is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 32, 1933, no 13, 30-12-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbespreking g iniltlllllllilllllll I lllilllllllllllllllll =

„Midden in de wereld”. Uitgave van de Nederl. Vereen, tot Afsch. van Alcoholh. Dranken. Assen, Van Gorcum Co.

In dit boek wordt in een achttal beschouwingen van verschillende kanten het leven van den mensch in de wereld bezien. Beschouwingswijzen die niet los van elkaar staan maar eenzeliaen ondergrond hebben. Men zou het kunnen vergelijken met een weefsel, waarvoor een bepaald patroon als motief heeft gediend, telkens opnieuw komt het terug, sterk gevarieerd, en in steeds andere hlemschakeering en ten slotte is op deze wijze een rijk geheel ontstaan vol gloed en leven. Ja, maar men zal dit alles eerst te zien krijgen als men de moeite nemen wil, dit boek niet maar even door te lezen, maar te bestudeeren met ernst, want gemakkelijk is het zeker niet. Maar dan is de oogst een rijkdom van waardevolle gedachten, die in ons tot een harmonisch geheel verwerkt kunnen worden. Gedachten over „de gemeenschap die de productie moet ordenen; ~die invloed heeft op ziekte en gezondheid van den mensch”; over „de almenschelijke verbondenheid die zedelijke eischen aan ons stelt”, „de gemeenschap die m oet zijn een gemeenschap van persoonlijkheden”; over „de persoonlijkheid, die eerbied vraagt, omdat zij een mysterie in zich draagt”. Gedachten dus ook over „den dieperen zin van het leven, die uiting wil geven aan de melodie der werld.” „Gelooven is noodig, gelooven, dat moet zijn een overgave van het hart en een toewijding aan het leven”. En trouw, „ook aan het kleinste moet men trouw zijn, doch zijn geestdrift slechts schenken aan het groote.” S. C. S.

Drentsche Legenden”, verzameld en naverteld door J. H. Bergmans—- Beins, ingeleid door Mr. Harm Smeenge, verlucht door Hein Kray; uitgegeven door v. Gorcum en Comp. N.V. Assen 1933. De prijs van dit boekje bedraagt f 1.25; voor inteekenaren op de serie „Nieuw Drentsch Moza:ik”, waarvan dit deel II uitmaakt, fl.—.

Wij kunnen ons slechts verßeugen over Qt' verschijning van een dergelijk boekje, dat de oude en vaak nog onbekende legenden op een zoo vlotte en kernacbtige wijze tot ons brengt. De schrijfster plaatst ons door haar verteltrant in het Drentsche land, de illustraties doet dit door zijn drie sterke en goedverzorgde etsen evenzoo. De vele kampeerders en trekkers, die Drente bezoeken, doen goed dit boekje te lezen. L. L. W. : --- ■

Vereenigings- g iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii lewon ■ lIIIIIIIIIIIIIIIUIII = R.S.V. Amsterdam Openbare bijeenkomst op Zondag 31 December, des avonds om half acht, in het Odd Pellow Huis, Keizersgracht 428. Oudejaarsavondtoespraak; Frits Tingen. Declamatie van Greta Zwarts. Toegang nieWeden 20 cent, werkloozen vrij.

A. C. Groep Leeuwarden-Huizum De kursus-Ds. Borgman wordt vervolgd op Vrijdag 5 Januari, ’s avonds 8 uur, in „Ons Gebouw”. Behandeld zal worden het 2e hoofdstuk uit „Het Nationaal-Socialisme” van Dr. W. Banning. leder is welkom.

A. C. Groep Arnhem 14 Dec. j.l. is onze derde studieclub opgericht met 20 deelnemers. Dit is het resultaat van ons huisbezoek aan de Arnhemsche Tijd- en Taak-abonnees en/of bezoekers van ons laatste weekeinde. Ook tot onze reeds bestaande studieclub en Tijd en Taakgroep traden als gevolg van dit huisbezoek nieuwe leden toe, zoodat thans bijna 60 menschen aan het werk van de Arnhemsche A.G.-groep deelnemen. De derde studieclub is begonnen onder leiding

van onze leden Van Broekhuizen en Geertsma met de bestudeering van de brochure „Gezag en Vrijheid”, terwijl daarna die over „Het Religieus-Socialisme” aan de beurt komt. Dit is als een eerste oriëntatie bedoeld, daar verscheidene deelnemers nog min of meer buiten onzen kring stonden. We hopen echter, dat de club zich over eenigen tijd een eigen sfeer verworven zal hebben, zoodat dan meer uitgebreide lectuur met vrucht samen doorgewerkt zal kunnen worden. De secretairs.

Richard Kolfschotenlaan 12. H. H. KOCH.

R.S.V. Deventer De samenkomst in de Bergkerk in samenwerking met het I. v. A. op 2en Kerstdag is uitmuntend geslaagd. De rede van Ds. Paber uit Zutfen over Socialistische Kerstgedachten vond een aandachtig gehoor. De zang van Mevr. Walhout—Timmer, begeleid door orgelspel van haar dochter, heeft velen ontroerd. De Kerk was goed bezet.

A. C. Groep Rotterdam Vrijdag 15 December hielden wij een bijeenkomst in het gezellige zaaltje van „Ons Huis”. Sim Broekhuizen sprak over „Evolutie”. Hij schetste ons op zeer bevattelijke wijze de evolutie bij mensch en dier. Benige vragen werden naar genoegen beantwoord. , . , . ,5 Telkens weer komen wij tot de conclusie, dat de sfeer de geest van kameraadschap, op deze bijeenkomsten zeer goed is. Vol verlangen zien wij dan ook weer naar den volgenden avond uit en de mannen hebben afgesproken dan ook hun vrouwen mede te brengen. Ook onze vrouwen moeten betrokken worden in het werk der Woodbrookers. Een door allen staande gezongen „Morgenrood” besloot deze bijeenkomst.

Weekeinde 8-9 Dec. Bentveld

Om de opgroeiende jeugd Voor ruim 50 aanwezigen leidde Wansink het probleem voor de opgroeiende jeugd in. In deze tijden van crisis op allerlei gebied, waarin alle waarden hun beteekenis verloren schijnen te hebben, is het probleem van de zich ontplooiende jeugd, moeilijker dan in vroeger tijden en het zal er hier allereerst niet om gaan om de problemen op te lossen, maiar ze helderder te stellen en te komen tot verdieping van het innerlijk leven. Zaterdagavond mevr. Roland Holst met het onderwerp „De strijd der generaties”. Het onderscheid werd gemaakt tusschen de continuiteit in een statische cultuurvorm en de discontinuïteit bij een dynamische maatschappij. Indien de discontinuïteit het wint keert een jong geslacht zich tegen de grondgedachte van de ouderen en veracht ze. Na de wereldoorlog trad een tijdperk voor versterkte discontinuïteit in, grootere opstandigheid van de jeugd viel waar te nemen, groot enthousiasme voor vage idealen, onwillig zich door ouderen te laten leiden. Het evenwichtig natuurlijk gezag van de vorige generatie was zoek. Dit alles was zeer natuurlijk, maar ook natuurlijk was de reactie hierop, de roep om het „Pührertum”, het behoeven van een autoriteit boven zich. Vorige generaties hadden ’t geloof in de ratio (zooals thans in Rusland), waarop als gevoelsreactie stroomingen als fascisme en nat.-soc. Tegenover het vroegere individualisme, dat de maatschappij zag als een verzameling van individuen komt nu het coUectivisme op de voorgrond met de roep naar gezag; een wellust van het absoluut genoorzamen van een gezag dat men verafgoodt, zonder kritiek. o'eugd is er thans zeer gevoelig voor, het vereischt geen kennis. |

Als eisch moet daarom gelden, een vernieuwd socialisme dat in aantrekkingskracht het fascisme weet te overwinnen door grooter heroïsche wilskracht en wilsspanning. Banning snrak Zondagmorgen over socialisme en opvoedingsidealen. Een opvoedingsideaal veronderstelt een cultuurideaal; b.v. bij de burgerlijke opvatting stelt men als cultuurideaal de mensch op te voeden tot een bruikbaar lid van de maatschappij. Het opvoedingsideaal moet dus opgebouwd worden vanuit het waardenrijk, waarvan de cultuur de verwerkelijking is. Het proletarisch

socialisme had geen eigen cultuurideaal, kon dus ook geen eigen opvoedingsideaal hebben. Het gaat erom, een juiste verhouding te krijgen van productieve arbeid en het deelhebben aan de cultuur, het omvormen dus, dat het niet meer zoo is, dat men deel heeft aan de cultuur, omdat men zooveel geldt heeft, dat men de arbeid niet meer behoeft. Als democratische socialisten gaat het ons om de harmonie tusschen persoonlijk menschelijke inhoud en zakelijke cultuurinhoud. Voorzoover socialisme gemeenschapsideaal vertegenwoordigt kan ’t een element van beteekenis zijn in de opvoeding. Willy Harttorff sprak over de zelfverdediging van de democratische jeugd.

Door de gezindheid kunnen we van een democratische levenshouding spreken. Democratische jeugd wil strijden voor de verdediging van de gelijkwaardigheid van de mensch, die verdediging moet dan ook gefundeerd zijn on een levensbeschouwing. Theoretisch bestaat er dan ook geen democratische jeugd, want een dergelijke beschouwing hebben ze nog niet. Aanvallers van de jeugd zou men kunnen noemen kapitalisme en fascisme. Jeugd zoekt naar vormgeving en vindt thans op geestelijk en maatschappelijk terrein een chaos. De democratische en de niet-democratische jeugd hebben dit gemeen, dat ze beide zoeken nassr binding, de verwarring nu is deze, dat de nietdemocratische jeugd binding en dwang door elkaar halen. Samenwerking van jeugd is noodig, dit zou dan ook kunnen gebeuren als men zich zou bezinnen op wat bindt, niet op dat wat de scheiding teweeg brengt. De democratische jeugd echter heeft een extra taak. Ze moet zich duidelijk bewust worden van haar beginselen juist in dezen tijd. Want om nu instinctmatig democraat te zijn, heeft weinig waarde. K. v. G.

Van de Administratie Wij verzoeken den abonné’s vriendelijk, ter besparing van onnoodige kosten, het abonnementsgeld voor de komende kwartalen voor 10 Januari a.s. op onze girorekening 21876, voor Amsterdam V 4500, te willen storten.

De binnenlandsche abonnementsprijzen bedragen: per kwartaal ƒ 0.90 per halfjaar „ 1.75 per jaar „3.40 De buitenlandsche abonnementsprijs is ƒ1.15 per kwartaal en ƒ4.60 per jaar. Na 10 Jan. wordt verhoogd met 15 et. incassokosten, per kwitantie gedisponeerd.

I I Inhoud I I 1 Bemoediging, W. B 1 1 1 Buitenland: De toestand in het verre g I Oosten, J. S. Bartstra 2 | I Mensentypen: Afscheid, van Kathe Koll- g 1 witz 3 I I Kunst en Socialisme, De Vriend keert | I weer, J, J. Meyer 3 | I Binnenland: Persoonlijk en gemeenschap- | I pelijk bezit; De profetische stem der | I N. R. Ct 4 I I Oudejaarsnacht, K. Brandwijk 5 s I Wat is Waarheid, ds. G. Horreus de Haas 5 | I Vogelverschrikker, Jan H. de Groot 6 | IDe Engelsche Kerk en het toenemend | I individualisme, J. Keulen 6 g 1 Opstanding, H. Roland Holst J I Clérambault; Rom. Rolland, bewerkt door | I W. Snellen 1

PLATEN EN KUNST VOORWERPEN VERKOOPCENTR A L E A.J.C. REGUUERSGRACHT 72 AMSTERDA M-C I^EBRUG

Friesch meisje, 25 jaar, Reg. Soc., in 't bezit van diploma huishoudschool en Coupeuse, zag zich gaarne geplaatst in een inrichting, hij voorkeur omgeving ’t Gooi, als hulp in de huishoudiné of iets dergelijks. Brieven onder no. 175 aan het bureau van dit blad.