is toegevoegd aan uw favorieten.

Grafisch weekblad; orgaan van den Algemeenen Nederlandschen Typografenbond, jrg 27, 1932, no 10, 09-03-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

500 een mooi aantal, maar voor Rotterdam toch niet genoeg. Dat was jammer. De kiekjes uit het chemigrafisch bedrijf waren interessant, de landdag met onze jongens, typen van ons congres, waar Rotterdam, waarlijk nog voor een vroolijke noot had gezorgd, en de prachtige, opnamen van het herstellingsoord „Eerbeek”, alsmede de nieuwbouw te Zeist, waren een bezoek overwaard, terwijl nog eenige filmattracties het geheel opluisterde. Ponstein hield een zeer mooie rede, waarin duidelijk de moeilijke tijdsomstandigheden werden geschetst en tot vertrouwen inde organisatie werd opgewekt. Het geheel was een goede ochtend. Op onze laatst gehouden ledenvergadering heeft een verwisseling van voorzitter plaats gehad. Vriend Van Vliet, die deze functie nu vier jaar, plichtgetrouw, heeft vervuld, is vervangen door onzen vriend W. Romijn. Den eerste onzen dank voor verrichten arbeid, den tweede ons vertrouwen voor zijn komende taak. VLAARDINGEN. Onze jaarvergadering was goed bezocht, wat vaneen goed medevoelen met het organisatieleven getuigt. Bij de ingekomen stukken was een subsidie-aanvrage van de alhier opgerichte studieclub. Besloten werd een kleine subsidie toe te staan. Na de jaarverslagen van secretaris en penningmeester, had bestuursverkiezing plaats. Herkozen werd bij acclamatie als secretaris J. Steenhoek, terwijl als comraissariss werd gekozen A. D. v. Wijk, inplaats van W. Mollevanger die niet herkiesbaar was. Voor dente houden jeugdlanddag gaven zich voorloopig 5 jongelui op. ZUTPHEN. Op Vrijdag 18 Maart a.s., des avonds 8 uur, belegt het Comité van Actie tegen het Wetsontwerp-Terpstra een groote protestvergadering inden Schouwburg, met als sprekers de heeren Klaas de Vries en Dr. J. L. Faber, Het is van het grootste gewicht, dat deze vergadering bezocht wordt door alle voorstanders van goed onderwijs, zoodat ze schitterend zal slagen. We wekken dan ook al onze leden op, deze vergadering te bezoeken. Voorstellen voor den beschrijvingsbrief, voor het a.s. bondscongres, kunnen de leden tot 1 April indienen bij het secretariaat: Hemonystraat 49. * B BONDSBERICHTEN ■ -j WERKLOOSHEID OVER DB WEEK VAN 29 FEBRUARI—S MAART 1932. , *4 fl) -CC u .cc _ « S §ls £ g ° ffl ° S £ * g * M. M. V. M. V. M. V. M. jV. M.enV. 280 23 264 22 366 27 6 9BB I LEDENLIJST PATROONSBONDEN Ned. Bond van Boekdrukkerijen. Bedankt als lid: Firma Keizer & Van Straten, Spuistraat 30—31, Edam; drukkerij Record, Viljoenstraat 47, Hen Haag. Adresverandering: De N.V. Drukkerij Goudswaard te Rotterdam is thans gevestigd Goevernestraat 19—21; drukkerij A. J. Schiks te Rotterdam is thans gevestigd Waaldijk 15. Telefoon 31013. CENTRALE COMMISSIE BOEKDRUKKERS MZ j VERSLAG van de zeventiende vergadering der Centrale Commissie 1930—1933, gehouden op Woensdag 10 Februari 1932 in het „Parkhotel” te Amsterdam. Besluit 381. Besloten wordt Je bekrachtigen een besluit van het Bureau der Centrale Commissie, ineen spoedeischend geval genomen, waarbij aan de Kantoor- en Reclamedrukkerij G. Platte te Heemstede toestemming wordt verleend om ten behoeve van het vervaardigen vaneen speciaal werk, door één werknemer des Donderdags van des namiddags 6 tot des nachts 12 uur arbeid te laten verrichten, een en ander met ingang van 16 Januari 1932 en onder de voorwaarden, dat de betrokken werknemer met de vastgestelde regeling accoord gaat en het ovèrwerkpercentage krachtens de bepalingen der C.A.O. wordt uitbetaald. Besluit 382. Besloten wordt in te willigen een verzoek van de Drukkerij Joh. Enschedé & Zonen te Haarlem om op de afdeeling zetterij met ingang van 12 Februari 1932 voor den tijd van vier weken 45 uur per week te laten werken, met dien verstande, dat het personeel op de betrokken afdeeling met een en ander accoord gaat. De drukkerij wordt er bovendien nog aan herinnerd, dat gedurende de periode van korter werken, de verkorte arbeidstijd als normale werktijd wordt beschouwd, zoodat, indien langer gearbeid wordt, deze uren als overuren moeten worden aangemerkt. Besluit 383. Besloten wordt, ten allen overvloede langs dezen weg te bevestigen, dat de niet-goedkeuring van eendoor den patroon gegeven ontslag door de Districtscommissie of in hoogste instantie door de Centrale Commissie, onder meer tot rechtsgevolg heeft, dat de dienstbetrekking van den betrokken werknemer bij dezen patroon blijft voortduren en de patroon mitsdien verplicht is om geregeld iedere week het den betrokken werknemer toekomende loon aan dezen uitte keeren, ook na het moment, waarop deze ten onrechte werd ontslagen. In verband hiermede behoort dus tot de rechtsgevolgen van de besluiten 181,240 en 262 dezer Centrale Commissie, dat de Boek- en Kunstdrukkerij G. J. van de Biezenbos te Amersfoort verplicht is om aan den werknemer Z. van de Biezenbos uitte keeren een bedrag van f 514.56, zijnde het loon gedurende 16 weken over den termijn van 3 Augustus fot en met 21 November 1931.

Mitsdien wordt bij dezen herhaald de opdracht aan de werknemersorganisatiën om met alle ten dienste staande middelen de firma G. 3. van de Biezenbos te bewegen om bovengenoemd bedrag aan den betrokken werknemer uitte keeren. Besluit 384. Besloten wordt de werknemers J. 11. van Draanen en A. Willemsen tot de organisatie toe te laten. Besluit 385. Besloten wordt den werknemer L. H. Noordbruis tot de organisatie toe te laten. Besluit 386. Besloten wordt een verzoek om toelating tot eender gezellenorganisatiën van den werknemer A. de Nieuwe af te wijzen. Besluit 387. Besloten wordt afwijzend te beschikken op een verzoek om toelating tot eender gezellenorganisatiën van de werknemers J. A. Claus, C. 11. Pas, P. Schlooz en 11. Schuil, op grond van het feit, dat zij in het ongeorganiseerde bedrijf zijn werkzaam geweest. Besluit 388. Besloten wordt afwijzend te beschikken op een herhaald verzoek om toelating tot eender gezellenorganisatiën van den werknemer J. Berkelder, daar de Centrale Commissie geen reden aanwezig acht om tot wijziging van besluit 309 over te gaan. Besluit 389. Besloten wordt afwijzend te beschikken op een verzoek van den werknemer A. C. van der Ley te Amsterdam, om zijn royement als lid van den Nederl. Grafischen Bond, in verband met het feit, dat hij ongeorganiseerd patroon is geweest, welk royement krachtens besluit 100 dezer Centrale Commissie werd gepubliceerd ongedaan te maken. Besluit 390. Besloten wordt, een ontslagkwestie tusschen de N.V. Vereenigde drukkerij en Etikettenfabriek te Eindhoven en den werknemer C. Dingen in hooger beroep behandelende, gehoord., den werknemer en getuige, kennis genomen hebbende van de schriftelijke uiteenzetting van den werkgever, in aanmerking nemende, dat hier scheiding moet worden gemaakt tusschen de afdeeling binderij van boeken steendrukkerij, het aan den werknemer C. Dingen gegeven ontslag goed te keuren. Besluit 391. Besloten wordt een verzoek van de Drukkerij Willem Wouda v/h Plantijn te Katwijk aan Zee, om 'den meesterknecht F. Keur vrij te stellen van den organisatieplicht, ter onderzoek toe te zenden aan de Districtscommissie voor Leiden en Omstreken; in dit verband de betreffende stukken aan genoemd College te doen toekomen en het te verzoeken deze bij zijn rapport over het ingestelde onderzoek aan de Centrale Commissie te retourneeren. Besluit 392. Besloten wordt, in aansluiting aan besluit 225 dezer Centrale Commissie, ten aanzien van het verzoek van de Drukkerij De Heldersche Post te Helder om den bij haar werkzaam zijnden volontair 11'. Wildenberg, oud 19 jaar en lid van den Nederl. R.K. Grafischen Bond, wegens familie-omstandigheden als jonggezel in dienst te mogen houden en hem dienovereenkomstig te mogen beloonen, gehoord het advies te dezer zake van de Districtscommissie voor Helder en Omstreken, kennis genomen hebbende van het door den Nederl. R.K. Grafischen Bond uitgebrachte rapport, de conclusie van dit rapport aan te nemen, zoodat mitsdien de volontair Wildenberg als jonggezel-zetter erkend kan worden, indien deze zich alsnog onderwerpt aan een vergelijkend examen. Zijn tewerkstelling aan de zetmachine kan slechts worden geduld, indien, na een gunstig afgelegd examen, een overeenkomst, als leerling-machinezetter, wordt aangegaan. Tevens wordt de drukkerij verplicht een gezel-drukker aan te stellen, die tegelijkertijd met de verdere opleiding van den leerling-drukker wordt belast. Besluit 393. Besloten wordt, in aansluiting aan besluit 318 dezer Centrale Commissie, een verzoek van de N.V. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij v.h. J. J. Groen te Leiden, om den ongediplomeerden drukker Willem Noppe in dienst te mogen houden tegen een uurloon van 57 cent gehoord het advies van de Districtscommissie voor Leiden en Omstreken, af te wijzen. Ècsluit 394. Besloten wordt, in aansluiting aan besluit 350 dezer Centrale Commissie, naar aanleiding vaneen verzoek van de Drukkerij A. van Wijngaarden te Sliedrecht om den werknemer L. van der Wiel te mogen beloonen als hulpvakarbeider, gehoord het advies van de Districtscommissie voor Dordrecht en Omstreken, aan de betrokken firma te berichten, dat het loon van den werknemer L. van der Wiel kan worden vastgesteld op 4/5 van het loon van handzetter. Besluit 395. Besloten wordt een verzoek van de N.V. Boekdrukkerij en Binderij J. C. & W. Altorffer te Middelburg om den werknemer J. A. Minet halve dagen te mogen laten werken tegen een weekloon van f 13.—, om advies toe te zenden aan de Districtscommissie voor Zeeland; in dit verband de betreffende bescheiden aan genoemd College te doen toekomen en het te verzoeken deze bij zijn advies aan de Centrale Commissie te retourneeren. Besluit 396. Besloten wordt, naar aanleiding vaneen schrijven van de Arbeidsinspectie,- Bste District, waarbij wordt medegedeeld, dat bij de N.V. Néderlandsche Diepdruk-Inrichting te Deventer verschillende overtredingen der Arbeidswet 1919 zijn geconstateerd, waarbij is komen vast te staan, dat eenige keeren overwerk is verricht, zonder dat hiervan voldoende aanteekening was gemaakt op de overwerklijst, voornoemde N.V. met den meesten nadruk te herinneren aan het besluit van de Algemeene Vergadering der Federatie van 15 Juni 1926, luidende: „De leden der Federatie zijn, voorzoover zij één of meer werknemers in hun dienst hebben, verplicht den overwerkstaat aan het einde van ieder kwartaal bij de Arbeidsinspectie in hun district in te zenden. Zij zijn tevens verplicht van het verrichte overwerk op de lijst aanteekening te houden en de daarbij geldende voorwaarden in achtte nemen. Bij overtreding van deze bepaling kan door de Centrale Commissie een geldboete tot een maximum van f 100.— worden opgelegd.

De Centrale Commissie heeft tevens de bevoegdheid een drukkerij, welke herhaaldelijk overtreedt, van de toepassing der overwerkregeling uitte sluiten.” Tevens voornoemde N.V. er op te wijzen, dat bij herhaling het opleggen vaneen geldboete niet achterwege zou kunnen blijven. Besluit 397. Besloten wordt, naar aanleiding vaneen schrijven van de Arbeidsinspectie, 3e District, waarbij wordt medegedeeld, dat bij de N.V. Drukkerij Van Dooren te FHardingen een overtreding der Arbeidswet 1919 is geconstateerd, waarbij gebleken is, dat ten opzichte van één jeugdig persoon niet is nageleefd de Iste voorwaarde van de Ministeriëele beschikking van 14 Januari 1931, No. 50, Afdeeling Arbeid, genoemde N.V. te herinneren aan het besluit van de Algemeene Vergadering der Federatie van 15 Juni 1926, luidende; (Zie besluit 396.) Tevens voornoemde N.V. er op te wijzen, dat bij herhaling het opleggen vaneen geldboete niet achterwege zou kunnen blijven. Besluit 398. Besloten wordt, naar aanleiding vaneen verzoek om inlichtingen van eenige patroons te Middelharnis en Sommelsdijk, omtrent de toepassing van besluit 150 dezer Centrale Commissie, in verband met de algemeene loonsverlaging, die als gevolg van het besluit der Looncommissie inde Typografie met ingang van 1 Februari 1932 is ingevoerd, in aanmerking nemende, dat besluit 150 genomen is op grond van de bijzondere verhouding, waarin genoemde plaatsen staan tot de andere plaatsen in Nederland, in aanmerking nemende, dat op het oogenblik, toen besluit 150 werd genomen, nog niet bekend waren de factoren betreffende kosten van het levensonderhoud en den algemeenen bedrijfstoestand, welke grond waren voor het besluit der Looncommissie, overwegende, dat de billijkheid ten deze medebrengt, dat deze algemeene factoren ook in toepassing worden gebracht op de plaatsen Middelharnis en Sommelsdijk, aan de aanvragers te berichten, dat zij niet in strijd handelen met besluit 150, indien zij per 1 Februari 1932 het loon van hun gezellen met 2 cent per uur verlagen. Besluit 399. Besloten wordt, gehoord het rapport van dein de tweede alinea van besluit 364 dezer Centrale Commissie genoemde commissie, aan wie was opgedragen een onderzoek in te stellen bij de Naaml. Venn. C. N. Teulings' Koninklijke Drukkerijen te ’s Hertogenbosch, teneinde na te gaan of er een regeling voor de toekomst ten aanzien van den arbeidstijd moet worden getroffen, aan bedoelde N.V. toe te staan om in twee ploegen te werken voor twee bepaalde werken, met dien verstande, dat aan 2 rotatie-persen in elke ploeg hoogstens 10 arbeiders en aan 8 dubbele persen in elke ploeg eveneens ten hoogste 10 arbeiders mogen werken en dat die ploegendienst slechts zal worden ingevoerd, voorzoover het tijdig gereedkomen der bedoelde werken het noodzakelijk maakt, terwijl te dezen opzichte de volgende werktijdregeling zal gelden, waarbij de ploegen wekelijks wisselen: ploeg 1; van des voormiddags 5—9 uur en van des voormiddags 9|—des namiddags 2 uur, des Zaterdags van des voormiddags 5—9 uur; ploeg 2: van des namiddags 2—6 uur en van des namiddags 6|—11 uur, des Zaterdags van des voormiddags 9—des namiddags 1 uur, terwijl bovendien de betrokken werknemers met de vastgestelde regeling accoord gaan en het overwerkpercentage voor de uren, buiten de begrenzing van den normalen arbeidstijd vallende, wordt uitbetaald. Besluit 400. Besloten wordt te bekrachtigen een besluit van het Bureau der Centrale Commissie, ineen spoedeischend geval genomen, waarbij aan de Naaml. Venn. C. N. Teulings’’ Koninklijke Drukkerijen te ’s Hertogenbosch toestemming wordt verleend om met ingang van 25 Januari 1932 van des voormiddags 6 tot des avonds 11 uur door 8 drukkers in 2 ploegen te laten werken, met dien verstande, dat de betrokken werknemers met de vastgestelde regeling accoord gaan, des Zaterdags niet later dan tot één uur wordt gewerkt en het overwerkpercentage voor de uren, buiten de begrenzing van den normalen arbeidstijd vallende, wordt uitbetaald. Besluit 401. Besloten wordt te bekrachtigen een besluit van het Bureau der Centrale Commissie, ineen spoedeischend geval genomen, waarbij aan de Naaml. Venn. C. N. Teulings' Koninklijke Drukkerijen te ’s Hertogenbosch toestemming wordt verleend om met ingang van 1 Februari 1932 door ten hoogste 20 drukkers in 2 ploegen aan 2 rotatie-illustratiepersen te laten werken van des voormiddags 5 tot des avonds 11 uur, met dien verstande, dat de betrokken werknemers met de vastgestelde regeling accoord gaan en het overwerkpercentage voor de uren, buiten de begrenzing van den normalen arbeidstijd vallende, wordt uitbetaald. Besluit 402. Besloten wordt te bekrachtigen een besluit van het Bureau der Centrale Commissie, ineen spoedeischend geval genomen, waarbij aan de N.V. Drukkerij De Spaarnestad te Haarlem toestemming wordt verleend, zulks met verwijzing naar besluit 368 dezer Centrale Commissie, om ten behoeve van haar filiaal, de Drukkerij 't Kasteel van Aemstel te Amsterdam, tot en met 2 April 1932, den werktijd voor 16 zetters, 2 stypeurs, 13 drukkers en hulpen, in te deelen als neergelegd inden brief van de N.V. De Spaarnestad dd. 14 Januari 1932, terwijl ook accoord wordt gegaan met de wijziging van den arbeidstijd voor de gewone dagploegen, t.w. 10 machinezetters en 10 handzetters, alsmede van de geheele expeditie, met uitzondering van 2 snijders, die handelsdrukwerk verrichten. Besluit 403. Besloten wordt te bekrachtigen een besluit van het Bureau der Centrale Commissie, ineen spoedeischend geval genomen, waarbij aan de Drukkerij A. J. M. van der Drift te Delft toestemming wordt verleend om van 18 Januari tot en met 29 Februari 1932 door 2 drukkers in 2 ploegen te laten werken als volgt: le ploeg: van 6—8.30 uur v.m.; van 9 uur v.m.—12 uur des middags; van 12J-—3 uur n.m. 2e ploeg: van 1-|—5i uur n.m.; van 6—lo uur n.m., met dien verstande, dat de betrokken werknemers met de vastgestelde regeling accoord gaan, des Zaterdags niet