Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«281e JAARGANGG Nb. 48 ZATERDAG 30 NOVEMBER 1935 OPLAAG 41650

w iMMI W- JL. jg „■! J WEEKBLAD VAN DE SSSSV |AL€ENENI^JEDERLAMDS^Ij«TAALrêwRKiSijSEI

De contract-actie inde verwarmingsindustrie te Amsterdam. Een groot succes

(v. E.) Toen we voor slechts enkele dagen terug het vorige artikel schreven, konden we en durfden we niet verwachten, dat de oplossing zo dicht nabij was. En wat voor een oplossing! Dat deze actie, waarvan we achteraf wel willen verklaren dat deze onder zeer moeilijke en verzwarende omstandigheden gevoerd moest worden, op zo korte termijn een zo gunstig verloop zou hebben, kunnen zelfs de meest optimistischen niet hebben verwacht. We schijnen wat men noemt het psychologisch juiste moment te hebben gekozen, waardoor het resultaat binnen een minimale tijd zo groot is, waarvoor we inmiddels dankbaar zijn. In De Metaalbewerker van 16 November deelden we mede, dat het concept-contract aan 34 werkgevers was verzonden. Welnu, dit heeft inde letterlijke zin van het woord de werkgevers op een hoop gejaagd. Woensdagmiddag 20 November hebben de werkgevers ineen vergadering de situatie besproken, waar een commissie werd benoemd om met ons te onderhandelen. Met deze commissie, bestaande uit de heren P. R. Holliger, H. J. Wout, J. G. Korsten en de beide heren De Koster, hebben we Donderdag daaropvolgend geconfereerd op het kantoor van de N.V. Therma, wat van half elf tot kwart over twee heeft geduurd. De werkgevers-delegatie deelde ter conferentie mede, dat de op vorengenoemde vergadering aanwezige werkgevers zich voor het afsluiten vaneen arbeidscontract hadden uitgesproken. Men had echter bezwaar om dit alleen in Amsterdam te doen en men beloofde ons, dat de totstandkoming vaneen contract energiek ter hand genomen zou worden. Onzerzijds hebben wij, met respect en eerbied voor alle goede bedoelingen en beloften, desondanks vast moeten blijven houden aan tekenen van de toegezonden contracten. Na een voorgeschiedenis als de leden bekend, konden wij onze opgezette actie niet stopzetten en de staking bij de firma De Koster opheffen, op toezeggingen hoe positief ook gedaan, die ons tenslotte niet de minste zekerheid gaven. Het resultaat van deze langdurige conferentie was, dat de werkgevers nog diezelfde middag voor een vergadering telefonisch zouden worden opgeroepen. De gebeurtenissen volgden elkaar snel op. Het was omstreeks 6 uur ’s avonds, toen ons door de heren W. Beuker, J. H. Plu en H. J. Wout werd medegedeeld, dat er een nieuwe werkgeversvakbond inde verwarmingsindustrie was gesticht, waar zij het voorlopig bestuur van vormden. Het lag inde bedoeling daarvan een landelijke bond te maken en de heren, die dit voorlopig bestuur vormden, verklaarden ons om beurten, dat met de grootste voortvarendheid zou worden gewerkt om het gestelde doel te bereiken. Zij stelden zich voor, dat binnen 5 è, 6 weken alles in kannen en kruiken zou zijn.

! Op grond hiervan stelden zij ons voor onze , actie op te schorten. Doch ook op dit voorstel konden wij niet ingaan, niet omdat wede goede trouw van deze heren intwij, fel trokken, verre van dat, doch eenvoudig omdat we het ondenkbaar achtten, dat een en ander zo vlot zou verlopen. We handhaafden onze eis, tekenen van de individuele contracten. Tenslotte moest gezocht worden naar een middel om beide partijen te bevredigen en dat nochtans voor ons geen enkel risico inhield. Door schrijver dezes werd voorgesteld, dat door de werkgevers ter vergadering een proces-verbaal zou worden getekend, waarin het voorlopige bestuur werd gemachtigd namens hen het contract te tekenen. Dit voorstel is daarna aan de vergadering voorgelegd, hetgeen werd aanvaard. De volgende morgen half tien zaten we op het kantoor van jhr. mr. S. M. S. de Ranitz, raadsman van de werkgevers, terwijl onzerzijds mede aanwezig was mr. M. Mendels waar de machtiging werd geformuleerd. Met deze in zesvoud op zegel gestelde machtiging zijnde heren Beuker, Plu en Wout er op uitgetrokken om de handtekeningen van de werkgevers op te halen. De ter plaatse gevestigde werkgevers waren in drieën verdeeld; elk had dus 12 a 14 werkgevers te bezoeken, terwijl de verklaring in duplo moest worden getekend. Een historisch moment. Het is Zaterdagmiddag twaalf uur, ten kantore van jhr. mr. S. M. S. de Ranitz, waar de drie heren van de pas opgerichte werkgevers-organisatie en de schrijver van dit artikel namens de werknemers-organisaties elkaar opnieuw ontmoetten. Ik was gespannen als een paraplu. Het resultaat van anderhalve dag oogsten zou hier worden gedeponeerd. En dan aan de hand daarvan zouden de namen van de werkgevers, namens wie het voorlopig bestuur de collectieve contracten zou tekenen, op de contracten worden „getikt”. Kunt u begrijpen, lezer, dat mijn hart vol verwachting klopte? Welnu, het resultaat overtrof mijn verwachting. Negen en twintig firma’s hadden reeds getekend, drie firma’s kwamen nog op het kantoor van mr. De Ranitz tekenen, terwijl we er zelf nog een inde buurt konden ophalen. Namens tezamen drie en dertig firma’s kon het bestuur dus handelen en we laten hier nu het hele document volgen. De ondergetekenden, 1. Atiba, N.V. 2. Beuker & Zoon, N.V., W. 3. Bois, J. J. de 4. Brinkhorst, J. W. 5. Busscher, L. 6. Calefax, N.V. 7. Chys, N.V. v/h. K. v.d. 8. Elden en Zoon, W. J. van 9. Felix, E.

10. Frank, I. 11. Geveke & Co’s Techn. Bur. 12. Goorhuis, Joh. 13. Groeneveld & Co., N.V, 14. Halekor, H. W. Th. 15. Haupt & v.d. Linden 16. Heemstede Obelt, N.V. Th. van 17. Huygen en Wessel, N.V. 18. Kemp, C. W. P. 19. Klinkenberg, H. 20. Koning & Zoon, G. J. de 21. Korsten, J. G. 22. Koster, Th. A. de 23. Mey, R. M. van der 24. Oever, W. ten 25. Peters en Hotte 26. De Ridder’s Mij. v. Centr. Verw. 27. Salzmann & Zn., W. 28. Therma, N.V. Ned. Inst. Mij. 29. Voogel, J. C. 30. Viëtor, Fa. C. 31. Warmte, N.V. 32. Woensel & Co., J. van 33. Plu, J. H. verklaren bij deze last te geven aan de heren W. Beuker, wonende te Amsterdam, J. H. Plu, wonende te Zaandam en H. J. Wout, wonende te Amsterdam, om voor en namens hen met: 1. de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond, gevestigd te Amsterdam; 2. de Nederlandse Rooms Katholieke Metaalbewerkersbond, gevestigd te Utrecht, en 3. de Christelijke Metaalbewerkersbond in Nederland, gevestigd te Leiden, een collectieve arbeidsovereenkomst aan te gaan, geldende voor het tijdvak ingaande één December 1900 vijf en dertig tot en met dertig November 1900 zes en dertig, op de voorwaarden en bepalingen zoals die zijn af gedrukt in het aan ondergetekende bekende concept collectieve arbeidsovereenkomst voor de verwarmingsindustrie 1935-1936, omtrent welks inhoud de voormelde werkgevers en werknemers tot overeenstemming zijn gekomen en van welk concept een exemplaar is gehecht aan deze lastgeving. De mede-ondergetekenden, de heren Beuker, Plu en Wout, verklaren deze machtiging en lastgeving aan te nemen en mede van de inhoud van bovenbedoelde concept-overeenkomst kennis te hebben genomen. Aldus getekend in duplo de 22e November 1935. We zouden in verzuim zijn, indien we niet vanaf deze plaats een woord van hulde zouden brengen aan de heren Beuker, Plu en Wout voor de opoffering, zich getroost en de voortvarendheid, waarmee is gewerkt. Tenslotte delen we nog mede, dat de firma C. v.d. Mey de getekende contracten rechtstreeks aan ons had gezonden, zodat Zaterdagmiddag reeds door 34 firma’s het contract was aanvaard. Niet getekend zijn door: 1. Hunck & Zn., N.V. 2. Kohley 3. Stakebrand, J. H. 4. Thonon, L. E.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN Over de week van 2 tot en met 7 December 1935 wordt bet contributiezegel op de 49e week in bet bondsboekje geplakt. waaraan inmiddels een ultimatum is verzonden en tenzij alsnog getekend wordt, zal de staking op 2 December bij hen een feit zijn. Hierop komen we volgende week terug. We willen dit artikel niet besluiten, alvorens de bijzondere vulgaire manier, waarop De Telegraaf (De Courant) zich in deze actie heeft gemengd, te signaleren. Onze redacteur zal ineen Volgend nummer hieraan een hoofdartikel wijden, waarvoor we nu reeds de aandacht vragen. Propagandafilmvoorstellingen van het N.V.V. Telkens weer bereiken ons uit het land berichten, waaruit blijkt, dat er voor onze propaganda-filmvoorstellingen grote belangstelling bestaat. Enthousiaste verslagen komen bijna elke dag binnen. Zo rapporteerde ons de spreker, die op 31 October j.l. in Deventer het woord voerde, het volgende: „Zaal uitverkocht. Heel goede stemming. Er volgt een tweede vergadering, aangezien 400 arbeiders moesten worden teleurgesteld.” De Bestuurdersbond te Maarssen schrijft ons over de op 3 November j.l. aldaar gehouden filmavond o.a. het volgende: „ We kunnen niet anders zeggen, dan dat het geheel afwas. Een groot voordeel was, dat wede beschikking hebben gekregen overeen goede zaal, zodat we geen mensen behoefden terug te sturen. Wat de' stemming inde zaal betreft, deze was bijzonder goed te noemen. U begrijpt wel, dat we hier met een zo groot aantal een zeer gemengd publiek hadden. De spreker van deze avond heeft ook een bijzonder goede indruk achtergelaten, ook de rede werd onder bijzondere aandacht aangehoord. Al met al een uitstekend geslaagde avond waarop we zeker met trots kunnen terugzien.” Wij vertrouwen, dat het bovenstaande een aansporing zal zijn voor allen, die in plaatsen wonen, waar de propaganda-filmvoorstellingen nog moeten worden gehouden, zich tijdig van toegangsbewijzen te voorzien. Vooral ongeorganiseerden meebrengen! De film draait inde week van 1 tot en met 7 December a.s. inde volgende plaatsen; Dinsdag, 3 December, te Stadskanaal. Woensdag, 4 December, te Annerveense Kanaal. Vrijdag, 6 December, te Zevenhuizen. Zaterdag, 7 December, te Ameide. |IIIIKIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIimiIIIIIIIiimiIIIIIIHtIIIIimiIIIIIHIHIIIIINIIHIIIIIIWIIHNIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHtIIIIIIIiIIimi | Contributie is het | cement in het | gebouw der | organisatie

Sluiten