is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 45, 1938, no 16, 13-08-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor dogolfje Metaalbewerkers

Onze jeugdgroepen en hun activiteit (J.L.) Het is nog niet zo lang geleden, dat wij over het lekenspel van ons pinksterfeest hebben geschreven. Eigenlijk niet uitsluitend hierover, maar meer over de lekenspelen zoals zij inde groepen uitgevoerd worden. De reden, waarom wij er nu weer de aandacht op vestigen, is ten eerste hierin gelegen, omdat Wij menen dat in elke goede jeugdgroep dit onderdeel van ons jeugdwerk een zeer belangrijke plaats inneemt en ten tweede, omdat het bezoek van de afdeling Rotterdam aan ons terrein te Eemnes daarvoor aanleiding geeft. De afdeling Rotterdam bracht n.l. op 31 Juli een bezoek aan ons terrein en in tegenstelling met verleden jaar, toen zij letterlijk van het terrein waren afgeregend, hadden zij nu een zomerse dag, welke vaneen dusdanige hevigheid was, dat alle bezoekers er als ’t ware gestoofd afgekomen zijn. Het programma moest deswege in twee gedeelten uitgevoerd worden, want het was ondoenlijk een paar uur in het openluchttheater te verblijven zonder het gevaar te lopen er zo droog als een stokvis uitte voorschijn te komen. Deze afdeling is vier uur op bezoek geweest op het terrein en het programma werd verzorgd door de jeugdgroep, zowel vóór als na de pauze. Vóór de pauze traden op de Ri-Ra-Ramblers. In ongeveer dezelfde geest hebben zij hun kunhen laten zien als op het pinksterfeest en toch... Was hetgeen zij gaven veel beter. Inde allereerste plaatswas de afwerking heel Wat beter en daardoor het spel als geheel veel mooier. Ook de keuze van de uitte beelden gegevens was beter. Wanneer de Rotterdammers zo doorgaan, wij herhalen dit, dan wordt dit lekenspel van de bovenste plank. Zeer sterk kwam dit tot uitdrukking met een tocht van de negerstam en het was heel goed gezien, deze tocht door de bezoekers te laten meemaken. Maar vóór alles af werken en nog eens afwerken! Bij alles wat wij doen, moeten wij acht geven op de verzorging van elk onderdeel. Op de kleinigheden moet gelet worden. Met angst en vrezen hadden wijde uitvoering Van Assepoester tegemoet gezien, doch wij moeten bekennen, dat, gezien de korte tijdsduur, hier toch kranig werk geleverd werd. Dit sluit niet uit, dat er toch nog veel te verbeteren is en ongetwijfeld zal zich nog wel eens de gelegenheid voordoen dat er nog meer op de afwerking en de samenhang gelet zal kunnen Worden. Wij weten dan zeker, dat het succes van Zo’n opvoering verzekerd is. Het blijkt thans wel meer en meer, dat onze Jeugdgroepen de kunst verstaan een programma te brengen dat er wezen mag. Wij denken in dit Verband aan onze jeugdgroep Hilversum, die op Zeer suggestieve wijze al meerdere malen voor de bezoekers in het openlucht-theater een gedeelte beeft opgevoerd uit het boek van A. M. de Jong; »Elierefluiters oponthoud”. Het voordeel hiervan

is wel, dat de meeste bezoekers de inhoud kennen, waardoor de uitbeelding levendiger wordt. Het publiek toont zich dan ook telkens zeer erkentelijk voor het gebodene. Binnenkort zal de afdeling Alkmaar met haar jeugdgroep een bezoek brengen aan

ons terrein. Het programma wordt door de Alkmaarse jeugdgroep verzorgd. Wij kunnen nu nog niet zeggen wat zij doen, maar wij zijn op dit gebied wel heel wat gewend van deze kleine jeugdgroep en zeker zal het nu ook weer dik in orde zijn. Zo al met al worden de bijeenkomsten op ons terrein te Eemnes kleine of grote familie-feesten, die wij van zeer grote betekenis vinden voor ons bondsleven. Alle banden, die nopen tot onderlinge sterke gebondenheid, moeten aangegrepen worden. De organisatie moet zijn een hecht en sterk getimmerd gebouw, waartegen zich alles wat ons vijandig gezind is, te pletter loopt. Bij elk bezoek aan Eemnes wordt dan ook de aandacht gevestigd op het feit, dat aan deze gedachte moet worden medegewerkt en daarnaast ook persoonlijk een steentje bij te dragen voor dit doel. Vanzelfsprekend, dat ook de aandacht gevestigd wordt op het feit van de propaganda. Propaganda en spreken over het werk van de organisatie. Bekendheid geven aan datgene wat de organisatie is en doet voor haar leden. Dat is de weg naar de overtuiging voor de ongeorganiseerden. Dit is mede een taak voor onze jeugdgroepen. Daarom moet inde jeugdgroepen nu reeds overwogen worden op welke wijze zij in het propagandawerk van het winterwerk ingeschakeld kunnen worden. Overleg plegen met de afdelingsbesturen is hiervoor noodzakelijk. Tot slot wijzen wij nog eens op het feit, dat de brochure „De poort aan de zandweg” bij dit werk de behulpzame hand kan bieden. Bij de verkoop zitten er voor de jeugdgroepen nog winstkansen in, zodat al naar gelang men in meerdere of mindere mate met deze brochure werkt, de inkomsten naar verhouding daarvan zijn. Jonge vrienden, uit verschillende aangelegen-

heden blijkt, dat het onze Jeugdgroepen momenteel goed gaat. Laten wij van de gelegenheid gebruik maken en deze kansen benutten. Trekt vooral de jongeren, de 14-, 15- en 16- jarigen, binnen onze rijen. Hoe jonger de leden zijn voor ons jeugdwerk, des temeer kansen biedt dit voor de jeugdgroep in haar geheel. Hiermede is niets miszegd van de anderen, maarde ervaring is de beste leermeesteres en daarom mogen wij in dit verband daarop zo sterk aandringen. Jonge kameraden, nu reeds de plannen gemaakt! Niet uitstellen of af wachten, maar aangepakt, medegewerkt aan de uitbreiding van ons ledental, maar 00k...... aan het aantal jeugdleden! Laat ze slapen! „Wat zei u daarstraks tegen dien arbeider?’' „Ik heb hem gezegd, dat hij beter voortmaken moest.” Waar haalt u het recht vandaan hem zo te commanderen?” „Ik betaal hem.” „Hoeveel betaalt u hem?” „Twee dollars per dag.” „En hoe komt u aan het geld om hem te betalen?” „Ik verkoop tegelstenen.” „Wie maakt die tegelstenen.” „Die arbeider en zijn kameraden.” „Hoeveel tegelstenen maakt hij?” „Vier en twintig arbeiders maken 24.000 tegelstenen per dag.” „Wat krijgt u voor 1000 tegelstenen?” „In doorsnee verdien ik er vijf dollars aan.” „U zei pas, dat u hem betaalde. In werkelijkheid betaalt hij vijf dollars per dag, zodat u hier rondhangen kunt en hem zeggen dat hij sneller voortmaken moet.” „U vergeet, dat de machines mij toebehoren.” „Hoe bent u aan die machines gekomen?” „Ik verkocht tegelstenen en van de opbrengst kocht ik machines.” „Maar wie heeft de tegelstenen gemaakt?” „Hou op! U maakt de mensen oproerig. Straks worden ze wakker en willen de tegelstenen voor zichzelf gaan maken.” (Uiteen Amerikaanse krant.)

Uit de Jeugdgroepen

Ro+terdam (A.J.E.) Nu onze tocht naar Eemnes achter de rug is en de verzorging van het programma in het algemeen genomen, zeer goed geslaagd is, willen wij langs deze weg aan allen die direct of indirect hun medewerking hebben verleend, onze dank brengen. Met deze uitstap is ook weer bijna een einde gekomen aan ons zomerwerk. Nog enkele weken en het buitenleven zal weer plaats moeten maken voor datgene wat nu eenmaal binnenskamers moet geschieden. We willen hiermede natuurlijk niet zeggen dat wij ons na Augustus tot het volgend jaar April gaan opsluiten. Integendeel, maar het is toch zó, dat inde zomer het meer ernstige werk vrijwel zo goed als stil staat. Willen wij ons werk echter goed doen, dan zal zeer zeker het ontwikkelingswerk niet vergeten mogen worden. Hoe meer kennis, hoe beter wede propaganda onder onze jonge vrienden zullen kunnen voeren. En juist de propaganda zal de komende winter in ons werk een

grote plaats moeten innemen. Op welke wijze dit zal geschieden, wordt u binnen niet al te lange tijd medegedeeld. Wij hopen ten minste inde ledenvergadering, die we houden op Donderdag 18 Augustus a.s. in de Jeugdherberg, Oosterkade 20, zoveel gegevens te hebben, dat wij u het een en ander hierover kunnen mededelen. Een eerste vereiste is, dat niet alleen onze deelnemers, maar ook vele nieuwe leden op deze vergadering aanwezig zijn. Laten wij thans onze nog resterende bijeenkomsten vermelden: 13—14 en 20—21 Augustus: weekeindkampen te Oostvoorne; 27 en 28 Augustus: sluitingskamp; 4 September: fietstocht naar het Westland met bezoek aan Druivenkassen en druiveneten. Aan deze tocht gaat een inleiding vooraf op Zaterdag 3 September over de sociale toestanden in het tuinbouwbedrijf. Nadere mededelingen volgen nog. Inde maand September en in de helft van October zal een aantal wandeltochten, uitge-

schreven door de Rotterdamse Jeugdraad, gehouden worden. Deze wandélingen zijn allen opgesteld volgens een bepaald plan en iedere deelnemer kan tegen de prijs van 10 cent een Keurig zakboekje bekomen, waarin deze wandeltochten alle nauwkeurig zijn beschreven. Aan het einde van elke tocht krijgt ledere deelnemer (ster) een zegel, hetwelk in bovengenoemd boekje moet worden ingeplakt. Voorlopig staat tot nadere aankondiging al ons gewone groepswerk stil. Vrienden, trekt de laatste weekeinden met ons mee en zorgt op 18 Augustus ter ledenvergadering aanwezig te zijn! Utrecht Op Zaterdagmiddag 20 Augustus 1938 wordt een excursie gehouden naar de Botanische tuin. De hortulanus, de heer Romijn, heeft zich bereid verklaard een toelichting tijdens de rondgang te geven. Aanmelden bij kameraad Wim Austmann, Van Egmontkade 75 bis! Verzamelen on. half vier ingang Botanische tuin aan de Nieuwe Gracht.