Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Nederlandse Vakb e weging IN CIJFERS 1 Januari 1939 – 769.000 leden ** * Blijkens het onlangs verschenen overzicht van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg op 1 Jan. 1939 het aantal leden van de Nederlandse vakbeweging 769.379 tegen 743-037 op 1 Januari 1938. Van de 769.379 leden waren 656.570 in vakcentralen georganiseerd. Het aantal leden van de vakbonden van werklieden in het vrije bedrijf bedroeg 498.400, van administratief en technisch personeel 77-7°° en van personeel in openbare dienst 193.300. Het aantal georganiseerde vrouwen nam in 1938 toe met ongeveer 1300 èn bedroeg op 1 Januari 1939 48.300, terwijl het aantal adspirant-leden steeg van 7400 op 9400. Ineen aantal bedrijven bedroeg het aantal georganiseerden als volgt: bouwvakken 88.500 metaalindustrie 87.600 land- en tuinbouw 74.800 handels- en transportbedrijf 61.900 textielbedrijf 28.050 typografie 20.500 mijnbedrijf 13.600 tabaksindustrie 13.600 Van de vakcentralen boekten de grootste drie in 1938 de meeste winst. Het N.V.V.. steeg met 12.550 leden (4%), het Christelijk Vakverbond met 3500 (3 %) en het R.K. Werkliedenverbond met 7200 leden (4%). Voorts ging de Nederlandse of Neutrale Vakcentrale vooruit met 800 leden (2 %), terwijl de beide meest links staande Centralen, het Nationaal Arbeids-Secretariaat en het Syndicalistisch Vakverbond resp. 550 (5 %) en 400, leden (20 %) verloren. In ronde cijfers waren de ledentallen der vakcentralen als volgt: N.V.V. 306.200, R.-Kath. Werkliedenverbond 177.200, Chr, Nat. Vakverbond z 13.900, Ned. Vakcentrale 46.300, Nat. Arbeids-Secretariaat 10.650, Nederl. Syndicalistisch Vakverbond 1600 en Oud Katholiek Vakverbond 700. In het eerste halfjaar van 1939 hield de groei van het aantal georganiseerden aan. Met inbegrip van de adspirantleden waren de ledentallen als volgt; 1 Jan- 1939 I April 1939 1 Juli 1939 N.V.V. 309.200 318.600 320.100 R.K.W. 181.800 184.900 186.600 C.N.V. 115. zoo ZZ7.400 ZZB.4QO N.V.C. 46.400 47.400 47.950 Het aantal bezoldigde bestuurders, propagandisten en beambten in dienst van vakverenigingen bedroeg op z Januari Z939 totaal Z34S tegen 1317 één jaar eerder. De ontvangsten aan bondscontributiën bedroegen in zpJS van alle vakbonden tezamen ƒ Z3.225.000.—, de uitgaven ƒ zz.294.000.—. Het totaal vermogen bedroeg op 3Z Dec. Z938 ƒ 36.4Z <.000. tegen ƒ 34.762.000. op 3Z Dec. Z937. Van de bonden, aangesloten bij de Vakcentralen waren de vermogens op 3Z December Z938 als volgt: N.V.V. Z8.5 mill. gulden, R.K.W. 9,4 mill. gulden, C.N.V. 4-6 mill. gulden, N.V.C. 2 mill. gulden, N.A.S. 56.000 gld. en N.S.V. Z074 gld. :'- De niet bij een Centrale aangesloten Organisaties bezaten 1.7 mill. gulden,.

De Bureaux voor Arbeidsrecht in 1938 25330 adviezen enz., 70.000 gulden schadeloosstelling De Bureaux voor Arbeidsrecht zijn langzamerhand uitgegroeid tot een belangrijk instituut voor de leden van onze moderne vakbeweging. Ook voor onze leden. Er is namelijk bijna geen afdeling meer van pnze bond, of de leden kunnen zich om inlichtingen en adviezen wenden tot het bureau voor arbeidsrecht, waaronder zij ressorteren. Het gehele aantal bureaux bedraagt thans 27. Sommige omvatten een of meer grotere of kleinere steden, andere zelfs gehele provinciën. Provinciale bureaux bestaan b.v. voor Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland (behalve Zutfen), Friesland, Overijssel en Groninsren-Drente. Het aantal zaken en adviezen, dat de gezamenlijke bureaux behandelden en uitbrachten bedroeg in 1937: 23287 en in 1938 zelfs 25330. Gesplitst naar de onderwerpen waren de 2S-33° zaken en adviezen in 1038 als volgt; arbeidsovereenkomsten en aanneming van werk 6.598 familieaangelegenheden 3.3 53 koopkwestiës ... ......... 348 huurkoop-kwesties ............ 406 huurkwesties j 4-45 aanrijdingen, schadegevallen enz. 787 geldleningen 380 verzekeringsrecht ~...,...... 222 faillissement .... 86 ongevallenwet ......... x. 162 mvaliditeits- en ouderdomswet.. 759 ziektewet 1252 L024..... vreemdelingenwet 181 belastingzaken 4.540 strafzaken 648 diversen- 2.006 Totaal 25.330

En de arbeiders? **. * -9.it vragende opschrift vonden we enige tijd geleden boven een artikel in het weekblad „Landbouw en Maatschappij”. Wat bedoelt de schrijver van dat artikel met zijn ietwat eigenaardige vraag. Dit, dat nu de regering de prijzen van de meeste producten heeft verhoogd, er ook een taak voor den boei ligt ten aanzien van het loon van den landarbeider. En wel deze, dat, wanneer inde prijszetting van de producten ook een verantwoord arbeidsloon is inbegrepen, het „de plicht van den aldus geregeerden boer is om zijn arbeiders hun rechtmatig deel te doen toekomen.” Wij zijn het met de pers-uitingen en de daden van Landbouw en Maatschappij heel vaak niet eens, maar bovenstaande uitlating hebben we ditmaal met genoegen en grote instemming gelezen, ook al laat de schrijver er onmiddellijk op volgen: „men mene niet, dat wede tijd gekomen achten allerwege loonsverhoging te bepleiten zonder meer.” Hij vindt, dat de regeringsmaatregelen daarvoor nog te beperkt zijn, maar gaat dan verder: „Indien die toestand naderbij komt ên indien het mogelijk wordt iets voor den arbeider te doen, dan zal daarbij de boer, vooral de L. en M.-boer, voorop dienen te gaan. Het mag nu niet meer worden zoals vroeger zo vaak het geval was, dat de arbeider z!n recht moest gaan' zoeken met staking en geweld! De boeren, die thans door de overheid in staat zouden

If • •• v ' ' •- ' h ;Van aft totaal va« 25.330 w»ren 9&10 Béhandelde zaken 'ert 15.520 adviezen. De ambtenaren van de bureaux legden verder niet minder dan 31.258 bezoeken af. De door de bureaux verkregen schadeloosstellingen beliepen totaal ƒ 69.685.80. Wie hebben van de gegeven adviezen, verkregen schadeloosstellingen, nu geprofiteerd? Inde eerste plaats 20.375 modern-georganiseerden. Verder; 258 anders georganiseerden en 4.654 ongeorganiseerden. Uit het bovenstaande blijkt wel, welk een omvangrijke arbeidde bureaux in 1938 weer hebben verricht. Niet alle aanhangig gemaakte zaken konden worden gewonnen, maar alles tezamen is hier toch zegenrijke arbeid verricht. Ook inzake naleving sociale wetten, armenzorg, aangegane arbeidsovereenkomsten enz. is de moderne vakbeweging* paraat. Bondsleden overtuigt de anders- en nietgeorganiseerden, dat zij voor die zaken het allerbeste terecht kunnen bij onze bond. Brengt hen in onze gelederen! VAN HET HOOFDBESTUUR * Verzonden circulaires D.d. 10 Januari is aan de secretarissen een circulaire verzonden betreffende de duurtetoeslag op de werklozensteun.' – Contributie-betaling Over de maand Januari moet vier weken contributie worden betaald en wel over de weken 1 t.m. 4, dat wil zeggen op de Zaterdagen 6, 13, 20 en 27 Januari.

worden gesteld iets betere lonen te betalen, dienen wel te beseffen, dat ze op en verantwoordelijke plaats staan.” Eenzelfde geluid hebben ook verschillende leden van Landbouw en Maatschappij laten horen op de jaarvergadering, welke onlangs te Meppel werd gehouden. Ineen gedachtenwisseling over de huidige landbouw-politiek roerden een aantal sprekers ook het loon-' vraagstuk aan: De heer Vos te ’t Waar (&.) zeide : „Ook de landarbeider heeft recht op een redelijke beloning. De boer moei ten aanzien van de landarbeiderslonen een offer brengen.” en de heer Knollema, eveneens een Groninger landbouwer: „De boeren moeten voorgaan met het verhogen van het landarbeidersloon.” Na deze uitlatingen begrijpt men, dat we ook met grote belangstelling de daden van de leden van Landbouw en Maatschappij, inzake onze duurtebijslag-actie, volgen. Welnu: het kon met die daden hier en daar heel wat beter zijn. Op meerdere conferenties houden vooral de landbouwers, leden van Landbouw en Maatschappij, mooie en lange redevoeringen over de landbouwpolitiek, over glijdende loonschaal en dergelijke, maar het blijft in vele gevallen bij woorden. Het spreekt vanzelf, dat de arbeiders daarmee niets opschieten.

Sluiten