is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 32, 1933, no 1, 07-10-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan God behoort de aarde en haar volheid. Psalm 24:1

Tijd EN Taak

ZATERDAG 7 OCTOBER 1933 – No. 1 32ste JAARGANG VAN DE BLIJDE WERELD

RELIGIEUS-SOCIALISTISCH WEEKBLAD

ONDER REDACTIE VAN DR. W. BANNING REDACTIE: BENTVELDSWEG 5 – BENTVELD

ilb: bhNIVELDSWEG 5 – BENTVELD – verschijnt VIJFTIG MAAL PER JAAR ■ 32STE JAARGANG VAN DE BLIJDE WERELD

ABONNEMENT BIJ VOORUITBETALING P/ER JÀAR F 3.40, PER HALFJAAR F 1.75, PER KWARTAAL F 0.90 PLUS 15 CTS INCASSO – LOSSE NUMMERS 8 CTS POSTGIRO 21876 – GEMEENTE GIRO V 4500 – ADMINISTRATIE GEBOUW N.V. DE ARBEIDERSPERS, HEKELVELD 15, AMSTERDAM-CENTRUM

RECHT OF MACHT?

Wi| hebben de laatste maanden in ons and een aantal gevaUen gehad van ont-Slagen Uit overheidsdienst op grond van po itieke overtuiging, ontslagen die bevestigd znn door de rechter. De sociaal-demokraat voordewind werd ontslagen, oewel hij in zijn jarenlange dienst mmer ot opmerkingen aanleiding heeft gegeven, de syndicalist Bakker werd van ijn ambtehke arbeid ontheven, hoewel zijn f procent in orae werd geeld. Allerfel andere gevallen werden

.r en ~ eirem'orfeTok ï.f.ivrisSi'P s~==

Intussen is daarmee het voornaamste met gezegd, zeirer niet voor wie waarde hecht aan behoud van het stukje demokratle dat er veroverd Is. Kenmerk van olie recht Is, dat het in macht wordt om-gezet, tenminste In de macht om zich te doen eerbiedigen. In een absoiutistiese. diktatoriale regeringsvorm is de macht van de diktator, gewoonlik beschouwd als de macht van de Staat, de enige bron van het beveelt, de ministers, rechters, ambtenaren onder hem knikken – de massa wordt opgezweept tot gejuich, ~ = =-

Nu heeft de Marxist hier stellig een groot deel van gelijk aan zijn kant, wanneer hij wijst op het feit van de klassetegenstellingen en de invloed daarvan op de rechtsovertuigingen. Van dit gezichtspunt uit moet men zeggen: de regering heeft als klasseregering volkomen gelijk, wanneer zij alle onbetrouwbare elementen er uit smijt. Straks komt de beurt aan ons, wanneer wij de macht hebben; dan zullen we ons de talloze lessen uit het aanschouwelik onderwijs der bourgeoisie herinneren. Wie zo redeneert, kan op geen ander motief tegen de machtsuiting der regering ingaan, dan dat zij (de regering) tegen het proletaries klassebewustzijn handelt

wat men Marxlsties redenerend moest verwachten en „in orde" achten

Voor ons ligt het zo niet (al zeg It er met de nodige bitterheid bij' dat allerlei regeringen voortrelfellk hun tel doen de julstheirvanTt tolïe te be wijzen). Zeker, ook bij ons spreekt het besef, dat men het socialisme tracht te treffen in zijn dragers door ze uit te wer pen; en er zit waarlik waarheid genoeg in het Marxisme om dit alles te zief X een stuk klassestrijd, met een zekere wellust gevoerd. De regering dan ook nog beroepen op het feit, dat een groot dee! “dTt

Of

W. B.