingen, bijeenkomsten enz. Deze brochurehandelaar is vertrokken, en lange tijd was de functie onbezet. Thans is het gelukt weer een geschikt persoon hiervoor te vinden en is als zoodanig aangesteld ons lid H. van Ooyen. Deze heeft het recht in ons gebouw en op al onze vergaderingen te colporteeren met brochures en boeken, uitgegeven door en voor de moderne arbeidersbeweging Onze leden nemen hiervan goede nota! UTRECHT. Men verzocht ons op te nemen: Aan alle modern georganiseerde mannen en vrouwen! W.K. Evenals de vorige jaren gaat weer het dringend verzoek vooraf: meldt U zoo spoedig mogelijk aan, in elk geval vóór 1 September. Wij beleggen dit jaar geen propaganda-vergadering. Alleen zij, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, worden toegelaten. Cursussen inde Gem. Hoogere Burgerschool, Catharijnesingel: Maandagavond: 1. Rekenen van 74—94 uur. Bewerkingen met geheele getallen en breuken; rente, oppervlakte en inhoud; geldsommen en vreemde munten; maten en gewichten. 2. Boekhouden van 74 94- uur. Het zelfstandig kunnen inrichten vaneen eenvoudige boekhouding. 3. Engelsche taal van 74—9-* uur. Lezen, schrijven en verstaan der taal. Bij ijverige studie kan na drie winter cursussen een eenvoudig Engelsch boekje worden gelezen en vertaald. 4. Naaien en verstellen van 74—94 uur. Het vervaardigen van pyama’s, onderjurken, jurkjes, japonnen enz. Ook patronen knippen. Deze cursus is uitsluitend voor de deelneemsters aan de 2de jaarcursus. Zie no. 10. Dinsdagavond: 5. Nederlandsche taal van 74—94 uur. Schrijven zonder fouten; brieven, verzoekschriften, verslagen, enz. Alleen de cursisten, die het 3de jaar onder leiding van de heer Joppe willen volgen, geven zich op voor de cursus Ned. taal op Woensdagavond, no. 9. 6. Wiskunde van 74—94 uur. Meetkunde en algabra voor verschillende vakarbeiders. Getracht wordt de meetkunde

zooveel mogelijk dienstbaar te maken aan de dagelijksche vakarbeid. 7. Eerste hulp bij ongelukken van 7J85 uur voor het eerste en van 81—9Juur voor het tweede jaar. Na Nieuwjaar krijgt het eerste jaar H uur les. Deze cursus staat onder leiding van een dokter. Woensdagavond: 8. Algemeene ontwikkeling van 74—9 uur. Het jaarverslag vermeldde als behandelde leerstof: Volkenbond, Vijfjarenplan in Rusland, aardbevingen, Mandsjoekwo, de strijd in Bolivia, enz. Gebeurtenissen van de dag gaven vaak aanleiding tot besprekingen. 9. Nederlandsche taal van 7£—9i uur alleen voor hen, die de 3de j aarscursus van de heer Joppe willen volgen. Zie ook no. 5. 10. Naaien en verstellen van 7i—9| uur, I alléén voor de Iste j aarscursisten. Zie no. 4. 11. Esperanto van 7|—9i uur, alléén voor de Iste jaarscursisten. Zie no. 15. Donderdagavond: 12. Schrijven en lezen van 7£— uur. Beide vakken vormen één cursus. Verbetering van het handschrift. Begrijpen van boek, krant en tijdschrift. Deze cursus niet te verwarren met cursus no. 5. 13. Fransche taal van 7J—9| uur. Zie toelichting bij no. 3. Vrijdagavond: 14. Duitsche taal van 7i—9j uur. Zie toelichting bij no. 3. 15. Esperanto van 7J—9i uur voor hen, die reeds een Iste j aarscursus volgden. Zie ook no. 11. 16. Handteekenen van 7-j—9i uur. Het teekenen van bloemen, dieren, landschappen, stillevens, enz. Een cursus voor hen, die graag teekenen, maar voor wie de lijnteekencursussen niet doeltreffend zijn. Cursussen inde Ambachtsschool, Schoolstraat: Maandagavond: 17. Hout- en marmer schilder en van 74 8i uur, alleen voor de 2de en 3de jaarscursisten, De Iste jaarscursisten moeten zich opgeven voor cursus no. 18 op Dinsdagavond. Dinsdagavond: 18. Hout- en marmer schilder en van 7J— H uur voor hen, die het Iste jaar willen yolgen. Zie no. 17. Donderdagavond: 19. Lijnteekenen bouwvakarbeiders van 7a—9i uur. Plattegronden, doorsneden, het lezen van teekeningen. De eischen van de practijk voorop.^ I 20. Lijnteekenen metaalbewerkers van 7£ —9J uur. Zie toelichting bij no. 19. 21. Lijnteekenen schilders van 7£—9i uur. Lettervormen, opschriften, kleurcombinaties, wand- en plafondversieringen, schablonen, aansluitend bij het dagelijksch werk der schilders. Schriftelijke aanmelding met opgaaf van naam, adres, beroep, leeftijd en vooral het nummer van de cursus, bij de 1 secretaris J. H. Lodder, Paramaribostfaat no. 1 of op het kantoor van de U. 8.8., Oudegracht 245. Mondelinge aangifte of inlichtingen niet bij de secretaris aan huis, maar op het kantoor van de U. 8.8., op Dinsdag 29 en Woensdag 30 Augustus, beide avonden van 7-J—9 uur. Lesgeld: ƒ1.— per maand, bij twee cursussen korting. Meer dan twee cursussen kunnen niet dan bij hooge uitzondering, ter beoordeeling van het bestuur, gevolgd worden. Wefkloozen, bij hun vakvereeniging ingeschreven, ontvangen kosteloos les, indien zij mededeeling doen van hun werkloosheid aan de secretaris, onder overlegging van hun stempelkaart. ledere cursist ontvangt bericht van aanvang. Het bestuur: Prof. Dr. H. BOLKESTEIN, voorzitter. M. J. GOEDÉE. G. L. DE HAAS. H. F. WITTE. «LH. LODDER, secretaris-penningm., Paramaribostraat 1, ADVERTENTIEN Heden overleed dooreen droevig ongeval onze bondsmakker L. CONSTAPEL. Rust zacht, kameraad! Het bestuur der afd. Heerlen.