Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET 32e CONGRES VAN DE DEENSE SMEDEN EN MACHINE ARBEIDERS BOND

(S) Op Maandag 4 September jl. reisden onze bondspennningmeester en schrijver dezes met de Holland-Scandinavië Expres naar Kopenhagen om daar het congres van onze Deense zusterorganisatie ■bij te wonen. De reis duurde plus minus 22 uur. Dat is een hele ruk, maar toch kunnen wij niet zeggen dat het ons lang geduurd heeft. Dinsdagmorgen om 6 uur kwamen wij in Kopenhagen aan en ons eerste werk was ons hotel op te zoeken. Nadat wij ons daar hadden doen inschrijven en onze bagage hadden afgegeven, zijn wede omgeving gaan verkennen. Om 11 uur werden de buitenlandse gasten, voor zover toen reeds aanwezig, door enige bestuurders van de Deense Bond ontvangen in hun bondskantoor, dat wat inrichting en outillage betreft gezien mag worden. Daar het congres Woensdagmorgen om 9.30 uur aanving, hadden wij alzo gelegenheid enige indrukken van Kopenhagen op te doen. Deze eerste indrukken waren onverdeeld gunstig. Kopenhagen is wat men noemt een wereldstad. Vele grote gebouwen, stijlvoi, ruime straten en pleinen drukverkeer en in het centrum het ontspanningscentrum „Tivóli”. Het stadhuis, daterend van 1903, is een Indrukwekkend gebouw. Inde buitenwijken (voorsteden) is veel industrie gevestigd. Kortom, Kopenhagen is een stad met veel aantrekkelijks. Een centrum van cultuur, maar eveneens van industrie, handel en scheepvaart. Voordat wij iets betreffende het congres mededelen, zullen wij iets schrijven over onze gastvfouwe, onze Deense zusterorganisatie. De Deense metaalbewerkers danken hun machtige positie niet aan een samenbundeling in één sterke organisatie. Zij zijn ineen aantal branche-organisaties verenigd, terwijl- bovendien de ongeschoolde arbeiders in deze organisaties niet zijn opgenomen. De Fabrieksarbei-

dersbond organiseert de ongeschoolde arhelders werkzaam inde diverse bednjfstakken. Waaraan zij dan wel hun machtige positie te danken hebben? Allereerst aan het feit, dat de Deense vakbeweging geen afzonderlijke confessionele orgamsaties kent. Eén algemene vakbeweging kent men daar, waarin alle werknemers, ongeacht hun geestelijke en politieke instelling, zijn opgenomen. Daarnaast aan het feit, dat de Deense arbeidersklasse zo goed als voor 100% georganiseerd is. De communistische invloed is er zeer gering en ook op het congres kon men zelfs van enige invloed op de genomen beslissingen niet spreken. De Deense Smeden en Machmearbeiders Bond is de grootste van de 13 vakorganisaties die m de bedrijfstak metaal bestaan. Ze telt alleen ongeveer een gelijk aantal leden als de 12 andere bonden, t.w. 51.000 leden verdeeld over 96 afdelingen. Deze 13 organisaties zijn overkoepeld dooreen centrale van metaalarbeiders. Deze centrale geeft een gemeenschappelijk orgaan uit en behandelt de allen rakende vraagstukken, Onze Deense vakgenoten hebben evenals de Nederlandse metaalbewerkers 12 dagen betaalde vacantie. Zij hebben hogere lonen, maarde kosten van levensonderhoud zijn daar ook hoger. Wij hebben echter de indruk gekregen dat hun welvaartspeil hoger is dan bij ons het geval is. Het congres werd gehouden in Odd-Pellow-Palais te Kopenhagen en duurde van Woensdag 6 September tot en met Zondag 10 September. De voorgenoemde 13 organisaties bezitten een gemeenschappelijke werklozenkas en in verband daarmede vond op Maandag 11 September een gemeenschappelijke vergadering plaats, Daar men in Denemarken gelijk bij ons sedert 1945 een vrijwel volledige werkgelegenheid heeft, is het bezit van deze

werklozenkas inde laatste jaren gestegen tot niet minder dan 66 millioen kronen. Op Dinsdag 12 September ging het gehele congres en bij deze gelegenheid waren ook de vrouwen van de afgevaardigden van de partij, met 27 autobussen naar Nordsjaelland (Noordzeeland). Onderweg werd een bezoek gebracht aan het Slot-Prederiksborg, dat tegenwoordig als museum is ingericht. De hier bijeengebrachte verzameling schilderijen en andere kunstvoorwerpen is zeer kostbaar en de moeite waard om te bezichtigen. Een minder groot gezelschap en wat meer tijd dan wij hadden, is echter wel gewenst. De congreszaal was smaakvol versierd met bloemen, planten en vlaggen. Door een muziekvereniging werd een aantal strijdliederen ten gehore gebracht, terwijl ook een mannenkoor op verdienstelijke wijze medewerking verleende. De zaal was met ruim 300 afgevaardigden gevuld. De gasten, zowel binnen- als buitenlandse, hadden op het podium plaats genomen. Nadat de bondsvoorzitter Hans Rasmussen een openingsrede had uitgesproken, welke met applaus door de aanwezigen werd onderstreept, werd het licht inde zaal heel sterk getemperd, speelde het orkest treurmuziek en werden de sedert het vorige congres overleden bestuurders en leden herdacht. Daarna werden begroetingswoorden gesproken door de voorzitter van het Deense Vakverbond Ejler Jensen, de secretaris van de 1.M.8. Konrad Hg en verschillende binnen- en buitenlandse gasten. Om 12 uur was de openingsplechtigheid beëindigd en verenigden alle aanwezigen zich aan een gemeenschappelijke lunch. Om 2 uur werd het congres heropend en sprak de bondsvoorzitter een rede uit, welke ruim 4 uur duurde. Hierin releveerde hij de belangrijkste gebeurtenissen sedert het vorige congres, stond hij stil bij de huidige omstandigheden en gaf hij Inde haven van Kopenhagen, met het gezicht naar de zee gekeerd, zit deze waternimf op wacht.

zijn visie op de toekomst, waarbij hij niet naliet de taak van de vakbeweging te belichten. Daar de verhouding vakbeweging politieke partij daar veel inniger is dan bij ons, collega Rasmussen was juist de dag vóór het congres aanving tot lid van de Rijksdag gekozen, was zijn rede volledig afgestemd op de democratisch socialistische taktiek en spaarde hij de communisten zijn kritiek niet. Het debat, dat. op deze rede volgde en dat een paar dagen in beslag nam, was zeer levendig. Ook een drietal communisten nam daaraan deel. Onze indruk is, dat zij het niet zo bont maken als de Nederlandse zet> bazen van Moscou. Eendoor één hunner gestelde resolutie, waarin op samenwerking tussen de democratische socialisten en communisten werd aangedrongen, werd door het congres met grote meerderheid (ca 240 tegen 50 stemmen) afgewezen. Met dezelfde stemmenverhouding werd een aantal door de bondsleiding gestelde resoluties aangenomen. De vraagstukken, welke momenteel de geesten in Denemarken beroeren, zijn van dezelfde strekking als hier te lande. De spanning tussen lonen en prijzen, de bestaanszekerheid der massa en de veiligheid staan daarbij op de voorgrond. Uit het verslag van de bondspenningmeester blijkt dat de financiële positie van de Bond kerngezond is. Het bondsvermogen bedraagt thans 14.1 millioen kronen. (Een kroon is plus minus 55 centen). De bondsverslagen werden met 243 tegen 67 stemmen goedgekeurd, het financiële verslag met algemene stemmen. Ook nu weer hebben de Denen zich als goede, hoffelijke gastheren doen kennen, die niets nagelaten hebben het hun gasten zo geriefelijk mogelijk te maken. Gedurende de congresdagen hebben zij ons een aantal bedrijven laten zien. Zo bezochten wij een grote gieterij, een scheepswerf en een staalwasserij. De outillage dezer bedrijven maakte een uitstekende indruk, zo ook de netheid die daar heerste. De terugreis maakten wij per K.L.M. en twee uur en tien minuten nadat wij uit Kopenhagen vertrokken, stapten wij op Schiphol uit het vliegtuig. Het was een goed congres en voor ons waren het aangename en leerzame dagen.

★ AGENDA ★ Appingedam: 2 November. Vrouwenbijeenkomst inde grote zaal van T. Lintjer. Wijkstraat t.o. de D.A.M. Aanvang 2 uur. Beverwijk: 7 November. Vrouwenbijeenkomst in het Kennemer Theater aan de Zeestraat. Aanvang 2 uur. Breda: 2 November. Vrouwenbijeenkomst in gebouw „De Veste”, Oude Vest. Aanvang 2 uur. Bussum: 31 October. Vrouwenbijeenkomst in „Ons Gebouw”, Vossiuslaan 41. Aanvang 2 uur. Delft: 24 October. Vrouwenbijeenkomst in „Ons Huis”, Oude Delft 201. Aanvang 2 uur. Delfzijl: 2 November. Vrouwenbijeenkomst inde grote zaal van T. Lintjer, Wijkstraat t.o. de D.A.M. te Appingedam Aanvang 2 uur. Dieren: 26 October. Vrouwenbijeerv komst inde zaal Wegman, Kruisstraat. Aanvang 2 uur.

Enschede: 31 October. Vrouwenbijeenkomst inde zaal van Nico’s Sportvereniging, Hoge Bothof. Aanvang 2.15 uur. Den Haag: 26 October. Wijkfamilieavond te Scheveningen. Zaal Padro. Aanvang 8 uur. Kaarten bij de bode en het afdelingskantoor. 29 October. Filmochtend Rembrandt-Theater. Hoofdfilm: „Vier stappen inde wolken”. Aanvang 10 uur. Kaarten a 40 cent (a.i.) bij boden, afdelingskantoor en bedrijfsinners. 2 November. Studiekring in het afdelingskantoor. Aanvang 8 uur. 7 November. Jongerenexcursie naar de Rubberstichting te Delft. Spoedige aanmelding gewenst. 9 November. Vrouwenbijeenkomst inde grote zaal van de Dierentuin. Aanvang 2 uur. O.a. opvoering van ..De brand in de Jonge Jan”. Kaarten verkrijgbaar bij de boden, bedrijfsinners en het afdelingskantoor. Hendrik Ido Ambacht: 9 November, i rouwenbijeenkomst inde bovenzaal van de Vlashandel aan de Oostendam. Aanvang 2 Uur.

Kampen: 2 November. Vrouwenbijeenkomst inde Stadsgehoorzaal. Aanvang 2 uur. Middelburg: 27 October. Familieavond in „Schuttershof”. Nijmegen: 9 November. Vrouwenbijeenkomst. Formerend: 29 October. Vrouwenbijeenkomst in bioscoopgebouw Cinema Schinkel, Dubbele Buurt. Aanvang ’s morgens half elf. Schiedam: 21 October. Weckend met broodmaaltijd van de 5.8.8. in hetVolksgebouw, des middags 4 uur. Onderwerp; Belastingheffing en verdeling nationaal inkomen. Inleider: H. J. Hofstra. 2 November. Het Ned. Volkstoneel brengt: „Twee edellieden van Verona” van William Shakespeare in het Passage-Theater, ’s avonds 8 uur. Spreker; H. Oosterhuis. Utrecht: 7 November. Vrouwenbijeenkomst inde Nieuwe Zaal van het N.V. Huis. Oude Gracht 245. Aanvang 2 uur.

Winschoten: 7 November. Vrouwenbijeenkomst. Zutphen: 24 October. Vrouwenbijeenkomst in lunchroom „Centraal” (D. Kelderman), Zaadmarkt. Aanvang 2 uur.

MEDEDELINGEN

De contróle-commlssie, bedoeld in artikel 25 der statuten, verklaart kennis te hebben genomen van de mededelingen van het accountantskantoor Wegerif & Leguyt, vermeldende, dat de technische controle op de bondsboekhouding over het tweede kwartaal 1950 is verricht en dat deze geen aanleiding geeft tot het maken van bijzondere opmerkingen. Van haar kant verklaart de commissie, dat zij van oordeel is dat het in deze periode gevoerde beleid van de bondspenningmeester in overeenstemming is met de ten deze inde Bond geldende regelen. Den Haag, 9 October 1950. De contróle-commifsie: (w.g.l F. ROBBÊ (w.g.) A JOSSO (W.g.) JOH. ANDEWEG

De marmeren kerk.

Konrad lig, de internationale secretaris, spreekt het congres toe.

7

Sluiten