Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET pr op a g a n da – front Jeugdorganisatie (A.) Inde laatste jaren is bij elke propaganda-actie ook de aandacht op de jeugdorganisatie gevestigd. Ons aantal jeugdige leden is veel te gering. Daardoor laten vooral in het landbouwbedrijf de lonen en arbeidsvoorwaarden van de jeugdigen veel te wensen over. Toch zijn nog slechts weinige afdelingen er in geslaagd op dit terrein een bevredigend resultaat te verkrijgen. We hebben daarom, mede naar aanleiding, . van de daarover gevoerde bespreking in de bondsraad besloten een ernstig onderzoek in te stellen naar de hier aanwezige , mogelijkheden. De te nemen proef bestaat uit het beleggen van vergaderingen ineen aantal afdelingen met een behoorlijk aantal leden. Getracht zal worden op deze bijeenkomsten de jonge landarbei- . ders ter plaatse onder ons gehoor te krij- ' gen en hen van de noodzakelijkheid van . organisatie te overtuigen. Natuurlijk wordt ook gedacht aan de oprichting van jeugdgroepen, maar het winnen van jonge leden zal voorop staan. Deze- zeer belangrijke tournee (ongeveer 60 vergaderingen) zal worden verzorgd door den tijdelijken propagandist A. Schoften te Utrecht, geen onbekende in de jeugdbeweging. Het spreekt vanzelf, dat niets mag worden nagelaten om deze bijeenkomsten te doen slagen. Het aantal jonge leden moet belangrijk worden uitgebreid. Dit is nodig, niet alleen om voor hen de grote materiële achterstand in te halen, maar ook omdat de komende generatie een niet gemakkelijke

■taak in het bedrijfsleven zal hebben te vervullen. Onze bond en- in het algemeen demo- – derne vakbeweging, heeft daarom inde loop der jaren de nodige maatregelen getroffen voor wat betreft de scholing. Op onze kaderscholen van jeugdleiders, de z.g. cenrale kaderschool en Troelstraschool, voorafgegaan door de arbeidersavondscholen, worden de jonge makkers ruimschoots voorzien van de kennis, die zij inde toekomst nodig zullen hebben als een gelijkwaardige partij in het bedrijfsleven. We kunnen evenwel niét volstaan met het kweken van kader. Wanneer achter het „kader” geen behoorlijk aantal leden staat, dan zal er (de ervaring heeft dat geleerd) geen voldoende nota worden genomen van onze verlangens en adviezen. Het is daarom, dat we een krachtige poging zullen doen om nu reeds verzekerd te zijn vaneen behoorlijke invloed, ook in de toekomst. Wie daarvan de betekenis beseft, zal niet nalaten zijn krachten te geven aan het welslagen van deze belangrijke ledenwerfactie onder de jonge kameraden. Gezellige bijeenkomsten De tournéeÂ’s voor de volgende weken zijn verder als volgt: geregeld; Amsterdams Cabaretgezelschap. 20 Januari; GOES. 21 „ ' BRESKENS. 22 „ ÓOSTBURG. 23 „ HOEK. 24 „ AXEL. 25 „ DINTELOORD. 26 „ OOSTWOUD. 27 „ ANDIIK. ; 28 „ VENHUIZEN. 29 „ BERKHOUT. 30 „ OOSTVOORNE. 31 „ HEENVLIET.

1 Februari; STRIJEN. 2 * STOLWIJK. 3 „ FRANEKER. 5 „ VRIEZEN V.DIJK. 7 „ HARDENBERG. 8 „ DEDEMSVAART. 9 „ RUINEN. 10 „ OOSTERWOLDE. xi „ MARUM WEST 12 „ LEEK. 13 „ BERGUM. 14 „ ZUIDHORN. 15 „ WEHE. 16 „ BEDUM. 17 „ UITHUIZERMEEDEN. 18 „ GRONINGEN. De Jonge Spelers. 23 Januari: USOUERT. 26 „ UITHUIZEN. 30 „ LEEUWARDEN. 1 Februari: HEERËNVEEN. 2 „ KLAZINAVEEN. 8 „ WOLVEGA. 9 „ NOORDWOLDE. 13 „ ANNA PAULOWNA. 16 „ STEENWIJK. Hoe dè filmvoorstellingen erin slaan! Uit het rapport overeen filmavond in Drente nemen we het volgende over: „’s Namiddags kindervoorstelling. Aanwezig waren 140 kinderen onder leiding van het hoofd der school en een onderwijzer. Na afloop nam het hoofd het woord en dankte voor de mooie filmavond. Hij roemde de keuze der films en de indeling van het programma. Hij voegde er tenslotte aan toe, dat hij nog nooit zo’n mooie kindervoorstelling had bijgewoond. Daarna moesten de kinderen drie keer hoëra zeggen en hiermede was deze voorstelling geëindigd.”

Verdienstelijk ontwikkelingswerk Het .N.V.V. organiseert inden lande ettelijke cursussen over doel en streven der vakbeweging. De te behandelen stof vult zes avonden en de deelnemers der cursussen kunnen in die tijd heel wat licht opsteken. Het doel: eenvoudige kadervorming is een even nuttig als noodzakelijk dpel. Ook in onze plaats (Woldendorp) werd deze cursusreeks gehouden. Het resultaat, zowel wat regelmatig bezoek als het aantal cursisten betrof, heeft onze verwachting overtroffen. Onze vriend Pietersen heeft zes Vrijdagavonden achtereen voor ons deze inleidingen op de hem eigene pakkende wijze gehouden. De cursisten, 25 op de eerste avond en opklimmende tot 37 op de vervolgvergaderingen, hebben me grote aandacht het behandelde gevolgd. Een tiental kameraden uit Wagenborgen en Termunten, afstanden van 7 en 5 km, trotseerden vaak weer en wind en waren regelmatig present. We geloven, gezien dit resültaat, te mogen concluderen, dat het N.V.V. met voldoening op de organisatie dezer cursussen mag terugzien. Gebleken is, dat de drang tot ontwikkeling bij onze arbeiders levende is. Nog altijd is waar, dat het moeilijkst is te overwinnen het bolwerk der onwetendheid. Leren de leden ook van onze beweging meer en meer kennen de oorzaken van tegenslag en teleurstelling, dan zijn zij geharnast om deze te overwinnen. Zij leren de machtsverhoudingen kennen en als' gevolg daarvan de mogelijkheden doorzién. De cursisten, die trouw deze cursussen hebben gevolgd, zijn meer strijdvaardig ge-

worden, zijn niet meer een gemakkelijke prooi van demagogen en marktschreeuwers, weten schijn van wezen en frase van werkelijkheid te onderscheiden. Vooral in onze tijd is het o.i. zeer nodig, dat steeds grotere groepen leden op deze wijze tot breder inzicht worden gebracht, nu helaas moet worden geconstateerd, dat lieden, die ons altijd verweten, dat onze beweging alle daadkracht def arbeiders doodde, omdat vaak alles aan de leiders werd overgelaten, nu de reeds lang overwonnen gewaande praktijk volgen van den leider, die altijd gelijk heeft, ook als de weg gaat over bergen van lijken en een zee van ongerechtigheid. Laat deze geslaagde cursusreeks een aanmoediging zijn om op deze weg voort te gaan. Onze beweging moet niet alleen groeien in aantal, doch ook inde vorm van meer ontwikkeling en helderder inzicht der leden. Dan zal zij steeds beter in staat zijn haar werk te verrichten, tot heil harer leden, tot heil der gehele gemeenschap. Woldendorp. J- VOS. ROND Stalin's 60ste verjaardag * * * Stalin, de leider van het Sovjetbewind, is enige weken geleden 60 jaar geworden. In het communistische Volksdagblad troffen we onder de schriftelijke gelukwensen b.v. de volgende brief aan; „Stalin veel geluk. Leider van het proletaiiaat. Naar het communisme! Onverschrokken generaal tegen de contrarevolutie! Bevrijder van het Finse volk! H. SCHWERTMAN, Finsterwolde.”

en dezelfde dag werd inde nieuwsbladen het volgende 'telegram afgedrukt; „Stalin, Moscou, Bij gelegenheid van uw zestigste verjaardag verzoek ik u mijn oprechtste gelukwensen te willen aanvaarden. Ik voeg hier mijn beste wensen voor uw persoonlijk welvaren evenals voor een gelukkige toekomst der volkeren van de bevriende Sowjet-Unie aan toe. HITLER.” Ook Von Ribbentrop, Duitsland’s minister van buitenlandse zaken, zond Stalin een geluk-telegram. Of Schwertman te Finsterwolde een antwoord zal krijgen, weten we niet, maar volgens de kranten heeft Stalin, Hitler en Von Ribbentrop dadelijk bedankt en wel als volgt: aan Von Ribbentrop : „De vriendschap tussen de volken van Duitsland en Rusland, door bloed bekrachtigd, heeft alle reden duurzaam en sterk te zijn. STALIN.” aan Hitler: „Ik verzoek u mijn dank voor uw gelukwensen en uw goede wensen jegens de volken der Sowjet-Unie te aanvaarden. STALIN.” Stalin en Hitler elkaar gelukwensende vrienden! Hitler-Duitsland en Sowjet-Unie” bevriende volkeren!” Is het, voor Schwertman en anderen, voor socialisten niet om zich dood te schamen £

Sluiten