is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 45, 1938, no 11, 04-06-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Rotterdamse Droogdok Maatschappij Nadat het jaar 1936 reeds een redelijke bedrijfsresultaat gegeven had met 5 % dividend voor de aandeelhouders, is 1937 wel een buitengewoon mooi jaar geweest voor deze maatschappij. Zonder enig bezwaar kon (Je directie dan ook voorstellen 10 % dividend uitte keren. Ja, als de directie niet zo voorzichtig was als zij in het belang van het bedrijf is, dan had deze winstuitkering nog veel hoger kunnen zijn! Terecht heeft de directie zich evenwel op het standpunt gesteld, dat een bedrijf er niet is om in enkele jaren hoge dividenden uitte keren, maar dat men het bedrijf zo moet voeren, dat het als bron van inkomsten zijn waarde houdt, ook als de tijden eens minder goed zijn. De gunstige gang van zaken moet inde eerste plaats worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat de verschillende bedrijven van de Rotterdamse Droogdok-Maatschappij het gehele jaar door behoorlijk bezet waren. Vraagt men nu weer naar de oorzaken van deze goede bezetting, dan kunnen wij deze in drie grote groepen rangschikken. Inde eerste plaats komt dan de algemene verbetering inde conjunctuur, zowel in het buitenland als in ons land. Hierdoor kwam er zowel inde nieuwbouw als in het reparatiebedrijf veel werk. Het bouwen van grote schepen is een langdurig werk en zo werkte men inde hoogconjunctuur(!)jaren 1936 en 1937 nog aan de Nleuw-Amsterdam, welke bouw inde tijd van laagconjunctuur was aangevangen. Omdat men nog goed van orders voorzien is, is het zeer waarschijnlijk dat de werkgelegenheid hier, ook bij een achteruitgang van de conjunctuur nog enige tijd op redelijk peil zal blijven. De werkgelegenheid in zulk soort bedrijven, waar men werk onderhanden heeft van lange duur, verandert n.l. niet onmiddellijk met de economische conjunctuur. De tweede oorzaak van de goede bedrijfsbezetting is een gevolg van de „oorlogsconjunctuur”. Daardoor Is men ruim voorzien van opdrachten van de Nederlandse en buitenlandse (Poolse) marine. Ook het feit, dat vele Engelse werven militaire opdrachten hebben, kan gunstig op het verkrijgen van opdrachten voor de Nederlandse werven hebben gewerkt. De twee hierboven genoemde oorzaken, n.l. dp economische en de militaire conjunctuur werken algemeen. Alle Nederlandse werven ondergaan daar de invloed van. Wil men nu verklaren waarom speciaal de Rott. Droogdok Mij. een zo goed jaar gehad heeft, dan zal men een oorzaak moeten noemen, die speciaal voor deze onderneming in hoge mate geldt. Deze oorzaak zal wel zijnde zeer moderne outillage en het verstandige beleid van de directie. Nu is het met zulk een moderne outillage een beetje merkwaardig geval. Het bedrijf rendeert omdat de outillage modern is en de outillage kan modern blijven, omdat er een behoorlijke winst gemaakt wordt. Het is dan ook te begrijpen, dat de directie een belangrijk deel van de winst gebruikt heeft om het bedrijf, waar mogelijk, te verbeteren. Door zo een deel van de winst niet uitte keren, houdt men de winstbron in stand. Op de duur is dat voor alle betrokkenen, dus ook voor de aandeelhouders en de arbeiders het beste. In het afgelopen jaar werd de machinefabriek uitgebreid, evenals de koperslagerij met een electrische las-werkplaats en een pijpenmagazijn Nieuwe moderne werktuigen werden aangeschaft en belangrijke baggerwerken werden uitgevoerd ter verkrijging vaneen grotere havendiepte voor de ligplaats van de toen in aanbouw zijnde Nieuw-Amsterdam. Hierbij kunnen we een paar opmerkingen maken. De eerste is, dat een extra vraag naar scheepsruimte niet alleen werk geeft aan de arbeiders om deze schepen te maken, maar dat er dan ook vaak uitbreidingen tot stand moeten komen om die schepen- te kunnen maken. Hierdoor wordt de werkgelegenheid dus nog groter dan men alleen met het oog op het werk aan de schepen zou vermoeden. De tweede opmerking is, dat deze verbeteringen en uitbreidingen nu Ook kunnen dienen, indien een nieuw soortgelijk schip als de Nieuw Amsterdam gebouwd zou moeten worden. Heeft men eenmaal een bepaald typ schip gebouwd, dan zal men in vele gevallen een voorsprong hebben op de concurrenten, indien er weer zoiets gebouwd moet worden Wij willen —u enkele posten van de balans

eens nauwkeuriger gaan bekijken. Bedrijven als de Rott. Droogdok Mij. kunnen het ene jaar veel meer onderhanden hebben dan het andere jaar. Dat zou tot speciale moeilijkheden kunnen leiden voor de financiering van het bedrijf, indien men pas geld kreeg als het werk afgeleverd werd. Zolang men nog niet klaar is, moeten er lonen betaald worden en moeten andere uitgaven gedaan worden. Einde 1937 had de Rott. Droogdok Maatschappij voor bijna 17 millioen gulden kosten gemaakt aan werk, dat zij nog niet kon afleveren. Moest zij dat nu zo lang uit de eigen kas maar voorschieten? Het is duidelijk dat in zulk een geval slechts de allergrootste ondernemingen voldoende werk onderhanden zouden kunnen hebben. Daarom heeft men er in deze en soortgelijke bedrijfstakken iets op gevonden. Men ontvangt n.l. voorschotten op het werk dat onderhanden is. Deze voorschotten worden verstrekt door dé opdrachtgevers en komen later in mindering van de definitieve betaling. Er is dus een nauw verband tussen deze voorschotten en het onderhanden zijnde werk. Dit blijkt ook uit de (afgeronde) taalanscijfer^. 1937 1936 Werk onder handen ... 17.000.000 6.000.000 Voorschotten op werk onder handen 19.600.000 10.600.000 Hieruit blijkt, dat men in 1936 naar verhouding veel meer voorschotten ontvangen had dan in 1937. De voorschotten komen inde kas. In het feit, dat men in 1937 naar verhouding minder voorschotten had dan in 1936, hebben we een van de oorzaken waardoor in 1937 de kas iets kleiner was. 1937 1936 Kas en kassiers 4.400.000 5.100.000 Natuurlijk zijn er nog vele andere redenen, waardoor de kas kan toe- en afnemen. Het was onze bedoeling dan ook alleen maar om te laten zien, hoe er tussen verschillende posten op de balans verband bestaat. Wij willen nu de z.g. liquiditeitspositie eens nagaan. De maatschappij heeft op 31 December nog verschillende betalingen te verrichten. In de eerste plaats aan crediteuren en inde

tweede plaats aan de aandeelhouders voor de betaalbaar gestelde dividenden. De nog te verrichten betalingen kunnen we als volgt samentrekken. 1937 1936 Crediteuren 2.200.000 1.200.000 Dividend 700.000 300.000 Totaal te betalen 2.900.000 1.500.000 Tegenover deze verplichtingen om te betalen staat inde eerste plaats de kas. We moeten hier evenwel bij optellen de bedragen, die men op korte termijn nog inde kas zal ontvangen; dit zijnde debiteuren. De betaalmiddelen bestaan dus uit de kas en de bedragen, die zeer spoedig inde kas zullen komen. 1937 1936 Kas 4.400.000 5.100.000 Debiteuren 1.500.000 1.100.000 Totaal v. Betaalmiddelen 5.900.000 6.200.000 Vergelijken wede te betalen bedragen met de betaalmiddelen, dan zien we, dat de maatschappij aan haar verplichtingen op korte termijn zeer gemakkelijk kan voldoen en dan zelfs nog een ruime kaspositie houdt. De liquiditeitspositie is dan ook zeer gunstig. In 1936 was de liquiditeit nog iets groter dan in 1937. Dit houdt zoals we hiervoor reeds zagen, verband met het grotere bedrag van werk onderhanden en met de grotere voorraad, die in 1937 in het magazijn was. 1937 1936 Magazijn voorraad en steenkolen 2.000.000 900.000 Wij kunnen er tevens op wijzen, dat de magazijnvoorraad met ruim een millioen is toegenomen, terwijl dit ook met de post crediteuren het geval is. Tussen deze twee posten bestaat ook weer een nauw verband. Juist bij een maatschappij, die financieel zo gezond in elkaar zit als de Rott. Droogdok Mij., kan men het verband tussen de verschillende balansposten zo goed demonstreren. W. J. VAN DE WOESTIJNE.

Spoorwegen bestellen 500 goederenwagens De Nederlandse Spoorwegen delen ons mede, dat zij orders voor nieuw vrachtmaterieel hebben geplaatst tot een bedrag van ruim anderhalf millioen gulden. Deze bestelling bestaat uit 400 20-tons kolenwagens, die door Werkspoor vervaardigd zullen worden en 100 174- tons rongenwagens, waarvan de vervaardiging is opgedragen aan Beynes. Omtrent verdere aanschaffing van rollend materieel kan de Dienst van Tractie en Materieel nog geen mededelingen doen. (Het Volk.) ★ Melkgebruik in Engelse fabrieken Verleden jaar is in Engeland een begin gemaakt met het aanmoedigen van melkgebruik in werkplaatsen en fabrieken. Blijkens een dezer dagen verschenen overzicht strekt zich deze actie reeds uit tot 1.720.000 arbeiders, werkzaam in 5586 bedrijven. ★ Belastingen in Amerika Gedurende 1937 hebben Amerikaanse automobilisten een bedrag van 1.580.000.00 C

dollar aan belasting opgebracht, aldus de ramingen van het verbond van autofabrikanten. Dit is 15 procent van alle federale, staats- en locale belastingen, welke inde Verenigde Staten geheven werden. ★ Industriële productie in Engeland De secretaris van het Engelse ministerie van Handel deelde mede, dat de industriële productie in 1937 48 pet. hoger was dan in 1932 en 20 pet. hoger dan in 1929. In 1929 heerste na de oorlog de grootste voorspoed. ★ Dwangarbeid in Nazi-Duitsland (1.T.F.) De Kölnische Zeitung van 29 Januari constateert: de wetten over het vierjarenplan geven „de staat het recht den werkzoekende, maar ook den reeds werkende (ook tegen zijn wil Red.), die werkking aan te wijzen, welke uit staatsof economisch-politieke overwegingen noodzakelijk en doelmatig wordt geacht... Vrijheid om van werkkring te wisselen, zoals vroeger, bestaat niet meer.” ★ Groei inde Nederlandse coöperatieve beweging De omzet van de Coöperatieve Groothandelsvereniging „De Handelskamer” is over het jaar 1937 met ruim 24 millioen gulden gestegen en is van 26 millioen op 284 millioen gulden overgegaan.