Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JLoodaieteti

(Br.K.) Het loodgietersvak is reeds een heel oud beroep, zo oud dat wij niet durven zeggen wanneer de loodgieters voor het eerst hun ambacht hebben uitgeoefend. Maar het is een feit, dat deze vakgenoten zeer oude papieren be» zitten, in letterlijke en figuurlijke zin. Wij hebben eens hier en daar gesnuffeld naar afbeeldingen uit vroeger tijden en vonden ineen boekje van den Neder» landsen dichter en graveur Jan Luyken, die omstreeks 1700 leefde en werkte, een aardige gravure vaneen loodgieter. Men ziet haar als eerste in deze nieuwe serie en men geve vooral acht op de merkwaardige, deftige kleding der beide loodgieters. De loodgieters schijnen op het gebied der kleding altijd buitenbeentjes geweest te zijn, vroeger althans ... Men bekijke maar eens aandachtig het tweede plaatje. Dat is een foto gemaakt van het deksel vaneen antieke tabaks» doos, in het bezit van den heer J. Hesseling, loodgieters» patroon te Amsterdam, die zo welwillend was toestem» ming tot reproductie in ons blad te geven. Het plaatje

stelt voor de werkplaats van den heer Hesseling, zoals deze er ten tijde van de stichting van de zaak (1780) heeft uitgezien. De loodgietersbaas draagt een hoge hoed en een pand» jesjas en deze dracht bestond kort voor de oorlog van 1914 nog. De heer Harmeijer, loodgieterspatroon te Rotter» dam, in wiens bedrijf wij een aantal foto’s hebben ge» maakt, heeft ons althans verzekerd, dat er inde stad zijner inwoning vijf»en»twintig jaar geleden nog een patroon was, die aldus gekleed zijn klanten ging bezoeken. Later heeft deze traditie=trouwe mande hoge hoed toch maar verwis» seld voor een moderner en practischer hoofddeksel Alvorens wij echter bovengenoemde foto»serie gaan publi» ceren, zullen wij eerst nog enkele plaatjes laten afdrukken, die wij in het Museum van de Arbeid te Amsterdam hebben laten maken. Men had er namelijk onze aandacht op gevestigd, dat er in dit voor metaalbewerkers zeer interessante museum

wellicht nog oude loodgietersgereedschappen te zien waren. Inderdaad bleek dit het geval te zijn en wij troffen er een ouderwetse vuurpot met loodpot aan, benevens een blaas» balg, alles uit de 19e eeuw. Verder was er een kleine col» lectie oude soldeerbouten, z.g. koevoeten, die men ook in de meeste oude loodgieterszaken nog wel kan aantreffen. Ten slotte hing er nog een juk. waaraan de loodgieters vroeger hun spullen naar het karwei droegen. Wij hebben een en ander laten fotograferen en men ziet het nu op deze pagina. In het volgende nummer van ons blad zullen wij een aan» vang maken met de foto’s uit het bedrijf van den heer Harmeijer (firma Vander Linden) te Rotterdam, die zo vriendelijk was ons mee „op karwei” te nemen.

Sluiten