is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 32, 1933, no 1, 07-10-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DE KENTERING

Er ligt een leegte in den tragen tijd. Een stilte als in een bang, groot wachten

Op wat gebeuren gaat, dat zijn gedachten Als zwarte bloemen over ons spreidt.

Wij zijn als oude soldaten in 't veld.

Liggend in een leege schans, koud, doodmoe. Arm en naakt, verlaten en af geteld.

Wij willen wel gaarne gaan: huis-toe.

Maar achter ’t leege stijgt een ver-weg schreeuwen. Een roep gebiedend: ~Makkers, halt, houdt stand”.

Het klinkt wel eenzaam als een vèr-weg schreeuwen: Als zochten dood en leve’ elkanders hand.

Maar ’t is genoeg: een vaandel wordt geheven.

Een makker-groet zweeft boven ruimt’ en tijd Ons voert een oude barsche trouw door ’t leven. Makker, die strijden wil, wij zijn bereid!

DAVID DE JONG Jr.

worden verkregen over een rubriekje in het „Volksblad” voor Friesland.

Veréenigings- 1 iiniiiiiiiiiiiiiiiii lövpin B (tlllllllllllllllllll M

R.S.V. Amsterdam Voor een groot gehoor (vele belangstellenden moesten onverrichterzake huiswaarts keeren) heeft Dr. Horreus de Haas van Zwolle j.l. Zondagmorgen in Bellevue gesproken over de Nat. Soc. beweging in Nederland. In een zeer gedocumenteerde rede' heeft De Haas het vooze in de nat.-soc. beweging aangetoond. Zijn toespraak heeft ongetwijfeld op de toehoorders groote indruk gemaakt, ook op diegenen die tegenover de beweging van Mussert niet onsympathiek staan.

Voor belangstellenden diene nog, dat dezer dagen een brochure van Dr. Horrei;s de Haas verschijnt, waarin de Zondagmorgen gehouden toespraak nader wordt uitgewerkt. De prijs is 25 cent. Wie met deze brochure wil werken geve zich bij ondergeteekende op. Wij vestigen er voorts de aandacht op, dat de spreekbeurten van 15 en 29 October verwisseld zijn. 15 October spreekt J. H. Scheps en 29 October Fedde Schuren Verschillende leden verzuimen hun adreswijziging op te geven, waardoor onze convocatie’s hen niet bereiken. Willen zij, die in verzuim zijn, dit alsnog herstellen? NICO VAN WIJK, Vechtstr. 49=.

Rel. Soc. Verbond, afd. Amsterdam Zondagmorgen, 8 October, om halfelf openbare bijeenkomst in het Odd Fellow Huis, Keizersgracht 428. Spreker: Ds. H. J. D. R. Theesing, Middelie. Onderwerp: „Optimisme, pessimisme, idealisme”. Zang van mej. Jo Grimbergen. Toegang niet-leden 20 cent; werkloozen vrij. Opening der zaal om 10 uur.

Rel. Soc. Verbond, afd. Leeuwarden De sprekerslijst van het seizoen 1933—’34 luidt: 8 Oct. 1933 Ds. D. Bakker, Drachten. 22 „ Ds. G. K. V. d. Horst, Akkrum. 5 Nov. Ds. Jb. Kalma, St. Jacobi Parochie. 19 „ Mevr. Kalma—Koops, St. Jacobi Parochie. 3 Dcc. Ds. E. P. Borgman, Wirdum. 24 „ Ds. D. Bakker, Drachten. (Deze bijeenkomst in samenwerking met A.G.) 14 Jan. 1934 Dr. H. v. d. Wielen, Bakkeveen. Onderwerp: „Volkshoogeschoolgedachten in crisistijd”.

28 „ Ds. G. K. V. d. Horst, Akkrum. 11 Febr. Ds. Jb. Kalma, St. Jacobi Parochie. 25 „ Ds. J. Vink, Bolsward. 11 Mrt. Ds. L. Ruitenberg, Surhuisterveen.

25 „ Nog niet bekend.

De onderwerpen zullen, zoo mogelijk, in „Tijd en Taak” vermeld worden, zoo spoedig daar opgave van is ontvangen. Voor het Bestuur: O. J. BOS—V. DAALEN.

Rel. Soc. Verbond, afd. Utrecht

De bijeenkomst van Zondagavond 8 October, waar Ds. N. J. C. Schermerhorn uit Hoog Soeren spreekt over het onderwerp: „De groote reis”, wordt in de Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270, gehouden. Muzikale 'medewerking van den heer P. van den Hurk, fluit. Aanvang zeven uur. Toegang 10 cent, werkloozen vrij.

R.S.V. en A.C. Den Haag Programma vóór Nieuwjaar. Zondagavondbijeenkomsten worden gehouden op: 22 October. Dr. K. F. Proost spreekt over: „De Idee van het Socialisme” van Hendrik de Man. 19 November (of 12 Nov.). Mejuffr. Da W. Wiardi Beekman spreekt over: „Wat is gelooven”? 17 December. Ds. A. van der Heide. Het onderwerp wordt nader bekend gemaakt.

Op Zaterdag 28 October wordt een openbare vergadering belegd, waar mevr. Bulsing—v. Besou zal spreken over: „Katholicisme en Socialisme in de praktijk”. Vrijdag om de 14 dagen wordt een werkcursus gehouden onder leiding van C. v. d. Pol. Er wordt behandeld: „De psychologie van het socialisme” van Hendrik de Man. Op den eersten avond. Vrijdag 13 October, geeft de leider een exposé van het boek, terwijl later verschillende hoofdstukken worden behandeld, liefst door deelnemers. Deze cursus wordt gehouden in de Columbusstraat 276. Aanvang 8 uur.

Prov. Comité der A.C. in Friesland

Op 27 Sept. kwam ons Comité bijeen ter bespreking van het winterweik. Medegedeeld werd, dat thans groepen bestaan te Leeuwarden-Huizum, St. Jacob-Wier, Drachten, Sneek, terwijl groepen te Bolsward en te Pinglum zijn, of zullen worden opgericht. Vermoedelijk zal binnenkort de beschikking

Uitvoerige besprekingen werden gewijd aan een te houden rel.soc. week-eind te Leeuwarden, zoo mogelijk op 25 en 26 Nov., waarvoor contact zal worden gezocht met het R.S.V. te Leeuwarden en de Centrale Commissie.

J. W. V. d. MEULEN, Secr.

A.C. Groep Het Gooi

Op Donderdag 12 October a.s., ’s avonds 8 uur, spreekt J. van de Kieft in de groote zaal van „Ons Gebouw”, Havenstraat 139, Hilversum, over „Religieus socialisme in dezen tijd”. Laat deze eerste groote bijeenkomst slagen. Wek iedereen op daarheen te gaan! Toegangsprijs ƒO.lO. Werkloozen vrij.

Na het vertrek van D. Eender naar De Wilp is het correspondentie-adres J. A. Velthuyzen, Coehoornstraat 53, Hilversum.

Groep Velsen A.G. en R.S.V. afd. Haarlem

Met deze nog een laatste herinnering aan onze samenkomst met de lezers van „Tijd en Taak” en verdere geestverwanten uit deze omgeving, die, zooals aan allen, wier adres ons bekend wag, schriftelijk is gemeld, a.s. Zondag 8 October in „de Toorts”, te Santpoort wordt gehouden en waar Mr. Moltzer een inleiding zal houden over „de geestelijke nood van dezen tijd”. Men zorge vooral vóór het uur van aanvang, halfelf, aanwezig te zijn.

A. G. Groep Sneek

Wij willen ons winterwerk beginnen 15 Oct. a.s. 8 uur in het A.J.C.-gebouw, Nieuwe Havenstraat.

Dr. H. de Vos zal die avond een inleiding houden; verder moeten verschillende punten, ons werk als groep betreffende, met elkaar worden besproken. Een belangrijk punt is zeker: ons winterprogramma.

Wij Jiopen op veler belangstelling daarvoor. Om verschillende redenen meenden wij dit jaar met andere voorstellen te moeten komen. Mogelijk wij hopen ’t dan ook zeer! —■ zien wij dan ook weer eens nieuwe gezichten en herkennen met vreugde oude, die dreigen ontrouw te worden. Het moet toch mogelijk zijn een groot gedeelte van vroegere Barchem-bezoekers en „Tijd en Taak”- lezers op enkele winteravonden te vereenigen, om met elkaar naar iets goeds te luisteren en daarover te spreken?

Wij hebben reeds toezegging van Dr. de Vos, Ds. Kalma (St. Jacobi Parochie) en Ds. Bakker (Drachten), dat zij een avond zullen komen.

Begin dus met 15 October te komen.

H. S.—H.

A.G. Groep Arnhem – Rel. Soc. Weekend

Zoo hadden wij dan Zaterdag en Zondag 23 en 24 September de deuren van het zoo mooi gelegen Oolgaardthuis opengesteld, om uit Arnhem en omgeving de deelnemers aan dit eerste Rel. Soc. Weckende te ontvangen.

Het moet voor alle A.G.-ers een goed ding zijn geweest te mogen concludeeren, dat het gelukt is om den Barchem-geest ook in het Oolgaardthuis samen te kunnen beleven. Die sfeer van verbondenheid en waardeering voor een ieders overtuiging, die zich misschien wel het sterkst deed gevoelen tijdens sommige momenten in de nabespreking. Juist hier beseften wij het, dat het er in de toekomst niet meer alleen om gaat of we de waarden van het socialisme netjes kunnen uiteen zetten, doch vooral of we deze waarden ook normatief willen stellen voor ons eigen leven, opdat we sterk genoeg zullen staan in dien feilen strijd die ons te wachten staat.

De leiding werd van Annie Secrève, die door ziekte aan huis gebonden was, overgenomen door K. Geertsma.

Zaterdagavond gaf Willy Harttorff een klare analyse van het begrip „Vrijheid”, door zich niet alleen af te vragen „Wat is vrijheid” (toestand van den mensch in zijn betrekking tot menschen of tot dingen) maar ook „Waarom willen we vrij zijn” (omdat we willen leven) en „waartoe willen we vrij zijn” (de wil tot leven is pas dan aanwezig als we erkennen, dat het leven een doel, zin heeft).

Het wezenlijke doel van ons leven is niet het bereiken van de vrijheid, doch het reiken naar dit ideaal.

Toen we Zondagsmorgens weer bij elkaar waren, nadat een gedeelte der deelnemers bij geestverwanten had gelogeerd, hebben we geluisterd naar Dr. Banning’s lezing over „De inhoud der Democratie”.

Eenvoudig en duidelijk liet hij ons de fundamenten zien, waarop onze huidige democratie, waarvan thans velen den zin niet meer inzien, staat gebouwd.

’s Middags vormde het uurtje declamatie en zang