is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 32, 1933, no 13, 30-12-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZATERDAG 30 DESEMBER 1933 – No. 13 32ste JAARGANG VAN DE BLIJDE WERELD

Aan God behoort de aarde en haar volheid. Psalm 24:1

Tijd EN Taak

RELIGIEUS-SOCIALISTISCH WEEKBLAD

ONDER REDACTIE VAN DR. W. BANNING ADRES DER REDACTIE: BENTVELDSWEG 5 – BENTVELD

VERSCHIJNT VIJFTIG MAAL PER JAAR – 32STE JAARGANG VAN DE BLIJDE WERELD

ABONNEMENT BIJ VOORUITBETALING PER JAAR F 3.40, PER HALFJAAR F 1.75, PER KWARTAAL F 0.90 PLUS 1 5 CIS INCASSO – LOSSE NUMMERS 8 CTS POSTGIRO 21876 – GEMEENTE GIRO V 4500 – ADMINISTRATIE GEBOUW N.V. DE ARBEIDERSPERS. HEKEL VELD 15, AMSTERDAM-CENTRUM

BEMOEDICINC

Het is waarlik niet alleen voor de socialistiese beweging, maar voor de gehele West-Europese mensheid, wier mogelikheid van sociale en kulturele stijging naar onze vaste overtuiging in het demokratiese socialisme ligt, een gruwelik jaar dat wij afsluiten. De ontwikkeling der gebeurtenissen in Duitsland, waar een brutale terreur heerst, in Oostenrijk, waar ook een diktatuur zijn intree deed; het losbreken van agressiviteit en wraakinstinkten, het verachtelik vertreden van objektiviteit, eerlikheid, gewetensovertuiging, rechtvaardigheid, mensenwaarde zij blijven een donkere bladzijde in de geschiedenis van Europa vormen. Wij hebben ook opnieuw de bevestiging gekregen van een niet zo plezierige en toch nog steeds geldende waarheid, dat ook de z.g. beschaafde mensheid heel wat geestelik canaille bevat. Ik bedoel met geestelik canaille de lieden, wier overtuigingen te koop zijn voor geld en baantjes. Men vindt ze onder christenen en socialisten, onder bourgeois en proletariërs, onder religieuze en niet-religieuze sosialisten. Want de wezenlike scheidingen tussen karakter en karakterloosheid vallen niet samen met sociale, politieke of geestelike scheiding.

Vraag ik mezelf af, wat mij in de gegeven omstandigheden het meest benauwt, dan is het zeker niet het Nederlandse fascisme. Wij hebben dit verschijnsel stellig ernstig te nemen, in dien zin, dat wij het moeten bestrijden met alle kracht en daarbij zullen zich ook nog wel eens moeilike situaties kunnen voordoen. Maar het Nederlandse fascisme is toch feitelik niet veel meer dan een losgebroken bourgeoishaat tegen rood, verbonden met allerlei buitenlandse importartikelen. Wat het tot heden aan eigen positieve waarden bracht, is vrij armzalig; in dit opzicht heeft het Nederlandse socialisme meer. Meer beklemt mij de vraag of het mogelik zal zijn een breed anti-fascisties front te vormen uit de zeer verschillende groepen der bevolking, die niet alleen materieel, maar vooral geestelik het meeste heil te verwachten hebben van een waarachtige demokratie.

Het is een zeer bedenkelik ding, dat het socialisme in Nederland politiek geïsoleerd is geraakt, en vooral dat het geen positief verband heeft weten te leggen tussen de socialistiese gedachte en de religieusdemokratiese krachten in ons volk.

Ernstiger dan de dreiging van het fascisme zie ik de houding, die langzamerhand gewoon begin te worden tegenover de werkloosheid en de door haar getroffenen, De houding van het er zich zo goed als het gaat bij neerleggen. Zeker, er is geprotesteerd tegen het beruchte wegnemen der franje; er wordt op allerlei wijzen ook wel opgekomen voor de belangen der werklezen. En toch ben ik er lang niet gerust op. Natuurlik gaat het niet aan, om in Nederland een oplossing van d° krisis, en dus een opheffing van de werkloosheid tot stand te brengen. Maar het is een eis van- eenvoudig levensbehoud van een volk, dat de jongeren niet als onbruikbare vodden worden uitgesloten van het arbeidsproces. Er moet met alle kracht gestreefd worden èn naar een zo groot mogelike vermindering èn naar een verplaatsing der werkloosheid, Vurig hoop ik dat het plan-De Man in België ook ons een duw vooruit zal geven, Laten onze ekonomen en politici hier snel en vastberaden samenwerken. Er moet iets gebeuren!

Het allerernstigst is de oorlogsdreiging. Men kan de cijfers van de stijging der bewapening in alle landen laten spreken ze zijn volkomen duidelik en maar voor één uitleg vatbaar. Daar komt bij wat in 1914 toch niet, altans niet in die mate het geval was dat een paar grote volken Duitsland en Italië een bewuste oorlogswil vertegenwoordigen, terwijl de volksopvoeding daar vanaf de prille jeugd op vermilitarisering van de geest aanstuurt. Wij zwijgen nog maar van de dreigingen in het Verre Oosten. Ik moet eerlik zeggen, dat ik niet meer in ernst geloven kan aan de pogingen der internationale politiek, om het oorlogsgevaar te bezweren men heeft noch de kracht, noch de wil, noch de moed om de oorzaken weg te nemen. Hoe zouden

wij dan aan de gevolgen kunnen ontkomen?

Hebben wij dan, gezien de gruwelike ernst van deze tijden het recht om te spreken van bemoediging? Het hangt er maar vanaf, wat wij daaronder verstaan. Recht tot optimisme, tot de gedachte: het zal wel loslopen, hebben wij niet. Recht tot de gedachte: het socialisme zal de zaakjes wel opknappen, als wij de macht maar krijgen, hebben wij ook niet. Bemoediging, omdat het zo aardig gaat met onze ledenof abonnéwerfaktie, omdat onze beweging groeit, wens ik niet want tijdelike suksessen, die in de kwantiteit worden gezocht, bedriegen op den duur steeds.

De bemoediging, die wij voor onszelf als strijdbare, aktieve, religieuze socialisten nodig hebben, putten wij naar mijn mening öök nu, juist nu alleen uit ons geloof. Geloof dat meer is dan ons ideaal. Ook het ideaal kan tijdelik terugwijken en verduisterd worden; het kan worden bezoedeld door hen die het dragen en worden neergeslagen door de tegenstanders. Het geloof grijpt over verduistering, mislukking, ondergang heen. Geloof is de onontwijkbare opdracht, waaraan wij gehoorzaam hebben te zijn, hoe ook de omstandigheden zich wijzigen. Geloof vraagt niet naar sukses. Het heeft zijn wortels en zijn grond dieper en vaster.

De aarde is des Heren, met al haar volheid. Dat is de opdracht, die elk nummer van ons blad u aan het geweten wil leggen. Daarom en zö zijn wij socialisten: omdat wij de heerschappij der goddelike heilige levenswetten willen dienen. Daarin ligt onze bemoediging ook. Vraag niet of het gaat zoals gij hoopt en wenst wees enkel dapper en bereid, hoe het ook moge gaan. Klaag en jammer niet om ’s werelds donkere dreigingen, bedel niet om de vervulling van uw verlangens, maar zet u in, met uw leven, met uw ziel. De tijden zijn zwaar; welaan laat ons sterk zijn. Sterk als socialisten, omdat wij God willen dienen; sterk als gelovigen, die weten dat de tijden geborgen zijn in des Eeuwigen Kracht. W. B.